Stuk schrijven over een dominee

Ds. C. den Boer / geen reacties

02-04-2003, 00:00

Vraag

Ik moet voor mijn school een stuk schrijven over een dominee. Mijn vraag is, kunt u een biografie naar mij sturen over uw leven en hoe u het leven in de Kerk ziet.

Antwoord

Ds. C. den Boer, emritus-predikant van de Ned. Herv. Kerk, Barneveld. Geboren te Puttershoek op 20 april 1931. Na de lagere school: gymnasium te Dordrecht (van 1944-1950). Daarna theologie-studie aan de Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht: van 1950-1954. Na de 'proefpreek' in de Pieterskerk te Utrecht in september 1954 volgde een periode van 4 maanden leervicariaat in de NH gemeente te Boskoop en een periode van vier maanden in het hervormd seminarie te Driebergen. Na het colloquium kandidaat tot de heilige dienst. Gehuwd op 1 september 1955 met Maria Jacoba de Wit (Gouda). Bevestiging en intrede als Hervormd predikant in onze eerste gemeente Veen: 25 september 1955 (bevestiger ds. G. Boer te Gouda).

Gemeenten:

Veen   (van 1955-1960)
Sliedrecht  (van 1960-1966)
Zeist   (van 1966-1972)
Wageningen  (van 1972-1978)
Woudenberg  (van 1978-1984)
Bilthoven  (van 1984-1991)

Aan de hervormde gemeenten van Woudenberg en van Bilthoven was ik verbonden als predikant met een beperkte werktijd. Naast het deeltijdse werk als gemeentepredikant was ik studiesecretaris van de Gereformeerde Bond in de NH (Ger.)Kerk (van 1978-1991); van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond maakte ik deel uit vanaf 1966. Als studiesecretaris onderhield ik contacten met theologie-studerenden (pastoraat/ conferenties). In deze tijd is ook het boek geschreven Man en vrouw in bijbels perspectief (een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente). Tevens was ik mentor van een Vriendenkring van theologie-studenten te Bilthoven.

Vanaf 1985 was ik reeds als studieleider werkzaam in de MO-theologie opleiding (een opleiding voor godsdienstleraar en kerkelijk werker), voortzetting van de vroegere catecheten opleiding te Zeist. In september 1991 ben ik bevestigd tot predikant voor buitengewone werkzaamheden en mocht ik - geheel daarvoor vrijgesteld - het studieleiderschap waarnemen van de opleidingen tot godsdienstleraar en kerkelijk (Godsdienst-Pastoraal) werker, uitgaande van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond in de Ned. Herv. (Ger.) kerk 'Johannes Calvijn' en van 'De Vijverberg-Felua', later (vanaf 1 januari 1997) de Christelijke Hogeschool Ede geheten. Mijn bevestiger was mijn medestudieleider drs. H. J. de Bie. De bevestiging en intrede vonden plaats in Bennekom.

In 1996 is mij als 65-jarige emeritaat verleend. Op 20 april 1996 nam ik in een kerkdienst in de Bethelkerk te Ede afscheid van het werk. Daarna ben ik nog tot 1998 werkzaam geweest aan genoemde opleidingen, hoofdzakelijk als docent Nieuwe Testament.

Geschriften:
-Bijdragen in verschillende bundels vanwege de Ger.Bond en dagboeken
-Serie Pastorale Handreiking: Met Vreugde (2e dr.1981)/ voor predikanten; Onbegonnen werk (5e dr.1996)/ voor ouderlingen; Lof en dienst (1987)/ voor diakenen
-Een vreemd'ling hier beneên (over de Christenreis van John Bunyan) (5e dr.2003)
-Waarheen, pelgrims..? (over de Christinnereis van John Bunyan) (1e dr.2003)
-Om 't eeuwig welbehagen (over de Dordtse Leerregels) (5e dr.1983)
-Op Verkenning in het Nieuwe Testament (4e dr.1994)
-Oriëntatie in de Bijbelse Oudheidkunde (3e dr.2002); een aantal bijdragen daarin
-Oriëntatie in het Nieuwe Testament (Serie Theologie in Reformatorisch Perspectief); 1993
-De Geest en het werk in de kerk (red.drs.H.J.de Bie/ dr.J.Hoek); bundel met eigen bijdragen; aangeboden t.g.v. afscheid van CHE/ Ede) (1996)
-Serie Bijbelstudies over de brieven van Paulus
-Rom., dl.1 (7e dr.;2000)
-Rom.,dl.2 (5e dr.;1999)
-Galaten (2e dr.;1999)
-1Timotheüs (3e dr.;1999)
-2 Timotheüs/ Titus (2e dr.;1999)
-1 Korinthe I (3e dr.;2000)
-1 Korinthe II (2e dr.;2000)
-1 Korinthe III (2e dr.1993)
-2 Korinthe I (1e dr.;1995)
-2 Korinthe II (1e dr.;1996)
-Efeze (2e dr.;2000)
-Filippensen (1e dr.; 1998)
-Kolossensen (1e dr.;1999)
-1 Thessalonicensen (1e dr.; 2000)
-2 Thessalonicensen/ Filemon (1e dr.;2001)
 

Beste vraagsteller,

Hierboven: een opsomming van een aantal feiten betreffende mijn levensloop. Voor mij zijn dat stadia op mijn levensweg. Voor een buitenstaander wellicht weinig meer dan dorre feiten. Om alles wat meer persoonlijk te maken het volgende.

Reeds in mijn jonge jaren voelde ik mij geroepen om predikant te worden. In mijn geboortedorp Puttershoek kreeg ik onder de prediking van ds. C. A. Korevaar die in de oorlogsdagen in ons dorp werkzaam was, begeerte om dienaar van het Goddelijk Woord te worden. Mijn weg naar het ambt is gedurende mijn jonge jaren in alle opzichten door de Heere geëffend. Op 24 jarige leeftijd -jong, soms denk ik: al te jong- mocht ik met mijn lieve echtgenote in de eerste gemeente aan het werk, het Brabantse Veen (aan de afgedamde Maas).

Niet zelden heb ik mij afgevraagd: ben ik een geroepen dienaar? Ik mocht immers het 'voortreffelijke werk' van het opzienersambt niet begeren uit eerzucht of hebzucht, maar uit een oprechte vreze Gods en een begeerte om Christus' kerk te stichten (Zo J. Calvijn over de roeping tot het ambt waarvan iedere dienaar van God zich innerlijk bewust moet zijn). Ik heb er dan ook altijd wat moeite mee om op te sommen waar ik me in mijn leven mee bezig heb gehouden. Het goede is veel. Niet: het vele is goed. De Heere alleen weet, waarin ik tot zegen voor anderen mocht zijn. Maar dat is wel mijn diepste verlangen.

In mijn jongste jaren -op mijn 20e levensjaar- heb ik mijn vroomheid moeten inleveren. Ja, ik meende, dat ik door heel ijverig bezig te zijn in het werk van de Heere, mij aangenaam kon maken voor God. Maar ik moest mezelf leren kennen als een mens die van nature een vijand van God en van Zijn genade is. En ik leerde te leven op kosten van de Heere Jezus Die alles, ja werkelijk alles voor mij had volbracht. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Steeds meer ben ik aangewezen geraakt op de vrije genade van Hem Die zondaren zalig maakt op basis van Zijn bloedstorting. Veel heb ik daarin geleerd in Gouda waar ik met mijn verloofde 's zondags onder de prediking kwam van ds. G.Boer en waar wij op zondagavonden onderwijs kregen van voor ons onvergetelijke vrienden.

Zoals je uit de beschrijving van mijn levensloop kunt zien, ben ik naast het werk als dienaar des Woords ook op andere terreinen werkzaam geweest. Ik mocht jonge mensen die in de kerk wilden bezig zijn als dienaar des Woords of als kerkenwerker of als godsdienstleraar terzijde staan. Maar het mooiste werk is voor mij altijd het herdersambt geweest. Nu ik door een falende gezondheid niet meer preken kan, voel ik elke zondag, wat ik mis. 'Heere, geef mij mijn bediening terug; ik kan zonder haar niet leven', bad Adolph Monod eens. Dat is mij uit het hart gegrepen.

Wel moet ik zeggen, dat het werk van een dienaar des Woords zeker in onze tijd niet gemakkelijk is. Veel van mijn collega's vragen zich elke zondag af: Breng ik het Woord van God (wet en Evangelie) zo, dat mijn boodschap bij jong en oud overkomt? Toch geloof ik, dat het er vooral op aankomt, dat een dienaar van het Woord persoonlijk weet heeft van het geheim van Gods genade. De gemeente zal het aanvoelen, of hij een man is die niet alleen woorden spreekt, maar een levende Wegwijzer naar de Heere mag zijn, het doel van ons leven; die zegt wat hij meent en meent wat hij zegt. Zo kan ik ook in een kerk als de Ned. Herv. Kerk, zo verworden als deze is, dienen.

Er komt heel wat op een dominee af. Iedereen praat tegenwoordig mee. Er zijn vele pastorale zaken, ethische zaken (huwelijksproblemen/ echtscheidingen, enz) die aandacht, tijd en energie van de pastor vragen. Veel van zijn tijd besteedt hij aan zgn. crisispastoraat. Maar hij hoeft niet te denken, dat de voortgang van het werk van hem afhangt. Hij hoeft er niet overspannen van te worden. Laat hij maar een man van veel gebed zijn. Door alles heen mag hij toch weten: de Heere heeft mij bevolen bekering en vergeving van de zonden te verkondigen (Luk. 24:47). En als ik dat getrouw mag doen, zal Hij Zijn eigen werk ook zegenen. Een dominee moet vooral ook zijn vrouw en kinderen niet vergeten. Wij hebben zeven kinderen mogen grootbrengen. En het is wel eens heel moeilijk geweest om zowel een trouwe pastor als een vriend voor de eigen kinderen te zijn. Maar hoeveel we ook tekort zijn geschoten, wij hebben elkaar lief gehad. En de liefde is en blijft de meeste.

Ds. C. den Boer

 

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

predikantschap
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn vriend en ik hebben nu ongeveer een jaar verkering. Nu is het zo dat hij eerst met z'n tweeën op vakantie wil gaan ...
geen reacties
02-04-2004
De eerste vijf boeken van Mozes (eigenlijk vanaf Exodus) staan vol met geboden en verboden die God via Mozes aan het vol...
15 reacties
04-04-2016
Wat vinden jullie van Hillsong? Ik vind de liederen erg fijn om naar te luisteren, bijvoorbeeld “What a beautifull name”...
1 reactie
03-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering