Borgtocht - ds. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil / 1 reactie

07-08-2014, 10:42

Vraag

Beste dominee Vreugdenhil, ik heb een vraag over het boekje “Borgtocht” dat u geschreven hebt. Op bladzijde 211 schrijft u over het opstaan van heiligen na het overlijden van de Heere Jezus aan het kruis. U schrijft daar o.a. “Wij zouden eigenlijk wel willen weten wie die heiligen waren, of ze lang geleefd hebben, of spoedig weer gestorven zijn, of ze iets verteld hebben van hun ervaringen aan de overzijde van het graf, hoe de mensen in Jeruzalem reageerden, enzovoort.” Een aantal bladzijden verder (bladzijde 217) schrijft u: “Wel is me bij de bestudering duidelijk geworden dat deze mensen een nieuw opstandingslichaam gekregen hebben, zodat ze nooit meer behoefden te sterven.” Deze twee 'opmerkingen' lijken mij tegenstrijdig. Zeker omdat we iedere zondag belijden dat de Heere Jezus de Eerstgeborene uit de doden is. Dat kan dan toch niet als deze heiligen al eerder met een verheerlijkt lichaam opgestaan zijn? Kunt u dit misschien uitleggen? Of heb ik bovenstaand verkeerd begrepen? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd!

Antwoord

Beste vragensteller/stelster,
 
Je hebt gelijk dat je een tegenstrijdigheid hebt ontdekt. Het zinnetje “of spoedig weer gestorven zijn” had ik weg moeten laten. Bij de woorden “lang geleefd” had beter kunnen staan lang “op aarde” geleefd.

Dat de heiligen met een nieuw onvergankelijk lichaam zijn opgestaan wordt door zo goed als alle orthodoxe schriftuitleggers bevestigd. De meningen verschillen of ze op Goede Vrijdag zijn opgestaan of na de opstanding van Jezus. Dit laatste geeft een oplossing voor het feit dat Jezus de Eerstgeborene is uit de doden.

De kanttekeningen bij Kol. 1:8 geven wel hulp in de uitleg. “Christus is door Zijn eigen kracht opgestaan en door Zijn kracht zullen alle anderen opstaan.” Ook als het gaat over de eerste of het begin. Ook naar Zijn menselijke natuur steekt Hij in heerlijkheid boven alle anderen uit, zoals de eerstgeborene onder het OT boven al zijn broers uitstak. Toch blijft het probleem dat hiermee nog niet is opgelost als je “Eersteling” (1 Kor. 15) of “Eerstgeborene” (Kol. 1:18) laat slaat op een tijdsorde.

Je vraag is heel terecht en ik houd me aanbevolen voor een duidelijkere uitleg van de genoemde schriftgegevens.

Ds. C. G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

Ds. C.G. Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  02-04-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Houten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

lichaamopstandingPasen
1 reactie
mluther
08-08-2014 / 17:19
Beste vraagsteller en tevens dominee Vreugdenhil,

Er lijkt een probleem te zijn, wat er eigenlijk niet is. Eerstgeborene heeft geen betrekking op de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Eerstgeborene heeft alles te maken, met het feit dat Hij de Eerstgeboren Zoon van God is.
<b>Uitleg van Studiebijbel:</b>
?????????? pr?totokos

Het bijvoeglijk naamwoord pr?totokos betekent ‘eerstgeboren’.
Samengesteld uit 3869pr?tos ‘eerst’ en een vorm van het werkwoord 4450tikt? ‘ter wereld brengen’ komt het in het NT voor in eigenlijke zin in de zinsnede ‘eerstgeboren zoon’ (Mat.1:25), d.w.z. het eerste kind, en daarmee het belangrijkste in verband met de eerste rechten in de erfenis. Het woord sluit uit dat een vrouw eerder een kind ter wereld gebracht heeft, en impliceert (in de regel) dat er een of meer andere kinderen geboren zijn (zie comm. Luc.2:7). Het komt ook zelfstandig gebruikt voor, wanneer we horen over alle ‘eerstgeborenen’ van Israël in Egypte ten tijde van de uittocht (Heb.11:28).
Vervolgens wordt het woord overdrachtelijk gebruikt voor ‘de eerste’ in tijd en/of ‘de eerste’ wat betreft positie. Zo wordt Christus bijvoorbeeld genoemd ‘de eerstgeborene onder vele broeders’ (Rom.8:29), d.w.z. de eerste (en dus de belangrijkste) van de nieuwe mensheid. Maar in Op.1:15, waar ‘de eerstgeborene der doden’ gevolgd wordt door ‘de hoogste van de koningen der aarde’ is het aspect van verhevenheid en belangrijkheid eerder toonaangevend (evenals waarschijnlijk in Kol.1:18, zie comm. Kol.1:15; vgl. Ps.89:28). Wanneer Jezus ‘de eerstgeborene der ganse schepping’ wordt genoemd (Kol.1:15) of ‘de eerstgeborene’ zonder meer (Heb. 1:6) is zelfs niet meer te achterhalen of het aspect van tijd nog wel gehoord werd. Niet alleen Christus, maar ook zijn volgelingen, de gelovigen, worden als ‘eerstgeborenen’ aangeduid, zijnde de eersten van de mensheid die deelhebben aan Gods heil (Heb.12:23), hoewel ook hier het aspect van een verheven positie meespreekt.

De Heere Jezus is dus niet de eerste Die uit de dood opgestaan is. Hoe zijn anders de geschiedenissen als de jongen van Naïn en het dochtertje van Jaïrus te plaatsen. Ja zelfs, in het oude Testament zijn er geschiedenissen waarin mensen worden opgewekt (o.a. door Elisa vgl. 2 Koningen 4:8-37).

We moeten het zien zoals 1 Korinthe 15:20 het weergeeft: "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn." Hij is dus niet de eerste, maar is de Eerste geworden, omdat Hij het hoofd van de gemeente is.

Hopelijk is het zo wat duidelijk geworden (met mijn beperkte kennis en inzicht). Laat ik eerlijk zijn, 'k heb geen theologie gestudeerd. Wellicht dat deze uitleg rammelt aan alle kanten, dan mijn excuus en geef ik graag iemand de gelegenheid te antwoorden die er wat meer van weet.

Terug in de tijd

Sinds een paar maanden loop ik met allemaal vragen rond. Ik ben voor het eerst zelf hulp gaan zoeken omdat ik na een lan...
1 reactie
07-08-2012
Wij kennen een autist die geheel geen emoties heeft en iedereen in zijn omgeving het leven zuur maakt door middel van zi...
geen reacties
07-08-2020
We hebben inmiddels drie jaar verkering en we zijn erg gelukkig. We hopen over korte tijd met elkaar te trouwen. We zijn...
geen reacties
07-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering