Goede rationele argumenten voor het bestaan van God

Nieuwsredactie / 21 reacties

24-04-2017, 12:09

Bestaan er goede rationele argumenten voor het bestaan van God? Dat is waar wiskundige en filosoof Emanuel Rutten over sprak tijdens zijn lezing van het dispuut C.S.F.R. te Nijmegen. Eline van der Zwaag maakte daarvan het volgende verslag:

Vooraf behandelt Rutten eerst enkele misverstanden hieromtrent. Rationele argumenten zijn niet per se noodzakelijk voor een geloof in God: verantwoord geloven kan ook gewoon zonder expliciet te beargumenteren waarom. Daarnaast is het zo dat echt bewijzen alleen kan in de wiskunde, in de filosofie geven we redelijke argumenten. Deze argumenten laten wel zien dat we argumenten paraat hebben. Juist in onze tijd is het van groot belang om aandacht aan rationele Godsargumenten te geven. Op deze manier kunnen barrières bij ongelovigen worden weggenomen: het wordt weer een optie om te geloven, in plaats van dat dit heel vreemd is.

Tijdens deze avond werden er drie argumenten behandeld, maar deze maken maar een klein deel uit van het grote geheel aan argumenten die er bestaan. Het zijn geen natuurwetenschappelijke argumenten, maar argumenten die zijn ontleend aan de metafysica en de filosofie. De premissen maken echter wel vaak gebruik van modern wetenschappelijk onderzoek.  Het is dus echt een mythe om te denken dat geloof en wetenschap niet samen gaan: het vult elkaar namelijk prachtig aan.

Alvorens de argumenten besproken kunnen worden, dient er eerst een definitie geformuleerd te worden. De definitie van God is: een immaterieel Persoon dat de grond is van de werkelijkheid. God is Geest, niet stoffelijk. Daarnaast is God een Persoon, een bewust Wezen. Tenslotte is God de eerste oorzaak: Hij is onveroorzaakt en zelf de directe of indirecte oorzaak van alle dingen.

Argument één. Het kosmologisch Godsargument.
Premisse 1: alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan.
Premisse 2: het universum is begonnen te ontstaan.

Hier volgt logisch uit dat het universum een ontstaansoorzaak moet hebben. De ontstaansoorzaak van de kosmos is natuurlijk de oorzaak van alle ruimte, tijd en materie. Van het universum is het geheel hiervan. De oorzaak van alle ruimte is dus zelf buitenruimtelijk. Precies omdat ze de oorzaak van alle ruimte is en niets kan zichzelf veroorzaken. Om dezelfde reden is de oorzaak van alle tijd buitentijdelijk en de oorzaak zelf immaterieel, omdat het de oorzaak is van alle materie. Wat is nu redelijkerwijs de aard van een immateriële, buitenruimtelijke en buitentijdelijke oorzaak van de kosmos? Er zijn twee opties. Abstracte objecten, zoals getallen. Of: immaterial mind. Een immaterieel bewustzijn. Nu is het zo dat getallen niks kunnen veroorzaken, dus abstracte objecten vallen af. Een immaterial mind blijft over, dit mogen we God noemen.

Nu is nog de vraag of de premissen wel redelijk zijn. Premisse 1 is zeker redelijk, het is waar voor ons dagelijks leven en voor alles in de wetenschap. Ga maar na: uit niets kan niets ontstaan. Dat is voor de rede zo absurd, dat we weten dat alles een oorzaak moet hebben. De meeste atheïsten ervaren dit ook zo, er zijn maar weinig atheïsten die geloven dat het universum uit het niets is ontstaan. Hoe zit het met de tweede premisse? Ook deze is te onderbouwen. Want wat zijn goede redenen om te geloven dat het universum ooit is begonnen te bestaan. Dit is in de eerste plaats de natuurkunde zelf: 13,8 miljard jaar geleden is deze aarde begonnen te bestaan, volgens deze wetenschap (Big Bang Theory). Heel veel filosofen probeerden alternatieven te ontwikkelen, zodat we niet hoeven te geloven dat er een begin is. Maar als je deze theorieën gaat doorrekenen, kom je altijd uit bij een eindig verleden.

Argument twee. Het finetuning argument. In de natuurkunde ontwikkelen wij theorieën over hoe de werkelijkheid werkt. Deze beschrijvingen zijn wiskundig. Die formules waarmee we de kosmos beschrijven, bevatten enkele natuurconstanten. Dit zijn getalletjes die je van buiten in de natuur moet inschrijven. Je kunt ze niet berekenen, je moet ze meten. Bijvoorbeeld de zwaartekrachtsconstante of de elektromagnetische kracht. Op een dag bedacht iemand het volgende: wat gebeurt er wanneer we één van die natuurconstanten een heel klein beetje wijzigen? De uitkomst is verbluffend. Zelfs bij heel kleine veranderingen (denk aan afwijkingen van 1 tot de macht 50) zou er geen kosmos ontstaan zijn dat geschikt is voor het leven. Het universum zou wel een lange levensduur gehad hebben maar geen materie bevat hebben, of heel instabiele materie, of het universum zou na een nanoseconde al uiteen geklapt zijn. De vraag is dan natuurlijk waarom de getalletjes nu precies die waarde hebben die leven mogelijk maken. Er zijn hier vier mogelijke verklaringen voor.

1. Toeval: getalletjes moeten gewoon een waarde hebben, we’re just lucky. Maar als je je afvraagt hoe klein deze kans op deze getalletjes is, dan zie je dat dit niet redelijk is om te geloven.
2. Metafysische noodzakelijkheid: getalletjes hebben deze waarde omdat ze geen enkele andere waarde kúnnen hebben. Het zou dan noodzakelijk zijn en logisch onmogelijk om deze waarde te hebben. Er is echter geen reden om aan te nemen dat die getalletjes noodzakelijk zouden zijn. De getallen zijn echter contingent: ze hadden best een andere waarde kunnen hebben.
3. Een multiversum: misschien bestaan er wel miljarden en miljarden universums. Het is dan helemaal niet raar om te zien dat er van die miljarden één universum is waar de getalletjes goed staan en in die kosmos wonen wij dan. Echter het probleem is dat deze theorie metafysisch is. Veel atheïsten zijn empiristen: zij willen empirische bewijsvoering. De theorie is ad hoc. Ze lijkt eigenlijk uitsluitend een antwoord te zijn op de finetuning. Tenslotte nog dit. Roger Penrose heeft in 2005 een boek geschreven (the road to reality) waarin hij laat zien, door een kansberekening uit te voeren, dat als wij in een multiversum zouden leven we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in een veel kleiner en onregelmatiger universum zouden moeten leven dan het universum waarin wij in feite leven. De waarschijnlijkheid is dus extreem laag en dus niet een redelijke hypothese.
4. De getalletjes zijn zo opdat er leven zou zijn, het leven is gewild. Een bewuste keuze dus. Dit bewustzijn moet dan wel transcedent zijn: buiten de kosmos. Dus weer een buitenwerkelijk bewustzijn, opnieuw een argument voor het bestaan van God.

Argument drie. Dit is een puur filosofisch argument en wordt het modaal Epistemisch Godsargument genoemd. Dit argument heeft Rutten zelf ontwikkeld.

Premisse 1: alles wat mogelijk waar is, is kenbaar. Als iets mogelijk het geval is, is het ook dat dit mogelijk geweten kan worden. Hiervoor is het begrip mogelijke wereld nodig. Dit is het volgende: een in principe volledige beschrijving van hoe de wereld is of had kunnen zijn. Zo is er bijv. een mogelijke wereld waarin Mark Rutte nooit premier wordt, of Parijs niet de hoofdstad van Frankrijk is. Het zijn conceptuele voorstellingen, geen parallelle werelden die echt bestaan. Eén van al deze mogelijke werelden is de actuele wereld waarin Mark Rutte wel premier is en Parijs de hoofdstad van Frankrijk, dit is de werkelijkheid zoals deze is. Wanneer is iets noodzakelijk waar? Wanneer het in alle mogelijke werelden waar is. 1 +1 is in alle werelden 2. Als iets mogelijk waar is, dan moet er ook een mogelijke wereld zijn waarin het waar is en gekend kan worden. Dit is niet alleen kennen qua menselijke actoren, maar om kennis überhaupt. Dit is ook één van de uitgangspunten van de wetenschap. Het wordt bevestigd in alle ervaringen in het dagelijks leven. De wereld is kenbaar.

Premisse 2: het onmogelijk om te weten dat God niet bestaat. Er is geen mogelijke wereld waarin God niet bestaat en waarin dat geweten wordt. Dit beargumenteer je als volgt. Als je iets weet dan vereist dit een kenbron. Je moet alle mogelijke kenbronnen afgaan om te laten zien dat je daardoor niet kan weten dat God niet bestaat.
1. Logische bewijsvoering als kenbron. Kun je weten dat God niet bestaat? Nee. Want het begrip ‘God’ is logisch consistent. 
2. Zintuigelijke waarneming. Kun je met zintuigen weten dat God niet bestaat? Nee. Want je kunt door te zien nooit concluderen dat God niet bestaat. Want zelfs als je alles hebt waargenomen en God niet bent tegengekomen, dan nog weet je niet of je wel alles ervaren hebt.
3. Intuïtief. Nee, want dit is niet zelf-evident.
4. Getuigenis. Nee, dit is onmogelijk. Alles valt af: er is geen kenbron om te weten dat God niet bestaat.

Wat volgt hier logisch uit?  Hier volgt uit dat God noodzakelijk bestaat. Want, zou God niet noodzakelijk bestaan, dan zou het mogelijk waar zijn dat God niet bestaat in een mogelijke wereld. Maar dan is het dus mogelijk waar dat God niet bestaat. Maar dan volgt op grond van die eerste premisse dat dit kenbaar moet zijn, en dit is niet kenbaar. En het is ook onmogelijk om dit te weten. Ergo: God bestaat.

Maar, dit lijkt een slecht argument: want als je de tweede premisse zou omkeren dan werkt het niet. Toch is dit niet zo: het is toch wél mogelijk dat het kenbaar is dat God bestaat. Neem een mogelijke wereld waarin God bestaat. In die wereld is er ten minste iemand dat God bestaat, namelijk God zelf. Als God bestaat hebben we dus een subject die weet dat Hij God is. Het is dus helemaal niet onmogelijk om te weten dat God bestaat.

Maar, het is toch ook onmogelijk om te weten dat Superman niet bestaat? Of de vliegende theepot rondom Mars? Dit kun je toch ook allemaal niet weten? Dit zou betekenen dat ook zij allemaal  noodzakelijk bestaan. Het argument lijkt te veel te bewijzen, toch is dit niet zo. Neem een mogelijke wereld waarin God bestaat en waarin God besluit om niets te scheppen. In deze mogelijke wereld is er ten minste iemand die weet dat bijv. Superman niet bestaat, namelijk God zelf. Dit is dan een uitspraak die waar is en geweten kan worden. Daarmee zijn al die twee alternatieven van tafel geveegd.

Laatste bezwaar: je maakt wel gebruik op een specifieke definitie van kennis. Misschien heeft iemand anders wel een andere kennistheorie, dan zou het argument falen. Maar, deze definitie van kennis hoef je niet te accepteren om de premisse van kennis te accepteren. Je kunt bepaalde uitspraken over het klassieke schoonheidsideaal te accepteren, zonder dit schoonheidsideaal te accepteren.

Foto's via www.vidiphoto.nl

Nieuwsredactie op 24-04-2017, 12:09
21 reacties
Race406
25-04-2017 / 10:58
Wel heel erg wetenschappelijk relaas. Voor de gemiddelde lezer denk ik erg lastig stuk. Ik kan er niet echt een touw aan vastknopen... ;-)
andrew
25-04-2017 / 11:47
Premisse 1: alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan.

Dus wat is dan de oorzaak voor het bestaan van God?
mortlach
25-04-2017 / 17:07
God bestaat omdat God zelf weet dat hij bestaat? Sorry, maar dat gaat er bij mij echt niet in.

verder: "Premisse 1: alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan."

Nee. Dit is een intuïtief argument omdat wij van de zaken die wij ervaren nooit een tegenvoorbeeld hebben meegemaakt. Je moet de premisse dus verder specificeren: "Alles wat binnen het universum begint te bestaan, heeft een oorzaak van het ontstaan." En dan zie je dat dat niets zegt over het universum zelf. Als alle onderdelen van een verzameling blauw zijn, is de verzameling dan zelf ook blauw? Nee, uiteraard niet.

En aangezien we nog nooit universa hebben zien ontstaan, kun je niet zomaar je inter-universele intuitie erop toepassen.

Ook met die finetuning blijkt het in de praktijk ontzettend mee te vallen. Sommige waarden kun je zonder enig probleem met 30% verhogen of verlagen en dan krijg je nog steeds min of meer hetzelfde resultaat.
mortlach
25-04-2017 / 17:09
@Andrew: Daar komen ze omheen door te stellen dat God nooit is begonnen te bestaan. Maar ik kan hetzelfde stellen voor de energie waaruit het universum nu bestaat - die singulariteit van de Big Bang. Ik mag dus ook stellen dat die energie altijd al heeft bestaan en dan hoef ik niet meer te bewijzen waar die dan vandaan komt.
andrew
25-04-2017 / 20:03
Premisse 1: alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan.
Premisse 2: het universum is begonnen te ontstaan.

Nou wie het snapt mag het mij uitleggen. Is God ook begonnen te ontstaan / bestaan, zo ja waar komt die dan vandaan. ( oorzaak? )
mortlach
27-04-2017 / 11:43
De stelling is uiteraard dat God eeuwig is en dus niet is 'begonnen te bestaan'. Dan heb je dus ook geen oorzaak nodig.
andrew
27-04-2017 / 16:11
Een stelling moet bewezen worden. Oftewel God kan niet bewezen worden.

Alles heeft een oorzaak / gevolg. Bijvoorbeeld ontstaan aarde. Alleen God zou dan geen oorzaak hebben?

Ik denk altijd stel de aarde bestaat 14 miljard jaar. God bestaat eeuwig, dus geen beginpunt, moeilijk voor te stellen, maar toch. Even aannemen dat die 1014 miljard jaar bestaat. Wat heeft die dan die 1000 miljard jaar gedaan voor die de aarde schiep en waarom schiep die de aarde?

Wie het weet mag het mij uitleggen.
Katwijker
27-04-2017 / 20:37
Waarom zou je op deze manier je geloof weergeven? Dit is puur wetenschappelijk, misschien moeten we ons meer richten op getuigenissen. Ik denk dat je daar mensen veel meer mee kan raken
Dit mis je zo veel ook bijvoorbeeld in de politiek, de mensen weten hoe reformatorisch Nederland denk, maar daar blijft het bij. Mensen kunnen toch meer geraakt worden door een getuigenis?
Sammie2016
28-04-2017 / 08:24
Heel veel van wat mr. Rutten over God zegt strookt met de Bijbel: God is een geest, een persoon en heeft een bewustzijn.
God heeft altijd bestaan, heeft geen begin en geen einde. Zelf is hij het begin van alle dingen, stoffelijke en niet-stoffelijke.

Onze Schepper Jahweh begon met het scheppen van met verstand begiftigde wezens als Hij, geesten of engelen. Daarna schiep Hij het stoffelijke universum en daarna al het leven op aarde.

Ik ben blij dat vanuit de wiskunde en filosofie door Rutten het bewijs is geleverd dat God bestaat.
Omega
28-04-2017 / 22:40
Als God eeuwig is dan bestaat voor Hem geen tijd. Door gebrek aan de noodzakelijke hersencellen om dat te kunnen bevatten, blijf je hangen in een God van verleden, heden en toekomst en een God die in Zijn doen en laten afhankelijk is van een schepping (van wat dan ook). Om God te kunnen bewijzen, bevatten en te verklaren moet je zelf minstens aan Hem gelijkwaardig zijn. Wetenschappelijk gezien is het onmogelijk dat iets uit niets ontstaat. Technisch gezien kan de oerknal of wat daar aan vooraf gaat, alleen door iets wat er al is veroorzaakt zijn. En aangezien volgens de wetenschap er ooit eens niets was, kan het allereerste begin dus alleen door God in gang gezet zijn. De eerste beweging ontstaat niet uit zichzelf en komt dus van een eerste en eeuwige Beweger.

Aristoteles had een soortgelijk idee, maar zijn concept van een onbewogen beweger loopt vast op de 'onbeweeglijkheid' er van.
ErikJan64
29-04-2017 / 13:37
Poeh wat een lang verhaal om te bewijzen dat er een God is.
Als ik kijk naar natuur en de wonderen daarin zoals de opkomst van de zon, dan zingt mijn hart, Hoe Groot bent U mijn God, geloof is een bijzondere gave die je ontvangt, de Heilige Geest,de Geest van God is en woont in jou.

God is werkelijkheid zo werkelijk is Hij , wonderbare raadsman.

Ik geloofde altijd in God maar was bang voor Hem, ik rende weg voor Hem, maar Hij kwam in Goddelijk liefde naar mij en boog zich over mij en noemde mij, Mijn geliefd kind ik hou van jou , dat heb ik immers altijd gedaan.

Dat is voor mij bewijs genoeg dat er een God bestaat van liefde.
God heeft nog een begin nog einde, Hij was er altijd aanvaard dit gewoon als de waarheid.
mortlach
30-04-2017 / 13:20
@Omega: "Technisch gezien kan de oerknal of wat daar aan vooraf gaat, alleen door iets wat er al is veroorzaakt zijn."

Technisch gezien... poe poe, dat is nogal wat. Je bedoelt niet toevallig "intuïtief gezien"?

Waarom denk je in vredesnaam dat jouw en mijn intuïtie van toepassing zijn op de omstandighede rond de Big Bang? Heb je toevallig veel ervaring met het ontstaan van universa?

Trouwens, technisch gezien moet je altijd kijken naar waarom iets niet kan. Dat is altijd omdat er een natuurwet is die het verbiedt. Materie/energie kan niet zomaar ontstaan omdat er natuurwetten zijn die dat verbieden (thermodynamica 0-3). Maar als er geen natuurwetten zijn, is er dus niets dat het spontaan ontstaan van alles verbiedt.

Als er geen natuurwetten zijn, valt er dus niet te zeggen wat er allemaal wel of niet kan.
ErikJan64
30-04-2017 / 13:36
We kunnen hier letterlijk in eeuwigheid over discussiëren en vele kerkscheuringen die het gevolg kunnen hebben van deze discussie.

God is eeuwig en Hij had nog een begin , nog eind en wie God heeft geschapen en zijn ontstaan is een mysterie die wij mensen nooit kunnen bevatten.

Wat we wel kunnen is verwonderen en geloven dat God er altijd was en hoe dat is begonnen is een geheim die God niet met ons of met de duivel zal delen.

Want zo kun je ook afvragen waar de duivel vandaan komt, als God nog een begin had en nog een einde kent, dan zijn wij ook uit het niets geschapen omdat God ook uit het niets is gekomen en toch er altijd was en niemand kan dit verklaren, dan alleen het aan te nemen in geloof.
Sammie2016
20-05-2017 / 08:14
Uit de natuurwetenschappen weten we dat materie (te herleiden is tot) energie is.
Energie is onzichtbaar en bestond dus voor materie.
In de Bijbel, Jesaja 40:26, wordt van de Almachtige God gezegd dat Hij een overvloed van dynamische energie heeft;
... „Heft UW ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene (Jahweh, de Almachtige) die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleid, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één [aan].

Maar die energie is niet onpersoonlijk, onze schepper is een persoon en heeft zelfs een naam. Wij zijn per slot van rekening naar zijn beeld geschapen, wij zijn toch ook personen!
Job 1:12 beschrijft onze Almachtige schepper zo ....
Bijgevolg zei Jahweh tot Sa̱tan: „Zie! Al wat hij heeft, is in uw hand. Steek uw hand alleen niet tegen hemzelf (Job) uit!” Sa̱tan dan ging van de persoon van Jahweh heen.

De Almachtige is van niemand afhankelijk, Hij is volmaakt en volmaakt gelukkig of zoals Deut.6:4 het zegt .. Jahweh, onze God, is één Jahweh. (Jezus herhaalde het in Mark. 12).
Elk schepsel is juist van Hem afhankelijk....
"Want door hem hebben wij leven en bewegen wij ons en zijn wij".

Leve onze God!
ErikJan64
20-05-2017 / 09:43
Sammie2016 wat er gebeurde in het verhaal van Job was dat God toeliet dat satan Job beproefde in zijn geloof die hij had in God. God echter hield een ding voor zichzelf en dat was het geestelijk leven van Job. Jouw bewering heeft niets te maken met het bewijst of God al dan niet bestaat.
In het verhaal liet God duidelijk zien de beperking van satan en dat ook hij onderworpen is aan God zijn maker.

Satan was een van de aanzienlijkste engelen die er ooit was geweest en door God geschapen, schitterend en niet te beschrijven hoe prachtig satan was, maar door gelijk te willen zijn aan God werd hij verbannen uit de hemel en werd hem ook al zijn heerlijkheid afgenomen.

Als we naar het ratio kijken dan is er genoeg bewijs dat er een God is, wat alles wat wij om heen zien is geschapen en komt zeker niet uit een oerknal, dat is een list van satan om de mens in verwarring te brengen. Zelfs Darwin floot zijn evolutie theorie terug en kwam tot de conclusie dat er een God is.

Maar wat wij moeten doen is het volgende; Geloven dat God bestaat en dat Hij leeft in de gestalte van de mens Jezus Christus onze verlosser en zalig maker. In het evangelie van Johannes word geschreven joh 1;1,2,3. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. 2. Het was in het begin bij God. 3. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.

Joh wijst op Jezus Christus de zoon van God en zo werd wat eens onzichtbaar was voor de mens zichtbaar in de mens Jezus Christus.
Het gevaar van discussiëren is dat we verdeeld kunnen raken want iedereen heeft wel een idee, wij zouden ook kunnen aannemen dat het waar is en God er altijd is geweest en dit aannemen als de waarheid en meer niet.
Sammie2016
25-05-2017 / 08:24
Er zijn genoeg mensen die de ratio gebruiken en tot de conclusie komen dat er geen God kan bestaan, maar dat is niet steekhoudend.
In feite laten de meeste mensen zien dat ze niet in een God geloven, zelfs zij die beweren dat wel te doen.
Als de ware God het duistere hart van mensen niet verlicht met geestelijke waarheden uit de Bijbel dan is het tevergeefs dat een mens zoekt.
Oprechte zoekenden zal Hij zegenen met kennis en wijsheid dat wordt naar mijn mening duidelijk gezegd in .....
Lukas 2:32 een licht dat de sluier zal verwijderen van de natiën
en
2Kor3:4 Als er nu in werkelijkheid een sluier ligt over het goede nieuws dat wij bekendmaken, dan is het gesluierd onder hen die vergaan,

De 'sluier' van onwetendheid en 'het niet kennen van God en Christus' kan alleen worden weggenomen door God.
De glorierijke kennis van God (of Gods geestelijke licht) kan alleen komen als God dat ook geeft door het aangezicht van Christus (vers 6).
ErikJan64
25-05-2017 / 10:45
De bijbel leert dat het om geloof gaat en niet door wetenschap. De dwaas zegt dat er geen God is, kijk nu eens om je heen en welke vreselijk oorzaken dat geeft op dit moment. De wereld zonder God is een wereld van leegte , kilheid , en duisternis. We kunnen alleen aannemen dat er een God is en een schepper van hemel van aarde en al het aardse is een zoek tocht die bestaat ijdelheid. Het heeft naar mijn mening geen nut je avond te vullen met een wetenschappelijk verhaal over God die bestaat, dat weet je immers door de overtuigende kracht van Gods Geest.
God bestaat, Jezus Christus is waarlijk opgestaan en zit naast de Vader en zal ook snel wederkomen om zijn bruid te halen de gemeente. Het heeft geen zin om met je ratio en ijdel gepraat te willen bewijzen dat er een God is.
Het enige wat God vraagt staat ook in de bijbel, GELOOF, wees er zeker van, wees ervan overtuigt en laat je overtuigen door de Heilige Geest van God.

GOD IS GEEN WETENSCHAP, MAAR GELOOF EN WAARHEID.
RobbertLauret
20-06-2017 / 14:43
Mooi dat een filosoof zich over de "God-hypothese" buigt. Of God bestaat is een vraag die op wetenschappelijke wijze getoetst kan worden. Helaas trapt de filosoof in verschillende valkuilen, hellend vlak argumenten en taalspelletjes. De grootste vraag blijft hoe het universum ontstaan is, we kunnen kiezen uit twee sporen: een hypothese die uitgaat van een schepper, een complex fenomeen dat verantwoordelijk is voor de complexiteit die we waarnemen, of een hypothese die (ondersteund door theorie en empirisch bewijs) uitgaat van simpele principes en verklaringsmechanismen (natuurlijke selectie) waarbij steeds complexere levensvormen ontstaan. De eerste hypothese is niet houdbaar, omdat ze in een oneindige regressie uitkomt (wie schiep de schepper)? De tweede hypothese is wel werkbaar omdat ze ruimte laat voor verder onderzoek en een eenvoudige verklaring biedt. Door natuurlijke selectie evolueren soorten zodanig dat ze beter in staat zijn om te overleven. Dit zien we bij mensen, dieren en planten. Dit geheel neemt natuurlijk miljoenen jaren in beslag. Vaak wordt dit fenomeen omschreven als toeval, maar dat is nu juist wat selectie niet is. Gaten in wetenschappelijke verklaringen worden nog te vaak aangegrepen om het bestaan van God te legitimeren, zoals ook de filosoof dat doet uit het artikel hierboven. De wetenschap kan dit niet verklaren, dus moet God het gedaan hebben. Dit is geen goede logica. Als Jan iets niet gedaan heeft, dan moet Piet het gedaan hebben behoort tot die categorie. Het is slechts een kwestie van tijd voordat onderzoekers aan universiteiten fundamentele 'gaten' gedicht hebben, denk hierbij aan het Higgs-boson deeltje dat in 2011 in CERN (Zwitserland) gevonden is en waarmee we kunnen verklaren waarom deeltjes massa krijgen. Zo komen we steeds dichter bij een wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de aarde en kan bovenstaand artikel in de lade worden opgeborgen.
Ali636
27-10-2017 / 05:58
Ik vind...vond zijn betoog geweldig. Totdat ik een misselijke smaak in me kreeg omdat ik met deze goede argumenten ook het gif van de onomstotelijke evolutieleer meekreeg. Kan ik niet in God geloven die machtig genoeg is om de wereld in 6 dagen te scheppen? Ik ben er allang uit: God heeft grote dingen gedaan in mijn leven. Zijn Woord neem ik zo letterlijk mogelijk en alle woorden van wetenschappers die niet stroken met de Bijbel lees ik figuurlijk. Dan klopt het helemaal. Jammer voor de wetenschappers, maar aan Gods onfeilbaar Woord ga ik niet knoeien.
John61
19-12-2017 / 07:36
Om te relativeren. In de mierenwetenschap is het bestaan van de aarde nooit bewezen. Voor de mieren bestaat de aarde niet. Ook het bestaan van mensen is door mieren nooit bewezen. Er zijn geen mierenwoorden of -begrippen of iets anders, die de mens kunnen duiden of beschrijven. Voor mieren bestaat de mens niet. Dat is mierenwetenschap en de mierenwetenschap heeft altijd gelijk. Voor de mieren.

Meer nieuws

Onlangs kwam in het nieuws dat vier bezwaarde leden van de Evangelische Omroep zich verkiesbaar hebben gesteld voor de L...
8 reacties
18-04-2017
De opleiding Discipelschap in 80 Dagen is een kort traject van 3 maanden met aansluitend de mogelijkheid voor een stagep...
geen reacties
31-03-2017
De Paas Sing-in wordt georganiseerd door Stichting Jij daar en Geloofstoerusting en is traditiegetrouw gepland op de avo...
geen reacties
24-03-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering