Jezus aan mij geopenbaard

Ds. A.J. Schalkoort / 103 reacties

08-04-2016, 10:58

Vraag

Afgelopen zondag werd er bij ons in de kerk (HHK) gepreekt over Maria Magdalena en haar ontmoeting met de opgestane Jezus en 's avonds over de discipelen bij het meer van Galilea dat ze gingen vissen terwijl ze op Jezus wachtten die hen had gezegd dat Hij hen daar zou verschijnen. Nu werd er door de dominee een lijn getrokken dat wij ook nodig hadden dat de opgestane Jezus aan ons verschijnt, dat wij in een soort niemandsland kunnen verkeren (de brug naar de wereld opgehaald en God nodig gekregen, maar erbuiten staan) en dat dan na wachtenstijd in dat niemandsland de opgestane Jezus aan ons wil verschijnen als wij erom smeken (Habakuk 2:3, zo Hij vertoefd, verbeid Hem enz.).

Ik mag geloven dat God in mijn leven gekomen is en ik heb ook mijn zonden ingezien, schuldig voor Hem en nog elke dag ontrouw tegenover zo'n Getrouwe, liefdevolle God. Het licht viel over Jesaja 4:4 (Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben...). Maar ik heb niet bijzonder ervaren dat Jezus aan mij is geopenbaard. Moet ik hieruit opmaken dat ik nog geen kind van God ben?

Antwoord

Hoe moeten wij de openbaring van de Heere Jezus aan ons nu voorstellen? Het is duidelijk dat Hij Zich niet meer aan ons openbaart zoals Hij dat deed in de veertig dagen na Zijn opstanding. Toen hebben Maria Magdalena en de discipelen aan het meer van Galilea niet alleen Hem gezien in Zijn opstandingslichaam, maar vooral Hem gezien door het geloof! Vooral Johannes 21 maakt ons dat duidelijk. Eerst herkenden zij Hem niet, maar door de wonderlijke visvangst mocht Johannes tegen Petrus zeggen: het is de Heere!

Nu heeft jullie dominee het gehad over een soort niemandsland waarin je verkeert, je hoort niet meer bij de wereld, God nodig te hebben, maar je staat er nog buiten. Ik denk dat hij bedoelt te zeggen dat je nog te weinig denkt aan het feit dat Jezus Christus alleen ons redden kan en wil van het eeuwig verderf.

Hoe word ik verzoend met God? Dat is best een heel groot probleem voor heel veel kinderen Gods. Dat heeft te maken met het feit dat we in eerste instantie denken dat onze redding af hangt van wat wij doen: onze gebeden, onderzoek van de Bijbel, onze goede werken, enz. om God gunstig te stemmen. Dan zien we de vreemdeling aan het meer van Galilea niet Die ons zegt: Werp het net aan de andere kant van het schip. En toen die wonderlijke visvangst. De hele nacht gevist en niets gevangen. En nu op Zijn Woord een wonder! Wie ervan overtuigd is dat we alleen als een arme, verloren zondaar door het volbrachte werk van de Heere Jezus zalig worden, die mag weten dat de Heere Zich aan ons geopenbaard heeft. Dus niet een of ander visioen of stem uit de hemel, maar door Christus’ woord en Geest in mijn hart mag ik weten een kind van God te zijn. Dan zeggen we met Emmausgangers: waren onze harten niet brandende in ons toen Hij  met ons sprak op de weg.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofszekerheid
103 reacties
Jeremiah
08-04-2016 / 12:29
"maar door Christus’ woord en Geest in mijn hart mag ik weten een kind van God te zijn."

Met andere woorden: je krijgt een Bijbeltekst die kracht doet in je hart en in je leven.

En wat ik altijd uit de prediking bij ons begrijp (gg) is dat een kind van God vooral veel twijfel heeft over het feit of men zelf begonnen is of dat God begonnen is in het leven. Mensen die niet twijfelen worden als enigzins verdacht aangemerkt, want "zo gaat het niet". En: je kan beter lege handen hebben. En het allerergste is als je het waagt te zeggen: ik ben bekeerd. Want een bekeerd mens zal dat nooit van zichzelf zeggen, een bekeerd mens is namelijk onbekeerd in eigen ogen.

Dan heb je uitspraken zoals van ds Smijtegeld: Als u zou weten dat u het was dan zou u het niet meer zijn. De Heere geeft ons lege handen.

Vermoeiend vind ik het, en ik kan het niet in de Bijbel terugvinden.

Toch?
CrA
08-04-2016 / 14:05
Beste vraagsteller, waar rust je op of wat is de grond van je vertrouwen? Is het dat God in je leven gekomen is of dat je je schuld hebt ingezien of je je zonden hebt beleden of er licht gevallen is over een tekst uit de Bijbel of er een verlangen is naar Jezus of dat de brug naar de wereld is opgehaald etc etc. Op deze zaken kun je niet steunen. Maria Magdalena wist dat Jezus in haar leven gekomen was en wat Hij gedaan had, nl 7 duivelen uit haar geworpen. Ze verlangde naar Jezus, ze had een boodschap van de engel dat Jezus was opgestaan. Wat moet je nog meer Maria? Ze moest Jezus zien. Al die andere dingen konden haar niet helpen. Er is maar een fundament(grond) waarop je vertrouwen kan rusten en dat is Jezus Christus en die gekruist. Dat is een vast Fundament. Zo moet je ook de uitspraak van Smijtegelt zien. Het geloof is een lege hand. Het steunt alleen op Hem en niet op het kindschap o.i.d.
Lagenb
08-04-2016 / 15:29
Mooie toevoegingen!
Duuk
08-04-2016 / 16:08
Jezus is reeds net na de zondeval geopenbaard. Daarna nog vele, vele keren in het oude en nieuwe testament. Zodra je de bijbel leest openbaart Christus Zich en verlangt van je dat je Hem volgt. Onvoorwaardelijk. En vanaf dat moment ben je geen zondaar meer, die worden van je af genomen, maar je bent een kind van God die nog te strijden heeft tegen de overblijfsels van de zonde in zijn lichaam. Maar daarvoor ontvang je de Heilige Geest, in Wiens kracht je de zonden kan en gaat overwinnen.

Niet wachten, gewoon doen, je krijgt er geen spijt van!
arendsoog
08-04-2016 / 17:35
@ Jeremiah (en anderen): misschien kan deze blogbericht iets aanvullen en in perspectief plaatsen: http://drpdevries.blogspot.nl/2016/04/geloof-waarheid-en-godzaligheid.html
Vaak wordt in een reactie op de ene eenzijdigheid doorgeschoten naar de andere eenzijdigheid, met als resultaat wederzijdse verkettering.

De uitspraak die je citeert kan enerzijds nuttig zijn, anderzijds de boel nodeloos ingewikkeld maken. Volgens mij wordt met deze uitspraak bedoelt dat de mens, als hij ziet waar hij dagelijks nog in te kort schiet of struikelt, niets in zichzelf vindt, vgl. Ps. 143:2. De enige grond is de gerechtigheid van Christus, die hen toegerekend wordt, niet iets in henzelf. Misschien is mijn uitleg niet helemaal juist, dan hoor ik graag correctie.

Echter, deze uitspraak is uit het evenwicht geschoten, wellicht uit de context geciteerd (!) en de betekenis wordt denk ik niet meer begrepen. Als de boodschap van het citaat verabsoluteerd wordt omdat het vertrouwd klinkt, gaat het ook een heel verkeerde kant op. De gereformeerde vaderen hebben de zekerheid van het geloof beleden, ondanks aanvechtingen, omdat het niet steunt in ons, maar in Christus.

Het is dus oppassen geblazen met het citeren van dit soort uitspraken, maar daar zijn de meeste mensen op refoweb inmiddels wel achter denk ik ;)
Jaleco
08-04-2016 / 17:46
Waarom zou je pas geloof hechten aan een woord die met kracht in je hart valt? Is het héle Woord van God niet waard om geloofd te worden?
Wacht je tot Jezus aan jóu geopenbaard is, of omhels je de Zaligmaker in het Woord? Mag je God pas op Zijn Woord geloven als het in jóu hart gekomen is, of mag je God altíjd op Zijn Woord geloven?

1 Joh 5:

9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
Omega
10-04-2016 / 13:35
In de Bijbel, Gods Woord, wordt Christus dagelijks al geopenbaard aan je hart ("nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart", Rom. 10:8).

In de weg van geloof (vast vertrouwen dat God niet liegen kan in Zijn Woord) en bekering (het haten van de zonden) leer je in die levensweg twee dingen: Wie God is en wie je zelf bent. En als je jezelf leert kennen (zelfkennis) net als bijvoorbeeld Paulus ("ik ellendig mens") of welke andere Bijbelheilige dan ook, zal Christus je steeds dierbaarder worden (Godskennis). Daar ben je je hele leven zoet mee. Dat geeft niks, want in dat afhankelijke leven ligt een vreugde die met geen pen te beschrijven is. Zijn genade is ons genoeg.
mieptruus
11-04-2016 / 22:29
God spreekt duidelijke taal in Zijn Woord: Johannes3:16-18
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
Johannes 5:24
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
Mathheus 7:21
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Johannes 6:40
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
Efeze 2:8-9
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Dit is het Evangelie: Blije Boodschap:
1 Korinthiërs 15
« 1 Korinthiërs 14 | 1 Korinthiërs 16 »
snelkiezer
met kanttekeningen
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
mieptruus
11-04-2016 / 23:59
Fout die veel gemaakt wordt is dat men het woord bekeren vertaald naar stoppen met zondigen of bekeren van je zonden.
Nergens in de bijbel staat dat je moet stoppen met zondigen om gered te worden.
Bekeren betekent veranderen van denken. Johannes zegt: bekeert u en geloof.
God bekeerde Zich staat in het oude testament. Kan God zondigen? NEE.
Hij veranderde van denken.
Niemand kan stoppen met zondigen. Koning David, Lot.... allemaal voorbeelden. Maar deze mensen waren gered. Zijn kinderen van God.
Als je denkt; "he ik heb gezondigd, dan ben ik nog niet gered"
Op wie vertrouw je dan om gered te worden??? Juist jezelf. Vertouw op het offer van Jezus Christus, dan ben je gered. Zie 1 korinthe15;1-4
evantorisch
12-04-2016 / 10:48
In het N.T. zijn er twee woorden die al of niet terecht met bekeren wordt vertaald: epistrophe en metanoia.
De letterlijke vertaling van "metanoia" is "na-DENKEN". Strong's geeft hier: Een verandering van gedachten.
De letterlijke vertaling van dit woord is KEREN-TOT, of naartoe-draaien.

De bijbel leert dus allebei, verandering van denken en doen.
Het is een wetmatigheid (geen voorwaarde in de zin van verdienste) dat, wanneer iemand zich tot iets toekeert, hij zich van het vorige afkeert.
CB
13-04-2016 / 09:55
Zalig zijn zij die NIET zullen gezien hebben, en nochthans zullen geloofd hebben! (Joh. 20:29)

Niet: eerst zien en dan geloven.... (zoiets als Thomas)
Maar: Ik geloof en daarom zie ik!

Ik begrijp maar al te goed de vraag van de vraagsteller. Al lange tijd is er bij
mij ook het verlangen en gebed of de Heere Jezus zich ook eens aan mij zou willen openbaren. Bovenstaande tekst is in de afgelopen lijdenstijd over gepreekt en die tekst kwam voor de zoveelste keer op mij af. Toen pas begreep ik het, de Heere sprak! Ik mag mij zalig weten, niet omdat ik gezien heb... maar geloven mag in de opgestane Levensvorst.

Weet vraagsteller... op een dag zul je Hem zien! In volle glorie!
Die wachtenstijd is er dus inderdaad... maar wel een met uitzicht, toekomst!
Duuk
13-04-2016 / 18:56
@mieptruus: lees je bijbel en je komt op heel veel plaatsen tegen dat je moet stoppen met zondigen om gered te worden. Om er één te noemen:

Romeinen 6: 1, 2 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

Als je met Christus door de doop de dood bent ingegaan en met Hem in een nieuw leven bent opgestaan ben je vrij van de zonde. Romeinen 8:12, 13 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Dus: wél stoppen met zondigen! Anders ga je verloren. We hebben de Heilige Geest ontvangen om de zonden te kunnen overwinnen. En als je onverhoopt dan toch nog eens zondigt:
1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Jaleco
13-04-2016 / 19:40
@Duuk
Ik ben het van harte met je eens dat je moet stoppen met zondigen. Het is bekeer u (!) en geloof het Evangelie, geloof in de Heere Jezus. Je kunt niet in de zonde blijven als Christus je daarvan verlost heeft (Rom 6).
Toch ben ik het niet met al je uitspraken eens "Dus: wél stoppen met zondigen! Anders ga je verloren. " en " je moet stoppen met zondigen om gered te worden'
Wat betreft het eerste:
De voorbeelden van de gelovigen in het oude en nieuwe testament laten structureel zien dat zij niet zonder zonde doorleefden. Neem Abraham met zijn halve leugen over dat Sara zijn zus was. Tot twee keer toe, en ook lees ik nergens dat hij door de knieën gaat en zijn fouten belijdt. Integendeel. Hij lijkt zichzelf overeind te willen houden.
Bij de puriteinen werd er verschil gemaakt tussen het zondigen zelf en de intentie. Heb je de intentie om te stoppen met zondigen en strijd je hiertegen? Durf je dit voor Gods aangezicht te verklaren en houd je geen plekje in je leven voor Hem verborgen? Keer je je af van je zonden tot Christus?
Zou je durven zeggen dat een gelovige die net voor hij zijn laatste adem uitblaast een zondige gedachte koestert - verloren gaat? Of de dementerende die vloekt - gaat die ook verloren?
"je moet stoppen met zondigen om gered te worden". Nee, je leert te strijden tegen je zonden nádat je gered bent. We worden gered uit genade, pure genade door het geloof in het bloed van Christus. We worden niet gered omdat we stoppen met zondigen: sterker: we kúnnen niet stoppen met zondigen voor we gered worden. Ik lees nergens dat Zacheüs zijn werk neerlegde voordat Jezus hem uit de boom riep.
Evenals Levi/ Mattheüs, die Jezus uit het tolhuis riep. En Paulus, die in zijn christenvervolging, stilgezet, gered werd.
Duuk
13-04-2016 / 19:57
@Jaleco, ik stel voor dat je mij hele reactie leest. Aan het einde schreef ik dat als we zondigen we een voorspraak bij de Vader hebben. We zijn echter wel vrij van de zonde (gestorven aan de zonde).

Als je gaat stellen dat stoppen met zondigen niet nodig is, dan ga je voorbij aan het doel van de bekering: de bevrijding van ons zondige bestaan om, in een nieuw leven, ons te wijden aan God. De enige manier om dat te doen is te stoppen met zondigen.

Stoppen met zondigen wil dus niet zeggen dat je af en toe weleens kunt vallen, we dragen ons zondige vlees nog met ons mee. Maar je moet wel van harte de intentie hebben om niet meer te zondigen, om daarmee dus te stoppen. Als je dat niet lukt, of niet steeds minder gaat zondigen, dan zit er ergens iets niet goed. Dat heeft Paulus ook willen uitleggen in Romeinen 7. In Romeinen 8 legt hij dan uit hoe je wél kunt stoppen met zondigen.

Ik denk dat we uiteindelijk allebei ook hetzelfde bedoelen.
Duuk
13-04-2016 / 19:59
Correctie: "Stoppen met zondigen wil dus niet zeggen dat je af en toe weleens kunt vallen"

moet zijn: "Stoppen met zondigen wil dus niet zeggen dat je niet af en toe weleens kunt vallen"
mieptruus
13-04-2016 / 22:24
Duuk en Jaleco, jullie hebben dus geen intentie meer tot zondigen?
Maar je zondigt nog wel. Waar vertrouwen jullie op???
Dat Jezus voor jullie betaald heeft en dat het genoeg is voor iedereen?
Of wil je je leven schoonmaken zodat Jezus je uitkiest?
Of denk je wanneer je gered bent dat je je redding kan verliezen als je een keer zondigt?
Heeft Jezus Christus betaald voor de zonde daad en niet voor de intentie?
Hij heeft voor alle zonden betaald!!!
Dus als een mens naar de hel gaat, is dat om dat hij nog intentie had of omdat de mens gezondigd heeft?

lees eens goed:
Johannes 3:16-18
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Mattheus 7:21
21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

Johannes 6:40
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Wat is het evangelie? Goede nieuws!!!!!
Is dit het goede nieuws?
Stop met zondigen of stop met de intentie tot zondigen en je bent gered?
Wie zijn verdiensten is het dan? Jij doet zo je best om goed te leven en je hebt Jezus Christus tot je meester, je volgt Hem in je leven. Bijna geen zonden, de intentie heb je gedood...
Waar vertrouw je dan op?????
God zou jou wel moeten redden, want je verdient het????????

NEE!
dit is het evangelie:
1 Korinthe 15:1-4
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
Duuk
13-04-2016 / 22:48
@mieptruus: Ik kan je net zo goed tegenvragen stellen: kan je blijven zondigen als je gelooft in de vergeving van zonden door het bloed van Jezus? Of zal je er alles aan doen om tegen de zonden te strijden? Hebben we daar niet de de Geest voor gekregen?

Het grote misverstand wat veel heerst is dat als je gelooft in Jezus dat je dan gered bent, ongeacht hoe je leeft. We worden niet geoordeeld om ons geloof, maar om onze daden en werken. Zonder hartelijke afkeer van de zonden (waar ook de zonden van het nalaten van het goede behoren!) ben je niet gered.
Geloof en afkeer van de zonden zijn een twee-eenheid.

Openbaring 20: 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

Ps. 62:13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.
Jer. 17:10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.
Jer. 32:19 groot van raad en machtig van daad (want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden),
Matt. 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
Rom. 2:6 Die ieder vergelden zal naar zijn werken,
Rom. 14:12 o zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
2 Kor. 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Gal. 6:5 Want ieder zal zijn eigen pak dragen.
Openb. 2:23 En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
mieptruus
13-04-2016 / 23:02
Oei Duuk,

Je ontkent het evangelie!! Het staat zo letterlijk in de bijbel!!!
Jij zegt doodleuk dat het niet waar is.

Duuk zegt:
k kan je net zo goed tegenvragen stellen: kan je blijven zondigen als je gelooft in de vergeving van zonden door het bloed van Jezus? Of zal je er alles aan doen om tegen de zonden te strijden? Hebben we daar niet de de Geest voor gekregen?

Duuk ben jij al gestopt. En zegt de geschiedenis van koning David, Lot en vele andere bijbel heiligen die zondigden ook al waren ze gered?

Efeze 2:8-9
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Duuk
14-04-2016 / 10:32
@mieptruus: ik wil je aanraden om mijn bijdragen gewoon te lezen. Je leest ze selectief, dus maar half.

De bijbel is helder: we worden gered door het bloed van Christus, maar we worden geoordeeld op onze daden (zie de vele teksten die ik geciteerd heb). Die zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder vrucht geen geloof, zonder de werken is je geloof dood.

Ik zie christenen om me heen die vroom zijn en/of zeggen te geloven in Jezus, maar wel gewoon doorleven alsof God niets van ons vraagt. God vraagt om 100% toewijding. Als die er niet is, moeten we ons ernstig zorgen maken.

Dat is nog wat anders dan 100% perfect zijn, dat gaat erg lastig worden.
Jezus vertelde ons dat als we gebaad hebben, we rein zijn, maar dat wel de voeten steeds gewassen moeten worden. Maar niet iedereen is rein.
Het gaat om toewijding én volharding.

Toewijding:
Romeinen 12:1, 2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Volharding:
Mattheüs 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Jaleco
14-04-2016 / 13:03
@Duuk
Dank voor je reacties. Het is zeker waar dat het geloof zonder de werken dood is.
Maar meet God ons af aan de hoevéélheid werken? Als we te weinig hebben gedaan, teveel gezondigd, gaan we dan verloren? Nee.
We worden gered door het offer van Christus, die we aannemen door het geloof. Dat geloof brengt vruchten voort. Heb je geen vrucht, dan ben je niet met Christus verbonden.
Goed om te lezen dat je er niet voorstaat dat we 100% perfect worden, dat idee had ik namelijk.
Je schrijft bijvoorbeeld 'als je onverhoopt toch eens zondigt' - dit klinkt alsof je misschien eens in de week zondigt. Maar dat bedoelde je blijkbaar anders.
De zonde zit zo in onze genen - kijk alleen maar in het verkeer. Als ik me in het verkeer 100% zonder zonde gedraag, betekent dat dat ik niet te hard rij, niet onnodig rij (slecht voor het milieu), nooit een blik op mijn mobiel werp, mijn autoruiten altijd goed krab (zodat ik een ander niet in gevaar breng), wellicht geen radio aan heb staan omdat ik 100% oplet, niet boos word op degenen voor mij die ruim onder de maximumsnelheid rijdt, in situaties waar anderen voorrang hebben, hen altijd voor laten gaan, etc.

Wat mijn punt is, is dat je de zonde niet volledig kwijt zult raken. Ook niet voor 90%. Ik lees hier soms reacties van mensen, die dat wel voor lijken te staan.
Jacobus 3 "want wij struikelen allen in vele".

Terug in de tijd

Als iemand zich bezig houdt met occulte zaken komt die persoon onvermijdelijk in aanraking met demonen. Demonen zorgen a...
geen reacties
08-04-2015
Waarom staat er in Jesaja: "En als een lam werd Hij ter slachting geleid"? Dat zou dan dus al gebeurd moeten zijn. Hoe z...
geen reacties
07-04-2011
Enige tijd geleden zongen we tijdens een rouwdienst het lied "Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam." Nu vroeg i...
2 reacties
07-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering