Belijdenistekst brengt in verwarring

Ds. C. den Boer / 5 reacties

03-06-2010, 09:12

Vraag

De belijdenistekst heeft mij geestelijk heel erg in verwarring gebracht. Zelf zo erg, dat ik er elke keer aan moet denken. Ik durf hier met niemand over te praten, of uitleg te vragen. Benauwdheid en aanvechtingen zijn nog nooit zo erg geweest. Ik ben zo bang dat dit mij zal achtervolgen. Iedere keer vraag ik mij af, of ik mij niet heb bedrogen. Het lijkt wel of ik in een heel diep, donker gat terecht ben gekomen en er nooit meer uit zal kunnen. Dat het nooit meer kan voor mij, omdat het allemaal niet waar zou kunnen zijn. Wat moet ik doen? Ik ben alles kwijt. Zelfs het kleine beetje hoop dat ik nog had. O, hoe moet het toch verder in mijn leven?!

Antwoord

Beste vraagstel(st)ler,
 
In Lukas 22:21 en 22 lezen wij: “En de Heere zeide: Simon, Simon ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude...” Roep elke keer dat je in je binnenste wordt aangevochten de woorden van Luk. 22:21vv in je herinnering terug en houd de voorbiddende Christus in gedachten. In onze hoogste aanvechtingen mogen wij doen wat Luther deed. Hij had op de wand van zijn studeervertrek in de Wartburg met houtskool geschreven: Baptisatus sum (“Ik ben gedoopt”). En dat hielp hem erdoor. Zo mag jij ook terugdenken aan het moment, dat de Heere Zich met je inliet, toen je werd gedoopt. Daartegen moet de satan het afleggen.
 
Overigens weet ik niet wat je belijdenistekst is. Als je die mij laat weten, zal ik proberen dat woord uit te leggen.
 
Met een hartelijke groet,
 Je ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

belijdenis
5 reacties
Maartje
03-06-2010 / 13:32
Verwacht, net als de dichter van psalm 130, de HEERE en hoop op Hem en Zijn Woord. Hij belooft verlossing en vergeving aan allen die Hem daarvoor vanuit de nood aanroepen.

'Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE!
HEERE! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; HEERE! wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
k verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.
Mijn ziel wacht op den HEERE, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
Israel hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
En Hij zal Israel verlossen van al zijn ongerechtigheden.'

Geen nood/zondeschuld is voor Hem te groot en geen hart te hard.

Waarom zou je trouwens niet eens met een ambtsdrager gaan spreken? Zij zijn als het goed is juist blij als je met vragen komt.
EVA
03-06-2010 / 14:16
Weet de tekst natuurlijk niet, maar de duivel kan dit gebruiken om je te ontmoedigen, als het een tekst is die misschien door God gebruikt is om je een bepaalde richting op te sturen, om vrucht te dragen voor Hem, dan kan ontmoediging toelaan, als het een tekst is die je veroordeeld ook dan moet je dit toetsen aan de bijbel, en bij God in gebed
als je wil mag je me er eens over mailen dan kunnen we anoniem is van gedachten wisselen...misschien lucht je dat wat op evangelie@live.nl
1a2b3c
04-06-2010 / 22:09
Heb je al eens goed onderzocht ik welk verband die tekst staat?
Dat is nl. erg belangrijk, je moet niet met losse teksten werken want dan heb je grote kans dat ze een eigen leven gaan leiden.
En het is ook van belang tegen wie er iets wordt gezegd.
Jezus was bijv. scherp tegen de schriftgeleerden en farizeërs maar tegen de zondaren die tot Hem kwamen was Hij nooit hard.
Iemand die Hem zoekt wordt nooit bedreigd maar wel iemand die zijn eigen weg wil gaan.
Je kan dus niet zomaar elke tekst of uitspraak op jezelf toepassen.
Maar dit is een tekst voor iedereen, Hand.2:21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.
1a2b3c
05-06-2010 / 12:03
Eén ding weet ik zeker, als jij wanhopig wordt van die tekst dan versta je hem verkeerd of je past het verkeerd toe.
God heeft Zijn Woord gegeven tot ons behoud!!
Alles wat jij nodig hebt voor je behoud is te vinden in de Bijbel.
Wie tot Mij komt zal Ik geenzinds uitwerpen.
1a2b3c
06-06-2010 / 23:10
Als dat waar is en het is idd schuld, dan is dat nog niet iets om moedeloos van te worden. Breng het bij Hem die al onze schulden op Zich nam.
Jes.53:4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
En psalm 103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Lees heel die psalm en vraag Hem om de Heilige Geest, die Hij belooft heeft te zullen geven aan iedereen die Hem daarom vraagt.
Hij doet wat Hij belooft, want Hij is geen God die liegen kan.

Terug in de tijd

Wij hebben een probleem. Mijn vriendin (19) en ik (21) hopen begin 2014 te trouwen en hebben sinds een paar maanden een ...
1 reactie
03-06-2013
Ik heb een vraag aan een CU/SGP’er. Op 4 juni zijn er verkiezingen voor Europa en ik mag voor het eerst stemmen. Ik twij...
geen reacties
03-06-2009
Ik merk dat ik de laatste jaren steeds meer ga zien dat de genade 100 procent alleen buiten mij in Hem ligt. Het is net ...
geen reacties
03-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering