Artikelen met tag

kerkorde

1. In de jaren ‘70 is na verzoek van de Hervormde Synode het Liedboek voor de Kerken ingevoerd in de Nederlandse Hervormde Kerk. Al eerder is de NBG als vaste bijbelvertaling ingevoerd, waar bijvoorbe...
Geen reacties
12-12-2022
In de vorige eeuw heeft de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk de NBG ‘51 en het Liedboek voor de Kerken (1973) met de nieuwe psalmberijming (1968) vrijgegeven voor gebruik in de kerken. Hiervan ...
5 reacties
09-12-2022
In hoeverre houdt men zich aan de Dordtse Kerkorde (DKO) binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG)? Een betere verwoording van mijn vraag zou zijn hoever de DKO gaat in haar voorschriften. Ik zie tussen ...
Geen reacties
10-09-2019
Hoe lang mag een kerkrentmeester zijn taken vervullen? Bij onze gemeente vervult een persoon al heel veel jaren de taken van kerkrentmeester. Alles moet eerst de goedkeuring van deze persoon hebben. Z...
Geen reacties
07-08-2019
Er wordt buitengewone visitatie aangevraagd door de kerkenraad om een onenigheid binnen de gemeente op te lossen. Hoe is het beleid voor de visitator om deze opdracht aan te nemen als één van de betro...
Geen reacties
23-04-2019
Kan een diaken die aftredend maar herkiesbaar is en door de gemeente stilzwijgend herkozen wordt (zoals dat vanaf de kansel werd meegedeeld) omdat er door de gemeente geen tegenkandidaten zijn ingedie...
Geen reacties
04-12-2017
In artikel 27 van de Dordtse Kerkorde staat dat ouderlingen en diakenen twee jaren zullen dienen en elk jaar zal het halve deel veranderd en andere in de plaats gesteld worden, tenzij dat de gelegenhe...
2 reacties
21-11-2016
Graag wil ik een vraag stellen aan ds. Schreuders (HHK). Als ik het goed begrijp heeft men in de kerken van de PKN een beleidsplan ter inzage voor wie daar om vraagt. Soms is dat al op de site te vind...
Geen reacties
14-06-2016
Aan ds. J. L. Schreuders. Is het volgens de kerkorde van de HHK mogelijk dat een ambtsdrager die in zijn tweede termijn tussentijds is afgetreden, na zo’n anderhalf jaar jaar weer in zijn eigen vacatu...
1 reactie
19-11-2015
Bij ons in de kerk (Ger. Gem.) is pas een nieuwe diaken gekozen. Wat ik raar vind, is dat de bevestigingsdatum al wordt afgelezen terwijl de twee weken waarin er bezwaren kunnen worden ingediend nog n...
Geen reacties
22-07-2015
Een vraag waar kerken niet graag op antwoorden: de eerste samenkomsten van christenen werden door die eerste christenen 'ecclesia' genoemd. Zo zijn de brieven die we in de Bijbel zien staan 'brieven a...
Geen reacties
02-09-2014
Aan een Hersteld Hervormde dominee. Tijdens een avondje met drie vrienden kwam het idee naar boven om binnen onze gemeente een speciale jeugddienst te organiseren. Het idee is om een dominee of kandid...
Geen reacties
10-07-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering