Prof. dr. Paul: Geen bewijs huwelijk Jezus

Prof. dr. M. J. Paul / 13 reacties

20-09-2012, 21:15

Deze week, op dinsdag 18 september, maakte professor Karen L. King op een congres in Rome een papyrusfragment openbaar. Op het kleine fragment (kleiner dan een visitekaartje) staat een beschadigde en onvolledige tekst die uitgelegd kan worden als een aanwijzing dat Jezus getrouwd was.

De vondst betreft een Koptisch papyrus uit (waarschijnlijk) de vierde eeuw, net als zoveel andere ‘gnostisch’-Koptische teksten, bijv. die van Nag Hammadi. Het vermoeden bestaat dat de inhoud teruggaat op een ouder Grieks origineel. Hoewel prof. King meent dat de tekst authentiek is, zijn er ook twijfels, o.a. van de kant van prof. L. Painchaud, deelnemer aan het genoemde congres. Deze hoogleraar heeft ook de eerste interpretaties van "het evangelie van Judas" sterk bekritiseerd. Op het congres zijn nog meer deskundigen die twijfelen aan de echtheid van de papyrus.
 
Met name het feit dat de boven-, onder-, linker- en rechterkant afgescheurd zijn, geeft de indruk dat de oorspronkelijke eigenaar iets te verbergen had, of meer fragmenten te koop wilde aanbieden. De context waarin de papyrus gevonden is of gebruikt is, is onbekend. Dat biedt veel ruimte voor speculatie.
 

Verklaring van Harvard professor Karen King.

 
De tekst lijkt te veronderstellen dat Jezus getrouwd was met een Maria, en waarschijnlijk is dan Maria Magdalena bedoeld. In de officiële publicatie staat echter vermeld: "Dit is de enige beschikbare oude tekst die expliciet aangeeft dat Jezus naar een echtgenote verwijst. Vanwege het late ontstaan van het fragment is het geen bewijs dat de historische Jezus getrouwd was."
 
Het is al lange tijd bekend dat christelijke groeperingen in later eeuwen deze visie hadden. Er waren in die latere eeuwen allerlei groepen die zich ‘christelijk’ noemden, maar inhoudelijk ver van het Nieuwe Testament afweken (evenals in onze tijd het geval is). In reactie op ascetische stromingen die negatief waren over het huwelijk, is het mogelijk dat andere 'christenen' een legitimatie zochten voor het huwelijk door de voorstelling dat Jezus gehuwd was.
 
Er is overigens geen enkele aanwijzing uit de eerste eeuw van onze jaartelling dat Jezus getrouwd was en de oudste kerk was hierin eensgezind. Door middel van het vaststellen van de canon heeft men de grenzen aangegeven van wat Gods Woord mocht heten en wat niet.
 
Bij een gnostische tekst is ook een symbolische interpretatie mogelijk. Zoals het woord "bruid" een geestelijke betekenis kan hebben in het Nieuwe Testament, en de Heiland ook zegt over Zijn discipelen: "Zie Mijn moeder en Mijn broeders. Want al wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder" (Mat 12:49-50). In ieder geval ontbreken in de papyrus duidelijke aanwijzingen dat een letterlijke interpretatie bedoeld is.
 
Op grond van het Nieuwe Testament is het onaannemelijk dat Jezus getrouwd was. Te midden van de vermelding van de vele sociale contacten (moeder, gezinsleden, discipelen, vrouwen) wordt nooit iets vermeld over een eventuele echtgenote (bijv. bij de kruisiging). De Heiland wijdde zich helemaal aan zijn zending voor de verloren schapen van het huis van Israël en voor het heil van de wereld. Daartoe leidde Hij een zwervend bestaan. Zijn huwelijk wordt in de toekomst voltrokken, met de bruidsgemeente (Openb. 19).


Naschrift redactie 20/06/2016:

Prof. Karen L. King erkent voor het eerst dat het papyrusfragment waarop Jezus spreekt over „Mijn vrouw” waarschijnlijk vals is.

Zie Refdag en Trouw.

Prof. dr. M. J. Paul op 20-09-2012, 21:15
13 reacties
haximo360
21-09-2012 / 16:59
Ik vind de reactie van prof. Paul wat te, maar geeft wel argumenten tegen. rsdejong en franciscus kunnen niet anders zeggen dan: het zou toch kunnen... Ja, daar kunnen we alleen niks mee. Het gaat om bronnen.

Ik zal kort uitleggen waarom ik denk dat het volstrekte onzin is om te denken dat Jezus een vrouw zou hebben gehad.

Ten eerste stelt de onderzoekster zelf al vast (ik hoop dat je het HELE artikel gelezen hebt van 52 pp. , en niet alleen dit korte filmpje hebt gezien) dat dit fragment beslist geen bewijs is om aan te nemen dat Jezus een vrouw zou hebben. Dit artikel laat zien dat er een groepje christenen waren die veronderstelde dat Jezus een vrouw zou hebben gehad.

Hetzelfde zie je gebeuren met christenen uit de Arabische landen waar ze geloofden in de triniteit als de Vader, de Zoon en Maria. Daarom heeft de Koran de triniteit zo geïnterpreteerd en niet als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Ten tweede acht ik de kans dat Jezus een vrouw zou hebben gehad nihil. Meest recente onderzoek toont aan dat Jezus hoogstwaarschijnlijk tot de kringen van de Farizeeën behoorde, en een farizeeër trouwde niet!

Ten derde zwijgen alle vroege bronnen erover. Waarom een bron uit de vierde eeuw serieuzer nemen dan een bron uit de eerste eeuw? Gnostieke geschriften hebben nu eenmaal veel minder gezag, alleen al vanwege het feit dat het eeuwen later geschreven is. Een voorwaarde voor canoniciteit was bv apostoliciteit. Daar is hier beslist geen sprake van. Daarbij lijkt je te valleen in de ad charta fallacy.

Ten vierde maak je (franciscus) de fout onze tijd op de tijd van nu te plakken. Daar ga ik niet eens tegen in, gewoon niet serieus te nemen. Onderbouw het eerst maar eens, zonder drogredenen als: omdat Jezus ook mens was en dus behoeftes heeft gekend, Hij ook een vrouw moet hebben gehad. Slaat nergens op!
Sambalbij
22-09-2012 / 13:12
Heren, hartstikke leuk dat jullie graag Dan Brown lezen en openstaan voor allerlei ouwe koeien maar deze professor doctor heeft er voor doorgeleerd en geeft met veel argumenten aan waarom we dit wederom (het begon al een paar eeuwen n. C.) niet serieus moeten nemen.
Larss
22-09-2012 / 20:39
Johannes 19:25 - En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

Als Jezus een vrouw had, had deze vrouw toch zeker ook wel bij het kruis gestaan van haar man?
Sambalbij
22-09-2012 / 21:11
Rsdejong, ben je nu Dan Brown aan het lezen of een serieuze discussie aan het voeren? Maak een keuze a.u.b.
rotterdam1
23-09-2012 / 02:32
@Haximo360 ; Een Farizeeër trouwde niet ? Waarom niet ?
Farizeeërs waren een Joodse religieuze stroming, politieke partij en sociale beweging. gedurende de periode van de Tweede Tempel vanaf de periode van de dynastie van de Hasmoneeën (140 - 37 v.Chr.) tijdens het ontstaan van de Makkabeese opstand.
Hoewel sommige priesters farizeeër waren, bestond de partij hoofdzakelijk uit leken. Weinig farizeeën waren sociaal of financieel belangrijk.
De farizeeën hielden zich strikt aan de joodse wetgeving zoals neergeschreven staat in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Daarnaast hielden zij zich aan de mondelinge overlevering (uiteindelijk verzameld in de Misjna). Ze geloofden dat een vroom leven en een strikte navolging van de Wet de mens dichter bij God zou brengen. De farizeeën zagen het als hun taak de gewone mensen te bereiken en om hun kennis aan hen over te dragen. De farizeeën waren bij uitstek een groep die zich identificeerde met het 'gewone volk', dit in tegenstelling tot de verhelleniseerde (vergriekste) sadduceeën, de partij van de hogepriesters en overpriesters. De farizeeën zelf kwamen voort uit leken en priesters.
Uw stelling “Christus was een Farizeeër en trouwde (dus) niet klopt absoluut niet.
Hoewel de schrift er weinig of niets over zegt mogen we gerust aannemen dat de meeste van de discipelen wel getrouwd waren. Getrouwd zijn was namelijk “normaal” dus geen reden om dat te vermelden. Ongetrouwd was de uitzondering.
Wil ik hier mee zeggen dat Christus getrouwd was ? Nee zeker niet, er zijn m.i. te weinig betrouwbare bronnen voorhanden om dit te bevestigen.
Het blijft overigens wel een interessante vraag “als Christus wel getrouwd was” zou dit iets veranderen aan ons geloof in de gekruisigde en opgestane Heer ?
haximo360
24-09-2012 / 11:44
@rotterdam1, geef eens bronnen waar ik het kan vinden, dan kan ik mijn mening altijd nog bijstellen :).

@franciscus, ten eerste noem je geen argumenten voor, noch ga je in op de tegenargumenten. Dat Jezus geen vrouw heeft gehad is overigens niet iets wat enkel orthodoxen aannemen. Het zou wel waar kunnen zijn, maar er is geen evidentie voor, sterker nog, het pleit eerder voor het andere.

http://markgoodacre.org/Watson.pdf
http://thegoodbookblog.com/2012/sep/19/did-jesus-have-a-wife-a-new-gnostic-fragment/
http://blogs.bible.org/bock/darrell_l._bock/quick_thoughts_on_the_new_jesus_wife_text
http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.nl/2012/09/gospel-of-jesuss-wife.html
http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2012/09/19/the-far-less-sensational-truth-about-jesus-wife/
http://www.biblicaltraining.org/forum/did-jesus-have-wife
http://evangelicaltextualcriticism.blogspot.nl/2012/09/yet-another-question-about-so-called.html
http://danielbwallace.com/2012/09/21/reality-check-the-jesus-wife-coptic-fragment/
rotterdam1
24-09-2012 / 17:32
@Haximo360 ; Binnen de Joodse religie waren er een aantal stromingen, de bekendste zijn de Farizeeën, de Sadduceeën, de Essenen, de Therapeuten (verg. met de Essenen en de Quram-sekte),de Zeloten en de Sicariërs. Als je dus zegt “dat Christus zich waarschijnlijk het meest verwant voelde met de Farizeeën, dan benoem je dus Zijn dogmatische voorkeur binnen het Jodendom. Vergelijkbaar met de oude N.H. Kerk, de Farizeeën waren de Gereformeerde Bonders en de Sadduceeën de vrijzinnigen en binnen de Islam heb je het Sjiisme en het Soennisme. Johannus de Doper bijvoorbeeld was waarschijnlijk een Zeloot. Het zegt dus niets over Zijn burgerlijke staat. Interessant blijft de vraag wat een eventueel huwelijk van Christus voor Uw en mijn geloof zou betekenen. Zou daar dan iets veranderen ?
haximo360
25-09-2012 / 22:35
Mjah, ik wil literatuur. Wat je hier schrijft weet ik ook wel, behalve dat de farizeeën de bonders waren, maar dan ben ik het dan ook niet mee eens.

Johannes de Doper was, lijkt mij, geen zeloot. Hij behoorde hoogstwaarschijnlijk tot de essenen. Simon was een zeloot.

Maar: nee, het verandert niks aan mijn geloof, of Jezus nu wel of niet getrouwd zou zijn. Dat moge duidelijk zijn. Daar gaat het mij ook niet om. Ik heb nooit beleden te geloven in een Jezus die eeuwig maagd is. Ik geloof in Jezus, de Zoon van God, de Verlosser. Ik acht de kans alleen nihil dat Hij getrouwd zou zijn om verscheidene redenen.
rotterdam1
25-09-2012 / 23:23
Het begint een beetje zinloze discussie te worden Haximo360, uiteraard zeg ik niet dat Gereformeerde Bonders, Farizeeërs zijn, net zo goed als vrijzinnigen geen Sadduceeërs zijn, het waren alleen voorbeelden om modaliteiten aan te duiden. Verder is het niet zo belangrijk, als u wilt denken dat Farizeeërs ongehuwde mannen waren dan moeten we dat maar zo laten. We hebben verder dezelfde mening, ook ik vind de bewijzen van een eventueel huwelijk van Christus niet overtuigend.
blijblij
01-10-2012 / 16:43
@jawb: heb je een link? kan het niet vinden op site RD.
weet je trouwens zeker dat King die conclusie trekt? Zij was het immers die dit verhaal gepubliceerd heeft. (waarbij ze nooit gezegd heeft: Jezus was getrouwd, alleen dat er schijnbaar groeperingen waren die dit dachten)
blijblij
01-10-2012 / 16:54
Wel kan ik iets vinden over de krant van het Vaticaan die de tekst nep vindt.
De analyse van prof Van Oort in RD is trouwens best lezenswaardig:
http://www.refdag.nl/opinie/koptische_tekst_over_jezus_vrouw_geeft_interessante_blik_op_apocriefe_evangelien_1_676856
blijblij
02-10-2012 / 14:34
Volgens mij begrijp je het verkeert: het bericht vertelt dat het volgens de hoofdredacteur van de vaticaanse krant vals is. hij zal daar wetenschappers over gesproken hebben. maar King zegt hier helemaal niets. zij wacht op de datering van de inkt. (dat had ze natuurlijk voor publicatie moeten doen) Laten we dus nog even afwachten!
rosalientje
26-10-2012 / 00:00
Is dit nu echt zo belangrijk?
Ik persoonlijk denk dat Jezus niet getrouwd is geweest.
Wat al een paar keer voorbij is gekomen, er wordt zelfs bij het kruis geen vrouw genoemd, dan Zijn moeder enz.
En toen Jezus 12 was zei Hij al tegen Zijn moeder: 'Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vader?'
Dat was Zijn doel hier op aarde, Hij kwam om te lijden en te sterven, niet om te trouwen.

Meer nieuws

Refoweb-panellid ds. M. F. van Binnendijk verbleef in Kampala, Oeganda, om daar zes weken lang als vrijwilliger te werke...
geen reacties
15-09-2012
Het bestuur van de stichting Herziene Statenvertaling (HSV) heeft een toelichting op haar website gepubliceerd bij de he...
8 reacties
11-09-2012
De veertienjarige Rimsha uit Pakistan zit al sinds 17 augustus gevangen op basis van een valse aanklacht, zo laat Open D...
4 reacties
04-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering