Veel te makkelijk zalig gepreekt

Ds. J.R. van Vugt / 113 reacties

27-07-2021, 13:38

Vraag

Waarom hanteren de Oud Gereformeerde Gemeenten (OGG) en Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) zulke zware voorwaarden? Volgens deze kerken kan je eigenlijk nooit zalig worden. Je moet eerst zondekennis krijgen, berouw hebben, aan de voeten van Christus komen, bidden en dan pas kom je in aanmerking voor de zaligheid. Maar waar staan deze voorwaarden in de Bijbel?

Hoe zwak je geloof ook is, dat is toch genoeg? Of is dit dan te makkelijk? Zo wordt wel geredeneerd in de OGG en GGiN. Toch wil ik niet zeggen dat het valse leer is, want wat er gepreekt wordt is wel waar, maar het wordt je heel erg moeilijk gemaakt. Het kan nooit zomaar en uiterlijke (bij)zaken tellen erg zwaar. Als je iets vertelt over je eigen geloof tegen deze mensen, dan bedreig je jezelf volgens hen.

Mensen uit de PKN en zelfs HHK worden veel te makkelijk ‘zalig gepreekt’. Is het niet vreemd dat mensen uit de OGG en GGiN vaak meer aandacht besteden aan uiterlijke zaken, dan aan hun eigen zaligheid?

Deze vraag werd ook besproken in het programma 'Pastorie online':

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Je stelt een paar heftige en indringende vragen. Vragen die ik als predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (met een verleden in de Gereformeerde Gemeenten) wel herken, helaas. Tegelijk maakt mij dat in de beantwoording voorzichtig, in die zin dat ik niet ben opgegroeid in de OGG of GGiN. Ik wil daarom niet over kerkverbanden praten of over de prediking aldaar, simpelweg omdat ik die onvoldoende ken. Wat ik wel wil doen, is met je de Bijbel openen en van daaruit jouw vragen beantwoorden. Ik loop de vragen die je stelt gewoon maar langs.

De eerste vraag is de vraag naar de zware voorwaarden, die in ieder geval bij jou de gedachte opwerpen dat je eigenlijk nooit zalig kunt worden. De redenering gaat dan ongeveer als volgt: Je moet aan de voorwaarden voldoen, maar dat kan je als mens niet en wanneer je meent dat je de voorwaarden in je leven hebt, dan is dat verdacht. Je moet zondekennis hebben, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Je moet berouw hebben, maar dat kan je niet opbrengen en wanneer is het diep en echt genoeg? Je moet tot Christus komen, maar een mens wil niet komen en kan niet komen. Je moet bidden, maar je kan niet bidden als ongelovige enz. enz.

Zo wordt je helemaal op jezelf terug geworpen met allemaal eisen en voorwaarden waar je nooit aan kan en wil voldoen en dat geeft de indruk dat je nooit kan zalig worden, of er moet een heel groot wonder in je leven gebeuren. En dat is zeker waar! Maar ook dat wonder moet weer aan alle kenmerken voldoen en op zijn minst moet het overwinteren en overzomeren, want we moeten elkaar geen kussens onder de oksels naaien en de bloemhoven injagen enz. enz. enz. 

En ondertussen staat Jezus aan de deur van je hart te kloppen en ook aan de deur van de gemeente, maar Hij staat wel buiten (Openbaring 3) te kloppen en te roepen... Maar we horen het niet of durven het niet te horen, omdat een hele schare zwarte (overwegend) mannen met meetlinten klaar staat om te meten en oordelen en beoordelen... Moeilijk. En Jezus weent. Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet. Helaas...

Je vraagt naar het “waarom”? Bijbels gezien vallen deze voorwaardenstellers in de categorie ‘oudste zonen’ uit de bekende gelijkenis van de Verloren zoon. Waarbij het maar de vraag is wie er verloren is! Dat de gelijkenis meer gaat over de wachtende vader/Vader en de kwestie van vreugde in de hemel over een verloren zondaar die naar huis komt, is moeilijk te verteren en dat kenmerkt de Farizeeër. Die met de 613 geboden en verboden en voorwaarden de mensen vermoeiden en belasten en een juk lieten dragen dat zij zelf ook niet konden dragen (Mattheus 23) en het werk van Jezus Christus verdacht maakten en zelfs als duivelswerk durfden te beoordelen (Matt. 13). 

Daarmee is de vraag naar het “waarom” nog niet beantwoord. Farizeeën zijn mensen waarvoor een diep respect nodig is, want tenzij uw gerechtigheid meer is dan die van de Farizeeën, u kunt het Koninkrijk niet binnengaan, zegt Jezus Zelf (Mattheus 5). Dus oppassen geblazen om hen weg te zetten en te veroordelen. Ondertussen veroordeelt Jezus hen scherp (slangen) en spreekt het “wee” over hen uit. Zij missen de Heilige Geest, zij missen de liefde, zij missen de gunning, het past niet in hun theologische en dogmatische schema’s, zij voelen zich bedreigd door een andere Rabbi met vele volgelingen, ze zijn bang voor hun rustige leven onder de Romeinen op het spel te zetten en bang voor hun tempeldienst, godsdienst en gunst van vriend en vijand. En met dat gebrek aan liefde, Geest en hemels Licht, verwerpen zij de boodschap van het Evangelie en de persoon van Jezus Christus en vallen terug op raak niet, smaak niet, doe dit niet en doe dat niet en de uiterlijke vervulling van de wet. Je kan met een uiterlijke vervulling van de wet dan wel niet zalig worden, maar liever zo wettisch levend verloren te gaan dan de toevlucht tot Jezus te nemen en zonder voorwaarden anderen Hem aan te prijzen en het een ander te gunnen. En blij te zijn wanneer één zondaar zich bekeert. Net als de oudste zoon staat men oordelend en veroordelend anderen en de eigen vreugde in de weg, terwijl de Vader smeekt om vreugde te hebben en blij te zijn. 

Ik denk dat ik hiermee een aantal zaken vanuit de Bijbel aanreik, waarom ook in 2021 voorwaarden worden gesteld.

Hoeveel mensen komen er in het evangelie niet tot Jezus. Lees het evangelie van Markus. Een melaatse komt tot Jezus (terwijl dat wettisch niet mocht), een verlamde door het dak, die niets zegt, een bloedvloeiende vrouw, een overste van de synagoge, een Kananese vrouw, een bezetene van Gardara, een rijke jongeling enz. enz. enz. En wie van hen is teruggestuurd met een lijstje voorwaarden? Misschien de rijke jongeling nog (verkoop alles en geef het weg), maar niemand anders is weggestuurd omdat hij of zij te zondig, te slecht, te verloren, te oud, te jong, te ... (en vul maar in) was. Ook de rijke jongeling werd door Jezus geliefd (Markus 10)  en Hij zag hem met verdriet vertrekken. 

Voorwaarden om tot Jezus te vluchten en te gaan zijn er niet!!! Wanneer ellendekennis en zondekennis als zodanig gaan functioneren, hebben we de Bijbel, de Catechismus en de veelgeprezen oudvaders tegen! Dan komen we in Roomse (!) wateren! Ellendekennis is nooit genoeg en diep genoeg, goede werken voldoen niet en het resultaat is onzekerheid. Eindeloos getob, navelgestaar, de eigen ziel onderzoeken en niet naar Christus te kijken, weinig geloofszekerheid, Avondmaalsmijding enz. enz. Het hoort er allemaal bij. 

Het argument is “arglistig is het hart, vol dodelijk venijn, wie zal het kennen.” Nu: iedere christen zal zich zorgen maken over zijn of haar eigen gedachten, verlangens, begeerten enz. en zichzelf onderzoeken of hij of zij in het geloof staat. Maar daarmee moeten we niet naar uiterlijke kenmerken gaan zoeken, maar naar vruchten van de Geest (Galaten 5:22) namelijk: “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.” En wanneer we de vruchten in ons leven onvoldoende vinden of wanneer ze onvoldoende aanwezig zijn, is dat schuld voor God en ondankbaarheid en vluchten we daarmee onvoorwaardelijk tot Christus.

Wanneer het gaat om voorwaarden: Er zijn GEEN voorwaarden om tot Jezus Christus te komen! Iedereen moet en mag naar Hem vluchten, of je nu last hebt van je zonden of niet. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken en het verlorene te zoeken! Of je nu een vroom leven leidt, diep geestelijk aan de buitenkant, maar van binnen zo dood als een pier, alle orthodoxie ten spijt of dat je een goddeloos leven leidt en je aan de buitenkant geen enkel respect toont voor God en Zijn heiligheid... je moet naar Jezus toe. Dat is helaas al een verdachte zin. Maar laat je daardoor niet bedriegen. Spurgeon -toch niet de minste, maar ook helaas verdacht- roept zondaren en goddelozen (!) op om bij het kruis van Golgotha zich te buigen voor de Heere, de zonde te belijden en vooral te laten. Om genade te smeken en vergeving te ontvangen.

En dan die zondekennis. Wanneer we de Bijbel en de Catechismus en Calvijn enz.  serieus nemen, dan is ellendekennis een VRUCHT van de wedergeboorte en een VRUCHT van het geloven in de Heere Jezus en niet een voorwaarde. Waaruit kent gij uw ellende, vraagt de Catechismus. Uit de Wet van God. Wat leert die wet? Dat leert mij CHRISTUS (!) in een hoofdsom (samenvatting). Christus leert ons dat. De wet in de hand van Christus! Die brengt tot de kennis van de ellende. En dat komt hierop neer: dat ik in plaats van God en de naaste lief te hebben, God en mijn naasten haat. Ellendekennis zonder de kennis van Christus, is de mens op zichzelf terugwerpen en dat is de dood in de pot. Dat eindigt in de wanhoop, onzekerheid en geestelijke duisternis.

Hoeveel zondekennis moet ik hebben? Brakel, die van de Redelijke Godsdienst, zegt: zoveel, dat je bij Jezus uitkomt. Ga als die verlamde aan Zijn voeten liggen (Markus 2). Belijd je zonden en wanneer je geen zondekennis of ellendekennis hebt, belijd je dat aan de Heere. Die verlamde in Markus 2 zegt helemaal niets. Het volk in de woestijn, dodelijk gebeten door de slang, zegt helemaal niets. Ze kijken naar de Koperen Slang en zijn genezen (voorbeeld is van Jezus Zelf in Johannes 3). En wanneer je bijvoorbeeld Ezechiel 36 leest, dan zie je dat God eerst rein water gaat sprengen op het volk en ze thuis brengt en dat ze daarna een hart van vlees ontvangen en daarna een walging van zichzelf gaan hebben. Zo moet de ellendekennis functioneren, om ons (steeds weer) bij Christus te brengen om vergeving te ontvangen. En Hij is gewillig, hè! Vergeet dat nooit. God is eindeloos gewilliger om ons zalig te maken dan dat wij dat zijn om zalig te worden.

Daarom: heb hoge en goede gedachten van de Heere en leg je als een zondige zieke aan Zijn voeten, om genade en barmhartigheid te verkrijgen. Leg je handen op de belofte van de doop en bid dat God Zijn beloften aan jou als kind van het verbond geeft, zoals Hij dat belooft. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat de Heere zo goed is en goede dingen belooft. Kom tot de wateren. Ieder die dorst heeft (Jesaja 55; of je er nu last van hebt of niet en of je nu veel of weinig dorst hebt), die kome tot Mij (Johannes 7). Die dorst heeft die kome en die WIL (!), die neme (Openbaring 22).

Volgende vraag: Hoe zwak je geloof ook is, dat is toch genoeg? Of is dit dan te makkelijk?

Geloof is geloof en ook zwak geloof is geloof. En nee, dat is niet gemakkelijk, want geloven (ik gebruik liever het werkwoord!) is en blijft een gave van God en Zijn Geest en voor ons onmogelijk! Maar geloof is geloof! Wat is zwak geloof? Dat is op Christus vertrouwen en Hem aanhangen. En tegelijk (veel te veel) op de omstandigheden letten. Zwak geloof denkt groot over zichzelf en de omstandigheden en moeilijkheden en te klein over Jezus en de Heere God. Denk aan Petrus, wandelend op de golven. Zwak geloof wankelt snel als er moeilijkheden en verleidingen komen. Zwak geloof drijft op gevoel, gaat op en neer, van hoogtepunt naar dieptepunt en verlangt het van spectaculaire dingen. Bijzondere emoties, geestes-werkingen, ervaringen, bevindingen, tekenen en wonderen, bevestigingen van andere kinderen van God... het is allemaal zwak en biedt geen houvast. Maar het klampt zich wel aan Christus vast. En al zijn de vruchten dan maar 30 in plaats van 100, het is geloven en in vertrouwen op de Heere vlucht de gelovige tot Hem, maakt gebruik van de genademiddelen van Woord, de prediking daarvan en zelfstandig biddend lezen en van de Sacramenten! Ja, die ook! Want dat zijn de geneesmiddelen voor een zwak geloof (Calvijn)! Avondmaalsmijding is voor een zwak gelovige ziekmakend. Opnieuw Spurgeon: zwak geloof en sterk geloof wandelen beiden op de smalle weg ten leven. Zwak geloof moet wel aangespoord worden en vermaand worden, om zich te versterken en te groeien tot volwassenheid!

Je zegt dat het geen valse leer is. Ik zou je dat graag na willen zeggen, maar wanneer de voorwaarden niet in de Bijbel staan en toch als belemmering worden gepredikt, wordt het op zijn minst heel spannend! Daarom: toets het aan het Woord. Wat niet is naar het Woord, zal geen dageraad hebben. God werkt door Zijn Woord. Dat is het zaad van de wedergeboorte en Zijn Woord is goed, maar de verantwoordelijkheid voor de prediker is dus maximaal. Spreek ik naar de zin en mening van de Geest? Dat is het (enige) criterium. Niet dat ik er zo door gesticht of geraakt of bemoedigd wordt of dat de dierbare gangen van het volkje van God worden gepreekt, maar deze ene vraag: Is Hèt Woord Zelf aan het woord geweest?

Volgende vraag: “Het kan nooit zomaar en uiterlijke (bij)zaken tellen erg zwaar. Als je iets vertelt over je eigen geloof tegen deze mensen, dan bedrieg je jezelf volgens hen. Mensen uit de PKN en zelfs HHK worden veel te makkelijk ‘zalig gepreekt’. Is het niet vreemd dat mensen uit de OGG en GGiN vaak meer aandacht besteden aan uiterlijke zaken, dan aan hun eigen zaligheid?”

Laten we dit vasthouden, dat het inderdaad nooit zomaar kan. Een wonder van de kant van God is noodzakelijk en nodig. Geloven wordt gewerkt door de Geest. Is nooit van ons. Ook niet na lang nadenken of mediteren of... Maar laten we ook niet twijfelen aan God. Hij spreekt, Hij roept, Hij lokt, Hij dreigt en dat alles WELMENEND, om ons te bewegen tot het geloof. In Zijn Naam beveel ik je te geloven en je te bekeren. En wie zo tot Christus vlucht, komt nooit bedrogen uit. 

Laten we elkaar niet oordelen en veroordelen. Ik kan en mag niet zeggen op grond van iemands getuigenis: je bedriegt jezelf. Dat kan alleen maar wanneer het niet is naar het Woord. En die angst voor zelfbedrog is verwoestend en werkt verwoestend en ontneemt alle vreugde en blijdschap van het geloven. En iemand die van zichzelf zegt niet bekeerd (liever: niet wederomgeboren) te zijn, moet vooral zijn of haar mond houden en zorgen dat eerst de eigen zaakjes in orde worden gebracht. Dan oordeel en veroordeel je elkaar niet meer, maar dan bouw je elkaar op in de liefde. En wanneer er dan harde woorden gesproken (moeten) worden, is dat altijd vanuit de liefde en brengen we elkaar bij Jezus. Als oordelen en veroordelingen je de weg naar Jezus Christus versperren, mag je volgens mij wel stellen dat dit geen christen is die spreekt. Een christen zal zijn of haar naaste liefhebben als zichzelf (en zijn eigen ziel) en alles eraan doen om de ander bij Christus te brengen, zoals Andreas Petrus bij Jezus bracht.

Wanneer alle nadruk op de uiterlijke dingen komt te liggen, dan zijn we net als de Farizeeën. Zonder Geest! Zonder liefde! Hard. Wettisch! Er staat niet in de Bijbel dat ik in driedelig zwart moet gaan, bedroefd over de wereld alsof ik elke dag naar een begrafenis onderweg ben. Geloven is vrede, blijdschap, liefde... en jammeren over je zonde en je slechtheid doe je maar in de binnenkamer voor God. Daar is alle reden toe, maar breng dat bij de Heere. 

Tegelijk maak ik mij wel zorgen over een modern fenomeen, namelijk dat alles er maar mee door kan. Je mag komen zoals je bent, klinkt het dan. Dat is waar. Maar je komt wel voor God. En je leeft voor Zijn aangezicht. Dagelijks. Dan kom ik niet half naakt tot Hem gevlucht en wanneer ik door Zijn gerechtigheid ben bekleed, ga ik niet halfnaakt over straat, geef ik niet al mijn tijd aan de verleidingen van dit aardse enz. enz. Dan heilig ik Zijn dag, Zijn Naam, mijn ouders en meerderen gehoorzaam, seksueel rein enz. Maar, let wel, als VRUCHT van het geloven. Zo bekeer ik mij dagelijks, in denken, doen, spreken en zwijgen, laten en luisteren. En toets ik mij aan de BIJBELSE vruchten, zoals in Galaten 5 genoemd of elders.

Ik weet niet of mensen uit de OGG en GGiN meer aandacht aan de uiterlijkheden geven als aan de eigen zaligheid. Maar wanneer je van die eigen zaligheid niet zeker bent en de Geest kwijt bent, dan blijven de uiterlijkheden en de discussies daarover vaak over en is dat het enige nog, wat rest. Roklengte, haarlengte, Bijbelvertaling, Psalmberijming, kleurcodes, taalcodes enz. beheersen dan de discussie. En verder maar afwachten. Nogmaals, het is niet Bijbels.

Je stipt nog iets aan over de HHK. Mensen worden daar echt niet anders zalig of makkelijker zalig dan waar dan ook. Ik preek niemand zalig. Dat kan ik niet eens en dat mag ik niet. Maar de Heere gebruikt de preek (Woordbediening en bediening van de verzoening) zeker als middel om zalig te maken. En dat gebeurt! Wanneer het Woord naar HET WOORD gesproken wordt, is de Geest aanwezig en werkt en dan wordt het door het licht van de Geest niet makkelijker, maar wel nodiger en noodzakelijker om tot Christus te vluchten, Die in de prediking niet alleen wordt beschreven en voorgesteld (achter tralies of een dikke winkelruit), maar Die daadwerkelijk wordt verkondigd en aangeboden, in de armen wordt gelegd en tegen de deur van je hart staat te leunen en te kloppen. Bid, klop, zoek, omdat Jezus bidt, klopt, zoekt. Hij is de Eerste en de Laatste en alles wat er tussen ligt. Dan wordt God verkondigd en aangeboden in Jezus Zijn Zoon als een God Die gezworen heeft geen lust (plezier) in je ondergang te hebben, maar daarin (plezier heeft), dat je je bekeert en leeft (Ezechiël 33:11). Dan wordt God verkondigd als (en spel deze woorden één voor één): “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid” (Exodus 34: 6 -7). Dan wordt God verkondigd als de smekende God, Die op Zijn knieën jou bidt: Laat je met God verzoenen (2 Korinthe 5). Dan wordt Hij verkondigd als de wachtende Vader, Die Zijn kind thuis wil hebben (Jesaja 30/Lukas 15). Die Zijn handen uitstrekt naar een opstandig volk (en zo kan ik nog wel even doorgaan). Kortom: als de gewillige en goedwillende God. Calvijn zegt tegen zijn catechisanten over geloven dat: “het een zekere en vaststaande kennis is van de Vaderlijke goedwilligheid van God jegens ons, gelijk Hij door het Evangelie betuigt dat Hij ons door de weldaad van Christus tot een Vader en Beschermer zijn zal.”

Het is een lang antwoord geworden. Ik hoor de vraag in jouw vraag en die vragen hoor ik vaak. Veel te vaak. Laten we bidden (dat is: de handen vouwen EN uitsteken EN laten wapperen) dat we met alle kerken één zijn in Woord en Geest, in de gezindheid van Jezus Christus en in de korte tijd die ons nog rest tot de Wederkomst, alles op alles zetten wat in ons vermogen ligt, om zondaren te dwingen om in te komen, want er is nog plaats (Lukas 14). Voor de mensen buiten de kerk en in de kerk. Ook voor jou en mij.

Ds. J. R. van Vugt

Ds. van Vugt gaat in 'Pastorie online' ook in op het enorme aantal reacties (112) op zijn antwoord op deze vraag:

Ds. J.R. van Vugt

Ds. J.R. van Vugt

 • Geboortedatum:
  22-10-1970
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

113 reacties
Zv70
27-07-2021 / 21:45
Ik herken de vraag en de onzekerheid die dat meebrengt. Wat een mooi antwoord! Dank dominee!
Benjamin001
27-07-2021 / 22:08
Ik zou in het vervolg als Refoweb zijnde op z'n minst hier een GGiN-diaken een antwoord op laten geven. Dat moet echt wel haalbaar zijn.

Dan kunnen dingen als
- "omdat een hele schare zwarte (overwegend) mannen met meetlinten klaar staat om te meten en oordelen en beoordelen..."
- "navelgestaar"
- "bedroefd over de wereld alsof ik elke dag naar een begrafenis onderweg ben"
in het vervolg achterwegen gehouden worden.

En dan kan er een antwoord gegeven worden zoals de gewaardeerde ds Van Vugt over zíjn HHK een antwoord geeft.

Daarnaast herken ik me niet in de vraagstelling van de vraagsteller.
Maar dat terzijde.
Jantje1
27-07-2021 / 22:51
Eens met @Benjamin001.

Ik schrik behoorlijk van hoe de (O)GG(iN) hier wordt weggezet. Refoweb-onwaardig!!

Waarom kon ouderling Bart Bolier uit de GGiN van Elspeet hier geen antwoord op geven?

Ik hoop dat ds. Van Vugt inziet dat je zo niet kunt praten over medeambtsbroeders. Ik vind dit buitengewoon schokkend. Je scheert hiermee een heleboel mensen over één kam.
Zv70
27-07-2021 / 23:33
Ik vond het antwoord ook niet overal even fijn om te lezen, het steekt hier en daar wat, m.i. vooral omdat het zo pijnlijk confronterend weergeeft wat er aan de hand is. Niet altijd en overal (dat zei ds ook niet), maar toch best vaak. Ook niet altijd als formele leer, maar in de praktijk helaas wel. Waardoor velen niet tot geloofszekerheid komen of -erger- bij Jezus vandaan gehouden worden. Want je moet wel zeker weten dat het (?!) echt is... Echt hoor, mensen worsten daar niet zelden tientallen jaren mee. Die belijden arm te zijn en niets te bezitten, maar kunnen het niet 'pakken'. Vorige week in het RD nog: een stukje waarin gewaarschuwd werd tegen 'geestelijke diefstal'. Je kunt dus kennelijk iets stelen wat je aangeboden wordt en dus neem je het maar niet aan... Dat hè, dat voedt ongeloof!
Jantje1
28-07-2021 / 00:58
Ik ontken niet dat er bepaalde uitwassen zijn waar er een ongeestelijk klimaat heerst. Maar zoals de vraagsteller en ds. Van Vugt dit hier neerzetten is echt niet de norm en ook absoluut niet tot stichting van de naaste.

De Catechismus zegt in Zondag 43, over het negende gebod, dat ik 'mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevordere'. Daar is in deze vraag en dit antwoord geen sprake van. Ik hoop dat ds. Van Vugt dat inziet. En anders hoop ik dat hij eens wat ambtsbroeders uit de gemeenten binnen de genoemde kerkverbanden in zijn (toekomstige) omgeving om een reactie vraagt op dit antwoord. Ik vind het schokkend als je zo praat over medeambtsbroeders en collegapredikanten. Dat kan niet en dat mag niet.
Gtn
28-07-2021 / 07:19
Ik herken de vraag goed, en ben juist enorm blij met dit eerlijke antwoord. Rechts reformatorisch krijgt een spiegel voorgehouden... Dúrven we daarin te kijken?
Samanthi
28-07-2021 / 08:42
@ benjamin en jantje https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/27855/je-ellende-door-en-door-kennen/

Als ik dit antwoord lees, dat zie je dat wel degelijk dat die leer zo gebracht wordt, oké hier en daar is het dicht getimmerd, maar toch: eerst dit beleven anders...

Ds van Vught doet zijn naaste geen kwaad, hij noemde geen enkel persoon.
Als hij schreef dominee die en die, dan zou hij dat wel gedaan hebben.
1988
28-07-2021 / 13:43
Ik had het sterk gevonden van de redactie als een vraag als deze voorgelegd werd aan bijv. Dhr. Bolier. Of de vraag aan een predikant uit genoemde kerkverbanden voor leggen met de vraag of ze willen reageren, al is het maar voor een keer.

Een vraagstelling als deze draagt alleen maar bij aan karikatuurvorming en wordt helaas door het antwoord niet weggenomen omdat de predikant terecht opmerkt dat hij over de prediking niet veel wil zeggen omdat hij hier onbekend mee is.

Als lid zijnde van de GGiN kan ik zeggen dat ik nog nooit gehoord heb van voorwaarden om zalig te worden! Alle predikanten binnen dit kerkverband heb ik meerdere keren gehoord, ook de meeste predikanten binnen de OGG.

Wel is het zo dat er gezegd wordt dat de Heere mensen leidt in een weg van overtuiging en ontdekking naar de kennis van verlossing. Volgens mij is dat niet heel vreemd! Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen in de wijze van leiding. Maar een uitzondering is geen regel en daar lijkt het vandaag de dag wel steeds meer op.

Ik zou het advies willen geven; luister eens zondags mee dan kan je zelf horen of er nu echt van voorwaarden wordt gesproken. Of dat het vrije genade is, dat waar we ten diepste vijandig tegenover staan want vrije genade botst met ons wezen. De stream van Barneveld, Urk en Gouda is vrij toegankelijk en soms ook na te luisteren.
1988
28-07-2021 / 14:07
Nog even een toevoeging, de vraag stellen is natuurlijk goed, maar als deze niet weerlegd of beantwoord kan worden draagt het bij aan karikatuurvorming.
Jantje1
28-07-2021 / 14:20
Dank, @1988, voor je reactie. Ik ben het er helemaal mee eens.

Ik hoop dat de redactie hier nog op kan reageren en kan aangeven waarom ze ouderling Bolier of iemand van de OGGiN hier niet op hebben laten antwoorden en gekozen hebben voor iemand die meegaat in de karikatuurvorming van de vraagsteller.

En hoe ziet men deze vraag en dit antwoord in het licht van Zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus? Is de redactie het met mij eens dat dit een overtreding is van deze Zondagsafdeling? Zo nee, waarom niet?
Omega
28-07-2021 / 14:21
Ik kan me voorstellen dat je als lid van de GGiN inmiddels niet meer hoort hoe ernstig het in je eigen kerkverband is gesteld met de aanbieding en vervolgens de toeëigening. Oftewel: een prediking met bevel van geloof en bekering! Het bekende verhaal van de kikker die je langzaamaan opwarmt en die zich genoegzaam laat koken.

Het was vast mogelijk geweest om iemand uit de GGiN antwoord te laten geven. De eigen Keuringsdienst van Waren zou vast heel wat milder zijn geweest ;-)
1988
28-07-2021 / 14:38
@Omega

Je veronderstelt nu dat een lid van de GGiN alleen maar luistert naar de prediking binnen zijn eigen verband en daardoor moeite heeft met objectief luisteren (iets wat feitelijk niemand kan).

Maar om dan maar met de deur in huis te vallen, een vraag aan jou; hoeveel preken heb je binnen de GGIN (recent) gehoord om te kunnen stellen dat het zeer ernstig is? Of lees je dit soms op Refoweb? Of hoor je het van mensen die weg gegaan zijn bij de GGiN? Ik hoop voor je dat je niet mee doet aan onverhoord oordelen.

Als het niet het geval is raad ik je om de komende tijd eens wat mee te luisteren. Je wordt er niet slechter van, of... toch 'wel' om maar bij de vraag te blijven
Omega
28-07-2021 / 14:47
@1988 Ik moet erkennen dat het alweer een jaar geleden is dat ik enkele preken van GGiN-predikanten heb beluisterd. Maar begrijp ik het goed dat er inmiddels veel is veranderd? Dat de prediking ruimer is geworden en dat Christus welmenend aan alle hoorders wordt aangeboden, met bevel van geloof en bekering?

Zou jij de url van zo'n preek (of meerdere natuurlijk) hier willen plaatsen, zodat we allemaal kunnen meeluisteren en constateren dat jij gelijk hebt?
Zv70
28-07-2021 / 14:55
Ds. begint met: "(...) Ik wil daarom niet over kerkverbanden praten of over de prediking aldaar, simpelweg omdat ik die onvoldoende ken. Wat ik wel wil doen, is met je de Bijbel openen en van daaruit jouw vragen beantwoorden. Ik loop de vragen die je stelt gewoon maar langs." Vanuit dít perspectief wordt de vraag beantwoord mensen!

Had Bolier geantwoord, dan had dat weer de schijn van de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar het gaat er m.i. niet eens om wie er gelijk heeft. Inderdaad, de vraagsteller focust op GGiN en OGG, ik denk overigens dat het bij de GG zeker óók speelt én dat het ook binnen de HHK wel voorkomt. Dus laten we het antwoord 'breed' lezen en inhoudelijk toetsen aan de Bijbel en niet aan ons gevoel.

Laten we eerlijk zijn: het ís een gegeven dat in sommige kerken maar een heel klein deel tot geloofszekerheid komt. Zou dat echt los staan van de prediking? Dáár gaat het antwoord over.

Gods zegen allemaal!
1988
28-07-2021 / 15:01
Er is zo ver ik weet niks veranderd aan de inhoud van de prediking. Vrijwel elke dienst wordt ieder mens aangesproken, met bevel van geloof en bekering.
En m.i. nog belangrijker wordt er op Christus gewezen en wordt Hij in al Zijn rijkdom voor ogen geschilderd als Degene waar alleen het Leven in te vinden is.

Url's heb ik niet. De meeste diensten zijn na te luisteren en van Barneveld kan je alleen meeluisteren.

Verder zoek ik geen discussie en reageer nauwelijks op vragen. Maar wil echt voorkomen dat er onjuiste en onterechte beeldvorming ontstaat. Ik hoop daarom dat er meer scribenten uit genoemde kerkverbanden een bijdrage willen -gaan- leveren.
Omega
28-07-2021 / 15:19
@1988 O zeker wordt Christus voor ogen geschilderd. Ik ken een predikant in de GGiN die dat kan als geen ander. Maar wat heb ik er aan als ik er vervolgens niet aan mag komen. Alsof een cipier mij als hongerige gevangene een heerlijke, geurige, worst voorhoudt, maar ik mag er niet van eten. Dat is geen evangeliebediening, maar geestelijke marteling.

Ik spreek bewust over een welmenend aanbod van genade in Christus in combinatie (!!!) met bevel van geloof en bekering. Dat is er niet in de GGiN. Nog nooit gehoord daar. Ik moet het doen met een halve Christus en dus een lege dop.

En als ik mij vergis, dan bied ik met alle plezier hier mijn excuses aan. Maar dan wil ik wel het bewijs daarvan geleverd hebben. Wat mij betreft is ds. Van Vugt nog veel te voorzichtig geweest.
1988
28-07-2021 / 15:31
@omega

Ik zou zeggen luister de komende tijd een aantal preken. Dan hoef ik je stellingname niet te weerleggen maar kan je dat zelf doen.

Een goede dag verder
dorual1
28-07-2021 / 15:35
De reacties zijn gemengd, de vraag is voor de een herkenbaar, voor de ander karikatuurbevorderend. Laten we elkaar niet oordelen en veroordelen zegt de ds in het antwoord. Het zou het antwoord een stuk sterker gemaakt hebben als al die "snerende"opmerkingen achterwege zouden zijn gebleven. Het antwoord geeft aan de bedoeling voorzichtig te zijn, en vanuit het Woord.
Ik denk dat er heel veel mis is onder ons (en niet alleen in de OGG/GGiN), vandaar dat velen de elementen die aangedragen zijn in de vraag wel zullen herkennen, maar elkaar bespreken op Refoweb op deze manier brengt ons in onze grote verdeeldheid niet dichter bij elkaar. Mag de spiegel niet worden voorgehouden? Jazeker, maar geen vertekende spiegel. ook al zie je in de vertekende spiegel ook best wel onvolkomenheiden van je portret.
"de" prediking binnen welk kerkgenootschap bestaat niet. Ik ben geen lid van beide kerkgenootschappen, maar heb bij diverse predikanten hieruit gekerkt. Met genoegen denk ik terug aan de authenticitiet van wijlen ds. van der Poel. En als ds Malan zijn scheldkannonades eens achterwege liet kon ik jaloers naar zijn prediking luisteren.

Ik weet dat er heel veel misverstaan is rond het begrip "geestelijke diefstal" @Zv70, want inderdaad, iets wat je wordt aangeboden kun je niet stelen, maar je kunt uitgenodigd worden op de bruiloft en toch worden buitengeworpen omdat je geen bruiloftskleed wilde aantrekken. Denk daar meer eens over na. Dat is "geestelijke diefstal".
En ja er wordt onder ons veel afgetobt, maar ik vind het te gemakkelijk om daarvan de schuld te schuiven naar de prediking. Als we straks voor de rechterstoel staan wordt ons excuus op dit punt echt niet aanvaard. En zeker, predikers die niet het volle evangelie verkondigen, zullen zich daarvoor moeten verantwoorden, maar nooit is dit een excuus voor mijn ongeloof
Jantje1
28-07-2021 / 15:46
@Omega,

Je gedachtengang klopt van geen kanten. Ik weet dat er veel contacten zijn tussen broeders uit de BhP-hoek van de CGK en de GGiN.

Toen ds. Weststrate bevestigd werd in Elspeet heb ik met grote aangenaamheid mogen luisteren naar ds. Roos. Hij haalde toen (in het Engels) een uitspraak aan van Spurgeon: 'Zoals een bloem is voor een bij, is Jezus Christus voor mij.'

En ook een preek van ds. Van de Kieft over Galaten 6: 14, die hij enkele jaren geleden hield in de HHK van Staphorst ben ik nog niet vergeten.
Jantje1
28-07-2021 / 15:48
Ik ben tegen de HSV, dus hier nog even de tekst in de betrouwbare SV: Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Terug in de tijd

Wanneer kan je nu zeggen dat je een echt goede relatie hebt en dat je de stap kan zetten om te trouwen? Ik sta voor die ...
geen reacties
27-07-2009
Wij hopen later dit jaar te gaan trouwen en komen te wonen in een dorp met alleen een Hersteld Hervormde Kerk en Oud Ger...
geen reacties
27-07-2022
Mijn man en ik hebben vijf kinderen. Een daarvan komt na zijn huwelijk niet meer thuis. Hij heeft radicaal het contact m...
26 reacties
27-07-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering