Brief Heartcry aan Gereformeerde Gemeenten

Nieuwsredactie / 31 reacties

08-05-2014, 07:30

Evangelist en directeur Arjan Baan van stichting Heartcry schreef naar aanleiding van de Boetedag van a.s. zondag een open brief aan de leden en predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Daarin vraagt hij om vergeving: "We zijn niet altijd op onze plaats geweest. We hebben ook moeten leren, door schade en schande, dat we niet boven de kerken staan maar alleen de taak hebben te wijzen op de noodzaak van bekering, een levende relatie met God en een juiste houding binnen de gemeenten waartoe we behoren. De balk en de splinter wijzen ons op onze eigen zonden. We vragen u in het licht van Daniël 9 om vergeving." Lees hieronder de volledige publicatie:


 

"Uw oproep om zich – D.V. komende zondag 11 mei 2014 – als kerk te verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere God is ons uit het hart gegrepen. We schrijven deze brief omdat we ons samen met u geroepen weten tot deze weg van verootmoediging, die de Heere ons voorhoudt in Zijn Woord. We beseffen dat wij onszelf niet op deze plaats kunnen brengen, en tegelijkertijd willen we deze weg in gehoorzaamheid bewandelen omdat de Heere dit van ons vraagt en Zijn zegen daaraan verbindt."

Door enig besef van de morele en geestelijke nood waarin ons land, maar ook wij als gereformeerde gezindte verkeren, realiseren we ons dat een gebeds- en boetedag bittere noodzaak is. In dit verband noemen we 2 Kronieken 7 vers 14 als kerntekst: ‘En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen’. Van de Bible Belt in Nederland zou een getuigenis behoren uit te gaan naar de ongelovige inwoners van ons land. Het grijpt ons aan dat we tekort zijn geschoten om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn (Mat. 5:13-16).

De noodzaak van het gemeenschappelijk gebed hebben we als organisatie van Heart Cry vanaf de oprichting als een hoge prioriteit gezien. We beseffen dat het nalaten hiervan een belangrijk wapen ongebruikt laat. Herlevingen in het verleden zijn ontstaan door aanhoudend gebed. We lezen dat de gemeente in Jeruzalem, voorafgaand aan de uitstorting van de Geest Die haar beloofd was, de tijd doorbracht in het gemeenschappelijk gebed: ‘Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen’ (Hand. 1:14). Het is ons intens verlangen en gebed dat de Geest der genade en der gebeden de hof van onze gemeenten gaat doorwaaien (Hooglied 4:16; Zach. 12:1).

Niemand zal durven ontkennen dat de geestelijke nood ontstellend groot is, of we zijn zo geestelijk blind en ongevoelig dat we dit niet willen zien. Alleen al de morele ontwrichting onder de jeugd, in gezinnen en op scholen door de agressieve ver- en misleidingen van de wereld is angstaanjagend. Ook het leven van veel ouderen – zelfs leiders en voorgangers – die in de ban van materialisme en in de strikken van seksuele onreinheid verkeren, stemt tot grote zorg. De waarheid die in de Heere Jezus is wordt hierdoor geweld aangedaan.

Wij geloven dat de weg van verootmoediging de terugkeer baant tot God, ondanks alle onreinheid en zonde. In de jaren dat we de boodschap van herleving en bekering op onze conferenties hebben mogen doorgeven, hebben we ondervonden dat niemand voor God onbereikbaar is. Dit geeft ons veel moed om verder te gaan. We hebben jongeren en volwassenen in verbrokenheid zien buigen voor de levende God.

Als stichting Heart Cry hebben wij ook alle reden om ons te verootmoedigen. We zijn niet altijd op onze plaats geweest, ook niet richting de Gereformeerde Gemeenten. We hebben ook moeten leren, door schade en schande, dat we niet boven de kerken staan maar alleen de taak hebben te wijzen op de noodzaak van bekering, een levende relatie met God en een juiste houding binnen de gemeenten waartoe we behoren. De balk en de splinter wijzen ons op onze eigen zonden. We vragen u in het licht van Daniël 9 om vergeving. Van harte willen we ook vergeving schenken aan alle predikanten en leden binnen de Gereformeerde Gemeenten, die zichzelf schuldig weten aan een ongeestelijke houding waarmee ze veroordelend en negatief hebben gesproken over onze stichting. In dit verbanden verwijzen wij u naar een vergelijkbare situatie, zoals verwoord in 2 Korinthe 2:10-11: ‘Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge; Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.’

Voor ons betekent onszelf verootmoedigen ook ons schuldig weten aan de dodigheid en geesteloosheid om ons heen. Het is ons gebed om met alle christenen die willen leven naar Gods Woord, te smeken om een opwekking in onze gemeenten. Gods Geest kan niet alleen levens veranderen, maar ook gemeenten verlevendigen, die weggezakt zijn in een geest die eenmaal Laodicea beheerste: ‘noch koud, noch heet maar lauw’. Laten we ons voor Hem neerbuigen. De tijd is kort. De Heere Jezus komt spoedig terug. ‘Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij (wij!) hebben Uw wet verbroken’ (Psalm 119:126). Mogen we hiervan doordrongen zijn en ons ernstig afvragen welke obstakels in de weg staan – persoonlijk en kerkelijk – dat de Heere Zijn Geest inhoudt. De spiegel van Maleachi 3 geeft genoeg stof tot overdenking en tot bekering: ‘Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen’ (Mal. 3:10).

Namens het bestuur, alle werkers, vrijwilligers en betrokkenen van stichting Heart Cry bidden wij u – predikanten en gemeenteleden binnen de Gereformeerde Gemeenten – Gods bijzondere zegen toe voor de komende boetedag van 11 mei a.s. We verlangen samen met u naar de doorwerking van Gods Geest. Samen verlangen wij ernaar dat mensen tot bekering komen, en Christus zullen leren kennen als Borg en Zaligmaker. Samen met u zijn wij ervan overtuigd dat wij allen door de geest van de tijd geïnfiltreerd en bedwelmd worden. Dit is een cultuur van materialisme, geld en genot, die in onze gezindte zichtbaar is doorgedrongen. De enige weg naar God terug is die van bekering, verootmoediging en gebed. De Heere zal dan de weg openen naar herstel! Daar zien we, samen met u allen, naar uit.

Gods kinderen zullen elkaar weer – over kerkmuren heen – moeten vinden aan de voet van het kruis, ziende op de stervende Zaligmaker, Die ons een voorbeeld heeft gegeven van nederigheid (Fil. 2:1-8). Dan worden we allemaal bevrijd van hokjesdenken en partijzucht, dan worden we verlost van onze religieuze hoogmoed en kan er weer liefde zijn tot en onder elkaar. Alleen in die weg zal de ongelovige buitenwereld over de Bible Belt gaan zeggen: ‘Ziet hoe lief zij elkander hebben’ (Rom. 12:10, 13:8; 1 Thess. 4:9; 1 Petr. 1:22; 1 Joh. 4:11). Alleen in die weg zal de liefde van Christus – niet alleen in woorden, maar ook in daden – zichtbaar worden en Gods Naam verheerlijkt worden in ons vaderland! De Heere Jezus zei vlak voor Zijn sterven: ‘Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt (Joh. 17:21).

Een hartelijke groet namens stichting Heart Cry, Evangelist Arjan Baan, directeur"

Tags in dit artikel:

Gereformeerde GemeentenHeart Cry
Nieuwsredactie op 08-05-2014, 07:30
31 reacties
sydneylover
08-05-2014 / 10:09
Wat een prachtige handreiking van Arjan Baan! Ik ben heel benieuwd naar de reactie vanuit de Gergem (als die er al officieel komt)..
jsml
08-05-2014 / 12:51
Beste sydneylover, dit is nu precies zo'n reactie waarvoor Arjan Baan zijn/hun excuses aan bied. Erg jammer..
Lisanne
08-05-2014 / 15:29
Ook ik vind het erg mooi! Ik hoop van ganser harte dat hierop een positieve reactie komt vanuit de rechterflank.
@jsml Het is nu eenmaal een feit dat dat niet direct voor de hand ligt, maar ik hoop ondanks dat echt van harte dat we meer tot elkaar zouden kunnen komen. Wat zou dat prachtig zijn.
Catherine
08-05-2014 / 16:50
Deze brief is zoiets als: sorry hoor dat ik iets gedaan en gezegd heb, vergeef me, maar jij deed ook wat!
Waarom deze zin ertussen? Ik citeer: Van harte willen we ook vergeving schenken aan alle predikanten en leden binnen de Gereformeerde Gemeenten, die zichzelf schuldig weten aan een ongeestelijke houding waarmee ze veroordelend en negatief hebben gesproken over onze stichting, einde citaat
M.a.w. men mag geen kritiek hebben op de hr Baan en zijn stichting? En hoe is dat destijds gegaan?
Wanneer je vergeving wil vragen, is dat Bijbels en heel fijn als het gebeurt, maar dan toch nog even fijntjes je criticasters in te peperen dat ze toch heel fout bezig zijn geweest, verdient geen schoonheidsprijs.

Het is jammer, maar het doet op deze manier afbreuk!
vrouw78
08-05-2014 / 17:58
@Catherine, 2 Kor. 2 vers 10 en 11 is erbij geciteerd. Begrijp je wat daar staat?
Roozemond
08-05-2014 / 22:41
Wie veel is vergeven, betoond veel liefde. In plaats van ook weer over dit bericht in een negatieve discusie te eindigen kunnen we beter in gebed gaan. Er is hoop en verwachting!!
Roozemond
08-05-2014 / 22:42
'discussie'....
Mona
09-05-2014 / 14:26
@Roozemond
Van harte volledig met je eens.
sydneylover
09-05-2014 / 15:01
@jsml

Ik denk dat je mijn reactie iets te negatief beoordeelt, ik hoop namelijk dat die reactie er wel degelijk komt! Tegelijk heb ik mijn twijfels op basis van het verleden, maar ik word graag positief verrast..
Helder
10-05-2014 / 00:26
Bij deze mijn excuses voor de vele reacties van mijn kant waarbij ik tot schade en schande moest leren dat ik te vaak kwalijk schreef en mijn broeder oordeelde en daarom geen dader maar rechter van de wet ben geweest (Jak. 4: 11).

Wat ik nu schrijf is echter niet kwalijk bedoeld. Ik kan JSML en Catherine volgen. Lees spreuken 10: 18 met de kanttekeningen.
"Die den haat bedekt (Heartcry?) is van valse lippen, en die een kwaad gerucht voorbrengt (sommige leiders binnen de GG?), die is een zot."

Het leek mij een prachtige brief van dhr. Baan. Met dat ene zinnetje kwam helaas de bekende aap uit de mouw.
We willen best buigen, als men maar niet de kans krijgt om over ons heen te lopen.

Laten we dus maar vanaf nu beginnen om ons echt te verootmoedigen.
Helder
10-05-2014 / 00:28
Kanttekeningen bij Spreuken 10:18: De zin is, dat zij allebeiden kwalijk doen, zowel degenen die hun naaste heimelijk haten, hoewel zij niet kwaad van hem spreken, als die zijn naam vrijuit met openbare lasterredenen schenden.
Helder
10-05-2014 / 01:03
De strekking van de brief komt nu feitelijk als volgt bij mij over:

Beste gergem,
Fijn dat u een boetedag houdt.
Hopelijk steekt u de hand wel echt in eigen boezem.
Goed dat u zich wilt vernederen en ik zal u dan wel subtiel een handje helpen.
Dan heeft u meteen iets concreetsbij de hand, toevallig betreft het onze eigen stichting.
U heeft zich in het verleden wel heel negatief over ons uitgelaten, althans een aantal, en dat was toch niet echt sympathiek he?
Afin, we zullen even het goede voorbeeld geven. Sorry voor het feit dat wij ons in gedachten toch iets beter voelden. Dat is natuurlijk wel zo, maar het voelt niet zo goed. De kerk is immers de plaats bij uitstek waar God wil werken. De gemeente vormt Gods middel om de wereld te veranderen. We moeten wel de gemeente serieus nemen want God doet dat ook. Dat hebben we inderdaad niet altijd gedaan.
rotterdam
10-05-2014 / 07:36
@Helder - We willen best buigen, als men maar niet de kans krijgt om over ons heen te lopen.

Dat gaat dus nooit lukken Helder. Dat is n.l. het risico van buigen.
evantorisch
10-05-2014 / 07:52
Ja, het is nogal ongepast dat de kerk bij een openbare boete-dag ongevraagd en in het openbaar vergeving ontvangt.
Temeer omdat veel negatief commentaar van de kerk ook in het openbaar is uitgesproken.

In de Bijbel staat weliswaar dat de liefde geen kwaad denkt, maar natuurlijk kon Paulus het ontstaan van heartcry niet vermoeden, anders zou hij iets dergelijks nooit gezegd hebben.
En ook al staat er dat de liefde alle dingen gelooft, hier trappen we natuurlijk niet in.
Vanzelfsprekend wordt de liefde niet verbitterd, bedekt en verdraagt zij alle dingen, maar voor sommigen is heartcry de uitzondering welke die regel bevestigt.
Helder
10-05-2014 / 08:50
@Rottersam: zo interpreteer ik de brief van dhr. Baan en zijn vraag om vergeving. Vanwege de subtiele beschuldigingen. Ook de zichzelf verheffende opmerking "Wij hebben jongeren en volwassenen in verbrokenheid zien buigen voor de levende God" getuigt heel subtiel van zelfingenomenheid. Dat mag wel zo zijn maar door dat zo te publiceren schiet je het doel voorbij. Je zegt daarmee ook heel veel andere dingen. Juist het gebrek aan verbrokenheid en een hartelijk buigen wordt zo gemist en daarom wil de GG een boetedag. Nu wordt het er heartcry even ingewreven, zo van 'Wij zien het wel, maar we zijn niet beter hoor'.
Helder
10-05-2014 / 08:54
Door heartcry ingewreven...
rotterdam
10-05-2014 / 12:15
@Helder ; het blijft moeilijk - de minste moeten (mogen) zijn.
hansa
10-05-2014 / 12:37
Mensen die zo goed tussen de regels door kunnen lezen,
die zo goed kunnen redeneren, beargumenteren en interpreteren,
moeten eens goed nadenken of ze morgen wel boetedag kunnen houden,
want ‘De offeranden Gods zijn een gebroken geest;
een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten.’ (Ps.51:19)
Wat doen wij dan nog naar de ander te wijzen?
We hebben meer dan genoeg aan onszelf.
Moge de binnenkamers dat kunnen bevestigen.
Lees ook aandachtig het langste gebed in de Bijbel.
Het staat in 1 Koningen 8 : 22 - 53
Segers
10-05-2014 / 16:55
de open brief is gewoon een poging van Heartcry om weer salonfähig te worden bij de GerGem. Strekking: Heartcry heeft wat verkeerd gedaan, maar de Gergem óók, we staan op gelijke hoogte. Verder, in de brief presenteert Heartcry zich wel met hele mooie woorden om de reformatorischen aanspreken, maar ondertussen vaart Arjan Baan vooral een evangelische koers en gaat graag voor in allerlei evangelische gemeenten.
tiswat
10-05-2014 / 17:42
@Segers

Je schreef: Arjan Baan gaat graag voor in allerlei evangelische gemeenten.
Doet hij dan concessies aan het Woord, is hij on-Bijbels?

Meer nieuws

'Zwijg niet langer over homoseksualiteit', is de oproep van dominee Dustin Burggraaf (HHK) in een artikel in het RD en o...
39 reacties
30-04-2014
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed de afgelopen jaren onderzoek naar religie en spiritualiteit in Nederland....
3 reacties
29-04-2014
"Internet is een communicatiemedium bij uitstek. Met de explosieve groei van internet is er ook internetpastoraat ontsta...
1 reactie
22-04-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering