Speciaal getuigenis over verongelukt kind

Dr. C. A. van der Sluijs / 20 reacties

26-01-2018, 15:39

Vraag

Mijn moeder zei na de begrafenis van een kind (niet ons eigen kind) toen ik zei hoe moeilijk ik het had gevonden, dat de dominee niets zei over het kind en de eeuwige bestemming. “God heeft er geen bijzondere getuigenis van gegeven dat het kind boven is, dus dan mag je het kind niet de hemel in praten, want dan weet je het niet zeker.”

Ik vind dit enorm moeilijk. Wat m.i. (ik bedoel dit als een groot wonder) wel zeker is, is de kracht van het genadeverbond en als een kind wordt weggerukt uit dit leven (verongelukt) en in zijn heel jonge leven de Heere niet vertrapte, maar diende, dan mogen we toch op grond van het genadeverbond wel troostend weten waar het kind is? Niet op grond van onze bekering of op grond van dat God er getuigenis van geeft waar het kind is, maar op grond van de vastheid van Zijn beloften? Is het Bijbels dat God er speciaal getuigenis van moet geven wil je mogen hopen? En als we mogen geloven, moet God daar dan ook in je leven nog -als extra- een getuigenis van geven? Zijn dan al die mensen die dit mogen geloven dan allemaal zelfbedriegers omdat ze niet kennen dat God het heeft bevestigd?

Antwoord

Ik begrijp je moeder wel. En ik begrijp jou ook wel. Maar lees eens wat er staat in De Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, paragraaf 17, daar gaat het over een kind van godzalige ouders. Alleen zij kunnen geloven op een zaligmakende wijze in de beloften van God, ook voor hun kinderen. Al het andere geloven, is geen geloven, al is het nog zo goed en meelevend bedoeld. En ook voor godzalige ouders zal het geen vanzelfsprekend geloven zijn, maar een geloven door de genadeworsteling heen. Daarmee zeg ik niet dat dit verongelukte kindje niet zalig zou kunnen zijn, maar alle vanzelfsprekendheid is hier uit de boze. Letterlijk. Omdat wij met onze kinderen van nature in het boze liggen, en daarom aan allerlei ellendigheid, ja aan de dood zelf onderworpen zijn. Je moeder heeft gelijk, dat er in zo’n geval vaak een getuige met een getuigenis komt van ’s hemels wege, omdat dit kind zelf niet (meer) spreken kan. 

Wees beducht voor alle verbondsautomatisme, dat vandaag onze kerken vergiftigt. Daarmee komt God niet aan Zijn eer en wordt geen mens zalig (ook geen klein mens, zoals een kind). Dan troosten we onszelf met een leerstellige troost, die op den duur toch geen echt houvast biedt. Laat liever de ernst wegen van onze verlorenheid voor God van nature, dat we niet zalig kunnen worden, tenzij we opnieuw geboren worden. Eenmaal geboren is verloren, maar tweemaal geboren is verkoren – zei men vroeger. En het zal waar zijn. Of wij dit nu willen geloven of niet. Maar het echte geloof gelooft naar God toe en niet naar zichzelf toe. Ik hoop zo in deze ontzaglijk tere kwestie enig licht te hebben laten schijnen vanuit het Woord van God. Alleen dat zal bestaan tot in eeuwigheid. Dan gaat het eerst en vooral om God, en zo om  onszelf en onze kinderen. Van harte sterkte!

Met hartelijke groet, 
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

jonggestorven kinderen
20 reacties
CorsdeKort
26-01-2018 / 20:46
In Markus 10 staat:
13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.
14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.
15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

“Geboren is verloren” staat nergens in de Bijbel. Bovenstaande wel!

Destijds kwamen de ongelovige Joden van boven de 20 jaar niet in het beloofde land. Die van onder de 20 werden blijkbaar als niet volwassen / toerekeningsvatbaar beschouwd.
De kinderen zijn geheiligd in de ouders maar kinderen van ongelovige ouders zijn pas toerekeningsvatbaar als ze zelfstandig en bewust kunnen kiezen.

Zij die God kennen moeten toch wel snappen dat een rein klein kind of een baby die nog nooit iets slechts gedaan heeft onmogelijk verloren kan gaan (zelfs als het niet gedoopt is).
Die kinderen van Markus 10 waren ook niet gedoopt en Jezus zelf werd pas op zijn 30e gedoopt.

God is goed, Hij is eerlijk. Hij is een rechter die alle ins- en outs kent: de achtergronden, de opvoeding, de situaties, het karakter en Hij wil ieders behoud. Jezus redde zelfs nog die boef-aan-het-kruis.
Van_Berea
26-01-2018 / 20:50
Het is een uiterst teer onderwerp wat hier besproken wordt. Een onderwerp dat ook onze Dordtse vaderen bezighield. Onze geloofsbelijdenissen willen niets anders dan de Schrijft naspreken. We lezen in het aangehaalde artikel: Dat Godzalige ouders niet twijfelen moeten aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen welke ‘God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Het is onjuist dat er alleen zekerheid is van de zaligheid van deze kinderen, als iemand daarvan een speciale getuigenis mag hebben. Die zaligheid is niet afhankelijk van menselijke getuigenissen, want die kunnen afhangen van onze ervaringen en gevoelens. Nee, er is een vaster grond waarop onze vaderen wijzen: het genadeverbond, dat de ouders (indien de kinderen gedoopt zijn) ook beleden hebben dat ze in Christus geheiligd zijn. Gods verkiezende liefde gaat via de bedding van het verbond. Die lijn trekt onze geloofsbelijdenis op grond van Gen. 17 en 1 Kor. 7:14. Nee, geen verbondsautomatisme. Kleine kinderen kunnen niet zonder wedergeboorte naar de hemel gaan. Maar God kan wel hen met Christus verenigingen. Dan zijn ze met Christus levend gemaakt. Dan ziet God hen aan in Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Daarom moeten Godzalige ouders niet twijfelen ……
Omega
26-01-2018 / 21:21
@CorsdeKort Begrijp ik het goed dat jij de erfzonde/schuld ontkent?
Van_Berea
26-01-2018 / 21:52
Zie mijn reactie op het antwoord van ds. Van Campen "vragen bij erfschuld". 29-12-12. Overigens lees ook de reactie op zijn antwoord na mijn reactie.
Omega
27-01-2018 / 14:48
@Van_Berea Je eerste reactie heb ik gelezen en daar kan ik mij van harte bij aansluiten. Prachtige uitleg vanuit de grondtekst. Die is nog veel rijker dan onze vertalingen. En inderdaad, doe als de gemeente van Berea.

Je tweede reactie zie ik nergens staan.
CorsdeKort
27-01-2018 / 22:07
Men “erft” van zijn ouders lichamelijke eigenschappen, karakter en ook een vlees (waarin geen goed woont). Daarnaast “erven” kinderen van ouders die ver van God leven ook nog een verkeerde moraal, een slecht voorbeeld e.d. en oogsten ze mogelijk ook narigheid die gevolg kan zijn van zonde (zoals scheiding na overspel).

Kinderen van godsvruchtige ouders zijn daarom gelukkig te prijzen. Zij zien gelukkige ouders die goed en vriendelijk zijn, die zich zelf als offer geven aan Hem en aan de ander en die als het toch een keer wat fout gaat, vergeving vragen en niet hard blijven. Ouders die van God houden en met Zijn woord bezig zijn; niet omdat dat hoort maar als “hobby” en die langzamerhand door De Pottenmaker naar Zijn beeld gevormd worden

Men is pas zondig al men heeft gezondigd. Zondigen is wetsbreuk of zoals in Jakobus 1 staat:
“12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt (dus dat kan), want, wanneer hij de proef heeft doorstaan (dus dat kan), zal hij de kroon des levens ontvangen (dus dat kan), die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 DAARNA, ALS DIE BEGEERTE BEVRUCHT IS, BAART ZIJ ZONDE; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Zondigen is dus bewust toegeven in de verzoeking. Een baby kan dat niet. Die is verstandelijk nog niet zo ver en heeft ook geen regels en geboden die het kan overtreden. Schuld heeft men pas als men ongehoorzaam is geweest staat hier!
Omega
28-01-2018 / 14:51
@CorsdeKort Dank voor je heldere uitleg, waaruit blijkt dat je het niet eens bent met wat de Bijbel hierover schrijft. Dat begrijp ik, omdat de leer van de Noorse Broeders je dat ook verbiedt. Mijn advies zou zijn om die leer eens kritisch tegen Bijbels licht te houden, ook inzake (de ontkenning van) de Godheid van Christus.

De Bijbel is evenzo helder over de erfzonde:

-Rom. 3:10: "Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een" (dus ook geen pasgeboren baby).
-Rom. 5:12: "Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben."
-Rom. 7:18: "Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is [wel] bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet."
-Ef. 2:3: "Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen."
-Ps. 51:5: "Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen."
-Job. 14:4: "Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een."
Emeth
28-01-2018 / 18:06
1 Korinthe 15:22
Want zoals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

1 Timotheüs 4:10
Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die de REDDER is VAN ALLE mensen, in het bijzonder van de gelovigen.
CorsdeKort
28-01-2018 / 22:18
@omega
Foei, G. je verlaagd je naar spelen op de man i.p.v. spelen op de bal on onterechte aannames. Dat is een man van jouw kaliber niet waardig!

Wat ik schijf doe ik voor eigen rekening; niet namens CGN of zo.
Ik houd van God, Jezus en de Bijbel en wil mij JUIST graag daardoor laten leren. Gods woord is mij meer van een leer of (de mening van) mensen. Daarom vind het dan ook fijn dat jij met tekst en uitleg komt dan kan ik mij beter jouw (of jullie?) uitgangspunt begrijpen en wellicht krijg ik zo ook meet licht over de zaak.

Overigens worden wij later in de hemel niet beoordeeld op onze afkomst of leer maar op ons leven, ons gedrag en de mate waarin wij gehoorzaam zijn geweest, ons door de Geest hebben laten leiden en ons door Hem hebben laten vormen. Dus broeder: lankmoedig zijn en (ook) de irritatie aan het kruis!
Gouwenaar
29-01-2018 / 09:46
@Omega, dank voor je reacties waaruit blijkt dat jij de waarheid in pacht meent te hebben en niet te beroerd bent om op de man te spelen.
Het is Bijbels beter te onderbouwen om voeten te wassen dan om oren te wassen vermoed ik zo.

Jij weet net zo goed als iedereen dat het bewijs voor de erfzonde-leer flinterdun is (en om die reden dan ook in heel veel kerken niet beleden wordt).
Wat me opvalt in jouw reactie (maar ook in die van dhr. Van der Sluijs), is dat ze gespeend zijn van enig empatisch vermogen naar de ouders van dit kind toe.
Is dat de wijze waarop Jezus sprak?
Is dat de wijze waarop de bijbel spreekt?
Nina
29-01-2018 / 18:07
Jammer dat de dominee niet met een Bijbelse onderbouwing komt over zo'n 'getuigenis van 's hemelswege'. En ook heel belangrijk: hoe weet je dat zo'n getuigenis waar is?
Van_Berea
29-01-2018 / 22:19
Dat is dan ook de reden dat ik daarop reageerde. Het gevoelen van de predikant en de mening van de moeder zijn (subjectieve) persoonlijke gevoelens. Er is gelukkig een vastere grond die ik aan de hand van de DLR heb proberen weer te geven.
Aanbevolen het boekje van Ds. Kempeneers ‘Ik zal tot hem wel gaan…’ We lezen dat het voor onze (oud)vaders een geloofsworsteling was: ‘Waar is ons jonggestorven kleine?’ En nog steeds zie je die worsteling van ouders die een jong kind naar het graf moeten brengen en de troost als de Heere daar licht over geeft vanuit zijn woord. Zo lees je in Jer. 31:17 En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere.
Omega
30-01-2018 / 15:18
@CorsdeKort Volgens mij speel ik niet op de man, maar op de mannen. Hoewel Noorse Broeders ook zusters kunnen zijn heb ik begrepen ;-) Het lijkt me nogal logisch om je bijdrage tegen het licht te houden van het genootschap waartoe je behoort. Dan hoef je niet namens hen te spreken, je bent er wel onderdeel van en je deelt die geloofsvisie. Overigens geldt dat ook voor Jehovagetuigen, van wie er hier eveneens enkele rondhuppelen. Of wat dichter bij huis, leden van de Ger. Gem. in Ned. Immers, waar je mee omgaat, raak je mee besmet. His masters voice, zeg maar. Ik trek het dus wat breder.

In dit licht bezien begrijp ik je bijdrage (dat schrijf ik ook), maar ik probeer tegelijkertijd met de nodige onderbouwing vanuit hetzelfde Woord duidelijk te maken dat je reactie niet in overeenstemming is met wat de Bijbel hierover zegt.

Dat je er van probeert te leren, juich ik alleen maar zeer toe. Andersom lees ik vaak met interesse en instemming je reacties m.b.t. de heiligmaking. Maar in deze en andere wezenlijke zaken scheiden onze wegen helaas.

En eerlijk gezegd deel ik ook niet je mening dat niet de leer, maar alleen ons leven en ons gedrag bepalend zal zijn voor God. De Bijbel leert (dat is de enige ware leer) dat er sprake moet zijn van waarachtige bekering en waarachtig geloof. Het Woord maakt namelijk twee dingen heel duidelijk: niet iedere gelovige zal zalig worden (Matt. 7:21-23, Matt. 13), ja zelfs de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig (1 Petr. 4:18) en er zal sprake moeten zijn van heiligmaking (Hebr. 12:14). En wie er precies zalig worden wijst Jezus aan in de Zaligsprekingen (Matt. 5). Daar worden de kenmerken (over kenmerkenprediking gesproken...) genoemd van degenen die het eeuwige leven ontvangen.

Speciaal voor @Gouwenaar heb ik in deze reactie zoveel mogelijk Bijbelteksten geciteerd, anders denkt hij weer dat het mijn eigen mening is...
Gouwenaar
31-01-2018 / 09:02
Ook in deze reactie kom ik geen enkele vorm van empathie tegen...
Overigens geldt ook voor jou dat ik vanuit deze reactie wel een beeld krijg van welk genootschap de leer verkondigd die jij aanhangt.
"niet iedere gelovige zal zalig worden (Matt. 7:21-23, Matt. 13)" stel je in je vorige reactie.
In mijn Bijbel staat dat er toch niet... Ook niet in die teksten.
De rechtvaardige zal uit geloof leven weet je nog?

Maar terug naar het onderwerp: als je bij benadering geen idee hebt hoeveel pijn het doet een kind naar zijn of haar graf te moeten brengen, waarom meet jij, maar ook dhr Van der Sluijs, je dan een dergelijk flinterdun onderbouwd, ondoordacht, zelfingenomen (geldt Omega in mindere mate) en hard oordeel aan?
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde.
CrA
01-02-2018 / 13:56
Beste vraagsteller, als een kind in zijn/haar leven heeft laten zien dat het de Heere niet vertrapt en dient en vervolgens komt te overlijden, daarvoor is helemaal geen speciaal getuigenis van iemand nodig m.b.t. zijn/haar eeuwige bestemming. De Heilige Geest getuigt namelijk Zelf in Spreuken 8:17 "Ik heb lief wie Mij liefhebben en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden".
Toch komt het in de Bijbel wel voor dat anderen een getuigenis geven, denk aan David(2 Sam.12: 13-23) en Ahia(1 Kon.14:13). Ik denk dat het hier dan wel ging om kinderen, die het met hun leven niet hebben kunnen laten zien, dat zij de Heere dienden.
Dat een kind de Heere dient is, zoals je ook zelf zegt, een groot wonder van genade, want onze kinderen worden niet zo, maar in zonde ontvangen (Ps. 51:7). Gelukkig dat Jezus niet als volwassene naar deze wereld gekomen is, maar juist daar begonnen is, waar het bij ons mensen fout ging:de conceptie.
CorsdeKort
01-02-2018 / 23:31
@Omega
Natuurlijk komt mijn spreken in grote delen overeen met onze leer. Maar voor zover ik weet komt die alleen en geheel overeen met Gods woord. Daarom ben ik ook geïnteresseerd in een andermans licht over Gods Woord; ik wil mijn leven namelijk inrichten naar Gods woord en niet naar een leer van mensen of een organisatie of wat dan ook.

Je schrijft ook dat een mens (ik) “besmet” wordt door met wie hij omgaat. Bedankt voor dit compliment. God is mijn Vader en Jezus mijn broe(de)r, ik ben Zijn eigendom en het is alle dagen mijn hele verlangen om mij door Hem te laten vormen, wat het ook kost!

Mijn omgang met Jezus bewerkt inderdaad (strijd, lijden, tuchtiging en) omschepping; naar zijn beeld; heiligmaking. Dit heeft dan ook prioriteit in mijn leven; dat staat elke dag op 1 en ik ben dankbaar dag God dit willen en werken in mij werkt want ik heb het niet verdient.

Reden van mijn schijven hier is de onophoudelijke drang om te getuigen van Gods wonderen en geheel herscheppende werk in het leven van een mens en mijn wens om ook anderen hierin te helpen. Ik besef dat ik hier gast ben op deze site en ik ben dankbaar voor de ruimte. Jij ook bedankt voor je aandeel hierin.
dorual1
02-02-2018 / 07:21
Het antwoord van de dominee wordt door Gouwenaar gekarakteriseerd als gespeend van empatisch vermogen. We hebben het hier over een teer onderwerp, wat ook de ds aangeeft in zijn antwoord. Hij heeft begrip voor zowel de moeder van de vraagsteller als de vraagsteller zelf.
Een mens wordt niet zalig op het getuigenis van een mens. Ik zou de uitspraak van de moeder daarom niet graag de mijne maken toch heb ik er ook wel in zekere zin begrip voor, zoals de ds omschrijft. Bij het sterven van mensen is het altijd een enorme opgave om te varen tussen de klippen van een troost waar geen grond voor is omdat zij voorkomt uit onze menselijke wens dat het met mensen die uit onze omgeving sterven goed zal zijn in de eeuwigheid of aan de andere kant de klip van het koud per conclusie redeneren: de overledene heeft in zijn leven geen tekenen van nieuw leven laten zien, dus hij of zij is voor eeuwig verloren. Dat het ons maar mag aansporen tot bekering.Er is tussen deze twee klippen een begaanbare weg.
Op Refoweb zijn hierover al veel meer antwoorden geschreven; ik verwijs naar een recent antwoord en de verdere verwijzingen daarin. Mogelijk heeft de vraagsteller daar aanvullende steun aan:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/25048/zaligheid-van-overleden-zusje/

En @Cors Ik stel je betrokkenheid en passie op prijs, maar ik kan de soms wat betweterige reacties van Omega op jouw posts wel begrijpen en waarderen. Je kunt wel zeggen dat je je alleen door het woord van God laat leiden en niet wilt worden aangesproken op je "afkomst", maar waarom laat je je dan niet overtuigen door de vele schriftbewijzen die telkens op jouw posts worden gegeven als het gaat over het ontkennen van de erfzonde en je mening dat gelovigen hier reeds in een staat van zondeloosheid kunnen geraken. Met deze onbijbelse standpunten bedrieg je jezelf en breng je lezers hier op refoweb in verwarring.
Ook het bovenstaande kan mogelijk absoluut en betweterig overkomen, maar dat is dan maar weer mijn drang om te getuigen van datgene wat ik meen van de Heere uit Zijn Woord geleerd te hebben.
Geboren is verloren staat nergens zo letterlijk in de Bijbel, maar wat er mee bedoeld en omschreven wordt wel. Daarom moeten wij wederom geboren worden want tenzij dat wij wederom geboren worden, zullen wij het koninkrijk Gods niet zien (Joh. 3) Dus tweemaal geboren is verkoren, zoals de ds die onliner aanhaalt. Over het algemeen moet je voorzichtig zijn met geestelijke oneliners, maar deze kan ik van harte onderschrijven.
WillemB
02-02-2018 / 11:22
Graag wil ik nog een kleine aanvulling geven waarin het troostvolle slot van de Dortse Leerregels ons ook op wijst.

Let op, het wordt in ontkennende zin geschreven:

Dat daarmee wordt geleerd (…) Dat veel onschuldige kleine kinderen der gelovigen van de borst van hun moeders worden afgerukt en op wrede wijze in het helse vuur geworpen worden, zodat hun noch het bloed van Christus kan baten, noch de doop, noch het gebed van de kerk bij hun doop.
Omega
02-02-2018 / 20:59
@Gouwenaar Als je dan toch een keer de Bijbel citeert, doe het dan wel volledig en in zijn verband.

1. Er staat niet alleen "oordeelt niet...", maar ook "... oordeelt een rechtvaardig oordeel" (Joh. 7:24).
2. Evenzo als het gaat om de rechtvaardige die uit het geloof zal leven. Je citeert een half vers. Rom. 1:17 maakt eveneens duidelijk dat er dan wel sprake moet zijn van een waar geloof ("uit geloof tot geloof"). En wat dat ware geloof precies inhoudt legt Jezus helder uit in de zaligsprekingen (Hij verklaart die personen zalig).
3. En als jij niet kunt ontdekken in de door mij aangehaalde teksten dat niet iedere 'gelovige' (er zijn er nogal wat die zich als zodanig presenteren en in Zijn Naam profeteren) zalig wordt, dan vrees ik inderdaad dat je een andere Bijbel hebt. Een zeer dunne, dan wel. Of je wilt het niet lezen. Dat kan ook natuurlijk.
4. Empathie gaat allereerst gepaard met de waarheid. De dokter kan een terminale kankerpatiënt wel wijsmaken dat alles goedkomt, maar daar is de zieke niet bij gebaat. En ja, dat is ook de wijze waarop Jezus sprak (en de Bijbel spreekt) als dat nodig was/is. De Samaritaanse vrouw ontving vooraf een aantal levenslessen en werd op haar zonden gewezen, alvorens Hij Zich als Christus aan haar openbaarde. De Kananese vrouw kreeg eerst een lesje ootmoed. En tegen de joden zei Hij: Gij zijt uit den vader den duivel. In de hele Bijbel zul je ook niemand vinden die zo vaak over de hel en het oordeel heeft gesproken als Jezus Zelf. Jezus was eerlijk en vaak vlijmscherp. Hij was dan ook niet populair bij de joden. Uiteindelijk bleef er maar een handjevol mensen over. En Diezelfde Jezus is nog steeds niet populair. Veel gelovigen willen een lieve Jezus waar je niet alleen mag komen zoals je bent, maar ook mag blijven zoals je bent. Helaas, die bestaat niet. Althans niet in de Bijbel.
5. Na twee miskramen in ons gezin kan ik het verlies van een kind enigszins aanvoelen, denk ik. Misplaatste troost maakt dat verlies echter alleen maar erger. Overigens is het niet de vraagsteller die een kind kwijt is geraakt.

@CorsdeKort Ik deel hier de visie van @dorual1 Nogmaals, je schrijft soms erg mooie dingen waar ik helemaal achter kan staan, maar ten diepste geloof je in een andere Jezus. En dat heeft als gevolg dat je aan het Woord afbreuk doet, ja zelfs je eigen zaligheid op het spel zet. En dat gun ik je niet. Juist jou wens ik het eeuwige leven toe, in de gunst van God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het gaat hier niet om andere accenten, daar kan ik best mee leven, maar om het Wezen van de zaak en van het Woord. Dat wil ik naspreken, niets anders. En hoe mijn kerkverband daar over denkt, boeit me geen sikkepit. Kerken en religieuze bewegingen kunnen dwalen. Regelmatig zelfs, helaas. Maar Gods Woord dwaalt nooit.
henkie
03-02-2018 / 22:00
Ik lees dit antwoord van ds. vd Sluijs over hetzelfde onderwerp:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/6229/na-zwangerschap-van-40-weken-overleed-mijn-kindje/
Dat neemt wat misverstanden weg, denk ik.

Terug in de tijd

Mijn vrouw en ik zijn zeven jaar getrouwd. Nu is mijn vrouw al enige tijdje depressief. Ze heeft een nieuwe baan, maar h...
geen reacties
25-01-2006
Een vriendin van mij houdt van de muziek van Scott. Dat is een groep christenen die door hun (pop)muziek het Evangelie b...
2 reacties
25-01-2010
Ik loop op dit moment stage binnen de gezondheidszorg. Op mijn vorige stageplek ben ik weggegaan door omstandigheden die...
1 reactie
25-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering