Strijd rond Heilig Avondmaal

Ds. D.W. Tuinier / 2 reacties

05-10-2012, 16:02

Vraag

Ik weet dat er al antwoorden staan in uw archief, maar als ik ze lees blijft het me nog duister. Daarom hoop ik dat een dominee een antwoord zou willen geven. Mijn vraag is namelijk dat ik sinds een tijd begeerte heb om aan Zijn tafel deel te nemen. Maar nu is het zo dat ik geen idee heb wanneer je aan mag gaan. Want "komt, want alle dingen zijn gereed" was mijn overreding, dus de nodiging weet ik, alleen ben ik zo bang dat ik onwettig aan zal gaan. Hoe moet ik dit recht en in waarheid zien?

Antwoord

Bedankt voor je eerlijke vraag. Je hebt recht op een eerlijk antwoord. Ik proef iets van je worsteling wat betreft het aangaan aan het Heilig Avondmaal. Dat is herkenbaar. Juist rond de bediening van het Avondmaal kan er zoveel strijd zijn. Toch kan ik je hierin geen pasklaar antwoord geven. Dat mag ik ook niet van mijn Zender. Hij lost deze vragen voor jou op, op Zijn tijd en wijze. God Zelf opent voor jou de weg naar Zijn tafel. Als Hij het doet, dan weet je het. Geen mens houdt je dan tegen. Alleen Hij is dan in het oog. De dichter zingt: ten dis geleid... Houdt dat vast. Je bent bang om onwettig of te vroeg aan te gaan. Dat is terecht. Toch heb je een begeerte om deel te nemen aan het Avondmaal. Dat is groot. Wees daarom des te meer verlegen om licht en waarheid van Boven. Als het je echt om God te doen is, om Zijn eer, Zijn gunst, Zijn liefde en gemeenschap, dan zal Hij getuigenis geven van Zijn werk in jouw hart en leven. Ik geef je enkele richtlijnen vanuit Gods Woord en het Avondmaalsformulier. Je weet dat de ware zelfbeproeving noodzakelijk is en vooraf gaat aan de bediening. Gods Woord roept daartoe op. (1 Kor. 11:26-29).

Vraag jezelf, biddend, af of je:

1. Echt berouw hebt over je zonde. Ken je iets van de inhoud van Ps. 51?

2. Heb je in je zonden de toevlucht mogen nemen tot de Heere Jezus Christus, tot Zijn Offer en gerechtigheid? Heeft Hij waarde voor je gekregen? Belijd je met Petrus: Tot Wien zullen wij heengaan? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.

3. Is er een verlangen en begeerte in je hart om tegen de zonden te strijden en de Heere te dienen?

Het is Gods Geest, Die op Gods tijd, Zijn Woord persoonlijk in je ziel afdrukt. Dan geeft Hij licht over Zijn werk. Persoonlijk mag je geloven dat het heil niet alleen voor anderen is maar ook voor jou. Jij bent een grote zondaar. Dat wordt er niet beter op... Maar je ziet met ogen van het geloof op Hem, de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hij is de volkomen Zaligmaker voor hen die midden in de dood liggen. Onze vaderen in het Avondmaalsformulier belijden zo mooi, pastoraal bewogen: "Wij komen niet tot dit Avondmaal, om daarmede te betuigen, dat wij in ons zelf volkomen en rechtvaardig zijn; maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede, dat wij midden in de dood liggen." Nodig is dat Gods Geest je influistert en doet geloven dat Jezus een dierbare Zaligmaker is, niet alleen voor anderen, maar ook voor jou. Zodat je op Gods tijd aan mag gaan. Om aan Zijn tafel, schuilend in Jezus wonden, aan Zijn voeten te ervaren het grote wonder: "Deze ontvangt de zondaars en eet met hen" (Lukas 15:2).

Heel veel sterkte in de strijd. Wees ervan overtuigd: de strijd is niet tevergeefs. Houdt moed. Want Hij is zo getrouw, als sterk, Hij zal Zijn werk, voor jou vol-einden. Bidt maar met mij mee: "verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bijstand zenden" (Ps. 138:4 ber.)

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief
2 reacties
Roozemond
05-10-2012 / 17:28
Ds: fijn dat u ook de moeite wilt nemen/gaan nemen om antwoorden te geven op dit web.

Warm en liefdevol antwoord.
Idd. mensen kunnen zoveel meningen hebben, en zoveel antwoorden geven, maar Hij is alleen het echte antwoord! Wat een rust en zegen als alles weg mag vallen en je Hem alleen nog ziet... dan is het idd. ten dis geleid...

Gods zegen toegewenst.
mp82
05-10-2012 / 17:33
Begeerte is volgens mij een van de kenmerken dat wat de Heilige Geest in hart geeft. Ik weet niet waar er verder nog op gewacht moet worden? De duivel geeft het je niet in ieder geval en een onwedergeboren mens heeft er ook geen behoefte aan.

Belangrijk is om het avondmaalsformulier goed te lezen, te overdenken en ook daadwerkelijk te doen wat er staat. Onderzoeken enzv.

Graag wil ik de vraagsteller een citaat meegeven van Petrus Immens, een oude schrijver die een boek heeft geschreven "De godvruchtige avondmaalganger". Zeer aanbevelenswaardig!

1. Zegt u: ik heb nog maar eerst mijn voet op de weg des geloofs gezet, ik ben nog maar een kindeke in Christus, mijn werkzaamheden zijn maar begeerten, uitzien, verlangen en wensen om genade, om deel aan Jezus te hebben.

Antwoord. O kom tot de bondstafel met zo'n gestalte. Daar staat de Heere in Zijn volle algenoegzaamheid om uw begeerten te vervullen. Ga met die gestalte naar Hem toe. zoals een teer kind snakt, reikhalst en hunkert naar de borst van zijn moeder of voedster, om daaruit verzadigd te worden, loop, snak en begeer ook zo naar de El Schaddai, de algenoegzame God. En het is opmerkelijk, dat het woord Schaddai afkomt van een woord, dat een volle borst betekent, om te kennen te geven, dat er bij God een volle en onledigbare volheid is, en een gewilligheid om die volheid mede te delen. Kom dan en open uw mond maar in hartelijke begeerten; loop naar die redelijke en onvervalste melk. Ik verzeker u, dat geen teerlievende moeder zo genegen is om haar hongerig kind met haar melk te voeden, als de algenoegzame Jezus is om een ziel, die het om Hem te doen is, te vervullen met Zijn genade. En dat verzegelt Hij in het Avondmaal. Hoe dorstiger en hongeriger u zijt, hoe uitgeledigder bij uzelf, hoe gepaster voorwerp u bent om verzadigd te worden.

Terug in de tijd

Hoe komt het toch dat mensen met een psychische beperking vaak contact zoeken met elkaar en er vervolgens situaties onts...
2 reacties
05-10-2011
Omdat mijn man en ik erover denken om te emigreren naar de VS, zijn we eigenlijk op zoek naar iemand die ons informatie ...
1 reactie
05-10-2011
Als ik zo naar het nieuws kijk en luister dan denk ik een ding: het is een chaos in de wereld en er komt gauw een einde ...
geen reacties
05-10-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering