Belofte aan God gebroken

J.P. van den Brink / 67 reacties

27-03-2017, 16:16

Vraag

Een tijd geleden heb ik een belofte aan God gedaan. Die belofte heb ik gebroken. Ik heb zo’n enorme spijt, heb Hem zo vaak gesmeekt me te vergeven. Ik lig er ‘s nachts wakker van, ik blijf er maar aan denken. De Heere heb ik lief, al blijkt dat totaal niet uit mijn daden, ik haat het om Hem verdriet te doen. Hoe moet ik nu verder? Alsnog proberen om me aan die belofte te houden, of heeft dat nu geen zin meer? Ik wou dat ik het goed kon maken, ongedaan kon maken, maar dat kan ik niet. Voel me zo enorm schuldig, walg van mezelf en weet echt even niet meer wat ik moet. Toen ik de belofte net gebroken had heb ik van schaamte een halfuur met m’n hoofd onder een deken gelegen. Het slaat nergens op, ik weet het, maar ik ben mezelf even kwijt door deze enorme fout. Ik weet dat Hij van me houdt en mijn zonden heeft gedragen, maar des te verschrikkelijker hoe ik met Hem ben omgegaan. Hoe nu verder?

Antwoord

Inmiddels zijn er op Refoweb diverse antwoorden over het onderwerp: doen van geloften. Als je zoekt op de zoekterm gelofte, kom je diverse antwoorden tegen die je verder kunnen helpen  en je vindt er ook diverse verwijsteksten die onderstrepen wat je zelf ook al zegt, namelijk dat je een gedane belofte moet houden. Het is als een eed, die je voor Gods Aangezicht hebt uitgesproken en die je niet mag breken.

Het is altijd verblijdend als mensen zich met een krachtige belofte aan de Heere en Zijn dienst verbinden. Dat kan publiekelijk (belijdenis, doopbelofte) maar ook in het verborgene tussen jou en de Heere alleen. Het kan zijn dat je je zo verbonden weet aan de Heere, dat je daar een speciale belofte bij doet. We vinden dat in de Bijbel o.a. bij Hannah, die een kind van de Heere verbidt en als deze haar geschonken wordt, hem belooft ‘weg’ te schenken om in de tempel te dienen. Bij Jephta na zijn overwinning. Bij Petrus, die de Heere krachtig belooft dat hij Hem niet te zal verlaten (en met hem de andere discipelen!). En zo meer.

Ik heb bewust deze voorbeelden gekozen om aan te geven dat niet in alle gevallen deze belofte nagekomen is (of kon worden). Hannah heeft inderdaad haar kleine Samuel onder de hoede van Eli gebracht toen hij enige jaren oud was; ook Jephta heeft zijn belofte gehouden maar, zoals de meeste verklaarders zeggen op een andere manier dan hij beloofd had. De Heere vraagt geen mensenoffers. Maar wat zou Jephta hebben moeten doen als er een onrein dier uit zijn huishouding hem het eerst had genaderd? Die had hij toch onmogelijk aan de Heere kunnen offeren (zo las ik in een van de antwoorden op Refoweb). En bij Petrus lezen we hoe hij Zijn meester heeft verloochend.

In zijn algemeenheid zou ik willen adviseren als je de Heere een belofte wil doen, dit eerst goed te overdenken. Doe het niet in een opwelling. Bij Hannah kwam het na een jarenlange worsteling in het krijgen van kinderen en een levende verbondenheid aan de troon van God. Bij Jephta kwam het voort uit een diepe dankbaarheid voor God over de verkregen overwinning, maar was spontaan en niet doordacht waardoor het van zijn dochter uiteindelijk een groot en bewonderenswaardig offer heeft gekost. En Petrus had de Heere hartelijk lief, maar ook bij hem weten we hoe zijn belofte geen doordachte, weloverwogen zaak was. 

Ik weet niet welke belofte je aan de Heere hebt gedaan. Daarom vind ik het moeilijk om je een gericht advies te geven. Wellicht is het goed als je daar nog eens met je predikant of ouderling of een andere persoon die je vertrouwt in vertrouwelijkheid over spreken kunt. Als de belofte een goede zaak betreft, heeft het altijd zin om hem alsnog in te lossen.

Hoewel dit voorbeeld wellicht niet helmaal op deze situatie slaat wil ik wijzen op Mozes en zijn kinderen. Om een reden die ons niet bekend is, heeft hij bij de geboorte van zijn kinderen nagelaten zijn zoons te laten besnijden. Het gevolg hiervan is dat de Heere Mozes op weg naar Farao in een herberg zoekt te doden (Ex. 4:24). Als zijn vrouw Zippora alsnog de besnijdenis uitvoert, laat de Heere zijn straf varen. Het is altijd beter om een gelofte in te lossen ook al heb je hem aanvankelijk niet gehouden. Een niet ingeloste belofte blijft tussen de Heere en jou instaan, tenzij de belofte niet langer geldig is (een belofte kan ongeldig worden zoals bijvoorbeeld het geval is bij een trouwbelofte als een van beide partners overlijdt). Zo kan ook het houden van een niet ingeloste belofte door gewijzigde omstandigheden onmogelijk worden; je kunt ook een onmogelijke belofte hebben gedaan. Blijft in zo’n geval een schuldbelijdenis van jou voor God nodig.

Dan nog iets over je spijt en schuldgevoel. Je schrijft: Ik weet dat Hij van me houdt en mijn zonden heeft gedragen, maar des te verschrikkelijker hoe ik met Hem ben omgegaan. Daarmee kun je alleen bij de Heere terecht. Belijd hem je schuld en zonde. En als Hij je vraagt: Hebt gij mij lief? Dan wens ik je het antwoord van Petrus toe te mogen uitspreken: “Heere! Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik U liefheb.” Dan maakt Hij het weer goed!

Tenslotte nog een welgemeende kritische opmerking. Waar verwacht je het nu van in je leven? Van het feit dat je je houdt aan je beloften? Misschien heeft de Heere je in deze dingen juist wel willen leren dat wij van onszelf niet tot deze dingen bekwaam zijn! Verwacht het toch niet van jouw standvastig geloof en gehoorzaamheid! Wij blijven, ook na ontvangen genade, het toch zo vaak houden op onze werkheiligheid. O, je mag de Heere dankbaar zijn als je bewaard mag worden voor de zonde en je moet ook tegen de zonden strijden en je beloften de Heere betalen. Maar het belangrijkste is dit, wat diezelfde Petrus later schrijft in zijn tweede zendbrief (3:18): “Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.”

Gode bevolen!

J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

67 reacties
CorsdeKort
27-03-2017 / 22:30
Beste Vraagsteller

Ik denk dat ik je helemaal begrijp.

Ik heb in het verleden ook meerdere plechtige belofte gedaan (om bepaalde zonde na te laten) maar op een gegeven moment was die zonde mij dan toch weer de baas en kwam ik mijn belofte dus niet na. Ik heb ervan geleerd om God geen zaken te beloven. Het is beter om te bidden: “Hemelse Vader, het is mijn verlangen om altijd uw wil te doen, maar u ziet mijn zwakheid. Geeft u mij genade dat ik altijd gehoorzaam ben om te luisteren naar mijn geweten en naar uw stem zodat ik heers over de zonde die in mijn leden woont”.

Wat de verbroken beloftes betreft: God is onze Vader in de hemel, toch?
Ik ben zelf ook vader en als mijn kinderen iets stouts gedaan hebben of ze zijn een belofte niet nagekomen dan snap ik dat. En als ik dan ook nog merk dat ze oprecht berouw hebben dan vergeef ik je graag, omdat ik van je houd. Daarna vergeet ik het snel. Denk aan die vergelijking. De Satan daar in tegen is de aanklager, die klaagt jou wel aan en kan dat jaren volhouden. Luister niet naar hem, hij is een bedrieger, een leugenaar. Wijs die leugenaar de deur en laat je niet aanklagen.

Mijn beloftes van destijds kwamen voort uit het feit dat ik ervan baalde dat ik dingen deed waarvan ik wist dat ze niet goed waren en ik hoopte dat zo’n belofte mij zou helpen hiervan af te komen. Ik kan mij voorstellen dat jij het ook zo hebt, dat je intenties en verlangen echt is, en daarom wil ik je graag bemoedigen.

God heeft mijn goede gezindheid en jarenlange worstelen gezien EN is mij te hulp gekomen.

Ik wil je die weg proberen uit te leggen:

In Romeinen hoofdstuk 8 staat: 5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. 7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, KUNNEN GODE NIET BEHAGEN. 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, INDIEN DE GEEST GODS IN U WOONT. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem NIET toe.

Dus een gewoon mens KAN NIET volkomen gehoorzaam zijn aan Gods wetten, dat is ONMOGELIJK. Daarvoor heb je de inwonende kracht van de Heilige Geest nodig.

Jezus werd door die Geest verwekt en had die geest vanaf het begin!
Die geest en kracht is (pas) sinds de Pinksterdag (Handelingen 1) voorhanden. Deze Geest krijg je niet zo maar, maar diegene die vermoeid is van zijn streven en alles op wil geven kan naar Hem gaan. Matteüs 11 vers 28: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

Dat juk is dat wij HET STERVEN VAN JEZUS in ons binnenste gaan omdragen:

Lukas 9: 23
Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. 24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.

Hier gaat het duidelijk niet om het kruis van Golgotha maar hier gaat het om het kruizegen van je zelf LEVEN, van het leven en doen naar je slechte ik. Daarom staat er ook:

Galaten 2 vers 20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

1 Korintiërs 1 vers 18
Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

1 Korintiërs 1 vers 18
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

Dus sterven is dus dat de zonde in ons afsterft omdat wij, onze oude mens, aan het kruis houden.

Romeinen 6 vers 6: dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7 want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde!!!

Bovenstaande is mijn leven nu. Mijn oude mens (slechte gezindheid) is gekruisigd en die verliest nu merkbaar zijn kracht. Ik ben gedoopt door de Heilige geest en heb overduidelijk een geest van kracht over mij waardoor ik mij verlustig in de Here, in zijn woord en om door de dag heen te luisteren naar Zijn stem. Ik herken mij in Jozef die zei: ”Hoe zou ik zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God” (Gen 29:9). Zonde is een gruwel voor mij geworden, ik wil Gods aanwezigheid in mij niet kwijt, maar Hem allen behagen!

Zo heb ik het ook (aangaande alle zonden) en hierdoor heb ik al langere tijd niet BEWUST gezondigd; integendeel!

Ik HEB wel (onbewuste / inwonende) zonde maar zodra ik die zie pak ik die (alsnog) aan, immers je kunt een vijand pas aanpakken als je hem ziet! Dit is de weg van heiligmaking, verder omgeschapen worden, naar zijn beeld.
AHHK76
27-03-2017 / 23:23
De duivel is heel slim.
Voordat wij de zonden doen, zegt hij: het valt wel mee, doe het maar.
Nadat wij de zonden deden, zegt hij: het is te erg, om vergeven te worden.
Hij wil ons bij de Heere vandaan houden en dit is een manier om dat te bewerken.
Maar Gods Woord spreekt: Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en waarachtig, dat Hij onze zonden vergeeft EN ons reinigt van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1 : 9. Daar mag je op pleiten en daar mag je in rusten.
Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schauw, waar het bloed door U gestort, mij de Bron des levens wordt.
Zie, ik breng voor mijn behoud, U geen wierook, mirre of goud, moede kom ik arm en naakt, tot de God die zaligmaakt, Die de armen kleedt en voedt, Die de zondaar leven doet.
Omega
28-03-2017 / 07:31
@CorsdeKort Hoewel je ook erg mooie dingen zegt, hoop ik niet dat je het mij kwalijk neemt als ik je niet geloof als je zegt: "Zo heb ik het ook (aangaande alle zonden) en hierdoor heb ik al langere tijd niet BEWUST gezondigd; integendeel!" Dan zou jij heiliger zijn dan al de Bijbelheiligen. Zoiets is alleen mogelijk als je zonden, geen zonden meer noemt maar (zoals sommigen hier wel vaker zeggen) foutjes. Maar ik ben alsnog bereid je te geloven, want wonderen zijn immers de wereld nog niet uit, als je een vergelijkbaar voorbeeld uit de Bijbel kunt noemen naast de Heere Jezus.
CorsdeKort
28-03-2017 / 11:18
Beste broeder @Omega

Tja, het geheimenis van de godsvrucht is helaas voor velen verborgen.

In het oude verbond kon men niet komen tot overwinning over bewuste zonde, men kon de wet nooit volkomen houden. Hun leven en zegen lag op het aardse vlak. Een overwinningsleven is (pas) mogelijk geworden nadat Jezus (onze voorloper) de nieuwe en levende weg had gebaand door zijn vlees en het startsein van deze nieuwe periode werd ingeluid door de uitstorting van die heilige geest.

De teksten die ik aanhaalde gaan over Paulus, dus die had het zo, lees ze maar na. En in Romeinen 7 heeft hij het niet over zonde DOEN maar over zonde HEBBEN, over dat hij bewust het goede deed maar onbewust regelmatig toch iets uitwerkte waarvan hij achteraf moest erkennen dat daar zonde in meegekomen was.

Ik heb nu geen tijd (aan het werk) maar kun hier later nog op terug.
Omega
28-03-2017 / 20:15
@CorsdeKort Ik denk toch dat je je Grieks wat moet bijspijkeren ;-) Paulus zegt in Rom 7:14: "...maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde." Letterlijk vertaald zegt hij: "De zonde is mijn bestaan", of nog beter: "Ik ben geheel onder de heerschappij van de zonde." Dit alles staat in de eerste persoon enkelvoud en in de tegenwoordige tijd. Oftewel, Paulus heeft het hier over zichzelf na zijn bekering.

Paulus maakt dus korte metten met jouw uitspraak. Er is maar één overwinningsleven en dat is in de hemel en op de nieuwe aarde. Johannes gaat nog een stapje verder en waarschuwt: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet" (1 Joh. 1:8). Een ernstige waarschuwing tegen de dwaling van het zogenoemde overwinningsleven. Maar juist daarom zijn we pelgrims. We wandelen immers door geloof en niet door aanschouwen (2 Kor. 5:7).
Marisa
28-03-2017 / 21:06
@ CorsdeKort

Je schrijft: ,,Zo heb ik het ook (aangaande alle zonden) en hierdoor heb ik al langere tijd niet BEWUST gezondigd; integendeel!''

Ik zou bijna zeggen: gefeliciteerd!, maar ik heb eerder een vraag en die luidt: wat is het 'integendeel' van langere tijd niet bewust zondigen?? Kortere tijd bewust zondigen misschien?


En je schrijft: ,,Ik HEB wel (onbewuste / inwonende) zonde maar zodra ik die zie pak ik die (alsnog) aan, immers je kunt een vijand pas aanpakken als je hem ziet! Dit is de weg van heiligmaking, verder omgeschapen worden, naar zijn beeld.''

Juist, Cors, en dat gaat door zolang je leeft.
dorual1
28-03-2017 / 21:55
@allen
Het topic is hier het doen van een gelofte. (en de vraag of het niet nakomen van zulk een belofte door God vergeven kan worden) Het gaat dus niet om de vergeving van "normale" zonden en de discussie of een mens in deze bedeling de status van zondeloosheid al dan niet zou kunnen bereiken, maar om als je de Heere al dient en je met een gelofte als het ware dubbel aan de Heere verbindt. Een verbreken van die speciale gelofte is dus "meer" dan een "gewone" zonde. Het niet gehoorzaam zijn aan Gods geboden (het zondigen tegen God) maakt al scheiding tussen God en je ziel, maar het niet nakomen van een plechtig uitgesproken belofte is een dubbele zonde, die bijvoorbeeld maakte dat Petrus bitter moest wenen.
@Corsdekort zegt: Mijn beloftes van destijds kwamen voort uit het feit dat ik ervan baalde dat ik dingen deed waarvan ik wist dat ze niet goed waren en ik hoopte dat zo’n belofte mij zou helpen hiervan af te komen.
Niet het doen van een gelofte maakt je vrij, maar alleen het bloed van de Heere Jezus. Een gelofte doen omdat je daardoor denkt de zonde de baas te worden is een oneigenlijk gebruik van de gelofte.
Hoe groot de genade ook is die God ons geeft, onze HC belijdt dat ook de allerheiligsten slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben. En toch is daar altijd het ernstige voornemen om niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden va n God te leven. Lees Psalm 119
Een gelofte is geen garantie om niet te zondigen, maar door het doen van een gelofte zet je nog eens een uitroepteken bij je liefde en je geloof.
CorsdeKort
28-03-2017 / 22:26
Allereerst is er duidelijkheid nodig wat zonde is. Er is:

(1) in zonde leven
(2) zonde doen = zondigen = tot zonde komen = in zonde vallen.
(3) zonde hebben
(4) de benaming: werkingen van het lichaam
(5) zondig

1. IN ZONDE LEVEN dat doen mensen waar de Satan blijvend vat op heeft. Zij zijn geestelijk dood. Die bedrinken zich, stelen, schelden- en vloeken maar raak, leven in overspel enz.. 1 John 3:8 - Wie zonde doet (in een Peshitta vertaling staat BEOEFENT), is uit de duivel.
Zonde beoefenen is (net als een vak beoefenen), geen ongelukje, geen val in zonde die je eigenlijk niet wilt, maar dit bewust doen, zonder enige schroom. Hij die dat doet is (op dat moment) inderdaad een kind van de Satan, niet van God. Pas na bekering (en) kan hij pas weer van God worden.

2. ZONDIGEN = ZONDE DOEN = TOT ZONDE KOMEN = IN ZONDE VALLEN doet zich voor als je tijdelijk ervoor kiest om niet in het vlees te lijden (1 Pet. 4:1) maar om toe te geven aan een verlokking van Satan via ons vlees.
We moeten leren niet in de zonde(muizen)val te lopen als Satan ons een "stukje kaas" voor houdt in de vorm van een zonde. Dit tijdelijk genieten brengt immers altijd ellende en een slecht geweten.
Om tot overwinning te komen en te blijven kost tijd en daarvoor hebben we een haat tegen de zonden nodig en natuurlijk het juiste begrip. Immers als je niet weet dat het mogelijk is om altijd in overwinning te kunnen leven hoe zou je dat dan kunnen bereiken?!

Het is daarom nodig om jezelf dagelijks op te bouwen met Gods woord.

Romeinen 6 vanaf vers 11: "Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade".

Ootmoet is hier de sleutel. Door je arm en zwak te weten blijf je dicht bij God, IN Hem (1 Joh.3:9). En met Hem kunnen wij over onmogelijkheden als muren springen en op legerbendes (in het vlees) in lopen (zegt David in Psalm 18:30). Zo ook de Godsman Kaleb: hij zelfs op zijn 80e nog zin in om de vijanden in de bergen (!) te lijf te gaan en het beloofde land in te nemen.

3. ZONDE HEBBEN. Ook al leven we met God, toch hebben wij zonde dat wil zeggen dat wij, ondanks dat wij volmaakt zijn in onze gezindheid (Fil 3:15) niet volmaakt (voleindigd) zijn (Fil 3 :12) en dingen doen of uitwerken die onvolmaakt zijn. Maar Paulus schrijft hier dat hij wel jaagt de (2e) volmaaktheid en hij streefde er zelfs naar om ook (net als Jezus) te komen tot een opstandig uit de doden (vers 10 en 11).

(4) Werkingen van het lichaam
Als wij dan ACHTERAF merken dat wij e.e.a. niet goed gedaan hebben dan kunnen wij deze werkingen van het lichaam alsnog door de Geest veroordelen (Rom 8:13b).
Wij wilden bijvoorbeeld iets goeds zeggen maar achteraf blijkt dat je iemand hebt gekwetst of bezeerd. Je wou juist het goede doen maar onbewust (je WEET weet het niet Rom 8 vers 15, in het Engels staat daar: Want wat ik uitwerk begrijp ik niet) daar kwam wat van je zondige mens mee.

Zonde vergeving is niet nieuw. Dat was er in het oude testament ook al, toen door het offer van dieren. Wat sinds de komst van Jezus wel nieuw is, is dat Hij gelijk aan ons is geworden; dat Hij in een vlees kwam dat aan der zonde gelijk (Rom 8:3) en dat hij een NIEUWE weg heeft gebaand, door het voorhangsel dat is zijn vlees (Hebr 10 vers 20).

Sinds de uitstorting van (de kracht van) de Heilige Geest kunnen wij Hem navolgen, vooruit gaan (1 Tim 4:15) Wij hoeven niet geestelijke kinderen te blijven maar kunnen groeien, volwassen worden en vaders in Christus. Door Gods genade kunnen wij ook te heersen over de zonde en kunnen de deugden rijkelijk in ons te voorschijn komen, als wij trouw blijven.

Titus 2 vers 11-14: Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Hij die uit God geboren is KAN NIET kan niet zondigen (1 Joh. 3 vers 9). Voor hem is dat net als een spruitjes hater die aangeboden wordt spruitjes te eten. Hij overweegt dat niet eens, hij WIL dat gewoon echt niet. Iemand die uit God geboren is vreest ervoor uit God te geraken. Hij wil de verbinding met zijn heiland niet verliezen, zijn geliefde Jezus geen verdriet doen, dat kan hem gewoon niet overkomen. Dat is vreze des Heren, godsvrucht.

(5) Wij zijn zondig d.w.z. wij hebben zonde gedaan en hebben inwonende zonde (1 joh 1 vers 8) en zullen ons leven lang verzocht worden. Maar dat zal niet steeds op hetzelfde gebied zijn, wij kunnen voortgang maken en net als de Joden destijds het aan hun beloofde land veroverden. Jericho en Ai vielen, net als bij ons onreinheid, geldzucht, eerzucht e.d. zullen vallen als wij ons trouw laten leiden door zijn stem en lijden naar het vlees HOE GROOT de reuzen ook zijn! Kanaäns inwoners “Reuzen” (zonden) kunnen wij pas verslaan als wij ze zien. Als die verstopt zitten of verderop in het land zijn en wij dus niet opmerken leven die dus wel (in ons) maar pas als wij zover zijn en ze zien kunnen wij deze verslaan.
Ze zullen dus nooit over ons (bewustzijn) heersen maar in ons doen kan wel e.e.a. van die onbewust inwonende zonde meekomen (werkingen des lichaams)

Helaas hoor ik vaak over valse genade in de trant van we moeten wel zondigen maar gelukkig is er genade, maar je maar niet druk. Dit is lekker goedkoop en jezelf voor de gek houderij en zo komt de geestelijke afval.

Maar de godvruchtige die wil meer én zal het licht op gaan. Daarom wil ik jullie opwekken om ijverig in je christen leven te zijn. Mét de geestelijke wapenrusting aan kunnen wij standhouden volgens Ef 6.
CorsdeKort
28-03-2017 / 23:08
Paulus getuigde van een leven met overwinning op bewuste zonde

Galaten 2 vers 20
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Johannes getuigde van een leven met overwinning op bewuste zonde

Jacobus 1 vers 2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt (terecht komt), 3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.
Vers 12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Petrus getuigde van een leven met overwinning op bewuste zonde

1 Petrus 1 vers 6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk
goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
Vers 15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; 16er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Hoofdstuk 2 vers 21: Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; 22 die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; 23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; 24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven

Hoofdstuk 4 vers 1: Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, 2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven. 3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

Zijn 2e brief hoofdstuk 1 vers 4
door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst

Johannes getuigde van een leven met overwinning op bewuste zonde

1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Hij en wij HEBBEN wel zonde en hebben ook allemaal gezondigd: Hoofdstuk 1 vers 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

MAAR als uitgelegd is zonde DOEN iets heel ander dan zonde HEBBEN.

Zonde doen kun je vanaf komen na bekering, wedergeboorte en leren niet meer te vallen. Van zonde hebben afkomen is een voordurend heerlijk reinigingsproces (reiniging / heiliging) Rom 8 vers 22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

Johannes gaat verder in hoofdstuk 3 (vroeger voor mij een raadsel)
vers 4: ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Hoofdstuk 4:
13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. 16 God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
Hoofdstuk 5: 18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

Tot slot nog een vers uit Openbaringen 3:

5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
12 Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.
21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
CorsdeKort
28-03-2017 / 23:17
@Marissa
Zondigen is bewust de verkeerde kant op gaan.
Integendeel is het tegen deel / tegen over gestelde najagen:
geduld beoefenen, mensen zegenen ook waarvan anderen zeggen dat ze het niet verdienen / kwaad met goed vergelden, voor anderen bidden, anderen dienen, anderen opdragen bij God in je gebedsleven, vrijgevig zijn, mild zijn, je tijd en energie inzetten voor anderen, trachten uit te munten in stichting, rein en edel zijn in je gedachten (alles is openbaar voor God), altijd vriendelijk zijn, dankbaar zijn, in de rust blijven als het tegen zit (God leidt je leven), tevreden zijn enzovoort gaande. Leven door de geest dus.
CorsdeKort
28-03-2017 / 23:35
@Omega
Ik ben niet geïnteresseerd in discussie en woordenstrijd maar als je oprecht meer wilt weten over een overwinningsleven door de kracht van de HG dan kun je me mailen en kan wellicht ik een keer bij je langskomen.
Dan kun je ook "mijn geest proeven".
Overigens ken ik nog 2 mede refoweb schrijvers die ook "met Christus gekuisigd zijn" en na een wedergeboorte leven in overwinning op zonde en Satan.
CorsdeKort
28-03-2017 / 23:39
Vraagsteller

Ook al was niet alles rechtstreeks aan jou gericht toch heb ik in mijn antwoorden jouw vraag en wens God niet meer teleur te stellen gedacht.
Succes in de strijd broeder! Ik heb geloof voor jou, dat jij Jezus meer zult leren kennen in je leven en dat gelukkig zult worden in je christen-leven.
CorsdeKort
28-03-2017 / 23:54
@Dorial1

Je schrijft: "Hoe groot de genade ook is die God ons geeft, onze HC belijdt dat ook de allerheiligsten slechts een klein beginsel van deze gehoorzaamheid hebben".

De HC is niet Gods woord en wat je citeert / daar staat, staat nergens in Gods woord. Onderzoek alles, en behoud het goede.

In Gods woord lees ik (wel):
1 Korintiërs 1 vers 18
te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare.

Dus de oude mens altijd aan het kruis en het leven (de deugden) van Christus rijkelijk in ons.

Als we het doel laag stellen dan wordt het nooit wat. Daarom op naar een flinke portie Goddelijke natuur, alle deugden rijkelijk verkrijgen, Hem gelijken, met Hem zitten op Gods troon.
U geschiede naar uw geloof!
Marisa
29-03-2017 / 13:35
@CorsdeKort
Dank je wel, Cors, voor je uitgebreide reacties.

Het is zeker niet de bedoeling dat we als we bekeerd zijn maar verder leven als voorheen en doorgaan met zondigen.
Door de inwoning van de Heilige Geest ontstaat er een verlangen om dicht bij God te leven en Hem gehoorzaam te zijn en kom je, als het goed is, terecht in het proces van levensheiliging.

Ook is het zo dat ik nooit nu al, tijdens mijn leven, kan weten dat ik helemaal en voor altijd van bepaalde zonden, die jij 'bewuste zonden' noemt, volkomen vrij kan zijn. Ik KAN dat, als mens, niet weten. God alleen weet dat.

Tel daarbij op de zonden die nog niet in beeld zijn en die jij 'onbewust' noemt. Dan kan ik niet anders concluderen dan dat ik een zondaar ben en blijf tot mijn laatste snik, en dat ik leef van de genade alleen.

Maar daarmee is niet alles gezegd, want tegelijkertijd is daar ook het al genoemde proces van levensheiliging, waardoor ik bepaalde zonden steeds meer kan nalaten, door de genade van God.
Maar ik koester geen illusies over mezelf als mens, en ook dat is ootmoed. God alleen kent mijn mensenhart.

Ik ben er dus niet op uit om op een dag bij mijzelf op te merken (en aan anderen te vertellen....) dat ik al een poos 'niet bewust' heb gezondigd. Wat stelt dat helemaal voor vergeleken bij wat Jezus Christus voor mij heeft gedaan?

Het gaat tenslotte om Jezus alleen. Om Hem! Om wat Hij heeft gedaan en om wie Hij is. En niet om wat ik wel of niet volbreng - gelukkig! Van mij wordt gevraagd dat ik in Hem geloof. Niet in mezelf en mijn kunnen.
Ik geloof in Hem! In Hem alleen.
Omega
29-03-2017 / 20:56
@CorsdeKort Je bent niet geïnteresseerd in een discussie of woordenstrijd, zeg je. Maar ondertussen post je wel een aantal reacties waarin je Bijbelteksten bij elkaar schraapt en uit hun verband haalt om je gelijk aan te tonen. Wat is het doel daarvan dan? Dat wij gehoorzaam ja-knikken en alles voor zoete koek slikken? Dat is juist waarom er zoveel dwalingen in het christelijk geloof voorkomen. Mensen die "ja en amen" roepen bij iedere wind van leer, zonder als de inwoners van Berea te onderzoeken “of deze dingen alzo waren.”

Bij je vijfnummerige overzicht over zonden mis ik de belangrijkste: het “zonden zijn.” Ons hart is namelijk van nature door en door verdorven. Er is niemand die verstandig is en God zoekt en allen derven Gods heerlijkheid (Rom. 3). Vandaar dat Johannes, zoals ik in mijn vorige reactie al aangaf, iedereen een leugenaar noemt die zegt geen zonden (meer) te doen. Niet ik, maar Johannes zegt dus dat je -als je beweert de zonden te kunnen overwinnen- jokt. Ik acht zijn getuigenis meerder dan dat van jou. En aangezien je veel waarde hecht aan het Woord van God, zo lees ik, zul je mij deze conclusie niet euvel duiden ;-) Paulus maakt in Rom. 7 helder dat ieder mens, ook na zijn bekering, een tweemens blijft: zondig en ellendig (Rom. 7:24). De teksten die je aanhaalt waaruit we zouden moeten concluderen dat Paulus er in dit opzicht naast zou zitten, kunnen daarom ook alleen maar uit hun verband zijn gehaald of er verkeerde conclusies uit worden getrokken. Ik zal dat zo feitelijk aantonen.

Dat de zonde geen heerschappij meer heeft over onze geest na onze bekering is helder, maar dat is wat anders dan dat wij een wonderlijk sprongetje kunnen maken naar de ‘verlichting’, zoals Boedhisten eveneens geloven. Als het de Bijbelheiligen niet eens lukt, waarom zou het jou en mij dan wel lukken?

Je noemt het voorbeeld van Paulus Gal. 2:20. Maar juist daar zegt Paulus dat hij (ook) nog in het vlees leeft, dus zondigt (“en voor zover ik nu in het vlees leef”). Hij legt daar juist uit dat alles wat hij nog aan zonde doet, vergeven wordt door het offer van Christus. Volkomen logisch, want als wij onze zonden kunnen overwinnen, hebben wij Jezus niet meer nodig.

Je zegt verder dat Johannes getuigde van een leven met overwinning op bewuste zonden. Jammer dat je daar geen tekst bij noemt, maar misschien dat je dat alsnog wilt doen.

Als volgend voorbeeld noem je Jacobus 1:2. Jacobus roept hier op tot volmaaktheid en ons onbesmet te bewaren van de wereld. En inderdaad, dat is ook wat God van ons eist. Maar dat wil niet zeggen dat wij ook aan die eis kunnen voldoen. Zeker, we zijn geen slaaf meer van de zonden. Oftewel, de heerschappij van de zonde is verdwenen na onze bekering, maar juist Jacobus maakt in zijn brief (en de andere briefschrijvers met hem) duidelijk dat de christenen van die tijd (en het is nu niet anders) er een complete puinhoop van maakten. Lees de hele brief maar eens en met name hoofdstuk 4. Hij zegt (vers 9): Besef nu eens de ellendige staat waarin jullie verkeren en treur daarover. Dus enerzijds Gods eis tot volmaakte heiligheid en anderzijds de praktijk: een hopeloze puinzooi. En daarom is het overwinningsleven niets anders dan een bedelend leven. Lege handen opsteken naar een heilig God om ze door Hem te laten vullen met genade. Dan moet je namelijk je eigen ego en eigengerechtigeid kruisigen en je laten (!) heiligen, in plaats van het zelf te doen. Heiliging is eigenlijk niets anders dan dagelijkse levenmaking (bekering).

Moeten we dan niet ook strijden tegen de zonde? O zeker en dat doen we veel te weinig zegt Paulus: “U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde” (Hebr. 12:4). Dat is dus de werkelijkheid. Het wel willen (met heel ons hart), maar het niet volbrengen (Rom. 17:19).

Zo ook de door jou genoemde 1 Petr. 1:6, waarin Petrus oproept tot gehoorzaamheid en heiligheid (vers 16). Blijkbaar brengen de geadresseerden er weinig van terecht, anders zou deze oproep overbodig zijn. De eis tot volmaaktheid is niet hetzelfde als volmaakt leven. Nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel vind ik een voorbeeld van iemand die het gelukt is om volmaakt en zonder zonden te leven. Tenminste, de Bijbel noemt geen enkel voorbeeld.

Dat is overigens wat anders dan de volmaaktheid van ons in Christus. In Hem is ieder kind van God meer dan overwinnaar. Maar dat komt omdat Zijn bloed al onze ongerechtigheden en onvolkomenheden bedekt. Dus niet mijn heilig leven, maar Zijn bedekkende heiligheid. Het hedendaagse overwinningsleven is m.i. daarom niets minder dat het aan de kant schuiven van Christus en zelf de troon der gerechtigheid bestijgen. Pure geestelijke zelfbevreding. Excuus dat ik het zo plastisch uitdruk.

Johannes schrijft in 1 Joh. 3:9 (je haalt dat aan) dat een kind van God niet meer kan zondigen. Dat betekent echter: hij kan niet meer een zondig leven leiden, oftewel (zo staat het er in het Grieks): hij kan niet meer afdwalen. Als je deze tekst in de grondtaal leest, dan zie je onmiddellijk wat hier wordt bedoeld. Ik adviseer je dringend of Grieks te gaan studeren of een goed vertaalprogramma aan te schaffen. Dat brengt meer inzicht, vrede en rust dan werkheiligheid dat doet tijdens je klopjacht op het overwinningsleven.

De overwinning ligt niet bij ons, maar bij Christus. En van genade leven is het mooiste wat er is. Juist daarin blijf je dicht bij Hem en bij Zijn Woord. Zeker: strijdend tegen de zonde met alles wat in ons is, maar ook door onze onvolkomenheid en ons vlees te laten bedekken met Zijn gerechtigheid. Minder zondaar zijn, meer zondaar (in de beleving) worden. En daar is niks mis mee. Dat houdt een mens op de plek waar hij hoort: aan de voeten van de Heere Jezus, net als Maria.

Tot slot -als 'ervaringsdeskundige'- nog kort iets over het overwinningsleven als doel (ook dat is al fout, Christus is ons doel). Na mijn bekering wist ik zeker dat ik nooit meer zou zondigen. En in de weken van die eerste liefde deed ik dat in mijn beleving ook nauwelijks. Petrus verloochende zijn Meester... en ik durf inmiddels de schoenriemen van zelfs Petrus nog niet aan te binden. Petrus' overwinningskreet was zijn uitspraak: “Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.” Hij had tijdens 'Pasen' geleerd wie hij was, is en blijft. Geen grote overwinningswoorden meer: " Ook al zullen allen aanstoot aan U nemen, ik echter niet." En we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Petrus, de rots waarop Gods gemeente is gebouwd...

We hoeven alleen maar ons hele leven ootmoedig weg te kruipen onder de mantel van Zijn vergevende barmhartigheid. Maar ja, we houden nu eenmaal liever onze eigen broek op.

Ik heb gezien wat het zogenaamde overwinningsleven heeft uitgewerkt bij een bekende ‘overwinningsorganisatie’ uit de achterban. Daar werd in eerste instantie ook geroepen dat het mogelijk was om zonder zonde te leven (later is dat wat genuanceerd). De praktijk was precies het tegenovergestelde. Dat is het probleem bij mensen die denken dat ze de zonden onder de knie hebben of kunnen krijgen (hoe oprecht ook bedoeld/naar gestreefd).

Dat is ook tevens het antwoord op je vraag aan mij. Ik heb teveel van dat zogenaamde overwinningsleven in de praktijk gezien om daar nog enige waarde of geloof aan te hechten. Het Woord zegt anders en de praktijk bewijst anders.

Laat overigens helder zijn dat ik je integriteit en getrouwheid niet in twijfel trek. Integendeel, ik bewonder en respecteer deze. Maar ik denk wel dat je hier in Bijbels opzicht dwaalt.

@Marisa Amen!
Marisa
30-03-2017 / 08:46
@CorsdeKort

Nog even, Cors. Ik herinner me dat je ooit verwees naar de website van de Noorse broeders. Nu vond ik dit over het onderwijs van de NB:

,,De kern van de verkondiging van de "Noorse Broeders" is de overwinning op alle bewuste zonde. De algemene christelijke leer dat Jezus "volkomen God en volkomen mens is" accepteert zij niet, want Hij deed bij zijn komst op aarde afstand van zijn "aan God gelijk zijn". Jezus wordt als mens gezien, met de natuur die de mensen na de zondeval kregen, of zoals de Bijbel dat zegt: Hij kreeg een vlees aan dat der mensen gelijk. Door dit vlees aan te nemen heeft Jezus, door de lusten en zonden die hij in zijn vlees tegen kwam te bestrijden en te overwinnen, zijn godgelijkheid teruggewonnen.''


Is dit ook wat jij gelooft?
dorual1
30-03-2017 / 16:24
Ik blijf erbij dat de hele discussie hier over zondeloosheid een off topic is; maar dwalingen kunnen niet onbesproken blijven. Ik ga hier niet de waarheid van de HC verdedigen tegenover @Corsdekort. kijk bij de verwijsteksten bij zondag 44 vraag en antwoord 114 en je vind de gevraagde schriftbewijzen.
Maar gelukkig spreek je jezelf ook nog tegen:

Ootmoet (dat zal ootmoed zijn) is hier de sleutel. Door je arm en zwak te weten blijf je dicht bij God, IN Hem (1 Joh.3:9).

Als de lezers van deze reakties dit ene zinnetje er uit weten te filteren en te bewaren, dan zijn al die lange bijdragen mogelijk toch nog winst @Corsdekort. Maar wat mij betreft had je je tot bovenstaand citaat kunnen beperken. Ik denk dat ook de vraagsteller hier het meeste aan zal hebben. Ik wens je een leven toe dicht bij de Heere, in ootmoed en heiligmaking.
@Omega @Marisa dank voor jullie bijdragen.
Nieuwverbond
30-03-2017 / 19:22
Wat reageren jullie scherp op elkaar zeg. Jammer.
En de zin over een bekende overwinningsorganisatie van @omega vind ik kwalijk. Gij zult geen vals getuigenis geven geld in dit soort discussies niet meer?
Als je het ergens niet mee eens ben dan is dat prima maar verwoord dat dan in liefde en niet als stoot onder de gordel.
En ik denk dat groeien in geloof bijbels is als dat betekent wat Cors overwinningsleven noemt. We zijn gestorven aan de zonde en de wet. We zijn in Christus met onze zonde en overtreding van de wet aan het kruis gegaan.
En we zijn een nieuwe schepping. Niet volmaakt maar in Christus nieuw.
Laten we het tobben over onszelf achter ons laten en voor God en de verspreiding van Zijn evangelie gaan leven. Dat is onze opdracht. Niet elkaar in de haren vliegen
benefietdiner
30-03-2017 / 22:16
Ik vraag mij af in hoever Omega bij de rechtvaardiging blijft staan en hoever CorsdeKort in de heiligmaking doorvloeit.
benefietdiner
30-03-2017 / 22:29
Dr. Ouweneel noemt het een misverstand dat in de heiliging de christen steeds beter wordt. De christen wordt juist steeds volwassener. „Heiliging betekent niet zozeer dat je steeds sléchter van jezelf denkt, maar eerder dat je steeds mínder aan jezelf denkt en steeds meer aan Christus.” Het Nieuwe Testament spreekt nooit van een strijd tegen de zonde ín de gelovige, maar over de zondige machten búíten hem. Dr. Ouweneels grootste probleem met de gereformeerde leer van de rechtvaardiging en heiliging is dat deze nog zo veel over zonde en te weinig over Christus gaat.

Terug in de tijd

Aan ds. Klomp n.a.v de vraag 'Op de stoel van Mozes gaan zitten'. Dank voor uw antwoord. Ik denk alleen dat ik de vraag ...
geen reacties
27-03-2018
Een vraag aan Michel van Heijningen, naar aanleiding van het antwoord op de vraag “Verwarring over het christelijk geloo...
geen reacties
27-03-2010
Mijn vraag gaat over de nederdaling ter helle, zoals verwoord in de Twaalf Artikelen. De veelgehoorde uitleg (die van Ca...
1 reactie
27-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering