Het moet toegepast worden

N.J. Teerds / 4 reacties

04-12-2018, 14:33

Vraag

Ik heb een vraag aan een ambtsdrager van de Gereformeerde Gemeenten. Wat wordt er toch bedoeld als er in de preek gezegd wordt dat iets toegepast moet worden? Hoe weet je of iets toegepast is of dat je het misschien zelf gestolen hebt, zoals ook wel gezegd wordt? Hoe kun je onderscheid maken tussen de waarheid en je eigen huichelachtige hart. Ik heb deze vraag al aan veel mensen voorgelegd, maar niemand heeft een duidelijk antwoord. Ik hoop dat u deze vragen kunt beantwoorden.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hartelijk dank voor je vragen. Als ik goed lees heb je me drie vragen gesteld.  Twee over de persoonlijke toepassing van Gods genade in je leven en één over het onderscheid tussen wat echt is en wat niet echt is. In deze vragen laat je je intense betrokkenheid op zeer wezenlijk zaken zien.  Dat waardeer ik, want wij zijn allen op weg naar onze eeuwige bestemming.

Je geeft aan dat je deze vragen al aan velen hebt voorgelegd, maar niemand heeft je een duidelijk antwoord kunnen geven. Dat is voor jou teleurstellend en nu vraag je aan mij of ik die vragen wel  duidelijk kan beantwoorden. Dat is voor mij niet zo gemakkelijk, want mijn ervaring als ambtsdrager is dat je zulke vragen het beste in een persoonlijk gesprek kan beantwoorden. Dat kan echter niet, dus ik zal het op deze manier proberen. 

Bij het lezen van je vragen dacht ik direct aan een gedeelte uit vraag en antwoord 21 van Zondag 7 uit de Heidelbergse Catechismus. Dat antwoord gaat over een waar geloof. Het laatste stuk uit het antwoord luidt: “Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus’ wil.” Hier spreekt de Catechismus dus over mensen die mogen geloven dat de zaligheid ook voor hen is. “Ook voor mij!” Het gaat hier om mensen bij wie de genade is toegepast. Maar dan kom je als vanzelf bij de vraag: hoe weten die mensen dat dan? Daar gaat het bij jou om. 

Laten we samen het antwoord lezen. Wat staat er? Deze mensen geloven dat alles wat in de Bijbel staat waar is. Ze weten het, ze hebben het onderzocht en ze houden het voor waarachtig. Ze geloven van harte dat het hele Woord van God écht Gods Woord is. Wat staat er in Gods Woord? Het wordt wel eens kort samengevat: Er is één God, er zijn twee wegen en er zijn drie stukken! In de Bijbel staat dat God verloren zondaren zoekt. God zoekt en God werkt. Weet je wat God dan werkt? Een vertrouwen, dat de Heilige Geest in je hart werkt.  Als de Heilige Geest in je hart werkt, dan mag je geloven dat wat er over verlorenen in de Bijbel staat echt waar is! Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij! Waar spreekt en werkt de Heere? Daar, waar zijn Woord wordt gepreekt of gelezen. Daar, waar je uit je Bijbel leest, waar je bijvoorbeeld een dagboekstukje overdenkt. 

De Heere werkt op Zijn tijd en wijze. Soms spreekt de Heere zeer onverwachts, soms pas na een lange tijd door Zijn Woord. Tegelijk is er de weg van het gebed. Wat bid je dan? Zo maar enkele voorbeelden: “Uit de diepten roepen ik tot U, o HEERE” (Psalm 130). Of: “O God, zij mij zondaar genadig!” (Lukas 18:13). 

De Heere komt dus op Zijn tijd! Die tijd mogen we afwachten. Dat doet de dichter van Psalm 130 ook: “Ik blijf den HEER’ verwachten; mijn ziel wacht ongestoord; ik hoop ik al mijn klachten, op Zijn onfeilbaar woord.”
 
Het antwoord op je vragen over de toepassing houdt in dat jij mag geloven dat de Heere Jezus ook voor jou naar deze aarde is gekomen. Dat gedenken we in deze weken van Advent. Hij kwam naar de aarde om zondaren zalig te maken! Daarin spreekt de Heere Zelf door Zijn Woord heel persoonlijk tot jou.

Nu nog de laatste vragen: “Is het gestolen? Is het wel waar? Ik heb een bedrieglijk hart.” Volgens mij kennen al Gods kinderen de twijfelingen en het verdriet over hun huichelachtige hart. Met die gedachten bespringt de duivel hen. Ook de verleidingen steken soms de kop op en daarbij kunnen eigen zonden zo gekoesterd worden. Wat een twijfel is er dan! Is dat vreemd? Nee, dat staat ook in de Bijbel. De Heere Jezus Zelf leerde Zijn discipelen bidden: “En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze!” Als er verleiding is en de boze overheerst ons, dan komt de twijfel in het hart, maar... de Heere blijft getrouw. Wat doet Hij? Hij komt terug op Zijn eigen werk en Hij houdt Zijn kinderen vast.

Als Hij laat zien: “Ik ben uw Heil alleen”,  mogen ze geloven, dat het echt is. Dan wordt (weer) ervaren dat hun levenshuis op de Rotssteen Christus is gegrond.

Nog even terug naar je andere vraag: Wat is het verschil tussen waarheid en huichelachtigheid? Wie kan daarover oordelen? Volgens mij kan niemand je dat precies vertellen. Ons huichelachtig hart zou zonder Jezus zalig willen worden. Maar als het waarheid in je hart is, gaat het om Jezus alleen. En altijd blijft het je gebed: “Zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg!” (Psalm 139 vers 24). 

Verschillende mensen hebben geprobeerd op jouw vragen antwoord te geven. Natuurlijk is het goed om je vragen te stellen en anderen met je te laten meedenken. Maar uiteindelijk is er maar Eén Die werkelijk een antwoord kan en je het ene nodige kan schenken. Dat is de Heere, door middel van Zijn Woord en Zijn Geest. Dat heeft nooit iemand verdiend, maar: O Heere, spreek Gij toch tot mijn ziel: Ik ben uw Heil alleen! Dat wens ik je van harte toe.

N. J. Teerds

N.J. Teerds

N.J. Teerds

 • Geboortedatum:
  24-09-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik Ido Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  ouderling; docent

4 reacties
CrA
06-12-2018 / 22:15
Beste vraagsteller, toepassen is het geleerde in de praktijk brengen. Wat heeft een piloot eraan dat hij een bepaalde techniek geleerd heeft? Heel veel, want hij kan dan bijvoorbeeld in een storm de geleerde techniek toepassen, zodat hij het vliegtuig veilig aan de grond kan zetten. In HC zondag 23 wordt iets dergelijks gevraagd namelijk, wat heb je nu aan het geloof(vr 59). Alles, want je bent door Jezus Christus rechtvaardig voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. En wat doe je nu met deze kennis? Die moet je in de praktijk gaan brengen(toepassen), net als die piloot. Wanneer gebeurt dat? In de storm: als je geweten je aanklaagt dat je al de geboden van God hebt overtreden en dat je daar nog steeds toe in staat bent(vr 60), dan moet je die kennis gaan toepassen. Als je dat niet doet, wordt je weggeblazen.
jewannes
08-12-2018 / 13:47
Ik denk dat CrA het toch van een andere kant bekijkt als de hr. Teerds en slaat de plank dan ook volledig mis! Als er in de preek gezegd wordt dat iets toegepast moet worden, gaat dit uitdrukkelijk over de toepassing van het werk Gods, of de belofte Gods, door kracht van de Heilige Geest.
De Heilige Geest moet het toepassen aan een ziel. Er is geen algemene verzoening en de waarachtige bekering is een zeer persoonlijke zaak. De beloftes in Gods Woord zijn niet voor iedereen van toepassing. Ook niet als je zegt, de beloftes van zalig worden ed. zijn voor mij, want ik geloof dat.
Dit wordt het geloven met het verstand genoemd. Ook wel een historisch geloof. Dan gaat het over een wetenschap hoe God kan werken. In Jacobus 2 vers 19 staat, Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
Alles wat de Heere beloofd heeft moet ook door de Heere zelf aan de ziel van een zondaar worden toegepast. Met eerbied gesproken, persoonlijk overhandigd worden.Toegepast. Hiermee komen alle nabijkomende gelovigen te kort. Die willen er ook niet aan! Je moet er aan ontdekt worden dat het geloof een gave van God is. (Dit is ook weer een vorm van toepassing van Gods kant). Hoe en wanneer dit gebeurd is bepaald door God. Het wordt een gebedszaak. Niet als een rechthebbende vanwege iets wat je geleerd hebt of omdat je ergens van overtuigd bent. Alleen door genade in ootmoed en afhankelijkheid tot de Heere. Aan bedelaars voor de troon der genade, daar wilt de Heere Zijn werk en Zijn beloftes aan toepassen. Die zullen door de toepassing van de verdiensten van Christus door het werk van Gods Geest, zalig worden.
aleph
08-12-2018 / 23:14
Zie ook:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14662/het-moet-toegepast-worden/

Een heel duidelijk antwoord!
Jesaja40
09-12-2018 / 19:53
Beste vragensteller.
Het is primair de taak van de verkondiger om op een zo duidelijk mogelijke wijze uitleg te geven. Dat moet geen abstract verhaal zijn en beslist geen metafoor. Wat staat er in de tekst waaruit gesproken wordt? Welke boodschap of welke vertroosting zit daar in? Men kijkt meestal hoog op naar een voorganger en verwacht ook van hem dat hij op een voortreffelijke wijze zijn/haar gemeente dient. Als er van onze koning David gezegd wordt dat hij een man naar G’ds hart is dan is dat volkomen juist en correct. Het is geen beoordeling van mensen maar de Eeuwige zelf die daarover spreekt in Zijn woord.

Ja, maar koning David had toch ook zijn fouten en was in principe toch een moordenaar door een van zijn dienstknechten, Uria moedwillig op te offeren? Dat alles om zijn overspel te verdoezelen. Dan heeft u volkomen gelijk en kijkt u met menselijke ogen naar dit gruwelijke. Wat is de boodschap, de verklaring, waarom dit in de Bijbel staat? Dat gedoe is toch nergens voor nodig en waarom moet dat nu juist in het geschiedenisboekje van het Huis van Israël opgeschreven worden? Zeker in onze dagen wordt daar door de ongelovige heel hard op gelachen en snerend wordt er gezegd: wat een bekrompen tijd.

U, die waarschijnlijk niet tot het Huis van Israël behoort kijkt ook heel anders naar dit voorval. Als David al zulke slechte dingen doet en een man naar G’ds hart wordt genoemd mag u dat niet in een lijn op u zelf betrekken. Ja, maar ook ik kijk naar een andere vrouw en volgens Yeshua is dat ook al overspel. U heeft gelijk, dat is het ook naar de letter én de geest van de geboden. Waar gaat het om een man naar G’ds hart genoemd te worden? Hoe komt David aan die eretitel? Komt dat omdat David in de lijn zit van onze Messias? Is dat zijn verdienste voor die eretitel? Nee, daar zit geen enkele verdienste vanuit de mens gezien. En toch, het staat er en dan moeten wij verder zoeken hoe dat toch mogelijk is.

Koning David zag zijn fouten vroeg of laat in. Hij haalde niet zijn schouders er over op vanuit de gedachte: foutje maken is menselijk. Zo redeneert menig mens. Het erkennen van de fout, het berouw tonen en om vergiffenis vragen is de sleutel tot de man naar G’ds hart. Nee onze koning David kon geen vergeving meer vragen aan Uria. Door diens dood was dat onmogelijk geworden. U kent het verloop van David en Bathsheba, hun onwettige zoon sterft voor de 8e dag en is naamloos gebleven. David neemt Bathsheba als wettige echtgenote. Pas later wordt uit dit wettige huwelijk de vredevorst Salomo geboren.

Heel frappant is dat de begeerlijke blikken van David naar zijn buurvrouw de opmaat is naar de troonopvolger van David die de geslachtslijn van de Messias voortzet. Daar loopt wel het misdadige gedrag van David dwars door heen. Waarom staat dit er allemaal? Wel als eerste: de mens, hoe goed deze het ook bedoeld is beslist niet heilig, dat is alleen de Eeuwige. Wij kunnen ons dus niet spiegelen aan alle personen die voorkomen in de Bijbel. Maar wij kunnen wel van hen leren hoe het wel en hoe het echt niet moet. Wat dat betreft is de Bijbel een heel eerlijk boek, die beslist niets verdoezeld voor ons.

Waar wij wel achter kunnen komen is de les die ons voorgehouden wordt. Van iedere voorganger wordt geëist dat deze het Woord van G’d op een juiste én verantwoorde wijze uitlegt aan alle toehoorders. Het noemen van de feiten en de gevolgen in de tekst dienen te worden uitgelegd vanuit de context die er in de Bijbel staat. Als het goed is zal iedere voorganger zich daaraan houden. Leerstellingen, hoe nuttig deze kunnen zijn, dwalen af van de Bijbelse tekst. Daar is vaak een vrijere interpretatie of een leergezag aan verbonden. Blijf dus gewoon bij de Bijbel, daar zit gewoon meer in.

Uit ervaring weet ik dat veel voorgangers zich geen raad weten met de Bijbelse Joodse cultuur en context. Met alle respect naar hen: zij kiezen dan maar voor de belijdenisgeschriften voor de uitleg. Dat roept eerder vragen op omdat in die geschriften meerdere uitleg mogelijk is. De Bijbel gaat wel open, dat betwijfel ik niet. Wel de menselijke invulling van het vermoedelijk handelen van de Eeuwige. De Bijbel is primair een Joods boek en daarin kunt u lezen hoe het “Uitverkoren volk” handelt. Het verdient echt geen schoonheidsprijs en het roept ook afschuw op over bepaalde handelingen die daarin beschreven staan.

De strafgerichten zijn over het Huis van Israël gekomen. En toch blijft als een rots staan: “Het uitverkoren volk” ook nu nog in onze dagen is dat niet herroepen. U mag leren hoe het wel en hoe het niet moet vanuit de Bijbel.

U hoeft geen David te worden, dat kunt u ook niet, deze is gewoon uniek. U mag uzelf blijven, afhankelijk van uw Schepper. U mag eerlijk alles aan Hem vertellen wat u allemaal hebt uitgehaald in uw dagelijkse leven. U mag ook om vergeving vragen ook voor wat u onbewust hebt gedaan.
Naar uw naaste is om vergeving vragen is heel bijzonder. Dat kan alleen door openlijk te erkennen: ik ben fout geweest. Wat is de schade? Want die hoor ik, volgens de Bijbelse normen, te vergoeden. Het is de welwillendheid, de genade van uw naaste dat hij/zij u wil vergeven. U mag nimmer tegen hen zeggen: “u moet mij vergeven”, dan is het geen genade meer. Vergeving vragen is: eenrichtingsverkeer vanuit de dader gezien. Genade verlenen is: eenrichtingsverkeer vanuit de benadeelde gezien.

Wee de man/vrouw die verhard en van geen genade wil spreken.
Ik hoop dat u met deze toevoeging iets kunt en dat het Bijbelse principe u aanspreekt. Het is altijd goed om een voorganger aan te spreken omtrent zijn woorden die hij verkondigd. Lastiger wordt het als er een preek gelezen wordt. Leeft de voorganger niet meer dan kunnen geen vragen meer aan hem gesteld worden. Zijn preek is geschreven in een tijd waarin er andere omstandigheden waren.

Mijn persoonlijke ervaring is om een oude preek te laten rusten. Gewoon fris een studie op te pakken en daar vanuit een preek samen te stellen. Die past weer in het juiste tijdsbeeld en woordgebruik en sluit aan bij de hoorders.
Je kunt op dit bericht reageren. Klik hier om in te loggen.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 15 jaar en er is een jongen van 20 jaar die al een hele tijd telkens naar mij kijkt. Ikzelf krijg ...
geen reacties
04-12-2006
Mijn vader drinkt veel alcohol. Ik vind hem een alcoholist. Ik zou graag op grond van de Bijbel willen laten zien dat de...
geen reacties
04-12-2008
Ik ben een jonge vrouw en heb een prima seksleven met mijn man. Tijdens de seks verlies ik heel veel vocht. Het spuit er...
geen reacties
04-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering