Houdt God van iedereen?

Ds. J.J. van Holten / 18 reacties

20-12-2016, 15:21

Vraag

Houdt God van iedereen? Ik heb hier een discussie over met een meisje uit mijn klas. Die beweert dat God alleen van Zijn kinderen houdt.  Er is toch sprak van de algemene liefde van God? Ik heb al wat dingen uitgezocht. Op basis van Johannes 3:16 en psalm 145, waarin staat dat God Houdt van al Zijn schepselen. Ik heb ook aan de Heere gevraagd wat nou precies waar is. Ik geloof ook wel dat uiteindelijk God de deur ook dicht zal doen. Maar nu is het toch nog genadetijd? En die tijd geeft God ons toch uit liefde, omdat hij van ons houdt? Gods’ genade is toch voor iedereen? Wij wijzen uiteindelijk misschien de genade wel af. Maar Zijn diepste verlangen is toch dat niemand verloren gaat? Ik vind dit best lastig. Want als je dan toevallig Gods’ kind nog niet bent, dan houdt God nog niet van je? Of hoe moet ik dit zien? En je kan toch niet het evangelie inkijken met de vraag: “eerst moet ik weten of God van mij houdt, anders heeft het toch geen zin...”? 

Antwoord

Houdt God van alle mensen? De vraag die je stelt is een belangrijke vraag, maar ook vrij gemakkelijk met de Bijbel in de hand te beantwoorden. De vraag is daarom zo belangrijk, omdat, zoals je zelf al zegt, als God alleen van een bepaalde groep mensen houdt (noem dat Zijn kinderen) dan heeft het inderdaad voor alle anderen geen zin om het Evangelie te lezen want dat zou dan niet voor al die andere mensen bestemd zijn. God geeft Zijn Woord (en als uitvloeisel daarvan Zijn Zoon) immers uit liefde voor mensen.

God houdt van alle mensen! Dat staat onomstotelijk vast. Dat kan trouwens ook niet anders want God houdt van de schepping, dat is immers zijn eigen werk, en van die schepping maken de mensen ook onderdeel uit. De mens is zelfs de kroon op de schepping (Ps. 8) God kan Zijn eigen werk niet haten. Hij neemt nooit afstand van Zijn eigen werk, ook al maken mensen er een puinhoop van.

Je noemt zelf al die bekende en belangrijk tekst uit Joh. 3 vs. 16: Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij het liefste wat Hij had ervoor over had.  De wereld: dat is de hele schepping met alles erop en eraan. Dus ook de mens. In het Grieks staat voor wereld het woordje <kosmos> dat zo ver is als je kunt kijken.

Maar er zijn een aantal Bijbelplaatsen waar we, zoals we dat in de theologie zo netjes noemen: “Gods universele heilswil” tegenkomen. Dat zijn teksten waarin God uitdrukkelijk zegt dat hij niet wil dat iemand verloren gaat.

-2 Petr. 3:9  De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen

-Ezechiël 18:32; 33:11. God heeft geen behagen in de dood van de sterveling, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft!

-1 Tim. 2:4. Is helemaal glashelder: God die wil dat alle menen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen.

Wel moet ik hierbij nog een opmerking maken. Bovengenoemde teksten zeggen niet dat er niemand verloren zal gaan. Dat zegt de Bijbel ook nergens. Waar het in deze discussie vooral om gaat is dat God niet WIL dat mensen verloren gaan. Ik zag bij de bestudering dat zelfs de kanttekenaren van de Statenvertaling die onvergefelijke fout maken. Het gaat er niet om dat er geen mensen verloren gaan. Helaas wel. Maar dan is dat wel voor 100% hun eigen schuld want God wil dat niet.

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat daarin de ruimte ligt om zalig te worden en omdat daarin de ruimte ligt om altijd, wie je ook bent en hoe ver je ook van God los bent naar Hem terug te keren. Tegelijk betekent dat, dat je je nooit van de Bijbel kunt ontdoen met de opmerking dat die toch alleen voor Gods kinderen is geschreven of voor welk ander select gezelschap dan ook. God roepstem waardoor Hij Zijn liefde laat blijken komt tot iedereen. Als je daarnaar niet luistert, niet wil luisteren of beweert dat dat niet voor jou bestemd is, dan bewerk je daarmee je eigen ondergang.

Het heil van God is er voor alle mensen. En van God uit gezien is ieder mens die (uit eigen schuld) verloren gaat er één teveel! Ik hoop dat je daar je vriendin uit je klas van kunt overtuigen.

Ds. J.J. van Holten, IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief
18 reacties
Jeremiah
20-12-2016 / 16:12
In het boekje Christus ons Alles behandelt McCheyne deze liefde van God. (2e preek geloof ik) Hij stelt dat God op 2 manieren kan liefhebben: de liefde van medelijden en de liefde van vermaak. In Zijn kinderen heeft God de liefde van vermaak, omdat ze in Christus zijn. In zondaren heeft God op geen enkele manier vermaak, sterker: Hij vertoornt Zich verschrikkelijk over de zonde en over zondaren. Toch heeft God ook een liefde van medelijden in mensen die niet in Christus zijn. Want Hij roept zondaren tot bekering! Daarover gaan de teksten uit 3Joh en Ezechiel.

God wil dat Zijn kinderen zalig worden, want dat zijn namelijk degenen die Hij zelf verkoren heeft.

Over de twee bekende teksten uit 2 Petrus 3:9 en 1 Tim 2:4: daar kan ik het niet met de ds eens zijn. We moeten ze natuurlijk wel goed verstaan. Daarom is het nuttig om de kanttekeningen te raadplegen.

2 Petrus 3:9 kanttekening 30 en 31

30 Namelijk die geroepen zijn tot de kennis van Christus en in Hem geloven; voor hoedanigen hij naar het oordeel der liefde houdt al degenen aan welke hij schrijft.

31 Namelijk uit ons, die krachtiglijk geroepen zijn en nog zullen worden. Want alzo God al wat Hij wil, doen kan en ook doet, zo kan dit niet verstaan worden van alle en een ieder mens, dewijl de Schrift en de ervaring zelve getuigen, dat alle mensen niet zalig worden, maar velen verloren gaan.

1 Tim 2:4 kanttekening 7

7 Dit woord alle wordt hier ook genomen voor allerlei, gelijk blijkt uit het voorgaande 2de vers, waarvan dit vers een reden geeft; alsook uit het woord wil, want zo God wil dat alle mensen zalig worden, zo zullen ook allen zalig worden, dewijl God doet al wat Hij wil. En hetzelve wordt ook bewezen uit hetgeen de apostel daarbij voegt, dat God wil dat zij allen tot de kennis der waarheid komen, alzo de Schrift getuigt dat dit is een privilege van Gods volk. Dat iemand zou willen zeggen, dat God zulks wil, indien de mensen ook willen, dat is de zaligheid ten dele aan Gods wil, ten dele aan des mensen wil hangen, hetwelk strijdt met hetgeen de apostel leert.
handelingen2_21
20-12-2016 / 16:59
het is bijna kerst. wat zongen de engelen?

'Vrede op Aarde, in mensen een welbehagen!' - Luk 2:14

niet, zoals sommigen bijbelvertalingen: 'vvrede op aarde voor die mensen in wie God een behagen heeft'

Spreuken 8:31:
Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.

Gezien Jezus volkomen één is met de Vader, zal dit voor God ook zo zijn.
beiteltje
20-12-2016 / 18:07
Duidelijk antwoord van Ds. Van Holten. Pas op om de kanttekeningen van de SV. te verabsoluteren. Ze spreken een mening uit van mensen. En omdat het mensen zijn kunnen ze er ook naast zitten.
DeDwaler
20-12-2016 / 18:15
@Jeremiah

Hoe men een dergelijke uitleg in die Bijbelteksten wurmt is mij werkelijk een raadsel. Dit is precies waar de theologie mijns inziens ernstig de mist ingaat.
Niet heel vreemd dus dat de kerkbanken bevolkt worden door onbekeerde mensen.

Vraagje: Zijn er mensen die wel willen, maar die God desondanks niet wil redden?
Jeremiah
20-12-2016 / 18:25
@De Dwaler,

Die mensen zijn er zeker niet. Er is niemand die zalig wil worden, want er is niemand die God zoekt.
DeDwaler
20-12-2016 / 18:45
@Jeremia

Exact.

Een mens gaat verloren omdat hij niet wil en niet gelooft (Joh. 3:18-21). Die kanttekeningen gooien echter de verantwoordelijkheid voor de onbekeerlijkheid van de mens bij God over de schutting. Als in: De mens kan zich niet bekeren, in plaats van de mens bekeert zich niet.

2 Petrus 3:9
"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen."

De uitverkorenen gaan niet verloren (Joh. 6:37), dus hoe kan dat 'enigen en allen' op de uitverkorenen slaan? God maakt geen onderscheid tussen mensen. Zo'n uitleg maakt van het Evangelie een lege huls.
DeDwaler
20-12-2016 / 18:47
@Jeremia

Overigens wil de mens best zalig worden, maar dan wel door loon naar werken en niet door de gerechtigheid die van God komt, namelijk door het geloof in de Heere Jezus. Hem willen we niet.
Jeremiah
20-12-2016 / 19:08
@dedwaler

Ik bedoelde idd dat niemand zalig wil worden op de manier zoals God het wil.
Benthe
20-12-2016 / 19:10
Wat jammer jeremiah dat jij mac cheyne en de kanttekeningen boven Gods eigen Woord zet
Een voluit bijbels antwoord van de ds
Hij wil niet dat enige verloren gaan, en daar zegt God Zelf nog een eed bij
Zo waarachtig als Ik leef: Ik heb geen lust dat enigen verloren gaan , maar dat allen tot bekering komen
Laten we niets toevoegen en niets afdoen aan Zijn Woord
Sola Scriptura!!
Omega
20-12-2016 / 21:10
Dezelfde discussie is onlangs ook hier gevoerd en de betreffende tekst is uitgelegd aan de hand van de grondtekst: http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24397/valse-leraars/
Jeremiah
20-12-2016 / 22:49
@Benthe

Ik zet niets boven de Bijbel, en voeg niets toe of doe niets af aan het Woord, maar geef aan dat het soms nuttig is om sommige Bijbelteksten waar nogal wat discussie voor elkaar (maar vooral voor mezelf) te verhelderen door Godvrezende mensen aan het woord te laten. Met alle respect voor deze ds, maar het antwoord is helemaal niet zo voluit Bijbels zoals jij beweerd, en daar ageer ik tegen. En de ds mag 1 Tim. 2:4 "helemaal glashelder" vinden, dat vind ik dus helemaal niet.
@nn
20-12-2016 / 23:07
Lees Romeinen 9 maar


eens!
Johan100
20-12-2016 / 23:17
11 Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.

Lijkt me wel duidelijk, Jeremia.

De kanttekening zegt dat het allerlei is i.p.v. allen, omdat God doet wat Hij wil.
Deze verklaring klopt niet en perkt het evangelie in. We kunnen God niet begrijpen hierin. Het berouwde Hem ook dat hij de mens gemaakt heeft en Hij wil ook dat een ieder zalig wordt. Volmaakt rechtvaardig en ook volmaakt liefde. Alle eigenschappen zijn honderd procent volmaakt. Dit mogen we niet tegen elkaar uitspelen. Gewoon eenvoudig geloven dat God niet wil dat er iemand verloren gaat, maar allen tot kennis van de Zaligmaker komen. Maar wij willen niet.

De kanttekeningen zijn niet geïnspireerd en niet onfeilbaar en bovendien mag er niets toegevoegd of afgedaan worden aan de Bijbel. Zie openbaringen.

Btw: Je reactie is trouwens ook in strijdt met het antwoord.
Johan100
20-12-2016 / 23:25
Ik geloof dat een vrucht van bekering is dat je iedereen de zaligheid gunt en hoopt dat er niemand verloren gaat! En die vrucht komt bij God vandaan.
Jeremiah
21-12-2016 / 07:51
Johan100 20-12-2016 / 23:17

De kanttekeningen voegen niets aan de bijbel toe, maar zijn puur verklarend.


Johan100 20-12-2016 / 23:25

Van harte mee eens.
Omega
21-12-2016 / 08:06
@Johan100 Je citeert de tekst "Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen." En aangezien niet alle mensen zalig worden, zou je hieruit dan de conclusie moeten trekken, dat onze wil zwaarder weegt dan de wil van God. Immers, uit Rom. 3 en 7 weten we dat niemand zalig wil worden van nature. Wij kunnen dus God onze wil opleggen. Onze wil is machtiger dan Gods wil. Of heb je een andere verklaring voor het feit dat Gods wil hier niet wordt uitgevoerd?
Johan100
21-12-2016 / 11:48
@Johan100 Je citeert de tekst "Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen." En aangezien niet alle mensen zalig worden, zou je hieruit dan de conclusie moeten trekken, dat onze wil zwaarder weegt dan de wil van God. Immers, uit Rom. 3 en 7 weten we dat niemand zalig wil worden van nature. Wij kunnen dus God onze wil opleggen. Onze wil is machtiger dan Gods wil. Of heb je een andere verklaring voor het feit dat Gods wil hier niet wordt uitgevoerd?

@Omega, ik weet niet of je conclusie dat onze wil zwaarder weegt dan de wil van God juist is. Ik weet niet hoe je dat bedoelt. Zo ga je alles rationaliseren i.p.v. geloven wat er staat. Maar ons verstand is heel beperkt t.o.v. God.
Ook dat wij God onze wil kunnen opleggen is geen juiste gevolgtrekking.
Ik geloof dat het hier gaat om Gods eisende wil, Hij eist bekering.
Maar het is moeilijk uit te leggen. Het gaat om geloven wat er staat.
Anders krijg je verderfelijke dwaalleren zoals 'het aanbod van genade alleen voor de uitverkoren' en je breekt het evangelie af.
Omega
21-12-2016 / 16:53
@Johan100 Precies, daar ligt het geheim van deze tekst en daar gaan de kanttekenaars m.i. dan ook de mist in. Als je de grondtekst er bij pakt, dan zie je dat het hier gaat om Gods uitdrukkelijke verlangen. Het is geen wilsbeschikking, waardoor de kanttekenaars op zoek gaan naar een logische verklaring cq uitvlucht, maar een wilsverlangen. En dan gaat het niet om alle soorten van mensen, maar om alle mensen!

Terug in de tijd

Ik ben bezig met een onderzoek naar bevindelijk gereformeerden. Hierbij is mijn vraag: waarom zijn de bevindelijk gerefo...
1 reactie
21-12-2018
Aan dr. M. J. Paul. In Deuteronomium 23:25 wordt in mijn Bijbel (SV) verwezen naar Mattheus 12:1 waar de discipelen aren...
geen reacties
20-12-2018
Moeten christenen hun christelijke vrijheid altijd maar opofferen, omdat men zich beroept op het feit dat je degenen die...
14 reacties
20-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering