Jezus aan mij geopenbaard

Ds. A.J. Schalkoort / 103 reacties

08-04-2016, 10:58

Vraag

Afgelopen zondag werd er bij ons in de kerk (HHK) gepreekt over Maria Magdalena en haar ontmoeting met de opgestane Jezus en 's avonds over de discipelen bij het meer van Galilea dat ze gingen vissen terwijl ze op Jezus wachtten die hen had gezegd dat Hij hen daar zou verschijnen. Nu werd er door de dominee een lijn getrokken dat wij ook nodig hadden dat de opgestane Jezus aan ons verschijnt, dat wij in een soort niemandsland kunnen verkeren (de brug naar de wereld opgehaald en God nodig gekregen, maar erbuiten staan) en dat dan na wachtenstijd in dat niemandsland de opgestane Jezus aan ons wil verschijnen als wij erom smeken (Habakuk 2:3, zo Hij vertoefd, verbeid Hem enz.).

Ik mag geloven dat God in mijn leven gekomen is en ik heb ook mijn zonden ingezien, schuldig voor Hem en nog elke dag ontrouw tegenover zo'n Getrouwe, liefdevolle God. Het licht viel over Jesaja 4:4 (Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben...). Maar ik heb niet bijzonder ervaren dat Jezus aan mij is geopenbaard. Moet ik hieruit opmaken dat ik nog geen kind van God ben?

Antwoord

Hoe moeten wij de openbaring van de Heere Jezus aan ons nu voorstellen? Het is duidelijk dat Hij Zich niet meer aan ons openbaart zoals Hij dat deed in de veertig dagen na Zijn opstanding. Toen hebben Maria Magdalena en de discipelen aan het meer van Galilea niet alleen Hem gezien in Zijn opstandingslichaam, maar vooral Hem gezien door het geloof! Vooral Johannes 21 maakt ons dat duidelijk. Eerst herkenden zij Hem niet, maar door de wonderlijke visvangst mocht Johannes tegen Petrus zeggen: het is de Heere!

Nu heeft jullie dominee het gehad over een soort niemandsland waarin je verkeert, je hoort niet meer bij de wereld, God nodig te hebben, maar je staat er nog buiten. Ik denk dat hij bedoelt te zeggen dat je nog te weinig denkt aan het feit dat Jezus Christus alleen ons redden kan en wil van het eeuwig verderf.

Hoe word ik verzoend met God? Dat is best een heel groot probleem voor heel veel kinderen Gods. Dat heeft te maken met het feit dat we in eerste instantie denken dat onze redding af hangt van wat wij doen: onze gebeden, onderzoek van de Bijbel, onze goede werken, enz. om God gunstig te stemmen. Dan zien we de vreemdeling aan het meer van Galilea niet Die ons zegt: Werp het net aan de andere kant van het schip. En toen die wonderlijke visvangst. De hele nacht gevist en niets gevangen. En nu op Zijn Woord een wonder! Wie ervan overtuigd is dat we alleen als een arme, verloren zondaar door het volbrachte werk van de Heere Jezus zalig worden, die mag weten dat de Heere Zich aan ons geopenbaard heeft. Dus niet een of ander visioen of stem uit de hemel, maar door Christus’ woord en Geest in mijn hart mag ik weten een kind van God te zijn. Dan zeggen we met Emmausgangers: waren onze harten niet brandende in ons toen Hij  met ons sprak op de weg.

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

bekeringgeloofszekerheid
103 reacties
Duuk
14-04-2016 / 13:49
Beste Jaleco,

Ik denk dat het is vanuit welke hoek je het bekijkt. Als je de bijbel goed leest, lees je nergens dat mensen de hele tijd onder de last van de zonden gebukt gaan. Wel van de last die van buiten komt, maar niet van binnen.

Jakobus schrijft: "Want wij struikelen allen in veel opzichten." Dat wil nog niet zeggen dat we de hele dag door aan het zondigen zijn, maar wel 'onverhoopt' nog wel eens. Dat zou nogal kwalijk zijn als je na wedergeboorte nog steeds de hele dag door zondigt. In datzelfde bijbelgedeelte roept Jakobus sterk op de zonde te verlaten.

Als het gaat over struikelen, heeft Petrus een tip: 2 Petrus 1:10 Daarom, broeders (en zusters, in jouw geval;) ), beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.

Wat bedoel je met dat de zonden in onze genen zitten? Volgens Paulus zijn we vrij van de zonde. Lees Romeinen 6 maar eens. De zonden die we nog doen komen vanuit ons vlees, omdat we nog teveel naar het vlees leven. daarom roept hij ons in Rom. 8 er toe op om naar de Geest te leven.

Jouw voorbeeld over het autorijden is niet het denken zoals de bijbel het heeft bedoelt. Als je handelt zoals jij schrijft, dan kan je je afvragen of je leeft vanuit de Geest zoals God het heeft bedoeld. Als je door onverantwoord weggedrag het leven van je medemens in gevaar brengt, dan ga je voorbij aan het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf. En zelfbeheersing hoort ook bij de vrucht van de Geest ;)

En als ik deze teksten lees, dan kan ik niet ontkennen dat wij worden beloond of vergolden naar de mate van goede en kwade dingen die wij hebben gedaan:

Jer. 17:10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

Jer. 32:19 groot van raad en machtig van daad (want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden),

2 Kor. 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Jaleco
14-04-2016 / 16:02
@Duuk
Ik heb niet gezegd dat ik al die dingen doe als ik in mijn auto rij, het enige wat ik probeer duidelijk te maken, is dat je niet kunt zeggen volmaakt te leven.
Of bijna volmaakt.
De teksten die je opnoemt, laten zien dat voor Gods oog alles open ligt. Als ik met Zijn hulp tegen zonden strijd, en verder de zonden die ik opmerk en niet opmerk (!) voor Hem belijdt en met Hem in een nieuw leven probeer te wandelen, dan wordt later duidelijk dat ik in Zijn Naam geprobeerd heb te leven tot Zijn eer en dat er voor mijn zonden verzoening is gedaan op Golgotha.
Als je krampachtig op probeert te letten geen zonden te doen, leef je niet vrij. Dat we goede werken doen, is een bewijs van het geloof. Het doet niet mee in de betaling zelf. De beloning op de goede werken is niet uit verdienste, maar uit genade. Je bent als kind aangenomen, daarom doe je je best om de wil van je Vader te doen. Om het even zichtbaar te maken: als een kind een kleurplaat voor zijn vader maakt, laat dat zijn liefde voor de vader zien. De vader hangt de kleurplaat op (beloning van goede werken), niet als bewijs voor het kind dat het zijn kind is, maar uit liefde. Als het kind nooit iets voor zijn vader over heeft, dan laat dat zien dat er geen band van liefde is.
Aan Gods heiligheid en volmaaktheid kunnen wij nooit voldoen, zullen wij nooit voldoen, hoewel we ernaar streven.
De mensen in jouw omgeving die geen goede werken doen, maar wel zeggen te geloven, moet je daar dan wellicht op aanspreken.

En wat bedoel je met 'de last die van buiten' komt?
Abraham loog, David pleegde overspel en moord, Salomo afgoderij, Aäron eveneens, Mozes kon zichzelf niet meer beheersen, hoewel hij de meest zachtmoedige man op aarde wordt genoemd. Dan heb je Job die hoogmoedig in zijn lijden was, hoewel God over hem sprak dat hij 'oprecht en vroom was, wijkende (dus niet vrij van, maar wel vrezende voor) het kwaad. Paulus die ruzie had met Barnabas, Petrus die dwaalde op het punt van de rechtvaardigmaking, Thomas die neerslachtig was, etc, etc.
Nergens lees ik dat deze zonden van buiten hen kwamen, maar nog overgebleven in hen.
De reden dat er in het NT wordt opgeroepen om zonder zonde te leven is niet omdat we dat kunnen, maar opdat we daarnaar zullen streven.
Duuk
14-04-2016 / 17:52
Beste Jaleco,

Ik denk dat wij in grote lijnen op één lijn zitten, maar je moet wel goed lezen wat ik schrijf.

Als het gaat om volmaaktheid, dan is de bijbel wel heel duidelijk over. Paulus jaagde ernaar (Fil. 3:12). Hij zegt ook dat wij volmaakt zijn geworden in Christus (Kol. 2:10). Lees ook Hebr. 7:19 eens.

Als je mijn reacties goed leest, dan lees je dat ik juist benadruk dat wij vrij zijn geworden door het werk van Christus. Vrij om niet te hoeven zondigen. Als je zondigt, leef je vleselijk, als je niet zondigt, leef je door de Geest. Heel de bijbel spreekt duidelijke taal over hoe wij hebben te leven. Jezus is juist gekomen om de mens weer het beeld van God terug te geven, door ons vrij te maken van de zonde. Wat heeft de wedergeboorte voor zin als we niet streven naar een zondeloos leven? Het lijkt er vaak op dat we onze neiging tot zondigen als excuus gebruiken. Dat is geen excuus, maar een aansporing om ons te laten leiden door de Geest van God.
Dat is geen kramp, maar juist een vrij leven! Vrij om God te dienen met heel ons hart, en onze naaste.

Jij schrijft dat we aan Gods heiligheid en volmaaktheid nooit kunnen voldoen. Dat klopt, als we dat in eigen kracht doen, zonder Christus. En tóch zijn we volmaakt geworden in HEM!
En inderdaad, alle beloning is uit genade.

Je beeld van een vader en kind gaat zeker op in onze relatie met onze hemelse Vader. Zoals kinderen correcties nodig hebben, hebben wij dat ook. Het blijven kinderen. Maar als onze kinderen niet volwassen worden, dan is er toch iets aan de hand. Zo moeten wij ook volwassen worden in het geloof.

Ik bedoelde met 'van buiten' dat bijv. in de psalmen veel geklaagd wordt over aanvallen van anderen. Er wordt veel minder geklaagd over de eigen zonden. Die waren er zeker wel, maar dat was geen hoofdzaak. Die werden beleden en vergeven.

"De reden dat er in het NT wordt opgeroepen om zonder zonde te leven is niet omdat we dat kunnen, maar opdat we daarnaar zullen streven."
Nogmaals: als we dat in eigen kracht willen doen, dan lukt dat niet. Als we dat doen in de kracht van de Geest van God, lukt dat wel. Dáár zit dan ook het probleem. Het probleem zit er niet in dat we een zondig lichaam hebben, maar het probleem zit er hierin dat we zo weinig gebruik van maken van het gebed om wijsheid, en weinig gebruikmaken van de Geest van God, waar ons lichaam een tempel van is.
Jaleco
14-04-2016 / 19:13
Beste Duuk,

Je reacties lees ik zeker. Sommige dingen kunnen iets anders opgevat worden, ruis op de lijn ;-). 'maar je moet goed lezen wat ik schrijf' voelt niet prettig. Ik ben namelijk geen 13 meer ;-).
Zojuist nog even Romeinen 6 gelezen. Ik ben er van overtuigd dat we tegen de zonden moeten strijden, maar tegelijk ben ik overtuigd van het feit dat mijn zonden geen belemmering vormen om in te gaan. Paulus roept in Rom 6 op om te strijden tegen de zonde en je hierin niet meer over te geven omdat je er al vrij van bént. Waarom zou je weer terugkeren?
Want het loon op de zonde is de dood, maar de genadegift (!) van God is het eeuwige leven, door (!) Jezus Christus.
Streven naar volmaaktheid, zeker. Volmaakt worden? Nee zijn, in Christus.
Hiermee sluit ik af. Het bovenstaande is geen kritiek op jou, maar meer een: hier sta ik.
Van harte Gods zegen gewenst!
Duuk
14-04-2016 / 21:00
Sorry Jaleco, ik zal in het vervolg wat subtieler zijn ;)

Je zonden zijn zeker geen belemmering, daar heeft bloed voor gevloeid.

Zoals jij het verwoordt, sta ik er ook in, althans, zo lees ik mijn bijbel.

Waar het mij om ging is dat de keus om Jezus te volgen niet los gezien kan worden van een afkeer van (dus stoppen met) de zonde, met een hartelijk voornemen om nooit meer te zondigen. Dat gaat in een weg van vallen en opstaan, maar wel met groei. Eens zal ons aardse lichaam vernieuwd worden en hoeven we geen strijd meer te voeren. Dan zal de satan onze zwakke plekken niet meer kunnen misbruiken om ons te laten vallen.
mieptruus
14-04-2016 / 21:45
Efeze 2:8-9
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
_ en geen intentie meer hebben om te zondigen...... en stoppen met zondigen...-?

Hoe duidelijk wil je het hebben? Ben ik hier selectief?
Het vlees wil zondigen en zondigt ook. Gered zijn zoals Efeze2 :8-9 beschrijft is geen vrijbrief tot zondigen. Het zegt alleen Waar je uit zalig wordt. UIT GENADE DOOR GELOOF.
En niet door te stoppen met zondigen en geen intentie meer te hebben.
Niks van de mens kan erbij. Stel je zondigt een beetje na je redding( want ja je intentie is weg, dus zondig je bijna niet meer), dan heeft dat volgens jou effect op wat Jezus voor jouw gedaan heeft. Je bent dan je verlossing kwijt of nooit echt gered.
Je moet bewijs hebben dat je gered bent? Ook dan weer vertrouw je op je eigen werken. en Niet op het werk van Jezus Christus.

Weet je wat er in Johannes 3:16 staat?
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

1Korinthe 15:1-4
1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;
2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.
3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

Bovenstaande is het evangelie. Ik zie nergens staan dat je moeten stoppen met zondigen om gered te worden.
Wat de meeste kerken doen is redding en service door elkaar mixen.
IK zal het in het Engels schrijven; Come on to Me for salvation and come after Me for service.
Als een christen zondigt, zal de Vader hem of haar kastijden. Dat kan vanalles zijn tot zelfs de dood.
Daarnaast kan je kronen verdienen, maar ook verliezen.

THE INCORRUPTIBLE CROWN - for those who “run a good race” in the Christian life. 1st Corinthians 9:25, “And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.”

THE SOUL-WINNER'S CROWN - to people who labored to save souls from the fires of Hell. 1st Thessalonians 2:19, “For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?”

THE CROWN OF RIGHTEOUSNESS - for those who look for and love Christ's return. 2nd Timothy 4:8, “Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.”

THE CROWN OF LIFE - for people who endure suffering, knowing there is a better life in the world to come. James 1:12, “Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.”

THE CROWN OF GLORY - for those who faithfully teach and preach God's Word. 1st Peter 5:4, “And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.”
Duuk
14-04-2016 / 21:53
@mieptruus: het heeft denk ik niet zoveel zin om op jou te reageren, want je legt me uitspraken in de mond die ik niet heb gezegd.

Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we op een refowebsite moeten discussiëren over het feit of je nu wel of niet moet stoppen met zondigen. Als iemand kan aantonen uit de bijbel dat je niet hoeft te stoppen met zondigen, dan krijg-tie een forse beloning, zeg 10.000 euro.
Gerard
14-04-2016 / 22:12
@Duuk
Is bijvoorbeeld die laatste reaktie van jou (aan mieptruus), nu een vleselijke reaktie of geestelijke reaktie?
Duuk
14-04-2016 / 22:13
@Gerard, een vreselijke :P
Gerard
14-04-2016 / 22:20
@Duuk
We zijn vaak veel vleselijker dan we wilen erkennen ;)

"De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing."
Niet zo eenvoudig....
Duuk
14-04-2016 / 22:25
@Gerard: als je de vrucht van de Geest vanuit je vlees wilt volbrengen, wordt het inderdaad een hopeloze zaak.
mieptruus
14-04-2016 / 22:30
Duuk, geen probleem. Het is geen oorlog.
Ik heb een zeer goede reden om het hierover te hebben.

Wat ik zeg is dat om gered te worden hoef je niet te stoppen met zondigen. Dat wil niet zeggen dat je raak kan zondigen maar dat je compleet moet vertrouwen dat het lijden , sterven, begraven,opstandig genoeg is voor jouw. Dat is het evangelie.
Dat stoppen met zondigen is door mensen erbij gezet. Foei, staat niet in het evangelie.

Jij daarentegen zeg dat je wel moet stoppen met zondigen om gered te worden. Waar ga je dan op vertrouwen? Stel dat ik nu mijn best gaat doen om niet te zondigen om gered te worden, waar vertrouw ik dan? Op mij zelf!
Kan ik mijzelf redden? Nee

Hoe vaak je ook zondigt, je zal je redding nooit kwijt raken. Ja maar wordt er dan gezegd. je had al moeten stoppen voor dat je geloofde.
En is het ooit iemand gelukt om niet meer te zondigen? Nee.

Je wilt inderdaad stoppen met zondigen als je gered bent.
(intentie) Maar dat is geen voorwaarde.Helaas zondigt je vlees nog steeds. En wij mensen denken te weten wat zondigen is. Vaak begaan we zonden die we niet beseffen. Kan je die voorkomen? nee.

Het grote struikelblok dat ik lees is dat men stoppen met zondigen als een voorwaarde ziet om gered te worden. Bekeren is niet stoppen met zondigen maar veranderen van denken.
Gerard
14-04-2016 / 22:31
@Duuk, desondanks blijft mijn vlees een constante stoorzender
Duuk
14-04-2016 / 22:46
@Gerard: lees dan Romeinen 8 nog eens goed. Daar staat hét recept tegen dat ellendige vlees uitgebreid beschreven.
Nog een tip: lees daarna Jakobus 1

@mieptruus: nergens heb ik gezegd dat stoppen met zondigen een voorwaarde is. Dat bedoelde ik met dat jij mij uitspraken in de mond legt die ik niet heb gezegd.

Kan jij deze vraag beantwoorden: Stel, je hebt geloofd dat Jezus voor jouw zonden is gestorven en je hebt Hem aangenomen. Daarna komt er een moment dat je je volledig in de zonde stort, daarin volhardt en daarin sterft. Ben je dan behouden of niet?
Gerard
14-04-2016 / 22:54
@Duuk. Dank je. Romeinen 8 and Jakobus 1 had ik nou nog nooit gelezen. Ik wist niet eens dat die bestonden (ironie) ;)
Gerard
14-04-2016 / 23:14
Niet om nu met preken te gooien, maar hier een lezing van ds. Ezinga die het denk ik goed verwoord:
http://www.heartcrymedia.nl/mp3/geestelijkeverdieping/EzingaRom%207.%2014-26..mp3
Duuk
14-04-2016 / 23:15
@Gerard, waarom zeg je dan dat je vlees een constante stoorzender is? Ik vat hem even niet
Duuk
14-04-2016 / 23:18
Ik zal hem luisteren. Heb je de bijbellezingen van Jacques Brunt gehoord over Romeinen? Zeer de moeite waard. Ook die van Ouweneel overigens.
Gerard
14-04-2016 / 23:23
@Duuk, mijn nieuwe mens, door Gods Geest = de Geest van Christus (Rom 8:9) wil het ene. Maar mijn oude mens, mijn vlees, wil het andere.
Mag ik verder verwijzen naar ds. Ezinga die het wat uitgebreider voor mij verwoord ;)
Gerard
14-04-2016 / 23:27
Nog even kort over Rom 7 en Rom 8. In mijn overtuiging zij beide parallel in het leven van een christen, niet chronologisch. Rom 7 laten we nooit achter ons in dit aardse leven.

Terug in de tijd

Na een keizersnee wordt mij door de gynaecoloog en verloskundige dringend afgeraden het eerste jaar zwanger te worden. D...
10 reacties
07-04-2014
Ik heb een probleem. Ik ben een getrouwde man die een goed huwelijk heeft. Al jaren gebruik ik een antidepressiemiddel w...
geen reacties
07-04-2008
Aan ds. C. Harinck. Twee jaar geleden heb ik een preek horen lezen van u die ging over de troost van de opstanding der d...
geen reacties
08-04-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering