Babbeltruc

Kruipolie / 69 reacties

11-04-2023, 10:46

Als we de redactie van Refoweb mogen geloven staan er inmiddels 20.000 vragen en antwoorden online en is na ruim twintig jaar de stroom nog niet opgedroogd. Pogingen van conculega’s om soortgelijke rubrieken te starten verzinken steevast in het moeras moedeloosheid.


De Saambinder, het kerkelijk orgaan van de GerGem, is echter al jaren een respectvolle volhouder. Per uitgave wordt er één vraag behandeld door één panellid. Dat moet lukken binnen een kerkband met ruim 100.000 leden, zal de redactie hebben gedacht. Het antwoord moet je dan wel enige tijd verwachten afwachten, meldt de disclaimer onder de rubriek. Er staan nog tientallen vragen in de wachtrij.

De onderwerpen zijn steevast al eens op Refoweb aan de orde geweest, maar daar gaan de synodalen nog eens dunnetjes overheen. Een nauwkeurig geselecteerde primus inter pares heeft de twijfelachtige eer dit volksdeel de oren te wassen. De ene Ger. Gemmer (lees: ter rechterzijde) is namelijk wat meer doorgeleid dan de ander (lees: ter linkerzijde). Het is al lang geen publiek geheim meer dat de richtingenstrijd bij de in 1907 gefuseerden inmiddels aardig cumuleert en dat vooral de stroming met veel animositeit voor het in rampjaar ‘53 afgedwaalde extreemrechtse stiefzusje, er met gestrekt been in gaat. Die goeie oude tijd van het slechts uitwisselen van onderlinge prikjes, stekeligheden en classisvragen in het verborgene, is voorbij. Wie meer wil weten over deze gereformeerde Bijltjesdag, dat hij belle of maile met de inmiddels gekortwiekte dames van de vrouwenbond of de gesneuvelde presidente.

Terug naar het onderwerp: de achterzijde van de Saambinder. Daar krijgen onder het kopje “Gij moet geloven” de “vlotte babbelaars” er van langs. Want die bevinden zich -naast in alle foute kerkverbanden en als smakelijk Zeeuws streekproduct- ook links uit de flank van het eigen clubje. De achterflapdominee maakt in een verwoede poging om de rechtzinnigheid dubbel te dienen echter een genante theologische uitglijder. Vriend Maarten Luther wordt er aan zijn ‘haren’ bijgesleept. Maar hoogduits blijkt al net zo lastig als Hebreeuws en Grieks. De geëxcommuniceerde reformator ziet postuum woorden vertaald die hij nooit gebezigd heeft. Frequent bezoek aan grote broer Refoweb had dat kunnen voorkomen.

De alombejubelde Deutschfreundliche Kersten wordt vervolgens ingevlogen om het ingenomen standpunt van een pauselijk credo voorzien. Kort samengevat: “Bid er maar veel om.” En dan maar verwachten afwachten. Zo kennen we de mannenbroeders weer.

Als er naast het curatorium ook een fraudehelpdesk had bestaan, zou de Saambinder het onnozele antwoord en vervolgens deze pregnante column zijn bespaard gebleven. Maar een rectificatie achteraf mag natuurlijk ook. Maar dat kan even duren, volgens de disclaimer.

Kruipolie op 11-04-2023, 10:46
69 reacties
Gtn
20-04-2023 / 17:39
Jewannes, laat je niet zo kennen. Het ís niet altijd van horen zeggen, dat is een verkeerde aanname van je. Ik heb meer dan 30 jaar in de rechterflank gekerkt, en er waren mooie preken waar ik persoonlijk veel aan mocht hebben, eerlijk is eerlijk, maar er waren véél meer preken die vragen opriepen dan preken die vragen beantwoordden. Ik weet dus heel goed wat daar gepreekt en gezegd wordt, en vooral ook wat niet.

Stop nou maar met je oordelen, en laat dat aan God over. Als wij later in de hemel komen, zullen we verrast worden door wie we daar ook zien. Jezus is immers gestorven voor hoeren, tollenaars, moordenaars, dieven, kortom er zullen mensen zijn die wij te licht bevonden hebben!

Stop maar met het goedpraten dat je jezelf eerst geschikt moeten maken voor God, dan is het namelijk geen genade meer maar verdienste en heb je ten diepste God niet nodig. Het klinkt heel vroom maar is het niet.
jewannes
20-04-2023 / 19:26
@Gtn, Hoe is het mogelijk dat je zo blind bent voor wat een ander schrijft! Onbegrijpelijk!
Kopieer even die zinnen waarin ik gezegd heb dat je jezelf eerst geschikt moet maken voor God. Anders moet ik je toch onder de goddeloze lasteraars rekenen!
Als je daar geen kopie van kunt maken, moet je beslist verder maar zwijgen en je schamen!
Jij maakt de boel gewoonweg bespottelijk door je zo dwaas op te stellen.
Nog een kleine tip om je niet verder in een beschamende verlegenheid te brengen, aangezien je moeite hebt met begrijpend te lezen; ik heb wel gezegd: “Dat een mens aan zijn zonde ontdekt wordt, als gevolg van de werking van Gods Heilige Geest".
Een mens kan zichzelf juist niet geschikt maken! Dat is mijn hele strekking geweest in deze oneindige discussie!
En wat zeg jij? "Stop maar met het goedpraten dat je jezelf eerst geschikt moeten maken voor God".
Misschien is dat de oorzaak da je er in die dertig jaar niet veel van begrepen hebt!
Omega
21-04-2023 / 09:26
@jewannes Ik had al zo'n vermoeden dat de HHK in jouw ogen ook niet deugt... Je kent ze niet, maar je geeft er wel je oordeel over. Dat werd me trouwens al duidelijk in deze hele discussie: je oordeelt over zaken die je niet kent en waar je ook niets van begrijpt. Dan is het lastig discussiëren.

Onderstaand citaat is van Boston en komt uit zijn zesde preek (van de vijfde prekenbundel van zeven preken). Opschrift boven de preek is evangeliedwang.

"Mensen, u mag niet alleen komen, maar u moet komen, zelfs de slechtste van u. U wordt niet alleen verzocht binnen te komen, maar u mag zelfs niet buiten blijven staan. Bedenk dat dit Zijn gebod is, dat gij gelooft, 1 Joh. 3:23. U krijgt de opdracht om zonder tegenspraak naar binnen te gaan. God duldt geen tegenspraak van u, en zo moeten ook wij geen tegenspraak van u dulden. Daarom zeg ik u: u moet binnenkomen! Ik draag u in Zijn Naam op om binnen te komen, en wees niet ongehoorzaam aan Zijn bevel. Hij duldt geen tegenspraak. Leg dan uw hand op uw hart en zie wat u doen wilt: wilt u nog buiten blijven staan en gehoor geven aan de duivel, en aan uw twijfelingen, uw vrezen en vooroordelen tegen Christus, of wilt u op Gods bevel binnenkomen? Hebt u enig ontzag voor de autoriteit van God? Hebt u wel enige eerbied voor Zijn bevel? Geef dan een beslissend antwoord in uw eigen ziel, ja, op dit moment, of u binnen wilt komen of niet."

Let vooral op wat Boston zegt in zijn laatste zin!

Je beweert dat er nog steeds zo gepreekt wordt als Boston in jouw wonderlijke kringen. Prima. Lever mij het bewijs van een preek met dezelfde nodiging als die van Boston. Eén preek is voldoende. Dat moet toch niet onmogelijk zijn als het waar is wat je zegt...
jewannes
21-04-2023 / 17:07
Ik ga proberen in een wat vriendelijkere houding het laatste antwoord te geven.
@Omega, dat ik de HHK niet vind deugen is beslist niet waar. Daar wordt meestal ook nog de bevindelijke waarheid gebracht.
Ik heb gisteren dat stukje van P de Vries nog opgezocht en gelezen. Ik zie hem niet als een tegenstander. Wat hij over ds. Du Marchie van Voorthuysen schreef, was ook volgens mij een dwaling van deze overleden dominee, waar ik verder zeer veel achting voor heb. Ook een kind van God kan wel eens dwalen, maar het kwam voort uit het besef wat hij had van zijn eigen onwaardigheid en dat we God niets, maar dan ook niets ongerijmd kunnen toeschrijven. P de Vries schreef overigens ook, “Wat wel nodig is, is dat wij erkennen dat wij het verdiend hebben verloren te gaan om zo tot Christus te vluchten”. Dat heeft ds. Du Marchie van Voorthuysen wel gedaan.
Dan denk ik ook dat we God niet begrijpen kunnen, maar dat we dat ook dat niet moeten proberen. Want eeuwig God te moeten lasteren zou voor deze dienstknecht van God ook onmogelijk zijn geweest nadat hij de genade Gods ontvangen heeft! Iedereen zegt wel eens iets, terwijl hij beter had moeten zwijgen. Hij juicht nu voor Gods Troon!
Verder wil ik nog zeggen dat wat ik hierboven Gtn verweet, ik nu jou ook toch weer verwijt.
Waar haal je het nou vandaan om te beweren dat er bij ons geen nodiging uitgaat om tot Christus te komen? Alles wijst naar Christus. Dat is het enige evangelie!

Op de laatste vraag van Boston: ga ik ook nog even een paar regels terug:
“wilt u nog buiten blijven staan en gehoor geven aan de duivel, en aan uw twijfelingen, uw vrezen en vooroordelen tegen Christus, of wilt u op Gods bevel binnenkomen?”
In antwoord hierop,
In waarheid op Gods bevel binnenkomen is nu precies de weg der waarachtige bekering. Concreet genomen is dat iets heel wezenlijks. Dat is niet zomaar even ja zeggen en denken nu ben ik bekeerd.
Heeft iedereen daar werkelijk met zijn hele hart, ja op gezegd? Dat is mijns inziens hetgeen wat jij de behoudende kerken ten laste probeert te leggen. De waarschuwende stem om te onderzoeken of het om de waarachtige bekering gaat. Er loopt toch een scheidslijn tussen degene die God met een waar geloof dienen en die hem maar oppervlakkig dienen. Die oppervlakkige “christenen”, zijn het meest overtuigd van hun ware geloof en hun staat voor de eeuwigheid, terwijl er nauwelijks of geen vreze Gods in hun hart gevonden wordt.
Ik wijs nu niemand aan, maar ieder onderzoekt zichzelf om te weten wat er tussen God en zijn ziel gebeurd is. De ware bekering is niet zomaar een oppervlakkige keuze die je ooit eens gemaakt dacht te hebben.
Dienen we allemaal van nature, in het ‘gunstigste geval’ liever niet een beetje de duivel en een beetje God? Ook liefst nog ons eigen vlees? De nodiging is wel ruim en naar Gods wil, maar zonder de trekkende liefde van God, zonder het werk van Gods Heilige Geest blijft iedereen wie hij is! Het moet een totale overgave van je ziel worden. Het wordt een strijd van de geest tegen het vlees.
Op Gods bevel binnenkomen, ofwel, de ware bekering (hartvernieuwing), gebeurt in de praktijk niet anders als zo ds. Lamain het zei, en dat is ook in de lijn van Boston hoor,
“Bekering wordt nood voor de Heere! Het gebed wordt, Heere, ik kan me niet bekeren! Een mens ga dus onbekeerd worden. Er ontstaat droefheid naar God. Hij gaat zoeken naar de vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Dan wordt er uitgezien naar een verlosser. Zien op Jezus. Ik denk dat dan van Gods wege, door de werking van de Heilige Geest, de weg ontsloten wordt naar Christus. Christus leren kennen, het begint bij God. Het leidt naar Christus, om in God te eindigen”.
Ik ben er van overtuigd dat Boston en Lamain, met eerbied gesproken, er in de Hemel geen twist over zullen hebben hoor!
Die droefheid naar God, het meest onmisbare, wordt zo veel gemist in de oppervlakkige godsdienst. Ook wel binnen het kerkverband van de “zwaarste” kerken!
Daar wordt inderdaad in de behoudende kerken voortdurend op gewezen en dat is ook beslist noodzakelijk. Daar hoeft niemand lasterlijk of boos over te doen!
Toch is dat de oorzaak van de vijandigheid die er tegen de behoudende kant is. Dan wordt het genoemd “het vingertje” opsteken.
Niet uitsteken, en wijzen naar iemand, maar opsteken, om te waarschuwen is naar mijn mening een van de belangrijkste taken van de kerk, omdat we de reis naar de eeuwigheid nooit meer over kunnen doen.
Dan zal de Hemelse Rechter ook diegene veroordelen, die anderen de bloemhoven ingejaagd hebben en nooit gewaarschuwd hebben dat een mens zichzelf ook bedriegen kan voor de eeuwigheid.
evantorisch
21-04-2023 / 17:58
@jewannes"Tot slot nog een waarschuwing: als iemand hier (over ds. Lamain) nog durft of wilt spotten, dan spot hij met Gods ware volk en ook met God Zelf. ZHo waarachtig als de Heere leeft, Hij zal dat geenszins ongestraft laten!
Ik hoop dat ook de redactie van Refoweb die confrontatie niet aan zal gaan en verdere lastering en bespotting verwijderen, mogelijk zal Gods toorn ook u gelden!"
evantorisch
21-04-2023 / 17:58
Serieus? Ga je nu dreigen alsof God rechtstreeks door jou spreekt?
Zullen we het gelijk maar gaan canoniseren en achter Openbaring plakken?

Ik had een oma die ook geloofde wat jij gelooft, maar ondanks alle instemming, zoeken en bidden werd de weg nooit 'ontsloten.' Integendeel, het bleef een wegversperring.
Met een variant op Lamain: Die weg begint bij theologie, het leidt tot zoeken in jezelf naar de vereiste bevindingen, om in wanhoop te eindigen.
WillemB
23-04-2023 / 17:14
En zo probeert Jewannes er in zijn laatste bijdrage (weliswaar ietsje vriendelijker) ook nog een mooi Boston-sausje overheen te gieten.
Jewannes, lees nou eens duidelijk en eerlijk wat achterop die bewuste Saambinder staat, in navolging van Kersten. Men wil en zal nooit, nooit zeggen: “Gij moet geloven…”
Alsof dit geen glasheldere en duidelijke taal is, vierkant tegen Boston in, maar vooral ook tegen het Woord in:
Bekeer u en geloof het Evangelie.
Offe, staat dit er wel, maar bedoelt het Woord het niet zo?
Omega
24-04-2023 / 17:02
@jewannes Ik kan voor een deel met je mee gaan, maar wat jij doet is de heiligmaking voor de levendmaking plaatsen. Dat is wat ik het hypercalvinisme verwijt. Een predikant uit de (ook) rechterflank van onze gezindte zei het eens treffend: "je moet bekeerd zijn om om bekering te vragen." Immers, er is van nature niemand die God zoekt, zegt Paulus.

Een predikant moet niet tussen een zondaar en God in gaan staan en een lijst met voorwaarden hanteren of het "binnenkomen" (Boston) wel op de juiste wijze geschiedt. Hij dient, net als Boston, onvoorwaardelijk te nodigen en zijn hoorders zelfs te dwingen in te gaan. In de weg van de heiligmaking wordt vanzelf duidelijk of er sprake is van een waarzaligmakend geloof. Dan blijkt of er vruchten van bekering zijn. Niet daarvoor. Anders is het een eigen verdienste en geen genade meer.

Als je zegt dat er bij jouw predikant(en) eenzelfde nodiging (dat is dus wat anders dan voorstellen en aanbevelen) klinkt als bij Boston, dan ben ik erg benieuwd naar het bewijs. Je hebt dat nog niet geleverd. Maar ik laat me graag overtuigen.
jewannes
24-04-2023 / 18:49
Omega, beluister eens aandachtig de preken van ds. De Kok.
Preken – Westkapelle (gergemwestkapelle.nl)
Begin bijvoorbeeld na het bijbellezen en het zingen en luister eens zonder kritiek naar deze predikant. Echt het is de duivel niet.
Zet je vooroordelen even opzij en als je kan, doe het ook met een biddend hart.
Misschien als een luisterboek als je misschien eens in de auto onderweg bent of zo. Mogelijk wilt de Heere er in mee komen. Maar voel je er asjeblieft niet te bekeerd voor ofzo.
Omega
25-04-2023 / 09:32
@jewannes Ik luister heel wat preken uit verschillende kerkverbanden en ook nog eens onbevooroordeeld. Maar in het beste geval wordt Christus verheerlijkt, maar niet aangeboden. Je weet wel, het voorbeeld dat ik eerder noemde van die cipier die met malse gerechten langs de gevangen loopt, maar ze mogen er niet van eten. Ik heb geen zin om opnieuw een serie preken te gaan beluisteren en maar afwachten of er iets langs komt dat lijkt op een aanbieding. Zoals gezegd, een aanbeveling is nog geen aanbieding. Je hoeft me maar de url van één preek te geven waarin Christus aan een zondaar wordt aangeboden. Zodat deze zondaar Christus per direct mag aannemen (Joh. 1:12). Eén preekje uit het hypercalvinisme is voldoende. Slechts één voorbeeld vraag ik van je. Dat is toch niet teveel gevraagd? Ik ben namelijk van harte bereid om jou gelijk te geven, maar dan moet je wel met bewijs komen.
jewannes
25-04-2023 / 21:34
Je wilt een url van één preek, één preekje is voldoende, slechts één voorbeeld vraag je.
O ja, slechts ééntje maar? Het komt voor mij spottend over om dat drie keer te benadrukken. Nogal stroperig.
Ik hoop eigenlijk dat ik er geen ééntje kan geven! Maar helaas, de evangelicalisering is hier en daar, in mijn kerkverband, de Gereformeerde Gemeente ook doorgedrongen. Ik heb ook naar een preek zitten luisteren waarin iedereen en in het bijzonder de jongeren werden opgeroepen om als wanneer ze vanavond thuis zijn de knieën zouden buigen en de Heere Jezus als hun Zaligmaker aan zouden nemen. Ook hier lijkt het soms bij een enkele predikant net zo gemakkelijk te gaan als naar de bakker om een brood!
Je vindt het dus een geweldige zaak als je gezegd wordt dat je Christus per direct mag aannemen. Ik vind het tegen Gods Woord in gaan.
Je haalt Joh 1:12 aan; lees even verder mee (ook de kanttekeningen) in vers 13 wie en wat er bedoeld wordt.
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar
(32) uit God geboren zijn.
Kanttekening 32; Dat is, die door den Geest en het Woord Gods wedergeboren en vernieuwd zijn.
Verwijstekst Joh. 3:5. Jezus antwoordde:7Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit (8)water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
Kanttekening 8 Dat is, door de kracht des Heiligen Geestes niet gereinigd wordt van de zonde

Jac 1: 18 (66)Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.
Dan zegt kanttekening 66, Willende of gewild hebbende, dat is, naar Zijn welbehagen, hetwelk de oorsprong is van onze wedergeboorte en zaligheid

Filip 2-13, Want het is God (49)Die in u werkt beide (50)het willen en (51)het werken, (52)naar Zijn welbehagen.
Kantekening 49, Dit wordt daarbij gedaan, opdat men uit deze voorgaande vermaning niet zou denken of besluiten, dat de mens uit zichzelven en door zijn eigen krachten de zaligheid zou kunnen werken.
Kantekening 50, Dat is, niet alleen het kunnen willen, maar ook het willen zelf; den wil krachtiglijk neigende en buigende om het goede te verkiezen, en alzo van onwilligen gewilligen makende, door de kracht des Heiligen Geestes
Kanttekening 51, Of: het uitwerken, dat is, het doen en volbrengen van het goede dat men wil.
Kanttekening 52, Dat is, niet naar enige voorgaande goede schikking of voorbereiding, die Hij in den mens zou vinden, maar naar Zijn believen, uit louter genade.
Omega komt toch van die hoge sokkel van eigengerechtigheid af! Je eigen trots werpt een schaduw over wat een ander zegt. Je neemt er niet eens notitie van! Die paar woorden die ik van wijlen ds. Lamain aanhaalde, hebben duizend keer meer inhoud als al jouw hoogmoedige vijandschap voor alles wat nog behoudend is. Je vijandschap is zo verschrikkelijk groot en je meent Gode een dienst te doen. Je ziet je eigen blindheid niet, ik denk zelfs dat je ook de bovenstaande Bijbelteksten beter meent uit te kunnen leggen als Gods vanouds geroepen knechten.
Wat Thomas Boston aangaat, in die genoemde preek is de nodiging tot Christus zeer ruim. Hij legt daar niet uit hoe dat binnenkomen nu precies in de praktijk der godzaligheid werkt. Waarom weet ik niet. Dat bleek hij dan op dat moment niet nodig te vinden, of misschien vond de vertaler het wel niet nodig. Dat hoop ik niet.
Wat ikzelf over dat binnenkomen schreef in het vorige, kan je natuurlijk niet weten want je stond op dat hoge voetstuk met alleen oog voor jezelf. Je torende ook hoog boven ds. De Kok uit, waar ik naar verwees, want je bent natuurlijk niet van plan daar naar te luisteren. Toch vraag je tot kwijlens toe, noem mij één preek, ééntje maar, slechts één, en dan zeg je die lees ik niet! Wat moet iemand doen om nog geveinsder en hatelijker over te komen dan wat jij nu doet?
Lees beslist dan de Viervoudige Staat van Thomas Boston ook niet hoor! Dan zal blijken dat je die man, ook als vijand van Gods Kerk zal zien!
Ik was stellig niet van plan meer om nog een keer te antwoorden, maar ik moest wel, anders zou je denken, haha, nu staat hij met zijn mond vol tanden. Als het mogelijk zou zijn en je zou met je hoogmoedige hart begrijpen wat er nu tegen je geschreven is, ben ik er van overtuigd dat niet ik, maar jij met een mond vol tanden zou moeten staan. Maar ach, ik maak me geen illusies meer.
Als de Heere Zelf je niet tijdig van die sokkel af haalt, zal je val eens, zeer groot zijn.
Rembrand
26-04-2023 / 18:49
Maar helaas, de evangelicalisering is hier en daar, in mijn kerkverband, de Gereformeerde Gemeente ook doorgedrongen. Ik heb ook naar een preek zitten luisteren waarin iedereen en in het bijzonder de jongeren werden opgeroepen om als wanneer ze vanavond thuis zijn de knieën zouden buigen en de Heere Jezus als hun Zaligmaker aan zouden nemen. Ook hier lijkt het soms bij een enkele predikant net zo gemakkelijk te gaan als naar de bakker om een brood.

Wat als die dominee werd geleid door de Heilige Geest ????
Rembrand
26-04-2023 / 18:49
Maar helaas, de evangelicalisering is hier en daar, in mijn kerkverband, de Gereformeerde Gemeente ook doorgedrongen. Ik heb ook naar een preek zitten luisteren waarin iedereen en in het bijzonder de jongeren werden opgeroepen om als wanneer ze vanavond thuis zijn de knieën zouden buigen en de Heere Jezus als hun Zaligmaker aan zouden nemen. Ook hier lijkt het soms bij een enkele predikant net zo gemakkelijk te gaan als naar de bakker om een brood.

Wat als die dominee werd geleid door de Heilige Geest ????
WillemB
27-04-2023 / 12:33
Beste Jewannes,
Als jij de oproep van deze predikant als evangelicalisering bestempelt, staat de Bijbel vol met evangelicals… Misschien wel een van de weinige predikanten in jouw kerkverband die het Woord gewoon laten spreken, zonder (zoals jij voortdurend doet) te ontkrachten en verdacht te maken.
Paulus en Silas gaven de stokbewaarder niet eens de gelegenheid meer, om eerst naar huis te gaan. Ter plekke riepen ze hem op om te geloven in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden. En jij vindt zo’n soortgelijke oproep van deze predikant dan tegen het Woord ingaan…?

Beste Jewannes, misschien heb je over die eenvoudige bekeringen in Gods Woord altijd vluchtigjes heen gelezen.
Je wilt het kunnen ontrafelen hoe God dat doet, merk ik ook uit jouw opmerkingen over Boston. Maar een gelovige begrijpt niet, een gelovige vertrouwt slechts.

Als laatste nogmaals een opmerking over jouw woordgebruik. Het lijkt erop alsof je in je venijn GPPB hiermee nog probeert te overtroeven. En dat doe je niet alleen naar Omega en soortgelijken, maar blijkbaar dus ook naar een bepaald deel van je eigen predikanten. Stop met dat venijn en alles direct als vijandig en hatelijk aan te merken.
Of meet je jezelf zo’n geestelijk verlichte positie aan, dat jij precies weet waar de grens ligt van Gods ware dienstknechten?
jewannes
27-04-2023 / 12:53
@Rembrand, je stelt een eerlijke vraag die ik wel wil beantwoorden. Als toen die dominee werd geleid door de Heilige Geest had ik er nu niet in negatieve zin over willen en kunnen schrijven. Dan zou dat tijdens die preek op iedereen beslag hebben gelegd. Het aandringen op bekering is wel goed en zeker ook noodzakelijk. Die predikant bedoelde het ook wel goed maar bood Christus aan buiten de Heilige Geest om.
Als de Heilige Geest werkzaam wordt aan een ziel, dan wordt die ziel aan zichzelf ontdekt.
Ik ga daar niet verder over uitweiden want er is al zoveel vijandschap op af gekomen dat ik er niks meer over zeggen wil.
Ik kopieer wel iets van Robert Murray Mac-Cheyne en stuur ook de link mee waar het te lezen is. https://theologienet.nl/bestanden/mac-cheyne-verzameling-deel-2.pdf
Het is het 45e hoofdstuk op blz 26

„En die (de Trooster) gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” (Joh. 16 : 8).
Dan zegt de schrijver:
“Waar deze gezegende Geest zijn liefdewerk begint daar overtuigt Hij van zonde. Zelfs Hij, hoe wijs, hoe almachtig, hoe zachtmoedig, hoe liefderijk Hij ook is, kan een arm zondaarshart er geenszins toe overreden de Zaligmaker te omhelzen, zonder eerst zijn wonden open te scheuren, en de zondaar te overtuigen dat hij verloren is”.

Alle andere commentaren en reacties zijn een eindeloze herhaling van wat al eerder geschreven en uitgelegd is. Zoek eens terug en je vindt het vast wel.
Omega
27-04-2023 / 21:01
@jewannes Aha, Ger. Gem. dus. Ja, daar zijn zeker nog evangeliepredikers te vinden. Ik kan er zo tien noemen. Maar met die tien ben jij niet zo blij. Te makkelijk evangelie, want de mens met zijn bevindingen is er tussen uit. En dat kan volgens jou niet. Eerst zondekennis, boven de hel hebben gehangen, door het dal van Achor, het hutje in de komkommerhof, aan een eind zijn gekomen, het eens zijn met je verdoemenis. Kortom, jij probeert door te dansen rond het-gouden-kalf-van-je-bevindingen, zalig te worden. Je vermaakt je prima bij de Sinaï. Bovendien behoor je bij het rechtzinnige deel van je kerkverband. Daar nemen ze Jezus niet zomaar aan. Jij hebt helemaal geen Zaligmaker nodig, want je hebt zelf God wat aan te bieden. Je hebt bovendien ook nog eens hier op Refoweb pal gestaan voor de aloude bevindelijke waarheid waarin het niet zomaar gaat. Dat gaat helemaal goed komen met jou...

Je valt overigens aardig door de mand. Eerst beweer je dat er wel degelijk in jouw rechtsradicale kringetje prake is van een welmenende en onvoorwaardelijke aanbieding. In je laatste reactie prijs jij jezelf gelukkig dat dit juist niet het geval is en verwijt je predikanten uit je eigen kerkverband de prediking van dit ruime evangelie. Je bent een wonderlijke jojo ;-)

Laat ik het nog één keer helder voor je uitleggen. Een mens is dood voor zijn bekering (de levensmaking). Is verloren en zoekt God niet. Hij kan niet oprecht bidden. Heeft geen oprechte zondekennis. Hij kan bidden tot hij een ons weegt, maar dat helpt hem niets. Bidden maakt hem niet zalig. Een gebed van een ongelovige kan ook niet verhoord worden. Hoe dan wel? Door te ruilen, zegt Luther. Hij noemt het de vrolijke ruil: Christus mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Hoe kom je daar aan? Net zoals die 'verfoeide' dominee uit jouw kerkverband zegt: door te geloven dat wie tot Christus komt, niet uitgeworpen zal worden. Door als een dode zondaar onszelf aan de voeten van de Heere Jezus te leggen. Door alleen op Hem te zien en alles van Hem te verwachten. Door ons vast te klampen aan de beloften van het Woord.

En wie werkt dit? De mens zelf, zoals jij beweert? Welnee. Dat zeg je alleen om de welmenende nodiging van Christus verdacht te maken. Dit werkt nu de Heilige Geest. Want zonder Hem zal er nooit iemand Christus aannemen (want er is niemand die God zoekt en wie zoekt is al gevonden; God is namelijk altijd de Eerste).

En wat is het alternatief? Of een mens gaat de wereld in. Of hij gaat bidden tot hij een ons weegt en proberen met wat vrome bewegingen en praatjes de zaligheid te verdienen, in de hoop op een briefje uit de hemel. En dat zal er nooit komen, want hij heeft een Boek met briefjes uit de hemel die hij niet gelooft. Er is geen derde weg.

Nergens vind je zo'n grote antipathie tegen het evangelie van vrije genade dan in jouw hypercalvinistische hoekje. Daarom blijven daar de avondmaaltafels leeg en daarom hebben ze het alleen nog maar over het oude volk. Logisch, nieuw volk komt er namelijk niet meer bij. Ze werken zich dood en gaan schreeuwend van angst naar de hel, want ze slaan op de zaligheid die klaar ligt voor allen, geen acht. Het eeuwige leven ligt klaar voor een ieder die niet werkt, maar zich als een goddeloze laat vallen in de armen van Christus. God verzoent vijanden met Zichzelf, geen vrome hypercalvinisten.

O ja, de Viervoudige Staat heb ik gelezen. Helemaal! Van harte. Dogmatisch helemaal kloppend. Maar met dogmatiek word je niet zalig. En hoe je dat wel wordt, maakt Boston duidelijk in zijn preken (waar jij het vervolgens dus niet mee eens bent). Je zult dan ook wel moeite hebben met de Bijbel zoals Boston die verklaart ;-)
marijke
11-05-2023 / 07:43
Wat een akelige toon in dit stuk en dat Refoweb dit steunt begrijp ik echt niets van.

Eerder heb ik een mail gestuurd naar Refoweb ivm het artikel recherflankistan, daar had ik een zelfde gevoel bij.
Ik kreeg als reactie dat Refoweb het meeneemt in de overwegingen.
Maar blijkbaar zijn er belangen die zwaarder wegen dan elkaar met liefde en respect bejegenen.

Ik zet mijn mail van destijds hieronder, dan hoef ik verder niet toe te lichten.

Beste,

Ik lees uw artikel met titel rechterflankistan en ...
Ik vind dit namelijk een naar stuk om te lezen vanwege de ironie. Naar mijn idee overtreedt u hiermee fatsoensregels en de geboden van Gods wet, waarin we opgeroepen worden Hem en onze naaste lief te hebben. Uw tekst voegt niets toe aan de lopende discussie, hooguit olie op het vuur. Ik begrijp ook niet dat Refoweb dit wil plaatsen, omdat ik de naam associeer met reformatorische christenen.
U hoeft mijn reactie niet te plaatsen, liever heb ik dat u een dergelijk stuk niet meer wil publiceren.

Met vriendelijke groet,
Jantje1
11-05-2023 / 09:28
Refoweb is een rioolputje geworden waarin alle gefrustreerde ex-GerGemmers dit kerkverband met lastercampagnes overgieten.

De eigenaar is een vijand van de oude waarheid. Dit is deze week weer duidelijk geworden, nadat één van de meest zuivere beantwoorders, te weten ouderling Van den Brink, zijn taak heeft neergelegd.

Dat de redactie, inclusief de eigenaar van Refoweb zulke schandelijke zaken als deze column een podium geeft en veel vragen die kritisch zijn richting dr. Van den Brink niet door hem laat beantwoorden, onder het mom dat hij een slechte gezondheid heeft (aantoonbaar onjuist, dus een leugen!) is een overtreding van Zondag 43 van de H.C.

Mijn oproep: bezoek deze website die niets anders is dan laster en smaad nooit meer, waarde lezer.
jewannes
11-05-2023 / 09:36
Beste Marijke, je hebt helemaal gelijk wat je schrijft en zelf laat ik me er ook in meeslepen.
Wat er zich werkelijk opdoet zijn in feite de aanvallen op de behoudende kant van de reformatorisch gezindten.
Refoweb zelf geeft Kruipolie een preekgestoelte om dat vuur op te stoken, zodat de rest er olie bij kan gooien. De reacties worden steeds harder. Er wordt door de verhitting ook niet meer geluisterd wat de ander zegt en het is beschamend als je het terug leest. Die zichzelf het verstandigst vinden, spreken zichzelf het meeste tegen. Jawel, ikzelf ben er ook schuldig aan!
Ik hoop ook dat Refoweb zich hiervan bewust is.
Ik reageer hoofdzakelijk omdat deze maand de deuren van het curatorium van de Gereformeerde Gemeente geopend worden. Gewoontegetrouw komen hier ongelofelijke felle aanvallen op af op deze website.
“Waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel ernaast”, zei Maarten Luther eens.
Evenzo, als het curatorium zijn deuren opent, dan opent de grote tegenstander zijn deuren om met boog en schild en met vurige peilen Zijn woning in Sion aan te vallen. (Psalm 76).
Die tegenstander is niet de ongelovige wereld die niets van God wilt weten. Het is zelfs het pausdom of de islam niet! Nee het is de “christelijke” gemeenschap die daar zijn gram over uit moet storten. Waar er in de kerken bidstonden voor het curatorium gehouden worden om de hulp en zegen van een Drieenig God af te smeken, ziet de “godsdienstige” mens het als een duivelse instelling.
Terwijl ik dit schrijft komt er net een bericht van Jantje1 binnen. Helemaal mee eens!
Refoweb, blokkeer straks aub de onvermijdelijke lastercampagne wat betreft het curatorium! God komt er niet mee aan Zijn eer!
Gtn
11-05-2023 / 12:42
O God, ik dank u dat ik niet ben zoals....

Lees ook deze columns

Mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Dat was de insteek van een debatavond in Amsterdam. Ik herhaal: mogen klimaatactivisten geweld gebruiken? Een van de sprekers die zich had opgegeven was een k...
2 reacties
13-03-2023
Nieuws van de jongens van ZZTop Jezusleeft! Je kunt in maart voor de provinciale statenverkiezingen te Noord-Holland stemmen op een kwetsbare, beïnvloedbare en instabiele fakkeldrager lijsttrekker. En...
4 reacties
31-01-2023
Van tijd tot tijd heb ik te strijden met aanvechtingen. Ik schiet vaak zo tekort. Verkeerde gedachten liggen altijd op de loer. Of ik reageer verkeerd op mensen of op zaken. Ik ben zo vaak op mijzelf ...
Geen reacties
19-01-2023
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering