Jezus aan mij geopenbaard

Ds. A.J. Schalkoort / 103 reacties

08-04-2016, 10:58

Vraag

Afgelopen zondag werd er bij ons in de kerk (HHK) gepreekt over Maria Magdalena en haar ontmoeting met de opgestane Jezus en 's avonds over de discipelen bij het meer van Galilea dat ze gingen vissen terwijl ze op Jezus wachtten die hen had gezegd dat Hij hen daar zou verschijnen. Nu werd er door de dominee een lijn getrokken dat wij ook nodig hadden dat de opgestane Jezus aan ons verschijnt, dat wij in een soort niemandsland kunnen verkeren (de brug naar de wereld opgehaald en God nodig gekregen, maar erbuiten staan) en dat dan na wachtenstijd in dat niemandsland de opgestane Jezus aan ons wil verschijnen als wij erom smeken (Habakuk 2:3, zo Hij vertoefd, verbeid Hem enz.).

Ik mag geloven dat God in mijn leven gekomen is en ik heb ook mijn zonden ingezien, schuldig voor Hem en nog elke dag ontrouw tegenover zo'n Getrouwe, liefdevolle God. Het licht viel over Jesaja 4:4 (Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben...). Maar ik heb niet bijzonder ervaren dat Jezus aan mij is geopenbaard. Moet ik hieruit opmaken dat ik nog geen kind van God ben?

Antwoord

Hoe moeten wij de openbaring van de Heere Jezus aan ons nu voorstellen? Het is duidelijk dat Hij Zich niet meer aan ons openbaart zoals Hij dat deed in de veertig dagen na Zijn opstanding. Toen hebben Maria Magdalena en de discipelen aan het meer van Galilea niet alleen Hem gezien in Zijn opstandingslichaam, maar vooral Hem gezien door het geloof! Vooral Johannes 21 maakt ons dat duidelijk. Eerst herkenden zij Hem niet, maar door de wonderlijke visvangst mocht Johannes tegen Petrus zeggen: het is de Heere!

Nu heeft jullie dominee het gehad over een soort niemandsland waarin je verkeert, je hoort niet meer bij de wereld, God nodig te hebben, maar je staat er nog buiten. Ik denk dat hij bedoelt te zeggen dat je nog te weinig denkt aan het feit dat Jezus Christus alleen ons redden kan en wil van het eeuwig verderf.

Hoe word ik verzoend met God? Dat is best een heel groot probleem voor heel veel kinderen Gods. Dat heeft te maken met het feit dat we in eerste instantie denken dat onze redding af hangt van wat wij doen: onze gebeden, onderzoek van de Bijbel, onze goede werken, enz. om God gunstig te stemmen. Dan zien we de vreemdeling aan het meer van Galilea niet Die ons zegt: Werp het net aan de andere kant van het schip. En toen die wonderlijke visvangst. De hele nacht gevist en niets gevangen. En nu op Zijn Woord een wonder! Wie ervan overtuigd is dat we alleen als een arme, verloren zondaar door het volbrachte werk van de Heere Jezus zalig worden, die mag weten dat de Heere Zich aan ons geopenbaard heeft. Dus niet een of ander visioen of stem uit de hemel, maar door Christus’ woord en Geest in mijn hart mag ik weten een kind van God te zijn. Dan zeggen we met Emmausgangers: waren onze harten niet brandende in ons toen Hij  met ons sprak op de weg.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofszekerheid
103 reacties
Jeremiah
16-04-2016 / 14:13
@evantorisch

Mischien goed om ook Joh1:13 er bij te nemen.

"Een gift moet wel aangenomen worden, daar zijn we niet passief in."

Klopt, de wedergeborenen nemen die gift aan, door het (gegeven) geloof.

Het kindschap van God is vrucht van wedergeboorte, van soevereine genade van God. Hij is het Die het leven vernieuwd heeft.

Dat een mens op geen enkele manier aan zijn zaligheid kan meewerken lijkt me een hele geruststelling. Laten we daarom de middelen waarnemen die God wil zegenen. Maar het belangrijkste is het gebed om een kind van God te mogen zijn.
mieptruus
16-04-2016 / 15:22
Jeremiah,

Als jij met de gift , het geloof bedoeld, zit je er volkomen naast.
Efeze2 :8-9
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Ephesians 2:8-9Authorized (King James) Version (AKJV)
8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: 9 not of works, lest any man should boast.

Beide woordjes "uit" slaan op genade!!! De gift betekent de genade van God.
Gods genade is dat Hij Zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft om voor de mens te betalen.
Dat is genade!!!!!! Wij hebben het niet verdiend, maar Hij geeft ons dat door geloof!!!!
Geloof is geen werk.

Hier gaat het gros van de kerken de mist in! Met als gevolg dat er vele mensen verloren gaan, want ze kunnen niet geloven. Wachten tot God hun het geloof geeft.
Zodra je geloof wordt je verzegeld met de Heilige geest en heb je eeuwig leven.
Numeri 23:19
19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

Ik ( een zondaar die de hel verdient heeft) geloof dat Jezus Christus voro mij betaald heeft aan het kruis, is gestorven en begraven, opgestaan.
Korinthe 15:1-4
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
mieptruus
16-04-2016 / 15:23
Dit moet erbij. Dat god ons red door Zijn Zoon is zijn genade!
mieptruus
16-04-2016 / 15:26
Ik wens jullie dat je gaat geloven conform de bijbel en niet conform boekjes die door mensen zijn geschreven/ gemaakt. Alleen de bijbel heeft Autoriteit.
Mijn advies is om de King James te lezen. deze bijbel klopt en heeft geen tegenstellingen.

een fijn weekend.
Jeremiah
16-04-2016 / 15:54
@mieptruus

God gaf Zijn Zoon op deze aarde. Dat is zeker een gift. Mee eens.

Maar dan is het aan ons om te geloven, om zo het eeuwige leven te hebben. Dus eigenlijk een soort samenwerkingsverband tussen God en de mens. God is niet van onze keuze afhankelijk, totaal niet. Dat zou wat zijn. Je snapt zelf wel dat zo'n denkwijze redelijk arminiaans is?

Van harte met je laatste post eens. Maar de SV heeft ook geen tegenstellingen dus daar houden we het maar bij :) Toch zou ik je aanraden om de DL H3/4 door te nemen, om het allemaal weer is even duidelijk op een rijtje te hebben.

Uiteraard ben ik totaal geen voorstander van de valse lijdelijkheid zoals dat in de gereformeerde gezindte schering en inslag is.
mieptruus
16-04-2016 / 18:11
Ik lees alleen de bijbel en geen boekje, regel of formulier ernaast.
That is men made, which is empty vanity!

Als je denkt dat God voor jou denkt en jou het geloof geeft en jou verkiest en jou tegen jou wil iets laat doen, dan ben je niet verantwoordelijk.

Ik heb daar een bijbeltekst voor.
Galaten 1:6-9
6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

En nee ik ben geen arminiaan, geen calvinist.
Ik ben een christen en ik roem niet in mijzelf maar in Jezus Christus, want Hij heeft voor mij betaald. Ik heb het absoluut niet verdient!!!!!

God heeft mij getrokken door het evangelie uit de bijbel te horen. Ik heb geloofd en daarom ben ik gered. Dat heeft hij beloofd in Zijn Woord! Amen!!!
Loof God.
evantorisch
16-04-2016 / 18:37
@Jeremiah: "Mischien goed om ook Joh1:13 er bij te nemen."

Ik stel voor om 1 Joh 5 erbij te halen, daar komen beide zaken bij elkaar: Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.
Jaleco
16-04-2016 / 19:17
@ Jeremiah en mieptruus

Jullie hebben allebei gelijk. Het geloof is een gave van God, maar dat sluit ons toevertrouwen niet uit. Je kunt je geloof niet als een daad van jezelf toeschrijven, want dan kun je in jezelf blijven roemen. Anderzijds mag je nooit afwachten tot God iets gaat doen, want Hij heeft alles al gedaan.
Of, zoals ik vanmiddag van ds. C. Harinck las:

Harincks grootste zorg gaat momenteel over twee ontwikkelingen. In de eerste plaats is dat de vervlakking. Onder de invloed van de evangelische beweging in de reformatorische kerken wordt het geloof niet meer gezien als vlucht van een veroordeeld zondaar tot Christus en Zijn heil, maar wordt het geloof het kiezen voor Jezus van een zondaar die daardoor zelf zijn zaligheid veilig stelt. De beslissing van de mens is doorslaggevend in plaats van de vrije genade van God.
De andere zorg betreft de verstarring. Vanuit de vrees voor het oppervlakkig aannemen van Christus, heeft men de toegangsweg tot Christus met allerlei eisen en voorwaarde afgegrendeld. In plaats van met zijn zonden en ellenden op de roepende stem van Christus te komen, zal de verontruste en bekommerde zondaar zich afvragen: bezit ik wel de merktekenen van de wedergeboorte, is mijn zondekennis wel diep genoeg, en mag ik wel hopen op de belofte van het Evangelie? Men zal gronden in zichzelf zoeken om tot Christus te mogen gaan, terwijl die gronden alleen in de nodiging van het Evangelie te vinden zijn.

Verder nog @mieptruus, ben ik het van harte met je eens dat we alleen op Gods Woord moeten vertrouwen. Maar je moet daarmee niet alles in de prullenbak gooien. God heeft door Zijn Heilige Geest door de eeuwen heen verder duidelijkheden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld over de Drie-eenheid.
Je moet dit alleen toetsen aan Gods Woord en niet de boeken over de Bijbel laten heersen.
mieptruus
17-04-2016 / 22:53
Als geloven niet van jezelf komt, dan ben je ook niet verantwoordelijk voor het gevolg dat voortkomt uit wel of niet geloven!!!
Ik heb al eerder bewezen dat het geloof geen gift is.
Lees Efeze 2:8-9
Hoe kan geloven in 1Korinthe 15:1-4 nou roemen in jezelf zijn.

Weet je, het is trots om niet ge loven in het evangelie zoals als de bijbel schrijft.
De duivel houd de mens van het geloof vandaan door niet het evangelie te geloven.
Door trots van "ik heb Jezus niet nodig" tot de stap naar het geloven onmogelijk te maken. zoals: "je moet geloven maar je kan niet. Eerst moet God het doen.....je kan niet zomaar geloven, want dat is roemen in jezelf......"
Satan kan linksom of rechtsom om de mens bij Jezus Christus vandaan te houden.
"je moet eerst een flink zonde besef hebben en als je dan geloofd dat je een zondaar bent, dan nog is het niet genoeg. Men moet zo diep door het stof.
En dan nog niet denken dat je "zomaar"kan geloven.....

Mensen snappen het niet meer. Ongelovigen snappen het evangelie niet meer.
Dit evangelie is dan gewoon niet duidelijk meer. Geeft geen vreugde. Je krijgt nooit vrede.
Galaten 1:6-9 past goed bij evangelie uitleggingen als ik hier lees.

En dat vind ik een zeer ernstige zaak!!!!!!
Hoeveel mensen zijn zoekende en blijven hangen bij deze leringen en kunnen maar niet gered worden.
Jaleco
18-04-2016 / 12:51
@mieptruus
je hoeft niet zo heftig te reageren, zonder alle uitroeptekens is het ook helder :-)

Ik ben het van harte met je eens dat we niet allerlei voorwaarden mogen opnoemen om mensen bij Jezus vandaan te halen. Ook de opmerking 'geloof moet je gegeven worden' kan hierbij horen. En het is zeer zeker een ernstige zaak dat zoveel duizenden onder deze leer verloren gaan.

Maar lees Johannes 6 eens, waar Jezus op verschillende manieren oproept om in hem te geloven.
En wat is de reactie? Allerlei bezwaren. De Bijbel leert ons óók dat we dood zijn in zonden en misdaden.
Je MOET geloven, zeker. Maar tegelijk zeg ik: Dank u, Heere, u léérde mij geloven. U maakte het mij zo moeilijk dat ik wel móest geloven.
Al onze roem is alleen in God, we zijn niet gered dankzij ons geloof.

Rom 8:
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
30 En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Handelingen 13:

48 Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.

Tegen ongelovigen en in de kerk moet de oproep tot geloof en bekering uitgaan. En zij die zich bekeren en in de Heere Jezus geloven, worden gered. Maar zullen zij in de hemel zeggen: Ik ben het waardig, want ik heb geloofd? O nee, we zullen het Lam aanbidden en Hem alle waardigheid toeschrijven.

Enny de Bruijn heeft een keer een soort schijn interview met Lewis gehouden, in het RD. De antwoorden komen uit zijn werken. Ik citeer:

U bent een van de bekendste christenen van deze tijd, maar dat had vroeger niemand gedacht.

„Ik was overtuigd atheïst, maar een jonge atheïst kan werkelijk niet zorgvuldig genoeg over zijn geloof waken. U moet zich voorstellen hoe ik op Magdalen avond aan avond alleen in mijn kamer zat; telkens wanneer mijn gedachten maar een ogenblik van mijn werk loskwamen, voelde ik de gestadige, onverbiddelijke nadering van Hem Die ik zo graag niet zou hebben ontmoet.”

Dat klinkt alsof u er niet erg naar verlangde.

„Mensen die van nature godsdienstig zijn kunnen het verschrikkelijke ervan moeilijk begrijpen. Vriendelijke agnosten zullen opgewekt spreken van „de mens op zoek naar God.” Tegen mij, zoals ik toen was, hadden ze evengoed kunnen spreken van „de muis op zoek naar de kat.” Ik was de neerslachtigste en onwilligste bekeerling in heel Engeland.”

Hoe kijkt u vandaag terug op die bekering, in 1929?

„Ik zag toen niet wat het eerst in het oog springt: de nederigheid van de God Die bekeerlingen zelfs op deze voorwaarden wil accepteren. De verloren zoon liep tenminste op zijn eigen voeten terug naar huis. Maar wie kan de lof zingen van een Liefde die de poorten opent voor een verlorene die trappend, vechtend en boos wordt binnengehaald, naar alle kanten om zich heen kijkend of er nog ontsnapping mogelijk is?”
huibertus
18-04-2016 / 12:53
MiepTruus
Misschien hebt u een betere vertaling als ik, maar in mijn bijbel staat
in Efeze 2 vs 8 door het geloof het is GODs gave
huibertus
18-04-2016 / 16:52
Jaleco
Als ik u goed begrijpt, kunnen er duizenden verordinerenden verloren gaan
omdat zij in een verkeerde kerk terecht zijn gekomen,en daar door niet tot
geloof kwamen
mieptruus
18-04-2016 / 19:02
Geloven is geen werk. En de mens moet geloven, dat is de eis. Dat is geen werk van God.

HUIbertus wat voor vertaling lees jij? Waat de helft van de tekst verwijderd is !!!!!!
Jaleco
18-04-2016 / 19:15
@mieptruus
Je stelt iets waar ik het mee eens ben.
Maar wil je nog even reageren op de rest van wat ik schreef?
Natuurlijk geloof ik. Dat doe ik. Maar - als ik terugkijk - zeg ik wel: God heeft het zo bestuurd dat ik
1. Onder een verkeerde prediking vandaan gehaald werd
2. Onder een Bijbelse prediking kwam
3. Mijn ogen geopend werden voor de boodschap van het Evangelie
4. Dat Hij mij min of meer gedwongen heeft om alles achter te laten en Hem te volgen
Allemaal geen verdienste van mij. Als het aan mij had gelegen, was ik nog steeds ongelovig en onbekeerd.
Als ik in een inheemse stad was opgegroeid, of heiden was geweest, duizenden jaren geleden, was ik er nooit gekomen.
Dus ook dat is genade.
Je kunt niet zeggen 'dankzij mijn geloof ben ik gered'

@huibertus
Lukas 11:52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. (!!)
Hebr 13:17 Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.
Jeremiah
18-04-2016 / 19:18
@huibertus

Als ik je goed begrijp zeg je: maakt niet uit waar je naar de kerk gaat, als je verordineerd bent wordt je toch wel behouden. Er zijn wel degelijk kerken waar mensen door de prediking in dodelijke lijdelijkheid worden gehouden. Armen over elkaar, doen wat je wil, wel enigszins serieus zijn natuurlijk. En maar zien wat er gebeurt. Dat is mijns inziens absoluut niet bijbels, en de satan spint er garen bij.

Robert M MacCheyne heeft het gezegd en was er zeer stellig van overtuigd: Gods Geest werkt alleen daar waar de waarheid wordt gepredikt, waar dus de rechte verhouding wet en evangelie wordt gepredikt, waar Christus wordt gepredikt.

"Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde"

@mieptruus.

"Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;"

Welk deel van deze tekst begrijp je niet? Ik ga er niet van uit dat je de Bijbel met kandtekeningen leest, maar wil toch note27 aan u laten lezen:

"Namelijk dat is niet uit u, dat gij gelooft. Want anders zou de apostel één ding tweemaal zeggen, en niet alleen de zaligheid zelve, maar ook het geloof is ene gave Gods. Zie Filipp. 1:29; 2 Tim. 1:9,"
Jaleco
18-04-2016 / 19:25
@huibertus
In behoudende kringen wordt veel vanuit de uitverkiezing gedacht. De uitverkiezing is er zeker, maar wij mogen niet in Gods raadsbesluiten snuffelen.
Je moet niet denken: er gaan veel verordineerden verloren.
Denk vanuit de geopenbaarde wil van God.

Ezechiel 18
23 Zou Ik enigzins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve?
Ezech 33:11
Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?
Jesaja 55
6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.
Handelingen 17: 30 God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.
Lukas 19
En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Verder wil ik een mooi lied met je delen, als aansluiting op de reactie van Jeremiah

1
Heugelijke tijding,
bron van hartverblijding,
Evangeliewoord!
Woord van God gegeven,
woord van eeuwig leven,
zalig die u hoort!
Zalig hij, wiens harte gij
met een onverwrikt vertrouwen
leert op God te bouwen!

2
Door zijn vredeboden
doet God zondaars noden
tot het hoogste goed.
God heeft ons vergeven,
God schenkt ons het leven
door des Heilands bloed.
Ja, de Heer wil nog veel meer,
boven bidden, boven denken
alles aan ons schenken!

3
Hoe ook afgezworven,
hoe geheel bedorven,
hoe verhard in 't kwaad,
wilt gij zalig wezen,
gij hebt niets te vrezen,
hier is hulp en raad.
God vergeeft, want Christus leeft,
en heeft het rantsoen gevonden
voor de grootste zonden!

4
Zalig, die 't geloven!
Troost, hun nooit t' ontroven,
wekt hen steeds tot vreugd.
Kracht tot goede werken
voelen z' in zich sterken,
kracht tot liefd' en deugd.
Door Gods kracht, in hen volbracht,
komen zij gedurig nader
't beeld van hunne Vader.

5
Woord, waarop wij bouwen,
waar wij op vertrouwen,
Evangeliewoord!
Bergen mogen wijken,
gij zult nimmer wijken,
want gij zijt Gods woord!
Dat ons, Heer, de troost dier leer
gene twijfeling ontrove:
sterk ons in 't gelove!
Duuk
18-04-2016 / 23:18
@mieptruus: jij citeert 1 Kor 15. Daar staat wel degelijk een voorwaarde in, in vers 2:

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb
huibertus
18-04-2016 / 23:37
Miep en Truus
U stelt dat het geloof geen gift is,en het bewijs voert u aan met
Efeze 2 vs 8 en 9. Nu lees ik in S.v en H.s.v uit genade bent u zalig geworden
door het geloof,en dat niet uit u het is GODs gave.Sory ik lees alleen wat
er staat .Natuurlijk is er de eis om te geloven,maar daar komt ook nog het
willen bij .Nu heb ik een vraag is dat niet het werk van De Heilige Geest?
Zegt u het maar ja?of nee?
Duuk
18-04-2016 / 23:42
@huibertus, je moet wel lezen wat mieptruus over die tekst mbt gave schrijft. Zij legt uit dat gave slaat op genade. De genade is een gift van God.
Waarom zou anders moeten worden opgeroepen tot geloof en een heilige levenswandel? Dat zou dan een loze oproep zijn.
De truc die bepaalde kerken daar dan op toepassen is dat er een uitwendige en inwendige roeping zou zijn. Leuk bedacht, maar niet bijbels.
huibertus
18-04-2016 / 23:54
Jaleco
Met uw reactie ben ik het volledig eens. Alleen uw reactie dat ze onder
de leer waar u vandaan komt met duizenden verloren gaan vind ik wat
kort door de bocht,God is rechter die beslist.Zelf zit ik onder de prediking
van de beloften liggen vast in Jezus Cristus.maar ook bij ons geldt zijn ze
allen in het geloof?

Terug in de tijd

Mijn vriendin heeft een lichte vorm van autisme (waarschijnlijk PDD-nos). Heel erg merk ik dat niet, maar soms zijn er '...
1 reactie
07-04-2011
Wanneer een vrouw verlaten is door haar man (Matt. 19), om die bijbelse reden die de HEERE Zelf daar noemt, is zij dan v...
geen reacties
07-04-2009
Wij zijn acht jaar getrouwd en hebben drie kinderen. Een aantal jaren heb ik nagenoeg geen zin meer om te vrijen. Dit ne...
geen reacties
07-04-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering