"Christenen moeten stoppen met NEM"

Nieuwsredactie / 27 reacties

23-07-2012, 09:54

Goedkoop is meestal duurkoop. Deze bekende uitspraak blijkt opnieuw een grote kern waarheid te bevatten. Geestelijke duurkoop ditmaal. Op advies van de Consumentenbond stapten veel Nederlanders over naar de Nederlandse Energie Maatschappij, NEM, de goedkoopste leverancier. Ook veel christenen deden dat. Voor hen zat er echter een addertje onder het gras. Letterlijk. In een televisiecommercial, een parodie op de schepping, werden zij en hun geloof flink te kakken gezet. Veel christenen, onder wie de Bond tegen het Vloeken, tekenden bij de NEM protest aan. Een van hen is de bekende dierenarts en -specialist dr. Evert van Garderen. Hij roept op om massaal bezwaar aan te tekenen bij de NEM en het energiecontract daar op te zeggen. Wie is Evert van Garderen?


"Ik wil als eerste benadrukken dat het niet om mij als persoon gaat. Ik heb in eerste instantie vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid als christen en als klant van de NEM gereageerd en bij hen een klacht ingediend. Ik ga er trouwens vanuit dat er helemaal geen diepere commerciële gedachtengang achter de betreffende reclame zit. Ik denk niet dat de NEM deze godslasterlijke reclame maakt in een bewuste poging om zoveel mogelijk aandacht te krijgen, waarbij negatieve aandacht -in de vorm van een massaal protest van christenen- ook een vorm van aandacht is. Ik maak helaas voortdurend mee dat onze maatschappij met de daarbij behorende sociale omgangsvormen letterlijk los van God is. Ik kan hier inmiddels meestal mee omgaan, omdat ik wel in deze wereld leef, maar er niet meer actief aan deel neem. Dit betekent niet dat ik mezelf hierdoor marginaliseer in de maatschappij. De Bijbel, Gods Woord, verschaft ons dermate duidelijke leefregels dat ik de wereld als het ware niet meer nodig heb om als mens te kunnen functioneren. Die tijd ligt gelukkig achter mij."

"Voor mij is het geloof sinds enkele jaren erg belangrijk geworden. Ik heb verschillende periodes in mijn leven gehad. Er zijn ook periodes geweest waarin God en Zijn Woord naar de achtergrond verdween. Maar God is Zijn verbond met mij nagekomen en heeft mij letterlijk een aantal jaren geleden bij mijn oren gepakt en mij heel duidelijk gemaakt waar de prioriteit in mijn leven hoort te liggen. Ik heb enkele jaren geleden een groot privé-trauma doorgemaakt en dat heeft mij duidelijk gemaakt dat ik als mens niets, maar dan ook inderdaad niets voorstel en dat ik in feite op eigen kracht bitter weinig kan bereiken. In die grote eenzaamheid die een gevolg was van dat privé-trauma ben ik mezelf tegen gekomen en ik besefte dat ik toen als bijna 50-jarige met lege handen stond. Ik kon mezelf niet helpen, geen enkel mens kon mij in die situatie feitelijk verder helpen... en toen ben ik na ongeveer 30 jaar afwezigheid weer een kerk gaan opzoeken. Ik was vroeger gedoopt en ik had dus ooit een sacrament ontvangen van God, maar ik had daar verder geen nadere invulling aan gegeven. In de betreffende kerkdienst en de diensten direct daarop volgend voelde ik me warm en hartelijk ontvangen door God, in de vorm van een aantal preken die bij mij aardig de spijker op z'n kop sloegen. Ik ben vanaf dat moment elke zondag, vrijwel altijd tweemaal naar de kerk gegaan, waarbij ik in de loop van de afgelopen drie jaar wel verder heb gezocht binnen het grote aantal stromingen binnen het Nederlands protestantisme. Uiteindelijk heb ik ontdekt dat Gods Woord, Gods onmetelijke Kracht en Gods oneindige liefde in de vorm van Jezus Christus mij op de meest eerlijke manier wordt aangereikt in de reformatorische richting, omdat de Bijbel en de Bijbel alleen daar centraal staan. Mijn zoektocht is dan ook tot stilstand gekomen en ik bezoek nu de kerkdiensten van de Gereformeerde Gemeenten, maar ook van de Vrije Oude Gereformeerde Gemeente, waarbij mijn honger naar het Woord van God er ook voor zorgt dat ik de doordeweekse diensten in de regio waar ik woon bijwoon. Ik ben dankbaar dat ik in die erediensten een God leer kennen die genadig is, maar van ons gerechtigheid vraagt. Ik strijd ervoor om Hem die gerechtigheid te geven. Mijn verzet tegen de betreffende reclame van de NEM wordt hierdoor ingegeven. Als christenen hebben wij een verantwoordelijkheid om de verloedering, de normvervaging, de onwetendheid, vilein en het blasfemisch gedrag te benoemen, waarbij het oordeel hierover alleen God toekomt."

"In mijn dagelijks leven verdien ik mijn boterham als dierenarts en als specialist in de dierpathologie. Ik betrek mijn gas en elektriciteit van de NEM, alleen omdat zij volgens de Consumentenbond de goedkoopste waren. Op basis van de betreffende reclame van de NEM wordt mij weer eens pijnlijk duidelijk dat het toch niet verstandig is om voor het bekende dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. Ik denk dat de NEM te bereiken is op telefoonnummer 06-666666. Deze diabolische, palindromische getalsvolgorde zou prima bij de NEM passen."

Je hebt zelf bezwaar aangetekend tegen het laatste reclamespotje van de NEM? Wat zijn je bezwaren precies?

"Ik heb bij de NEM als reactie op de betreffende reclame een klacht ingediend, die als volgt luidt: Op dit moment bedient de Nederlandse Energie Maatschappij zich van een reclame campagne die ik, belijdend christen, als uiterst grievend ervaar. De inhoud en vorm van deze reclame passeren de grenzen van elk fatsoen en geven blijk van een zorgelijk normbesef dat in de managements- en directiestructuur van dit bedrijf heerst. In deze reclame wordt God als entiteit ingezet om de Nederlandse Energie Maatschappij te promoten. De Nederlandse Energie Maatschappij levert mij sinds juni dit jaar energie, maar ik voorspel u dat ik mijn contract zo snel mogelijk zal opzeggen. Ik vraag u om deze reclamecampagne direct te beëindigen en om publiekelijk de nodige verontschuldigingen aan te bieden aan de gelovigen in Nederland. Ik adviseer u dringend om rekenschap af te leggen van wat hier eigenlijk gebeurd is en aan God om persoonlijke vergeving te vragen."

Je roept nu mede-gelovigen op om eveneens bezwaar aan te tekenen bij de NEM. Zorgt dit niet voor extra publiciteit voor deze energiemaatschappij en dat is toch hun doel?

"Ja, protest aantekenen zorgt voor extra aandacht voor de betreffende reclame en ik realiseer me dat dit ongewenst is. Maar vergeet niet dat, ondanks de ontkerkelijking in Nederland, toch ongeveer 4 miljoen Nederlanders toch nog in meer, meestal mindere mate, iets met geloof hebben. Ik reken erop dat de mensen zelfs wanneer hun geloof nog slechts rudimentair aanwezig is, dit de NEM niet in dank afnemen. Ik denk dit te kunnen zeggen, omdat mijn geloof ook gedurende 30 jaar in rudimentaire vorm bij mij aanwezig is geweest, maar God heeft mijn geloof weer helemaal laten opbloeien op het moment dat Hij dat nodig vond. Ditzelfde kan in principe met al die Nederlanders gebeuren. Misschien vraagt God ons wel om nu tegen deze vorm van schandalige godslastering protest aan te tekenen."

Kunnen christenen nog meer actie tegen de NEM ondernemen dan alleen bezwaar tegen het spotje indienen. Heeft het bijvoorbeeld zin om massaal van energiemaatschappij te veranderen?

Ja, het heeft zin om op basis van geloofsgronden een dergelijk gebaar te maken. Ik zou ook een parallel willen trekken met de sterk veranderde publieke opinie als gevolg van de de bankencrisis van enkele jaren geleden, waarin we nu in feite nog zitten. Er heeft zich een publiek besef ontwikkeld dat de financiële sector ook volledig verloederd is, waarbij normvervaging een understatement is. De Nederlandse publieke opinie heeft zich sterk tegen de heersende norm binnen het bankwezen gericht, waardoor banken nu langzamerhand de noodzaak beginnen te voelen om hun gedrag te saneren. Je ziet heel duidelijk dat een bank als de Rabobank nog volgens enig normbesef heeft gefunctioneerd en dat nu voorzichtig als marketingstrategie naar voren brengt, terwijl een bank als ING een schimmiger financieel beleid gevoerd lijkt te hebben, waar het terdege door de Nederlandse spaarder voor is afgestraft. Iets dergelijks kan, weliswaar op kleinere schaal, met de NEM gebeuren

Opvallend is dat de NEM er bewust voor heeft gekozen om christenen te kwetsen. Die zijn blijkbaar minder radicaal dan moslims en dus per definitie ongevaarlijk. Is de kracht van het christendom -het liefhebben van de naaste- daarom ook niet tegelijkertijd haar zwakte?

"Ja, als christenen moeten we onze naaste liefhebben. Wij dienen God daarin te volgen en genadig en onbaatzuchtig met onze naaste om te gaan, maar wij mogen toch ook wel gerechtigheid vragen, net zoals God gerechtigheid van ons eist? Vanuit die gerechtigheid hoeven wij als christenen toch niet lijdzaam toe te zien wanneer een clubje kruideniers, die aan ons, ons eigen aardgas verkoopt, onze God, die zonder dat ze zich het realiseren uiteindelijk ook hun God zal blijken te zijn, schandelijk misbruikt voor hun kortzichtige commerciële doelen?"

Wanneer is deze actie cq. oproep geslaagd?

"Ons protest zal succesvol zijn als we dit inhoudelijk baseren op valide argumenten, waarbij onze argumenten ontegenzeggelijk meer diepgang zullen hebben dan de argumenten waarmee de NEM zich bedient. De NEM handelt alleen vanuit eigen commercieel belang. Onze argumenten zich van een andere, letterlijk Hogere orde."

Nieuwsredactie op 23-07-2012, 09:54
27 reacties
waldboy
23-07-2012 / 11:51
Ik, als christen, heb een andere energieleverancier.
Ik zal ook geen protewst aantekenen tegen deze reclame of een klacht indienen.
Iedereen is vrij om het scheppingverhaal te gebruiken zoals men wil.
Als christenen zich gekwetst of beledigd voelen, hoort dat bij ons christenzijn. Als we Jezus toebehoren en Zijn Naam belijden, weten we dat dat ons te wachten staat.
Wat mij wel opgevallen is dat het spotje een onbijbels accent bevat. Adam en Eva drage als een vijgeblad vóór de zondeval.
Verder laat ik het over mij heen gaan. Er zijn al meer dingen gebeurt en er zullen nog meer gebeuren, die voor christenen kwetsend of beledigend zijn. Het is ons door Jezus aangezegd. En het zijn allemaal tekenen, die aan Zijn terugkomst voorafgaan.

Maranatha!
Omega
23-07-2012 / 13:22
Toen de EO vond dat ze profane programma's moest gaan maken, hebben veel leden hun lidmaatschap opgezegd. Waarom zou je dat bij een seculier bedrijf dan niet doen als je die keuze hebt? Greenpaece roept ons regelmatig op om uit principiële overwegingen geen zaken te doen te doen met Shell. Zouden christenen zich dan moeten schamen voor hun principes en alles maar op hun beloop laten?

@Waldboy Ik hoop dat je meer onbijbelse elementen (naast de profane inhoud) hebt kunnen ontdekken ;-)
QuadCoreInside
23-07-2012 / 13:49
@Waldboy: met zo'n houding kun je je wel gemakkelijk overal doorheen laten rollen, maar of het Bijbels is vraag ik me af. God wordt hier rechtstreeks in zijn eer aangetast, en wij moeten ons dat maar laten aanleunen?

HC vraag 100:

Is het dan zo grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertoornt, die, zoveel alshun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden?

Ja gewisselijk ; want er is geen groter zonde, noch die God meer vertoornt, dan de lastering zijn naams; waarom Hij die ook met den dood te straffen bevolen heeft.
waldboy
23-07-2012 / 15:46
Zie in het spotje niets profaan. God wordt ergens voor gebruikt, nergens bespot of belasterd.

De HC? Heb daar niets.
Omega
23-07-2012 / 16:21
Misschien heb je hier wat aan @waldboy: "Gij zult de naam des HEEREN niet ijdel gebruiken".

Als de NEM dit niet kwetsend vindt, daag ik ze uit om een soortgelijk spotje te maken met daarin Allah als hoofdpersoon.
waldboy
23-07-2012 / 23:36
IJdel betekent in dit gebod: leeg, zonde inhoud. De naam van God uitspreken met de mond, maar zonder met het hart er bij betrokken te zijn.
Ik kan nou niet bepaalt zeggen dat de NEM de naam van God, zonder inhoud, onbewust gebruikt in dit spotje.
Iemand die strak in het zwarte pak, tijdens een dienst een gebed uitspreekt, daarbij zelfs meent te moeten staan, kan de naam van God best ijdel gebruiken. B.v. omdat het woorden zijn, zonder met het hart er bij betrokken te zijn. Zijn gedachten zijn op dat moment heel ergens anders.
Ik denk ook niet dat wij het voor God moeten opnemen. Hij is heel goed in staat om dat zelf te doen.
Christenen voelen zich gekwetst en willen dat rechtvaardigen door a.h.w. terug te slaan i.p.v. de andere wamg toe te keren.
Catherine
24-07-2012 / 13:48
Ik begreep eerst niet van de discussie, totdat ik gisteravond het spotje zag. Het is walgelijk!
@Waldboy: ik ben niet gekwetst, maar de schepping wordt belachelijk gemaakt.
En wat jij als vergelijking aanvoert, slaat helemaal nergens op. Je geeft hier een vijandschap jegens bepaalde predikanten aan. DAT is christen onwaardig!
waldboy
24-07-2012 / 16:31
@Catherine:

-als vergelijking aanvoert, slaat helemaal nergens op. Je geeft hier een vijandschap jegens bepaalde predikanten aan.-

Laat ik hier nou niets van begrijpen.
Catherine
24-07-2012 / 17:21
Waldboy: je opmerking over iemand in een zwart pak, tijdens een dienst.... DAT slaat helemaal nergens op en is m.i. dan ook zeer misplaatst en vijandig, richting bepaalde voorgangers.
Blijf bij het onderwerp, de spotreclame en houd biddende mensen erbuiten!
daf
25-07-2012 / 08:54
Wel opzeggen na afloop van het contract want anders steekt de NEM ook nog een opzegboete in de zak ;-)
waldboy
26-07-2012 / 08:13
@Catherine:

Goed lezen waar het om gaat!

Mijn reactie heeft betrekking op de verkeerde uitleg van het woord "ijdel". Ik heb niets tegen op biddende mensen in zwart pak. Ben absoluut niet vijandig richting bepaalde voorgangers. Het kan ook een gewoon gemeentelid zijn. Hen alleen duidelijk twee dingen tegenover elkaar willen zetten.


@Jozef: ben het volkomen met je eens.

Jezus werd aan het kruis bespot, gehoond en beledingd. Hij klom niet in de pen, ging niet achter het toetsenbord zitten om protest aan te tekenen. Hij zei enkel: Vader, vergeef het hu, want zij weten niet wat zij doen.
Omega
26-07-2012 / 09:29
Ben erg benieuwd @waldboy wat de zin is van het gebruik van God en Zijn Naam in dit spotje. God als promotor van de NEM vind jij blijkbaar zinvol. En passant wordt ook nog het hoofd van Eva afgerukt door een sauriër. Heel zinvol allemaal.

Dat de NEM zich trouwens niks gelegen laat liggen aan de vele protesten mag ondertussen duidelijk zijn. Een extra reden om geen zaken met ze te doen.
waldboy
27-07-2012 / 07:52
Dat het zinvol is, dat zeg ik niet. Dat het zinvol is, dat blijkt wel uit de reacties.
De NEM wil verkopen. Vraagt aandacht voor haar product. En dat krijgt ze.

Misschien kun je contact met de NEM opnemen en het eens vragen. Misschien kun je zelfs contact krijgen met degene die het spotje heeft bedacht. Mijn inschatting is dat het iemand is dei in God gelooft. Wie weet, is hij/zij wel christen en heeft zijn/haar eigen kijk op het scheppingsverhaal, en ieder is toch vrij om daar op zijn/haar manier mee om te gaan. Dat hoeft niet aan mijn visie te voldoen. Aan niemands visie.
Als personen het spotje walchelijk of spottend of profaan vinden, zegt dat iets van die personen, niets van het spotje.
Ik vind het niet walchelijk, niet spottend en niet profaan. Dat zegt dus iets van mij, niets van het spotje.
Evert_60
27-07-2012 / 10:24
De discussie krijgt in mijn beleving een wat éénzijdig karakter, waarbij Waldboy zijn standpunt vanaf het allereerste begin van deze thread (om maar eens een mooie NL term te gebruiken) met vuur verdedigt. Voordat ik het vergeet in te brengen: de Nederlansde Energie Maatschappij gebruikt zelf NLE als afkorting. Ik wil Waldboy respecteren in zijn standpunt, maar ik vind de uitkomst van deze discussie dan wel heel erg mager.
Waldboy en ook Jozef huldigen het standpunt: waar maken we ons eigenlijk druk om? God is prima in staat om voor zichzelf te zorgen en als Hij de reclame niet vindt kunnen, dan grijpt Hij zelf wel in.
De anderen in deze discussie, waartoe ik ook behoor, stellen zich op het standpunt: God's Naam wordt in deze reclame ijdel gebruikt en één van de fundamenten van de Bijbel, namelijk de schepping wordt in een onacceptabele context gebruikt, namelijk het promoten van de NLE. Dat is zeker niet de bedoeling geweest van het scheppingsverhaal en daarmee voldoet de reclame per definitie aan een ijdel (is gelijk aan ijdelijk, is gelijk aan oneigenlijk) gebruik van God's naam en eer.
De inconsistentie in de redenering van Waldboy, waardoor hij zichzelf eigenlijk op het verkeerde been zet, is al heel snel te lezen in één van zijn eerste reacties als Omega hem attendeert op datgene wat hierover in de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 100 staat. Als reactie zegt Waldboy dat hij "niets met de HC heeft". Daar zit de crux van de discussie in mijn ogen. De HC is heel fundamenteel in het reformatorische denken en heel bepalend voor de houding en levenswijze van christenen uit de reformatorische richting. Het verbaast mij enorm dat Waldboy de HC dus niet erkent. De kracht van de reformatorische richting is voor mij juist dat hier de Bijbel en de Bijbel alleen centraal staan, waarbij ik de HC beschouw als een direct afgeleide van de Bijbel. Dat betekent dus ook dat we de Bijbel niet selectief mogen gebruiken, waarbij we alleen openstaan voor de gedeelten die ons persoonlijk het beste uitkomen. Nee, de leefregels en onze houding als christen dienen gebaseerd te zijn op de inhoud van de Bijbel in volle omvang. Dat is nou juist het sterke van de reformatorische richting. Omgekeerd kan ik de denkwijze van Waldboy en Jozef volgen als ik me bedien van een selectief gebruik van God's Woord, maar dat weiger ik en ik ben het dus op puur bijbelse gronden totaal oneens met de denkwijze van Waldboy en Jozef.
Laat ik voor de duidelijkheid het volgende hierover nog zeggen: met het denkmodel van Waldboy, dat blijk geeft van een bepaalde logica in het verdedigen van de inhoud van de reclame van de NLE, zou iedereen zonder schuldbesef de spijkers aan de Romeinse soldaat hebben kunnen overhandigen waamee Jezus aan het kruis is genageld. Het verdedigen van de reclame van de NLE als christen is namelijk van dezelfde orde.
Bij navraag bij de NLE heb ik gehoord dat de Reclame Code Commissie op 2 augustus een uitspraak doet over deze reclame. Als de Reclame Code Commissie het met de klagers eens is dat deze reclame zich richt tegen het goede fatsoen en de goede omgangsvormen of misleidend is, dan wordt verdere publiciteit van deze reclame verboden.
waldboy
28-07-2012 / 08:14
@Evert_60 ik zou heel graag op je reactie willen reageren. Dit is echter niet de plek hiervoor. Misschien via mail of anders? Als je wilt kun je mijn mailadres opvragen bij Refoweb.
sjefdevries
28-07-2012 / 10:02
jammer dat er weer van bovenaf wordt geeist met het woordje "moeten".
Waarom moeten? Waarom geen advies? Waarom niet "dat is voor mij goed", etc.
Zolang kerk / instituten blijven praten met "moeten" blijft het belerend en drammerig. Jammer, want dat is helemaal niet nodig.
sjefdevries
28-07-2012 / 10:03
vergeten te schrijven, maar kom op mensen, er zijn toch veel meer belangrijkere zaken in deze wereld dan een beetje jezelf beledigd voelen? De wereld komt om door honger, armoede, oorlog, conflicten, relaties die stuk lopen, eenzame oudere, jongeren die het leven niet meer aankunnen, etc. etc.
laten we ons daar op richten.
Mona
28-07-2012 / 11:34
@Sjef,
Wie zou hier nu het meest beledigd zijn?
Het 3e gebod:
De Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt.

Dan kan je er toch echt vanuit gaan dat God Zich niet zomaar een 'beetje' beledigd voelt.
Hij zal degenen die Zijn Naam onnodig gebruiken niet onschuldig houden. Bedenk je eens wat dat kan inhouden....
Omega
28-07-2012 / 11:55
Mensen hebben de neiging om zichzelf in te zetten voor soms de meeste absurde zaken. En wat we er ook van denken en vinden, we accepteren dat. Er zijn zelfs demonstraties tegen de regen. Maar het Allerhoogste en meest Liefdevolle Wezen mag ongehinderd beledigd, gelasterd, gevloekt en bespot worden. Wie daar iets van zegt of actie tegen wil ondernemen, krijgt dezelfde spot, hoon of minstens onbegrip over zich heen. Zelfs van medechristenen. Is dat niet bizar? Dat dit duizenden jaren geleden al is voorspeld, maakt het niet minder erg.
Mona
28-07-2012 / 12:01
waarmee ik dus wil zeggen dat God dit gebod niet voor niets aan ons heeft gegeven,
met een pittige waarschuwing erbij bovendien!
Het is voor God dus wel een belangrijke zaak.

Meer nieuws

Nederlandse sporters kunnen tijdens de Olympische en Paralympische Spelen een Nederlandse bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft, op verzoek van het Brits Bijbelgenootschap, dertig...
Geen reacties
19-07-2012
De binnenkerkelijke secularisatie in ons land, daar gaat het om in Marginaal of gereformeerd. En dan vooral in de gereformeerde gezindte én in de evangelische beweging als het spiegelbeeld daarvan. Op...
Geen reacties
16-07-2012
In de BBC-serie 'A History of Christianity' doet professor Diarmaid MacCulloch onderzoek naar de geschiedenis van het wereldwijde christendom. De EO zendt het programma met Nederlandse ondertiteling u...
Geen reacties
12-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering