Jezus, Zoon van God en Messias

Redactie Refoweb / 15 reacties

24-02-2016, 13:39

Vraag

Klopt het dat het Oude Testament (vrijwel?) niets zegt over een drie-enig God? De Oudtestamentische teksten waarnaar HC Zondag 8 verwijst zijn voor mij geen van allen duidelijk. Zag Jezus zichzelf als God? In Matt. 19/Marc. 10/Luk. 18 zegt Jezus: “Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God.” Hier maakt Jezus onderscheid tussen Zichzelf en God. In de vier evangeliën spreekt Jezus over: Zijn Vader (ik neem aan vanwege de maagdelijke geboorte: God was zijn Vader, niet Jozef), Onze Vader (in het Onze Vader) de Zoon -slechts een paar maal met de toevoeging “van God”- (Zoon naar ik aanneem vanwege de maagdelijke geboorte). Zoon des mensen. Nergens lijkt Jezus te zeggen dat hij God is.

Hoe dienen we de Messiaanse profetieën uit het OT te zien/te duiden? Jesaja 11 bijvoorbeeld geeft heel duidelijk de kenmerken van de Messiaanse tijd, iets waaraan de Joden zich al duizenden jaren vasthouden en naar uit zien. Zulke concrete tekstgedeelten kunnen neem ik aan niet allemaal vergeestelijkt worden. In de evangeliën lijkt Jezus niet deze Schriftgedeelten uitgelegd te hebben (of ik zie iets over het hoofd).

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

15 reacties
Johnvb
24-02-2016 / 14:16
Bekijk dit filmpje eens!
Alles in de bijbel spreekt ons van onze lieve Heere Jezus!
Het filmpje spreekt voor zich!

Heb je Hem zo al leren kennen voor jezelf?

https://www.youtube.com/watch?v=TCepMvkuReE
Jaleco
24-02-2016 / 19:23
Indrukwekkend filmpje @johnvb. Al hoeft dat opzwepende (vooral aan het eind) niet van mij. Erg indrukwekkend hoe elk boek in het OT spreekt van Jezus, ik had die lijn nog nooit zo gezien, schitterend!
Johnvb
24-02-2016 / 19:42
@Jaleco:
Dat geklap en gejuich hoeft ook niet zo van mij, maar dat is de christelijke vrijheid, zeg maar. Amerika en dan ook niet reformatorisch Amerika.
Maar toen ik het filmpje voor het eerst zag was ik zo vol ervan dat ik als het ware mee kon juichen in aanbidding!
Wat een God hebben wij!
QM
24-02-2016 / 19:45
De vraagsteller heeft wel gelijk wat beterft de drie-eenheid in het Oude Testament. Die is daar namelijk niet terug te vinden.
Jaleco
24-02-2016 / 19:46
Inderdaad. Ik heb de tekst opgezocht en doorgestuurd. Hoe verder je hoort/leest, hoe meer je onder de indruk komt. En het is nog niet eens ver gezocht! Elk antwoord lijkt de oplossing van de puzzel van dat Bijbelboek. In elk Bijbelboek is Hij het Middelpunt, soms verborgen. Bedankt!
Jaleco
24-02-2016 / 19:50
@QM

Dat is niet waar. De Drie-eenheid is zeker wel terug te vinden in het OT.
Bij de schepping - Laat 'Ons' mensen maken. En.. de Geest van God zweefde op de wateren. Verder o.a. psalm 110 'de HEERE heeft gesproken tot Mijn Heere' (2 keer).
Het is er niet zo duidelijk in uitgetekend als in het NT, omdat het Joodse volk moest leren dat de Heere Één was (Hoor Israël, de HEERE, onze God is Één), in tegenstelling tot de omringende volken met hun veel godendom.
Maar als je met de wetenschap van nu het OT inkijkt, dan zijn er verschillende teksten. De Openbaring in het NT is verder uitgewerkt, maar dat betekent niet dat de Drieënheid er in het OT niet was.
Jaleco
24-02-2016 / 19:59
Als Jezus niet de Zoon van God was, waarom liet Hij Zich dan aanbidden?
Lees Hebreeën ook nog even door (hieronder het eerste deel van H1).

Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon,
[2] die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft.
[3] Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,
[4] zoveel meer geworden dan de engelen als Hij uitnemender naam geerfd heeft dan zij.
[5] Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:' U bent mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt'? En opnieuw:' Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn'?
[6] En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij:' En laten alle engelen van God Hem aanbidden'.
[7] En van de engelen zegt Hij wel:' Die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een vuurvlam',
[8] maar van de Zoon:' Uw troon, O God (!), is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap.
[9] U hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen'.
[10] En:' U, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn werken van uw handen.

In de genoemde tekst waarin Jezus zegt 'Niemand is goed, dan Eén, namelijk God' wil Jezus de wetgeleerde 'dwingen' tot erkenning van Zijn God zijn. Dat is namelijk de Weg - en niet de wettische houding die de wetgeleerde had.

Wat betreft de profetieën over het Messiaanse tijdperk. Als ik me niet vergis, moet dit nog gebeuren.
QM
24-02-2016 / 20:04
@Jaleco: Met een Nieuwtestamentische bril op is er vast wel wat te vinden, mede omdat de vertalers die ook op hadden. In het Jodendom is er echter geen drie-eenheid, omdat het Oude Testament daar gewoon niet genoeg aanleiding toe geeft.
Omega
24-02-2016 / 21:00
@QM Als je gelijk zou hebben, wat gezien de genoemde voorbeelden (maar ook andere) van Jaleco niet het geval is, mogen we dus blij zijn dat de Heilige Geest ons twee testamenten heeft geschonken ;-)
Jaleco
25-02-2016 / 16:46
@ QM
De Heere God laat niet alles in één keer zien, maar werkt met een voortdurende openbaring. Toen Hij het verbond sloot met Abraham (Gen 15), was daar nog niet de besnijdenis. Die kwam 13 jaar later (Gen 17). Ook gaf Hij de Wet (als onderdeel van het verbond) pas honderden jaren later.
Natuurlijk hoort de besnijdenis bij het verbond. Of moeten we zeggen, dat is een nieuw verbond? We kijken met een verkeerde bril? Zo ook met de Drie-eenheid.
Maar wat is precies je punt? Geloof je niet in Jezus als Messias of geloof je niet in Jezus als Zoon van God en daardoor niet in de Drie-eenheid? (of beiden) Geloof je wel in het Nieuwe Testament? Als ik niet precies weet waar je staat, kan ik ook slecht antwoorden ;-).
Duuk
26-02-2016 / 16:27
Even een nadenkertje:
In Romeinen 8:14 noemt Paulus iedereen die door de Geest wordt geleid zonen van God.
Wat zou hij daar dan mee bedoelen?
(ga niet gelijk zeggen: er staat "kinderen", kijk maar eens wat er in de grondtekst staat)
Jeremiah
26-02-2016 / 16:48
Van harte met Jaleco eens.
Jaleco
26-02-2016 / 19:16
@QM

Omdat je niet reageert, toch een reactie. Voor degenen die meelezen.
Ervan uitgaande dat je niet gelooft in de Drie-eenheid omdat het OT hier niets van zegt.
1. De Geest van God zweefde op de wateren (Gen 1:2) en: Laat 'Ons mensen maken' (Gen 1:26/27. Hier spreekt God in de eerste persoon meervoud. Volgens sommigen zou God hier hardop gesproken hebben tegen de engelen, maar de Bijbel betrekt nergens de engelen bij de schepping. Op geen enkele plaats wordt vermeld dat wij geschapen zouden zijn naar het beeld en de gelijkenis van de engelen. Anderen zeggen dat het hier zou gaan om een zogenaamd majesteitsmeervoud, maar die vorm is in het Hebreeuws onbekend. *

2. In Spreuken 8: 22-31 wordt op een opmerkelijke wijze over de wijsheid van God gesproken. Zij wordt als een persoon voorgesteld. *

3. In het OT wordt op verschillende plekken geschreven over de Engel (of: engel) des HEEREN. (Jesaja 63:9 - behoud zelfs door de Engel van de HEERE)* (Richteren 13 - deze Engel neemt zelfs een offer aan, wat de engelen in Openbaringen weigeren - zij zijn immers gewone schepselen?)

4. In Jesaja 63:10/11 wordt specifiek gesproken over het bedroeven over de Geest van God - als Hij alleen een uitingsvorm is, waarom dan de persoonlijke emotie? *

5. Wie is de Zoon (of: zoon) in Psalm 2? Is Hij/hij een gewoon kind, waarom heeft de kus dan zo'n grote uitwerking?

6. Waarom worden er in Psalm 110 twee uitingsvormen gebruikt: de HEERE heeft gesproken tot Mijn Heere. Wie is 'Mijn Heere'?

7. Tegen wie zegt de HEERE in Psalm 110:4: Gij zijt Priester (of: priester) in eeuwigheid? Wie is deze eeuwige priester? Is er een mens die eeuwig bestaat?

8. Psalm 45: 8 Daarom heeft U, o God, Úw God gezalfd met vreugdeolie. Wie is deze Gezalfde God? Israël had toch te horen gekregen : Hoor, Israël, de HEERE, onze God is Één?

9. Psalm 40:7/8 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt Mij de oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist. Toen zeide Ik, zie Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Wie is dit? Gaat dit over David? Gaat David regeren zoals God het wil zodat er geen offers meer gebracht moeten worden?

* citaten uit 'Aan Zijn voeten' dr. R. van Kooten
Jaleco
26-02-2016 / 19:18
@ Duuk - ik kan geen grondtalen. :-).
De Joden zien zichzelf ook als zonen van God. Eens sprak ik een Jood die zei 'Jezus is net zo goed een Zoon van God, dat zijn alle Joden'
Net als wij Gods kinderen zijn door het geloof in Christus. Maar er is wel verschil tussen DE Zoon en geadopteerde kinderen.
Duuk
26-02-2016 / 19:50
Er wordt ook in Genesis gesproken over Elohim, wat vertaald is met God. Elohim echter is een meervoudsvorm.

Ook in Daniel 7 wordt gesproken over de Mensenzoon en de Oude van dagen, beiden als goddelijke personen

Terug in de tijd

Sinds kort (twee weken) heb ik een nieuwe baan als maatschappelijk werker bij een zorgorganisatie. Maar het gaat uiterst...
3 reacties
25-02-2015
Wij hebben een brief gehad betreffende aanmelding medische gegevens bij de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwis...
geen reacties
24-02-2011
Ik heb antwoorden op Refoweb doorgelezen en weet dat verloven eigenlijk betekent dat je zeker van elkaar bent en je je g...
geen reacties
24-02-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering