Tempeldienst van Zacharias heel bijzonder

Ds. C. den Boer / 3 reacties

19-12-2017, 08:02

Vraag

Je hoort/leest vaak dat de dienst van Zacharias in de tempel heel bijzonder was, dat veel priesters dit nooit te beurt zouden vallen. Waar is dat op gebaseerd? Ook de kanttekeningen vermelden daar niets over.

Antwoord

Mijns inziens zal het zeker zo zijn dat veel priesters niet door het lot daartoe aangewezen, voor het voorname werk van Zacharias in aanmerking kwamen. Dr. S. Greijdanus schrijft in zijn verklaring van Lucas 1:5 dat de priesterklasse verdeeld was in 24 afdelingen (zie 1 Kron. 24:18). Nu was het volgens rooster de afdeling van Abia waartoe Zacharias behoorde die de priesterdienst moest vervullen. En op een specifieke dag, moest een priester uit die afdeling (zie Ex. 30:7) het reukwerk op het reukofferaltaar volbrengen. Wie die priester moest zijn, werd door het lot vastgesteld. Dat Zacharias dit mocht zijn, was dus inderdaad een wonder van Gods verkiezende genade die niet elke priester te beurt viel.

Bij het reukofferaltaar, symbool van gebedsverhoring mocht Zacharias het inleven, dat het ongeloof het niet voor het zeggen moest hebben in zijn leven (zie Luk.1:18vv). Hem paste geen enkele twijfel aan de vastheid van Gods belofte, hoe onmogelijk ogenschijnlijk. Is dat niet ook de les die wij van dag tot dag moeten leren? Wij hebben geen recht om te denken, dat God ons niet in al onze zorgen en noden kan uitredden. Wij hebben veeleer de plicht om te geloven wat Elizabeth, de vrouw van Zacharias geloofde. "Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn" (Luk. 1:37).
 
Met een hartelijke groet,
Uw Refowebpastor, ds.  C.den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

KerstZacharias
3 reacties
Jesaja40
19-12-2017 / 11:54
Koning David was van plan om een tempel te bouwen in Jeruzalem. Die zou als vervanging dienen van de oude tabernakel nog steeds in gebruik was.

De Eeuwige geeft aan profeet Nathan de woorden door dat niet David, maar zijn zoon die tempel mag bouwen. David zal die tempel dus nooit zien en moet het doen met de oude tabernakel.

Bij de voorbereidingen van de tempelbouw, naast het bijeenbrengen van goud stelt David het rooster op voor de priesters die in de nieuwe tempel moeten dienen. In 1 Samuël 22 leest u dat er veel priesters werden gedood en dat daardoor de loting zie Exodus 30:7 verstoord was.

In 1 Kronieken 24 wordt het rooster door koning David vastgelegd voor de priesters voor de tempeldienst. Er worden door loting 24 priestergroepen samengesteld, die periodiek dienst moeten doen in de tempel. De achtste priestergoep is die van Abia en zijn nakomelingen.

Het rooster heeft een vaste invulling en daarmee is ook heel eenvoudig te berekenen in welke maand de priestergroep van Abia dienst moet doen. Onder de nakomelingen uit de priestergoep van Abia valt het lot op Zacharia. Hij is niet meer de jongste en het zal ook wel de enigste keer zijn dat hij dit zal mogen doen. Een nakomeling heeft hij niet die ooit een kans zou maken om dienst te doen in de tempel.

Als Zacharias bezig is om een reukoffer te brengen staat de engel Gabriël naast hem, die hem verteld dat hij een zoon zal krijgen en dat zijn naam Johannes zal heten die moet leven als een Nazireër. Zijn tegenwerping: maar wij zijn al zo oud en het krijgen van kinderen is haast onmogelijk.

Hier zien wij dat wat bij mensen onmogelijk is bij de Eeuwige wel mogelijk is. De priesterdienst is zeer uitzonderlijk en door de fout die de Hogepriester Eli maakte kwam er ook een straf over het gehele priesterlijke geslacht. Velen zouden niet oud worden. Hier wordt iets doorbroken: ook op de oude dag, waarin het niet meer mogelijk lijkt laat de Eeuwige zien dat Hij wel bij machte is om leven te geven.
Jesaja40
21-12-2017 / 16:01
Ter aanvulling op het zwijgen van Zacharias het volgende:
Het gebruikelijke gebed bij het avondoffer zijn de woorden uit Psalm 141.

Uw gebed is verhoort zegt de engel Gabriël als deze naast Zacharia staat. Wat was het gebed van Zacharias: de vraag om een nazaat? Hij was samen met zijn vrouw op leeftijd gekomen. Dat zal het gebed dus niet geweest zijn wat hij had opgezonden naar de Eeuwige.

Zou het dan het gebed kunnen zijn toen zij nog jong waren en de mogelijkheid meer voor de hand zou liggen om nog kinderen te krijgen. Zou dat gebed, na vele jaren verhoord worden?

Kijken we naar de inhoud en de woorden van Psalm 141:1-3 dan zien we David als de voorvader van de komende Messias bidden. Met geheven handen bid hij of zijn gebed als reukwerk van het avondoffer tot de Eeuwige mag komen. Dan volgen zijn woorden: zet Eeuwige een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond opdat er niets onbedachtzaam uit zal ontglippen.

Hier zien wij dat Zacharias ten tijde van het avondoffer Psalm 141 citeert en zijn ongeloof uitspreekt over het verhoorde gebed van vele jaren geleden. Dan zet de Eeuwige een wacht voor zijn mond en ruim 40 weken kan hij niet spreken.
Jesaja40
21-12-2017 / 16:01
Ter aanvulling op het zwijgen van Zacharias het volgende:
Het gebruikelijke gebed bij het avondoffer zijn de woorden uit Psalm 141.

Uw gebed is verhoort zegt de engel Gabriël als deze naast Zacharia staat. Wat was het gebed van Zacharias: de vraag om een nazaat? Hij was samen met zijn vrouw op leeftijd gekomen. Dat zal het gebed dus niet geweest zijn wat hij had opgezonden naar de Eeuwige.

Zou het dan het gebed kunnen zijn toen zij nog jong waren en de mogelijkheid meer voor de hand zou liggen om nog kinderen te krijgen. Zou dat gebed, na vele jaren verhoord worden?

Kijken we naar de inhoud en de woorden van Psalm 141:1-3 dan zien we David als de voorvader van de komende Messias bidden. Met geheven handen bid hij of zijn gebed als reukwerk van het avondoffer tot de Eeuwige mag komen. Dan volgen zijn woorden: zet Eeuwige een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond opdat er niets onbedachtzaam uit zal ontglippen.

Hier zien wij dat Zacharias ten tijde van het avondoffer Psalm 141 citeert en zijn ongeloof uitspreekt over het verhoorde gebed van vele jaren geleden. Dan zet de Eeuwige een wacht voor zijn mond en ruim 40 weken kan hij niet spreken.

Terug in de tijd

Al een tijdje heb ik dat ik me innerlijk leeg voel! Ik heb geprobeerd om dit te vullen met tijdsbesteding, geprobeerd om...
1 reactie
18-12-2013
Aan ds. IJsselstein. Vanwege het gebruik van Citalopram heb ik last van afgevlakte gevoelens, vooral op het gebied van h...
1 reactie
18-12-2020
Welke consequenties heeft het tweeling-zijn in de (latere) ontwikkeling? Ik merk dat ik erg veel last heb van identitiei...
2 reacties
18-12-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering