Godheid van Jezus

Ds. P. van de Voorde / 6 reacties

31-08-2012, 10:06

Vraag

Ik heb een vraag over de Godheid van Jezus. Ik heb verschillende keren met Jehova's getuigen gesproken en ben de Bijbel goed gaan lezen, wat betreft teksten waarin gesproken wordt over Jezus, de Vader, God, enz. Dit doe ik nu al jaren vanaf dat ik erg jong was. Pas sprak ik weer een Jehova's getuige die zei dat de Jezus de menselijke natuur aannam en ondersteunt werd door de Vader. Jezus had Goddelijke (vergevende en genezende) krachten, maar was zelf geen God. Volgens de JH-getuige is de drie-eenheid in 1034 besloten op een congres/vergadering met een onchristelijke leider. Ik weet niet precies wat hij bedoelt. In een vraag die al eerder gesteld is, staat het volgende "In de vroege kerk is daar heel lang over gesproken en tenslotte heeft de kerk op grond van de Schrift beleden wat daarover in de Geloofsbelijdenis van Athanasius staat." Misschien bedoelde de JH-getuige dat. Over 1 Johannes 5:7 is ook geen duidelijkheid dat het in de oorspronkelijke tekst staat. Het valt mij telkens weer op als ik de Bijbel lees dat de Vader vrijwel altijd God genoemd wordt. Wanneer het over God gaat, gaat het altijd over de Vader, nooit over de Heilige Geest of over Jezus. Er staat altijd dat Jezus de ZOON van God is. Zie ook deze tekst uit Markus 2 vers 10 en 11: "Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis." Het lijkt er dus op dat Jezus de Zoon des mensen is die macht heeft gekregen om de zonde te vergeven, maar zelf geen God is. Nog een tekst: "Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem." Uit de manier waarop Jezus spreekt over God lijkt het alsof Hij over iemand anders praat, niet over zichzelf. Waarom zegt Hij zo vaak dat Hij uit/van God is? Aan de andere kant is de tekst uit Johannes 1 voor mij duidelijk, Jezus is God Zelf: "het Woord was bij God, en het WAS GOD." Maar ik vind het moeilijk om dit op één tekst te baseren terwijl er uit het geheel van teksten uit de evangeliën lijkt dat Hij geen God is. Het lijkt zo veel aannemelijker en makkelijker om dat laatste te geloven als ik de Bijbel als geheel lees. Ik wil graag mijn verstand stilzetten en in de drie-eenheid geloven als dat zo is, ook al steekt dat wat ingewikkelder in elkaar. Ik wil dat geloven omdat God hoger is dan boven ons denken. Maar het is belangrijk om zeker te weten wat waar is. Waarom spreekt de Bijbel vrijwel altijd over God de Vader als het over God gaat? Wat heeft God ermee voor dat sommige dingen zo verborgen zijn in de Bijbel? Waarom zou het zo zijn dat Hij niet rechtstreeks een tekst in de Bijbel heeft gezet: "Ik ben Jezus en Ik ben God." Met eerbied gesproken, dan zou het in één keer duidelijk zijn voor iedereen. Was de vroege kerk niet helemaal zeker van de Godheid van Jezus? Zo ja, zijn er dan mensen uit de vroege kerk verloren gegaan omdat ze dit niet zeker wisten? En tot slot: stel dat iemand gelooft in de godheid van Jezus, maar stel dat bij de wederkomst blijkt dat Jezus geen God was, maar dat de Vader in de eerste plaats God is, zal dat ons dan uit de hemel houden? En andersom: stel dat iemand gelooft dat Hij geen God was en het blijkt van wel, zal dat ons dan uit de hemel houden? Dit met het oog op: "Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld." Ik houd er namelijk rekening mee dat wij, als mensen, fout kunnen zitten wat betreft bepaalde dingen over God. Hij is zo groot. Kunt u ingaan op bovenstaande dingen? Het gaat mij er niet om om een discussie/twistgesprek aan te gaan over de godheid van de Heere Jezus, maar of u echt wilt ingaan op bovenstaande punten. Heel erg bedankt voor uw antwoord.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik heb nog even het antwoord van ds. C. den Boer nagelezen en daarin wijst hij ook op de tekst uit Filippenzen 2:6-11. Met name in de verzen 10-11 citeert Paulus Jesaja 45: 23b: "Ik heb gezworen bij Mijzelf –uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren– dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren." In zijn brief past Paulus dit toe op Christus. Met andere woorden, in de aanbidding van Jezus Christus erkennen wij God. In en door Christus openbaart God zich aan de wereld. Hoewel onderscheiden, is de verwevenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zo intens en compleet, dat je nooit kunt zeggen: Jezus Christus is geen God. Maar evengoed kun je niet zeggen dat Jezus Christus geen mens is. Het christelijke geloof kan daarom nooit losstaan van de mensheid en de godheid van Jezus Christus.

Nu zijn er teksten te vinden in de Bijbel die zijn mensheid benadrukken, op zo'n manier dat je zou denken dat Jezus hiërarchisch gezien onder de Vader staat. Andere teksten, zoals Joh.1, Fil. 2, en Hebr. 1 benadrukken de godheid van Jezus Christus. In de Christologie (de leer aangaande de Persoon en het werk van Jezus Christus) zie je dat ook. Sommige auteurs uit heden en verleden benadrukken de teksten over de mensheid van Jezus en komen er op uit dat God zich wel in Jezus Christus openbaart, maar dat Jezus Christus geen God is. Andere leggen zo de nadruk op teksten die zijn godheid benadrukken, dat de mensheid van Jezus in het gedrang komt. De kerk heeft zich met deze vragen vanaf het begin bezig gehouden, met name om het evenwicht te bewaren. Je ziet dat terug in de geloofsbelijdenissen van de Vroege Kerk.

Je vraag is waarom God dit niet rechtstreeks in de Bijbel heeft gezet. Dat weet ik niet, maar ik vermoed dat wij de diepte van Gods wezen niet kunnen doorgronden, ook niet dat van de Drie-eenheid. Wij kunnen dat niet logisch op formule brengen. Wij mogen God leren kennen, maar niet verklaren. Wel lezen we in de Bijbel dat God zich al in het Oude Testament op verschillende plaatsen openbaart in meervoud. Ik denk aan Gen.1:26: "Laten Wij mensen maken naar Ons Beeld, naar Onze gelijkenis..." Als je hierbij de bijbelse gegevens overdenkt die gaan over de liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan krijgt de Drie-eenheid een relationele dimensie. De Vader heeft de Zoon lief (Joh. 5:20), zegt het Johannes Evangelie. In datzelfde Evangelie staat dat de Zoon God is (1:1,10), dat Hij van de Vader gezonden! is (17:5,8) -niet alleen als mens geroepen- en dat het zijn eten en drinken is om de wil van de Vader te doen (Joh. 17: 4-5). De Vader heeft de Zoon lief (Luk. 3:22) en de Zoon verheerlijkt de Vader. Wat doet de Heilige Geest? Niets minder dan de Zoon verheerlijken –en daarmee God– in de harten van de mensen leggen (Joh. 16:14).

In het perspectief dat deze teksten openen, krijgt Gen.1: 26 –"Laten Wij"– bijzondere betekenis. Als we tot geloof komen in de Heere Jezus Christus, krijgen we deel aan die liefde van de Vader, de Zoon en de Geest (Joh. 17:3). Daarvoor gaf de Vader Zijn Zoon. Daarvoor ging de Zoon de weg van de Vader. Daarvoor is de Geest ons geschonken, die de liefde van de Vader en de Zoon thuisbrengt in harten van zondaren.

Mijns inziens valt of staat het christelijk geloof met de erkenning van de godheid van Jezus Christus. Wie dat ontkent staat logisch gezien dichterbij de Jehovagetuigen (en de Koran) dan bij de Bijbel.

Het oordeel over hen die de godheid van Jezus Christus in twijfel trekken, maar Hem wel erkennen als Redder, is aan God en niet aan mij.

Ik hoop dat dit antwoord je verder helpt in je zoektocht naar de levende God. Een God van liefde, een God van relatie, een God die je welkom heet om als de verloren zoon je te verheugen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. "En zij begonnen vrolijk te zijn" (Luk. 15:24b).

Ds. P. van de Voorde,
Wijngaarden

Ds. P. van de Voorde

Ds. P. van de Voorde

 • Geboortedatum:
  18-08-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wijngaarden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidJehovah's Getuigen
6 reacties
Omega
03-09-2012 / 20:32
Jezus gaat zelfs een stapje verder. Hij zegt: Die in Mij gelooft heeft het eeuwige leven. Dus niet wie in de Vader gelooft, maar in Jezus. Als Hij Zelf geen God zou zijn, zou dit getuigen van een enorme hoogmoed. Maar gelukkig zegt Hij ook: Ik en de Vader zijn Eén (Joh. 10:30). En Jezus niet aanbidden? Joh. 14:13/14 maakt helder dat Jezus Zelf het gebed verhoort en uitvoert dat gelovigen in Zijn Naam (aan Hem gericht) doen. De Vader komt hier niet eens aan te pas. Sterker, de Vader wordt verheerlijkt door dit gebed, "opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt." Kortom, de verheerlijking van God gaat alleen via de Zoon.

Bovendien lees je dat veel mensen Jezus wel degelijk aanbidden: Matt. 20:20, Marc. 1:40, Matt. 14:33, Matt. 28:9, Luc. 24:52, enz.
plderoos
04-09-2012 / 20:22
het is ook allemaal zo moeilijk hè. De zoon van een olifant is een olifant. Jezus was de zoon van een mens dus hij was mens. Jezus was ook de Zoon van God dus Hij was God. Lukas 1:35
haximo360
05-09-2012 / 14:31
Ik heb een wat oudere vraag over hetzelfde onderwerp opgezocht en plak hier enige reacties die destijds zijn neergezet.


Op zich een oud 'probleem', voor zover je het als een probleem ziet. Visies lopen veel uiteen of Jezus zich nu wel of niet als Zoon van God zag. Hij kan zichzelf wel als Zoon van God hebben gezien, maar heeft het bijvoorbeeld nooit zo uitgesproken, dat zou kunnen (argumentum e silentio). Het kan ook zijn dat Hij het wel heeft uitgesproken, maar dat we dat niet in onze huidige Bijbel hebben staan. We weten zeker dat Jezus veel meer gezegd en gedaan heeft dan onze Bijbel ons leert.

Je kan ook zeggen: Hij zag zichzelf wel als Zoon van God en dat is ook duidelijk uit de Schrift. Deze lijkt mij het meest logische. Heb je Daniël wel gelezen, de term waar Mensenzoon vandaan komt? Het feit dat er rechtvaardig bloed moet vloeien, hoe kan een gewoon mens dat voor elkaar krijgen? Hoe zie je Lukas 10:22? Johannes kent een Vader-Zoon thema, wie is dan de Zoon?
wanneer Hij voor het Sanhedrin komt (Mark 14:53-65). In vers 61 vraagt de hogepriester: "Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende"? Jezus geeft een antwoord die tweeledig is. Ten eerste zegt Hij: "Ik ben het". In het Grieks staat er: ego (=ik) eimi (=ik ben). Dit wordt gebruikt voor een zeer sterke nadruk en voor een bevestigend antwoord. Met andere woorden antwoord Jezus op de vraag of Hij de Zoon van God is: "Ik, ja, Ik ben het"! In het Grieks is het zelfs nog te verdedigen om daar weer Zoon van God achter te lezen.

Interessant is dat Jezus zowel Daniël 7 en Psalm 110 hier gebruikt. Deze teksten zijn al eerder gebruikt. Psalm 110 gaat over een Koning die zit aan Gods rechterhand en meer is dan de hogepriester. Daniël 7 is de Komende op de wolken. Met andere woorden verdiept Jezus zijn woorden: ego eimi nog eens. Wat Hij hier zegt is: Ik ben de Messias, Ik ben de Zoon van God en God zal mij zo ook openbaren etc.

Dunn zegt: " (1) That Jesus' Abba prayer was both a characteristic and as such a distinctive feature of his prying, (2) that this prayer was properly heard to express a profound sense of and confidence in his relationship with God as his Father (.....) We can deduce further, without strain, that this sense of sonship must have been (4) crucial, even central, to Jesus' own self-understanding (...)"
jsml
05-09-2012 / 17:09
In openbaring 1:7 gaat het over Jezus Christus: "Ziet, Hij komt met de woken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen."

Ik zie geen reden om aan te nemen dat Jezus Christus in het achtste vers niet Zelf aan het woord is: "Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige."
rotterdam1
06-09-2012 / 13:40
Uw Jehova getuige heeft de klok horen luiden maar ….........................................

In 381 kwam in Constantinopel een concilie bijeen dat de Triniteitsleer uitwerkte, in 589 werd door het Concilie van Toledo, onder leiding van de Spaanse kerk, de term ‘Filioque’ (Filioque is een Latijns woord dat bekend is uit de theologie en is onderdeel van de drie-eenheidsleer. Het betekent letterlijk en van de Zoon). Onder de bezielende leiding van Christen keizer Karel de Grote werd deze belijdenis in 794 in de Duitse kerken als de enige juiste belijdenis aangenomen. Het komt niet voor in de geloofsbelijdenis van Nicea maar werd later (in 1014) door Paus Benedictus VIII toegevoegd.

Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

Al reeds meer dan 1000 jaar weten miljarden Christenen (Rooms Katholieken, Orthodoxen en Protestanten) elkaar te vinden in deze gemeenschappelijke belijdenis.

De vaderen kozen voor de volgende benamingen ; Er is 1 Substantia d.w.z. 1 KERN met 3 persona (dit moet niet vertaald worden met 3 personen maar een persona was een masker van een toneelspeler dus 3 maskers d.w.z. 3 verschijningsvormen. Dus 1 God die zichzelf laat zien als Vader, Zoon en als Geest.

Maar er zullen altijd kleine kerkjes, splintergroeperingen blijven die menen dat alleen zij de wijsheid in pacht hebben. Persoonlijk volg ik liever de eeuwenoude leer van de kerk.

Als uw Jehova getuige nog eens voor uw deur staat, lees dan eens 1 Joh. 5 vers 7 en 8 met hem ;

“6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.
7 Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één”.
steef
28-09-2012 / 15:14
Johannes 8: 56 Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.
57 De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?
58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.
59 Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.

De Heer gebruikte dezelfde Naam zoals God zich aan Mozes geopenbaard had!

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Hoe of door wie worden de ambtsdragers gekozen met de handoplegging bij een bevestigingsdien...
geen reacties
31-08-2015
Als je op dit moment je huis openstelt voor asielzoekers dan zegt de Nederlandse overheid dat dit niet hoeft, want ze zo...
16 reacties
31-08-2015
Een vraag aan een predikant. In een discussie die ik met iemand had over het (naar mijn idee) respectloos spreken en sch...
7 reacties
31-08-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering