Godheid van Jezus

Redactie Refoweb / 25 reacties

27-04-2012, 13:28

Vraag

Is Jezus God? Vanuit de drie-eenheidsleer is me altijd voorgehouden dat Jezus God is. Ik ben de vier evangeliën eens kritisch gaan doorlezen en heb op een rijtje gezet wat Jezus over zichzelf heeft gezegd volgens de evangelisten. Dan valt me op dat Hij in geen van deze bijbelboeken expliciet heeft gezegd dat Hij God is. Sterker nog, Jezus noemt Zichzelf consequent de Mensenzoon (meer dan 40 keer). Zijn er plaatsen in de Bijbel waar Jezus expliciet over zichzelf zegt dat Hij God is?

Antwoord

Tja, hoeveel bewijzen wil je hebben? Enkele voorbeelden: Johannes 17:5: "En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was." Johannes 8:57-58: "De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik." Johannes 10:30: "Ik en de Vader zijn één." Johannes 14:7: "Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien." Johannes 14:8-9: "Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?" Johannes 10:37-38: "Indien Ik de werken mijns Vaders niet doe, gelooft Mij niet, doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader." Johannes 5:17-18: "Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde."

Daarnaast hebben we natuurlijk het prachtig getuigenis van Thomas: Joh. 20:28: "En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!" En verder tal van bewijzen in de brieven aan de gemeenten.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidJezus
25 reacties
Samanthi
27-04-2012 / 18:22
Lees jesaja 6 eerst eens en dan johannes 12 en maak hieruit op dat Jezus en de Vader en de Heilige Geest samen Een God zijn.
plderoos
27-04-2012 / 19:28
ik vind het antwoord van de redactie heel erg sterk!
vlokje
27-04-2012 / 21:10
Vraagsteller heeft wel gelijk. Jezus noemt God steeds zijn Vader, en: "de Vader en ik zijn één". Maar zegt niet IK BEN GOD. Dat is toch de vraag....??

Als ik Gods kind ben ben ik ook één met de Vader, maar nog niet gelijk aan....
Wil niets toe of af doen aan de Godheid van Jezus, maar het letterlijke is gelijk aan vind ik ook heel moeilijk heel sterk te maken.
God zal straks zijn alles en in allen. We zullen dan ook één zijn met God. Maar zijn we dan God Zelf?
Persoonlijk vind ik het eigenlijk niet uitmaken. We weten hoe we tot God moeten komen. Als dat dan door Jezus is, als Hij God gelijk is hoe kan Hij dan als zodanig, Hij en Hij alléén de Middelaarspositie innemen. Een op zichzelf staande positie ís dit toch eigenlijk?
plderoos
27-04-2012 / 21:33
De zoon van een olifant is een olifant, de zoon van een mens is een mens, de Zoon van God is God. Moeilijker is het niet.
haximo360
27-04-2012 / 23:46
Op zich een oud 'probleem', voor zover je het als een probleem ziet. Visies lopen veel uiteen of Jezus zich nu wel of niet als Zoon van God zag. Hij kan zichzelf wel als Zoon van God hebben gezien, maar heeft het bijvoorbeeld nooit zo uitgesproken, dat zou kunnen (argumentum e silentio). Het kan ook zijn dat Hij het wel heeft uitgesproken, maar dat we dat niet in onze huidige Bijbel hebben staan. We weten zeker dat Jezus veel meer gezegd en gedaan heeft dan onze Bijbel ons leert.

Je kan ook zeggen: Hij zag zichzelf wel als Zoon van God en dat is ook duidelijk uit de Schrift. Deze lijkt mij het meest logische. Heb je Daniël wel gelezen, de term waar Mensenzoon vandaan komt? Het feit dat er rechtvaardig bloed moet vloeien, hoe kan een gewoon mens dat voor elkaar krijgen? Hoe zie je Lukas 10:22? Johannes kent een Vader-Zoon thema, wie is dan de Zoon? Zo zijn er nog wel meer voorbeelden aan te geven.

Een geleerde zegt nog dit: " (1) That Jesus' Abba prayer was both a characteristic and as such a distinctive feature of his prying, (2) that this prayer was properly heard to express a profound sense of and confidence in his relationship with God as his Father (.....) We can deduce further, without strain, that this sense of sonship must have been (4) crucial, even central, to Jesus' own self-understanding (...)"
vlokje
28-04-2012 / 11:25
plderoos: De mens is dan ook als God gelijk geschapen, welbeschouwd. Alle schepping komt uit Goddelijke Bron...vanwaar dan die ene verkeerde bron... ik kan dit niet meer volgen...
Er is niets logisch aan te maken. Het is of je het geloven wilt of niet.
Jelmer
28-04-2012 / 11:35
Er worden natuurlijk ook weer een heleboel verzen NIET geciteerd... verzen die niet zo'n goed passen in het beeld dat christenen willen schetsen. Zo staat er vele keren in de bijbel dat god één is, en nergens dat god een drie-eenheid is. Zie bijv. Deuteronomium 4:35, 2 Samuël 7:22, Deuteronomium 4:39, Jesaja 45:5 , 1 Samuël 2:2, 1 Koningen 8:60
En Jezus zelf in Marcus 12:29 "De Heer, onze God, is de enige Heer;"
Maar nog veel directer in Matteüs 19:17 ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ Jezus ziet zichzelf hier duidelijk niet als iemand zonder zonde.
Of wat te denken van Johannes 5:30 waar Jezus zegt: "Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft."
We hebben ook nog Johannes 14:28 "Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik."
En Johannes 7:16 "Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft."
En Matteüs 20:23 ".............. maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’"

Als ik alleen deze verzen zou citeren, en al die andere in het artikel genoemde zou verzwijgen, dan zou iedereen beslist denken dat Jezus geen god is. Het komt er op neer dat alles afhangt van welke verzen je graag wilt citeren. Zo is het met de bijbel. Er staan zoveel verzen in dat je altijd wel een beeld kunt creeren dat de anderen graag wilt voorhoudern.
haximo360
28-04-2012 / 11:50
@Jelmer, uit je citaten blijkt dat je niet veel van de triniteit hebt begrepen. Je kunt ook niet zomaar een beeld creëren wat je anderen graag wilt volhouden. Vanuit de tota scriptura (heel de Schrift) is het duidelijk dat God één is en in zijn Godheid meerdere Personen kent. Dat je zo denkt is veel te simplistisch en verwijs ik je graag naar de nodige dogmatici om je kennis wat bij te spijkeren.
McFlep
28-04-2012 / 11:58
Helemaal eens met haximo360

@Jelmer, ik zie nergens een tekst die de drieeenheid TEGENspreekt (ook niet de verzen die jij aanhaalt), en genoemde verzen in het antwoord zeggen genoeg erVOOR.
plderoos
28-04-2012 / 12:52
@ Vlokje, nee hoor, niet gelijk aan, maar naar Zijn beeld, of, zoals David het zei: Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. De bijbel is wel degelijk gewoon logisch, (al snap ik het ook niet altijd, maar dat ligt aan mij, niet aan de bijbel) maar inderdaad, het gaat erom of je het gelooft.

@ Jelmer, je kunt ook moeilijk de hele bijbel citeren als je wilt laten zien dat Jezus God is. Zoals McFlep al zegt: geen van de door jou aangehaalde teksten spreekt de drieëenheid tegen. Kan ook niet, anders zouden de andere schriftbewijzen niet kloppen en dan zou de bijbel zichzelf tegenspreken. Het is wat lastig dat je de nbv gebruikt, daar staat heel veel exegese in in plaats van letterlijk te zijn. Als Jezus bijvoorbeeld zegt dat God de enige Heer is staat er in werkelijkheid dat Hij een enig God is, enig, niet als in 'de enige' maar als in 'uniek'. Maar ook alle verdere uitspraken van Jezus die je aanhaalt geven aan dat Hij een mensgeworden God is. Als mens moest Hij zich vernederen en aan God, die nog steeds Zijn Vader was, onderwerpen. Dat in de bijbel de drieëenheid niet voorkomt, daar heb je gelijk in maar het is wel zo dat als je heel de bijbel in rekening brengt dat het dan duidelijk is dat er maar één God is en dat die zich onderscheid als Vader, Zoon, en Heilige Geest.
vlokje
28-04-2012 / 15:58
pl de roos: Als Jezus de Zoon van God is, waarom waren Adam en Eva voor de zondeval dat dan niet? Puur logisch beschouwd dan, want wat David zegt: Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, spreekt David volgens mij van de positie na de zondeval. Ik houd erg van Goddelijke logica, maar soms denk ik dat christenen veel onder de noemer: het is niet te begrijpen plaatsen. Al de teksten: God is groot en wij begrijpen het niet.... tja, dan kan ik net zo goed niet meer aan bijbelstudie doen...
Volgens mij schiep God mensen met hersens, niet voor niets. Om ná te mogen denken. Om ook in redelijke logica Hem te kunnen omhelzen.
plderoos
28-04-2012 / 18:51
@Vlokje: Juist de logica zou concluderen dat wat David zegt vóór de zondeval gold, want God maakte de mens bijna goddelijk vóórdat hij in zonde viel, niet erna.

Je kunt het ook zo zien. Adam was ook Gods zoon. Hij leefde namelijk doordat God zijn Geest in hem blies. Maar Adam gaf dat zoonschap op toen hij at. Jezus heeft ons dat kindzijn terug gegeven doordat Hij, in tegenstelling tot de eerste Adam, wél tot de dood toe gehoorzaam is geweest. In Romeinen 5 wordt Jezus dan ook steeds vergeleken met de eerste Adam.

En inderdaad, je mag best heel hard en heel diep over de bijbel nadenken. En over het algemeen red ik mij daar prima mee. Toch blijven er nog steeds dingen over die ik ook niet snap, en dan geloof ik het maar gewoon.
matthew
28-04-2012 / 20:19
lees 1 JOH 5 :20 maar eens

Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
vlokje
28-04-2012 / 21:42
Vraagsteller vraagt: Staat er ergens expliciet dat Jezus over zichzelf zegt dat Hij God is. Deze heel letterlijke vraag heeft als heel letterlijk antwoord volgens mij gewoon: Nee. Punt.
Dan kunnen we zeggen dat heeft Hij dat vast wel ooit zo gezegd, maar ik lees het ook tot op heden nergens LETTERLIJK. Wie het wel heeft gevonden mag het zeggen, dan kom ik gelijk over de brug.
Wat matthew zegt is van Johannes, niet Jezus woorden zelf.
haximo360
29-04-2012 / 12:10
@Vlokje, Je doet niets met de informatie die je gegeven wordt. Dat het niet zo eenvoudig is moge duidelijk zijn, maar je bent erg simplistisch. Ik vrees dat je hier überhaupt niets in hebt onderzocht.

Voor de vraagsteller, maar ook voor Vlokje, wil ik dan nog maar een tekst aanhalen wanneer Hij voor het Sanhedrin komt (Mark 14:53-65). In vers 61 vraagt de hogepriester: "Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende"? Jezus geeft een antwoord die tweeledig is. Ten eerste zegt Hij: "Ik ben het". In het Grieks staat er: ego (=ik) eimi (=ik ben). Dit wordt gebruikt voor een zeer sterke nadruk en voor een bevestigend antwoord. Met andere woorden antwoord Jezus op de vraag of Hij de Zoon van God is: "Ik, ja, Ik ben het"! In het Grieks is het zelfs nog te verdedigen om daar weer Zoon van God achter te lezen.

Interessant is dat Jezus zowel Daniël 7 en Psalm 110 hier gebruikt. Deze teksten zijn al eerder gebruikt. Psalm 110 gaat over een Koning die zit aan Gods rechterhand en meer is dan de hogepriester. Daniël 7 is de Komende op de wolken. Met andere woorden verdiept Jezus zijn woorden: ego eimi nog eens. Wat Hij hier zegt is: Ik ben de Messias, Ik ben de Zoon van God en God zal mij zo ook openbaren etc.

Er valt nog veel meer over te zeggen, er zijn meer teksten. Maar zeg niet dat Jezus zichzelf niet als Zoon van God zag, want dat is gewoon niet zo.

Als alles er heel LETTERLIJK moet staan vlokje, dan mogen vrouwen niet aan het avondmaal, staat nergens in de Schrift. Dan mag abortus en euthanasie, want het staat niet in de Schrift. Over Seks voor het huwelijk zijn dan ook twistpunten te maken en noem het maar op. Nee, wij weten beter. Het Evangelie staat haaks op de samenleving en willen wij wat betekenen, dan dienen wij het Evangelie te volgen, namelijk de Zoon van God die ook zo is geopenbaard.
plderoos
29-04-2012 / 15:34
@ Haximo, mooi antwoord! mooi om te weten!

En @ vlokje. Ik ken geen latijn en grieks en beheer de grondtekst niet maar ik heb wel nóg een antwoord voor je. Als Petrus zegt, "u bent de Christus, de Zoon van de levende God", Zie jij dan Jezus dat ontkennen? Misschien Had Jezus wel redenen om nooit expliciet te noemen dat Hij de Zoon van God is. Maar dat hij dat is blijkt op heel veel plaatsen. En het antwoord van Haximo is al helemaal duidelijk.

Ik heb persoonlijk altijd gedacht dat Hij zichzelf denigrerend met die uitdrukking uit Daniël benoemde, de zoon des mensen, juist omdat Hij zich ertoe vernederd had een zoon des mensen te worden. Denk je niet dat, sterker nog, weet je niet uit de reactie die mensen (de hogepriester) op die gedachte hebben, juist zijn kruisdood betekend hebben?
vlokje
29-04-2012 / 17:45
Nu breekt mn klomp zeggen ze wel eens. Wie doet er niets met de vraagstelling? De vraag is: is Jezus God? Ben ik dan zo blind dat ik de vraag verkeerd lees, of geven jullie een omzeilend antwoord. Jullie antwoorden: Hij is wel degelijk de Zoon van God. Hier ben ik het volslagen mee eens, maar niet: JEZUS IS GOD ZELVE. Ik ben het kind van mijn ouders, maar niet mijn ouders zelf.
Dit vind ik iets wezenlijk anders, maar ja wie ben ik...
Maar laten we stoppen, ik wist al dat het een discussie met een open einde zou zijn. Dus vraagsteller mag eindverantwoordelijke voor zichzelf zijn. Of zo je wilt: geloof gewoon wat er in de kerk geleerd wordt, en het is niet moeilijk meer.
Omega
29-04-2012 / 21:23
Misschien moeten we de vraag dan maar eens aan jou stellen @Vlokje. Als Jezus niet God is, wie of wat is Hij dan volgens jou wel? Mens, geschapen door God? Halfgod, zoon van God en van een mens? Engel? En waar hebben wij Hem dan eigenlijk voor nodig? Als lichtend voorbeeld om slechts na te volgen, of heeft Hij ook nog een zaligmakende functie?
Roozemond
29-04-2012 / 23:17
Boeiende discussie......

@vlokje je noemt de Middelaarspositie als een op zichzelf staande positie, Jezus is Borg geworrden voor Zijn kinderen, vandaar het woord middelaar, Hij heeft bemiddelt. Maar dat betekent toch niet dat Jezus dan opeens alleen staat???? Het is gewoon niet te scheiden.

Pas hoorde ik het beeld van een boom, je hebt de stam, de takken en de bladeren en toch is het 1 boom. Prachtige uitleg voor de 3eenheid, het is niet te scheiden.
vlokje
30-04-2012 / 13:41
Omega: misschien was het je al duidelijk maar ik geloof dat Jezus Goddelijk was, maar dat we dat allemaal zijn. Maar dat is slechts mijn mening. Het mooiste zou zijn als we Jezus nu hier in de kamer hadden zitten en het hem zelf konden vragen.
En Roozemond: we zijn elkaar al eens eerder tegengekomen, het blijven boeiende verschillen. Natuurlijk stond Jezus niet alleen, maar ik zie geen enkel mens hier alleen op de wereld staan. Voor het uiterlijke misschien, maar uit Wie, door Wie en tot Wie zijn we allemaal geschapen?
Niemand zou zich kunnen verroeren als God niet in hem was.

Terug in de tijd

Aan dhr. Kole. Hartelijk bedankt voor het antwoord op mijn vraag 'Beroepingswerk tijdens coronacrisis'. Toch is deze nie...
geen reacties
27-04-2020
Laatst hoorde ik het lied “hoger dan de blauwe luchten.” Een prachtig (kinder)vers. Ik heb de tekst altijd zo geleerd: “...
geen reacties
27-04-2020
Ik hoop dat er iemand is die mij op mijn probleem een bevredigend antwoord kan geven. Ik loop nu al best wel lang met ee...
7 reacties
27-04-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering