Vrijgekocht

Ds. J.J. Tigchelaar / 7 reacties

07-02-2018, 10:30

Vraag

In de Galatenbrief staat in hoofdstuk 3:13 dat we zijn vrijgekocht. Van wie zijn we vrijgekocht en aan wie is er voor ons betaald?

Antwoord

1. Eerst een opmerking vooraf. Vraagsteller gebruikt in de genoemde tekst een andere vertaling dan de Statenvertaling. De Statenvertalers gebruiken hier en in Galaten 4:5 het woord verlossing, maar noemen in beide gevallen als verklaring in de kanttekeningen “uitkopen”.

2. Paulus schrijft in Galaten 3:13 er inderdaad niet bij van wie we vrijgekocht zijn en aan wie betaald zou zijn. Ook niet in Galaten 5:4 waar Paulus opnieuw het woord vrijkopen gebruikt. Waarom geeft hij niet aan van wie we zijn vrijgekocht? Als dat zo vanzelfsprekend zou zijn had de vraag hierboven niet gesteld hoeven te worden.

3. De moeilijkheid komt naar mijn mening door het woord vrijkopen. Dat roept allerlei vragen op: kopen van wie, door wie, tegen welke prijs? Dan zoeken wij en diverse uitleggers naar antwoorden in de context van handel en kopen. Maar de enige twee andere plaatsen in het Nieuwe Testament waar in onze vertaling het woord vrijkopen voorkomt, geven een andere wending. Efeziërs 5:16  “de tijd uitkopende”, en Colossenzen 4:5 “de bekwame tijd uitkopende”. Daar kun je met handel en kopen niets uitleggen.

4. Opvallend is, zoals boven onder 1, dat hetzelfde Griekse werkwoord (exagoradzo) dat vier keer voorkomt in de Bijbel door de Statenvertalers twee keer met verlossen wordt vertaald (Galaten 3:13 en 5:4) en tweemaal met vrijkopen (Ef. 5:16 en Col. 4). Waarom? Voorzagen ze lastige vragen? De nadruk moet meer liggen op de bevrijding en verlossing dan op de koop. In de King James Version (de Standaard Engelse vertaling uit 1604) is het alle vier keer door “redeem”, verlossing, vertaald.

5. Wanneer we met de Statenvertalers en de King James Version hier het woord verlossen gebruiken wordt het antwoord wat duidelijker. We woorden door Christus verlost van de vloek, die door de overtreding van Gods wet op ons rust. En die verlossing is door het bloed, dat is de dood, van Jezus Christus.

6. Houden we vast aan de letterlijke betekenis van het woord vrijgekocht, en vragen we aan wie de losprijs is betaald, dan komen we op dubieus terrein. Door de zonde zijn we slaven van de zonde en van de satan geworden. Maar Christus zal toch geen losprijs aan de duivel betalen!

7. Er is hier dus sprake van beeldspraak. Vrijkoop is synoniem met bevrijding, verlossing, redding, etc. Bij beeldspraak moeten we niet proberen allerlei onderdelen te verklaren. Wanneer Jezus Christus zegt dat Hij de deur is (Johannes 10:9), gaan we ook niet vragen wat het slot, de scharnieren en de posten van deze deur zijn. Het gaat Paulus in Galaten 3 en 4 om een daad van Christus, die levens radicaal verandert, die de gelovigen zekerheid wil geven. En die om voortdurende dankbaarheid vraagt.

Ds. J. J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

Ds. J.J. Tigchelaar

 • Geboortedatum:
  05-12-1931
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus predikant en adviseur predikantenopleiding Church of Central Africa

7 reacties
DeDwaler
07-02-2018 / 11:49
We moeten worden verlost of vrijgekocht van de komende toorn van God (Mattheüs 3:7, 1 Thessalonicenzen 1:10).
De Heere Jezus is de losprijs Die met Zijn offer heeft betaald aan God, want met God moeten we worden verzoend (Romeinen 5:10, 2 Korinthe 5:18-21).
cicero
07-02-2018 / 12:12
@DeDwaler (passende bijnaam)
Wat je schrijft staat zo nergens in de Bijbel.
Waar we van vrijgekocht worden, staat gewoon in Gal. 3:13, namelijk van de vloek van de wet. De zonde heeft via de wet macht over ons.
Wordt de prijs dan betaald aan de zonde of het kwaad of de duivel? Dat zou het beeld te ver oprekken, zoals al in het antwoord staat. Als we zeggen dat een soldaat met zijn leven betaald heeft voor de overwinning, bedoelen we niet te zeggen dat hij zijn leven aan de vijand betaald heeft. Maar het is wel de prijs die hij moest betalen om de vrijheid te bewerkstelligen.
In Gal. 3:13 staat dus dat we *als het ware* zijn vrijgekocht van de vloek: in directe taal: door Christus werk zijn we verlost.
DeDwaler
07-02-2018 / 14:38
@Cicero (bedankt)

De wet toont de overtreding aan en brengt Gods toorn teweeg (Romeinen 4:15). Men wordt dus van Gods toorn verlost of vrijgekocht. De duivel heeft in deze geen enkele rol. De mens staat populair gezegd bij God (de Wetgever) in het krijt en niet bij het kwaad of de duivel.
cicero
07-02-2018 / 21:06
Nee dat is inlegkunde. In Galaten staat duidelijk dat men slaaf is onder de wet en onder de machten van de wereld. Daarvandaan wordt je vrijgekocht.
DeDwaler
08-02-2018 / 00:18
@Cicero

De vraag gaat eenvoudig over het principe van schuldeiser versus schuldenaar en op welke wijze de schuldeiser recht wordt gedaan.

Voorbeeld: De Nederlandse overheid heeft als wetgever bepaald dat het verboden is om door een rood verkeerslicht te rijden. De ongehoorzame mens overtreedt het verbod, wordt aangehouden en komt vervolgens in de schuld bij de overheid. De overheid zoekt genoegdoening voor de overtreding en bepaalt vervolgens de strafeis (boete). De boete moet worden betaald aan de overheid en zo wordt de overheid gecompenseerd en de schuld vereffend.

De wetgever in het voorbeeld is God en het verbod is de wet. De overtreding is de zonde en de boete (en betaling daarvan) is de losprijs. De losprijs wordt aan God betaald.

Denk bijvoorbeeld ook aan de Joodse offerdienst. Men offerde aan God, want God zoekt genoegdoening voor de overtredingen van Zijn wet, want de overtreding van de wet brengt Gods toorn teweeg. In de Heere Jezus verzoende God de wereld met Zichzelf (2 Korinthe 5:19). De Heere Jezus heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen (1 Timotheüs 2:5-6).
Emeth
09-02-2018 / 21:56
Romeinen 5:18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over ALLE mensen tot verdoemenis (de dood), zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over ALLE mensen tot rechtvaardiging van het leven.
Romeinen 8:20,21 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf (de dood) om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen van God.

1 Korinthe 15:20-26,28 Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat - de dood - er is door een mens, is ook de - opstanding - van de doden er door een Mens. Want zoals in Adam ALLEN - sterven -, zo zullen ook in Christus ALLEN - levend - worden gemaakt. Ieder echter in zijn eigen rangorde: gezalfde eerstelingen (gersteoogst), daarna wie van Christus zijn bij Zijn komst (tarweoogst). Daarna het einde (druivenoogst), wanneer Hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt is - de dood -. Immers, alle dingen zullen aan Zijn voeten onderworpen worden. En wanneer ALLE dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf zich onderwerpen aan Hem Die ALLE dingen aan Hem zal onderwerpen, opdat God ALLES in ALLEN zal zijn.

We zullen worden vrijgekocht / verlost uit de slavernij van het verderf / de dood. Christus gaf Zijn leven als losprijs opdat God de Vader Hem kon opwekken en doen opstaan uit de dood. Zoals in Adam allen sterven zo zullen in Christus alle mensen levend gemaakt worden, ieder in zijn eigen rangorde, opdat God alles in allen zal zijn.
Sammie2016
10-02-2018 / 09:29
Gal 3:13 (herziene staten vertaling) Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout (Grieks stauros=paal) hangt.

Christus is voor de zonden van alle mensen gestorven. Ieder mens kan dus zeggen dat de zoon van God heeft betaald voor zijn/haar zonden.
Conclusie:
Christus is de prijs die betaald moest worden om de zonde van Adam, de eerste zonde (Adamitische zonde) teniet te doen.
Door de dood van Jezus is dus de weg naar 'eeuwig leven' voor een ieder van ons weer geopend. De dood was nooit in Gods oorspronkelijke voornemen opgenomen.

Een zondig mens, en dat zijn we allemaal, is een slaaf van de zonde tenzij hij/zij het zoenoffer van Jezus heeft aanvaard en en hem voortdurend blijft volgen. Zo iemand is dan geen slaaf van de zonde meer maar een slaaf van God. Dit maakt dus dat God, Jahweh, degene is aan wie de prijs (Christus=zoenoffer) betaald moest worden.

De Bijbel zegt over Gods handreiking (bevrijding van zonde en dood) naar de mens ...
(1Petrus 1:18-19) Want je weet dat jullie niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn bevrijd van je zinloze leefwijze, die door jullie voorouders aan jullie is doorgegeven, 19 maar met kostbaar bloed, zoals dat van een lam zonder smet of gebrek, namelijk dat van Christus.

(1Petrus 2:16) Leef als vrije mensen, terwijl jullie je vrijheid niet gebruiken als excuus voor verkeerd gedrag maar om God als slaven te dienen.

fijn weekend

Terug in de tijd

Graag wil ik het volgende aan u voorleggen: Ruim een jaar geleden is God persoonlijk tot mij gaan spreken. Toen liet God...
geen reacties
06-02-2006
Op zondag komt het -gelukkig!- regelmatig voor dat ik best wel onder de indruk ben van de preek. Ik ben dan altijd bang ...
2 reacties
07-02-2019
Ik ben op zoek naar boeken die ingaan op de relatie tussen Bijbel en cultuur, intercultureel Bijbellezen, etc. Heeft u t...
1 reactie
06-02-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering