Klaar met deze discussie

Gereformeerde Bijbelstichting / 26 reacties

22-03-2013, 12:56

Vraag

Daar gaan we weer! Dat is het eerste wat ik dacht toen het artikel las van de GBS over de HSV. Waarom kunnen wij hier in Nederland blijkbaar alleen maar over zinloze interpretaties praten? Waarom geven we elkaar niet eens de hand? Waarom moet elke reactie een tegenreactie hebben? Waarom wil de GBS haar gelijk halen? Waarom kunnen zij niet gewoon respecteren dat er uitzonderlijk goed werk is verricht met de HSV? Dat je het daar niet mee eens bent, prima. Dat je de SV gebruikt, ook prima. Maar dat maakt het werk toch niet minder goed? Dat ze bij de GBS graag anderen overtuigen van hun gelijk slaat toch nergens op? Of loopt de verkoop van de SV soms terug? De reacties over en weer getuigen er in ieder geval van dat de GBS net zo min de waarheid in pacht heeft als hun 'opponent'. Of je de SV, HSV of NBV leest, wat is dan het probleem? Voor mij apart lees je Het Boek als je daardoor een kind van God kan worden, wat is dan het probleem? Waar maak je je druk om in een vertaling, of het nu gaat over meisjes of maagden? Denkt u nu echt dat dat het verschil gaat maken in het koninkrijk van God? Dat God straks aan ons vraagt: heeft u wel maagden (of meisjes) gelezen in dat hoofdstuk? Met alle eerbied gesproken uiteraard. Ik ben klaar met deze zinloze, eindeloze en inhoudsloze discussie. Het GBS had een voorbeeld kunnen zijn voor iedereen door de voeten van de ander te wassen. Jammer! Dit is pas diep verdrietig.

Antwoord

Bedankt voor je bericht. Hoewel de antwoorden op bovenstaande vragen wel uit het artikel en eerdere publicaties van de GBS zijn af te leiden, geef ik nog een korte reactie.

De criteria waaraan een bijbelvertaling moet beantwoorden, zijn de volgende. Een bijbelvertaling moet de grondtekst zo getrouw mogelijk weergeven. Ze moet de Bijbel doorgeven zoals de Heere hem heeft gegeven. Het spreken Gods moet erin tot uitdrukking komen. Verder moet een vertaling zo concordant mogelijk zijn. Dat betekent dat voor een woord van de grondtaal op alle plaatsen waar het voorkomt, zoveel mogelijk hetzelfde woord in de doeltaal moet worden gebruikt. Ook moet een vertaling zo duidelijk mogen zijn, zodat de lezers begrijpen wat er staat. Ofwel, ze moet doeltaalgericht zijn.

Net als in het HSV-document "Herzien om te herzien?" wordt in "HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling" ingegaan op tekstverschillen tussen Statenvertaling en HSV. Tegelijk wordt in laatstgenoemd artikel gewezen op de principieel verschillende benaderingswijze van de Stichting HSV. Dit constateren gebeurt niet vanuit de intentie om eigen gelijk te halen, en evenmin vanuit verkooptechnische overwegingen, maar vanuit een stuk oprechte zorg. Zoals aan het einde van het artikel "HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling" is verwoord, is het principe van grondtekstgetrouwheid in het geding. Dat is verdrietig. We hebben immers een vertaling nodig die zo dicht mogelijk bij de grondtekst staat, waarin het spreken Gods tot uitdrukking komt. Dat God ons Zijn Woord in een getrouwe vertaling heeft gegeven, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: de verantwoordelijkheid om dat Woord getrouw te bewaren.

Met vriendelijke groet,
Lennart van Belzen, GBS

Gereformeerde Bijbelstichting

Gereformeerde Bijbelstichting

  • Kerkelijke gezindte:
    Divers
  • Woon/standplaats:
    Leerdam
  • Status:
    Actief

Tags in dit artikel:

GBSHSVStatenvertaling
26 reacties
Tante Pollewop
22-03-2013 / 13:01
BARF
SDG
22-03-2013 / 13:02
Vragensteller: kijk nou wat je doet! Waarom stuur je een vraag in als je klaar bent met deze discussie? Nu lok je weer een reactie van de GBS uit. Bovendien heb je jezelf ongeloofwaardig gemaakt door je vraag/opmerking (die goed begon) te verknallen door de NBV en Het Boek erbij te betrekken. Meneer Van Belzen kon nu een reactie gegeven waarin ik hem nog gelijk kan geven ook. Shame on you!
sydneylover
22-03-2013 / 13:25
Het zal wel aan mij liggen, maar als ik in het antwoord 'het spreken Gods' lees in de derde naamval die al tientallen jaren niet meer in Nederland in gebruik is, dan illustreert dat wel de omgevingswereld waarin de GBS zich comfortabel lijkt te voelen Voorlopig gevoed door ruim voldoende achterban die hen van ruim voldoende middelen voorziet, dus waarom van koers wijzigen?

Beste vraagsteller: ik heb besloten deze discussie die ik ook als zinloos ervaar te laten voor wat het is. Je hebt namelijk volkomen gelijk, dat zalig worden niet afhangt van welke vertaling dan ook.
Als jij je meer thuisvoelt in de HSV: lees hem gerust. Als je buurman liever de SV lees: respect.
Alexander91
22-03-2013 / 13:32
Misschien was een interessanter vraag geweest: Waarom heeft de GBS niet gewoon al haar moeite besteedt toen de HSV in de maak was? Heel veel punten moeten toch in een discussie uitgeplozen kunnen worden dat ieder tevreden is. Er waren genoeg mensen van de GG die meededen met de vertaling. Waarom op het laatste moment stoppen met meedoen en het dan zwart gaan maken? Blijkbaar vond ook de GG dat er een herziene versie moest komen, waarom deden ze anders mee? Waarom trekt de GG zich in eens terug? Is de nood voor een leesbare Bijbelvertaling voor de nieuwe generatie weer verdwenen?
Gouwenaar
22-03-2013 / 13:36
Als ik het Nederlandse woord "as" vertaal in het engels krijg ik verschillende mogelijkheden:
shaft (machineonderdeel)
axis (onderdeel van een wiskundig assenstelsel)
ashes (restproduct van verbranding)

Nu ben ik te weinig bekend met de grondtalen en de daarbij behorende eigenaardigheden, maar heb toch mijn twijfels bij het concordant vertalen (hoewel ik het verder wel volledig met de tweede alinea van het antwoord van de deskundige eens ben).
Sterretje
22-03-2013 / 14:00
Zucht. Ga er dan vooral geen vraag over insturen als je klaar bent met deze discussie.
haximo360
22-03-2013 / 14:16
Ik snap de vraagsteller wel. Hij is niet de enige die deze oneindige en tevens zinloze discussie zat is. De discussie lijkt ook veel meer in te gaan op emotie en dogmatische beslissingen, dan om de vertaling an sich. Dat is mijns inziens incorrect. Ik heb genoeg kennis van de grondtalen om te stellen dat de HSV een prima vertaling is die je gewoon kunt lezen. Het een strik van de duivel of wat dan ook noemen slaat kant noch wal. Staan er zo nu en dan foutjes in? Jazeker! Bovendien zijn er ook bepaalde keuzes gemaakt, en terecht! Maar nu moet het GBS niet gaan doen alsof de SV onfeilbaar is en er geen fouten in staan, want in de SV staan genoeg foutjes!

Ik zou op het hele artikel van het GBS in kunnen gaan, maar laakt ik het punt over die maagden maar eens aansnijden. Om het woord parthenos concordant met maagd te vertalen is onjuist! Uit de context moet blijken of het om een maagd gaat, wat bij Maria toch wel evident is. In de eerste plaats betekent het woord parthenos gewoon 'jong meisje' wat wil aanduiden dat zij een huwbare leeftijd heeft. Dat hier dogmatische vooronderstellingen ten grondslag liggen is geheel onjuist. Het is prima dat zij hier Calvijn, Henry en wie dan ook voor willen aanhalen, maar wat zeggen moderne commentaren?

Ten slotte: een volledig concordante vertaling is onhaalbaar en niet realistisch! Daar zijn genoeg voorbeelden van te geven. Men poogt zo concordant mogelijk te vertalen, maar dit kan lang niet altijd. Dit geldt niet enkel voor de HSV, ook voor de SV. Een volledig concordante vertaling is en mythe!
Johannes3vers16
22-03-2013 / 15:56
Ooit eens van iemand gelezen: "Maak van de Statenvertaling (SV) geen Sint Vertaling" en daar ben ik het van harte mee eens!
Mona
24-03-2013 / 13:31
De twee laatste vragen van Alexander91 zijn, wat mij betreft, erg relevant. Wie van de GBS geeft hier nu eens een eerlijk antwoord op, vooral op de laatste:


Waarom trekt de GG zich in eens terug? Is de nood voor een leesbare Bijbelvertaling voor de nieuwe generatie weer verdwenen?
Knoepsieknater
25-03-2013 / 16:03
De GG heeft bij mijn weten nooit meegedaan aan de HSV, alle mensen uit de GG incl. ds. Vreugdenhil namen deel op persoonlijke titel. Ds. Vreugdenhil is helaas door de synode vezocht zich terug te trekken en heeft aan dit verzoek gehoor gegeven, waarschijnlijk om der lieve vrede wil in het kerkverband. Overigens zijn andere GG-ers nog steed actief in de stichting HSV. Waarom de synode ds. Vreugdenhil pas op het laatste moment vlak voor de eindpresentatie verbied om mee te doen heb ik ook nooit begrepen. Overig was ds. Moens (ook GG) van mening dat de HSV het een werk van de duivel is. Met andere woorden, het werk van zijn collega ds. Vreugedenhil was dus duivelswerk?
Spons
25-03-2013 / 17:26
Zucht, ik snap dat je niet moet gaan zeggen dat het over een fiets gaat als het over een auto gaat. (even een metafoor gebruiken )

Maar wat was er mis met de vertaling van voor de Statenvertaling ? En die daarvoor ? Taal evalueert net als de mens. Het is niet meer dan logisch dat dingen veranderen. Je kan wel krampachtig vast houden aan een vertaling maar ook de SV en de HSV naast elkaar leggen om te kijken wat veranderd is.

Op die manier leer je iets van twee kanten te bekijken en merk je ook wat een jongeren gemakkelijker op pikt

maar een vernieuwing is natuurlijk ook angstig , voor de geordende veste... je kan je krampachtig vasthouden aan iets en behouden met als resultaat dat je jongeren afstoot of je kan onderhoud plegen (aan een bijbel , of een huis en het goede bewaren ) en mensen inspireren tot geloof en iets uitbreiden.

sv vs hsv

De schepping
1.
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

1 * In het begin schiep God de hemel en de aarde.

2.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.


3.
En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

4.
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

5.
En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: * de eerste dag.

6.
En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

* En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!

7.
En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo.

En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat * onder het gewelf is, en het water dat * boven het gewelf is. En het was zo.

8.
En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.

8 En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

9.
En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worde! En het was alzo.

9 En God zei: * Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo.


10.
En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen; en God zag, dat het goed was.
10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was

6

7
Sterretje
25-03-2013 / 17:49
@Spons Lekker eenzijdig bekeken ook. Gewoon het eerste stuk uit de Bijbel gepakt en dat vergeleken. Ga dan maar eens in de rest van de Bijbel kijken, want er zijn ook punten waar het niet zo gemakkelijk ligt. Het gaat bijvoorbeeld om woorden die anders zijn vertaald waarover je vanuit de grondtekst bekeken twijfels over kunt hebben.

Overigens ben ik niet tegen de HSV, maar we moeten nu niet de HSV gaan verheerlijken en de SV de grond in stampen, omdat veel refo's tegen de HSV zijn en alles wat refo's vinden is bij voobaat al conservatief en raar.
Spons
25-03-2013 / 22:48
Had er nog niet aan gedacht om een ander stuk te pakken maar ik zie niet in waarom je ze niet beide naast elkaar kan gebruiken net alsof de hsv onwaarheddn zou vertellen zo komt de anti hsv libby op me over
rotterdam
26-03-2013 / 08:25
@Spons - modern gedoe die SV - de Delfse bijbel uit 1477 ;

1 INden beghin sciep god hemel ende aerde. 2 Mer die aerde was onnut ende ydel: ende donckerheden waren op die aensichten des afgronts. Ende goods gheest was ghedraghen bouen den wateren. 3 Ende god seide dat licht moet werden: ende dat licht wort ghemaect 4 Ende god sach dat licht dattet goet wesen zoude: ende hi sceide dat licht van die donckerheden. 5 Ende hi noemde tlicht den dach. ende die donckerheden die nacht. Ende het wort ghemaect tsauonts ende tsmoghens enen dach 6 § Echter zeide god. Het worde een firmametn int midden der wateren: ende hi sceide die wateren vanden wateren. 7 Ende god maecte dat firmament ende hi sceide die wateren onder dat firmament van dien die waren bouen dat firmament. Ende het ghesciede also. 8 Ende dit firmament hiete hi den hemel: ende het wort ghemaect tsauonts ende smorghens die ander dach 9 § Echter seide god. die wateren die onder die hemel sijn worden vergadert in een stat: ende die droecheit openbare. Ende het ghesciede also. 10 Ende die droecheit hiete god aerde: ende die vergaderinghe vanden wateren hiete hi zee. Ende god sach dattet goet wesen soude:
Sterretje
26-03-2013 / 10:34
@Spons Nee, dat hoor je mij ook zeker niet zeggen. Ik ben ook niet tegen de HSV, maar mij ging het erom dat tegenstanders soms best een punt hebben. En dan kun jij wel het eerste het beste stuk pakken en dat vergelijken, maar bij de tegenstanders van de HSV gaat het vaak om andere dingen, dus ik vond het een beetje eenzijdig en oppervlakkig bekeken.
sydneylover
26-03-2013 / 10:59
@rotterdam

Briljant voorbeeld! Grote vraag voor de GBS: zou de Delftse bijbel als voorloper van de SV wel concordant zijn ;-)
Alexander91
26-03-2013 / 14:48
@Sterretje
Dit is de wereld op zn kop.

Je zegt: "Overigens ben ik niet tegen de HSV, maar we moeten nu niet de HSV gaan verheerlijken en de SV de grond in stampen, omdat veel refo's tegen de HSV zijn en alles wat refo's vinden is bij voobaat al conservatief en raar."

Vind je het gek dat mensen de HSV fel verdedigen als de GBS folders rondstuurt aan alle refo's met daarin argumenten tegen de HSV, die er dicht tegenaan liggen om de vertalers als zijnde geleid/misleid door de duivel af te schilderen. In die folders is de HSV diep de grond in gestampt. De GBS kaatst de bal, en kan die dan ook zeker terug verwachten. En ik bestrijd het dat mensen de SV inhoudelijk gezien de grond in stampen. Ik weet zeker dat het overgrote deel van de mensen die achter de HSV staan, de SV een warm hart toe dragen, als zijnde Gods Woord in een oud-Nederlandse vertaling. Maar zij voelen zich genoodzaakt om een getrouwe Bijbelvertaling te maken die gelezen kan worden door mensen die niet in de refo-traditie opgroeien. Daarnaast staan zij een ieder persoon of kerk vrij om een eigen keuze te maken om ofwel de SV ofwel de HSV te gebruiken. Maar men wil zeer graag een getrouwe vertaling in duidelijk Nederlands hebben voor mensen die constructies met conjunctieven en andere ouderwetse grammatica niet begrijpen.
Kinderen leren toch niet voor niets lezen, schrijven en Nederlands op school? Kinderen en jongeren krijgen niet voor niets grammatica. Leren ze dat niet, dan kunnen ze niet goed lezen en begrijpen wat er staat. Dat heeft NIETS met luiheid te maken. En tegenwoordig is het zo dat in Nederland geen ouderwets Nederlands geleerd wordt. En dus leren kinderen geen ouderwetse zinsconstructies begrijpen. Begrip van de Bijbel gaat dus verloren want men kan het niet lezen. Dat heeft NIETS met luiheid te maken. Of ben je tegen Nederlandse les op scholen? Geven refo-scholen geen Nederlands? Als mensen een boek niet kunnen lezen, dan is dat gemakszucht, geen wil, luiheid. Is dat de gedachte daar?
Als je deze gedachte onderschrijft, dan zie je toch ook dat het nodig is om een leesbare en getrouwe Bijbel uit te geven? Waarom doet de GBS dat niet? Wat voor Bijbels stuurt de GBS de wereld over in andere talen? Wordt daar eerst gekeken welke taal men in de 15e eeuw in het betreffende land bezigde? Of is dat wel moderne taal?
De vertalers van de HSV ging de nieuwe generatie in Nederland aan het hart toen ze de vertaling maakte. En dan niet de nieuwe generatie in de refo-kerken, maar ook daarbuiten, waar men niet met de tale Kanaans opgroeit. Hoe hard kun je die vertalers op het hart trappen door hun werk met duivelswerk te vergelijken!? Het is Gods Woord!

Ten slotte vraag ik me af hoe de middelen bij de refo's gebruikt worden, want blijkbaar is het het meer waard dan om folders bij ongelovige mensen in de bus te gooien met daarin een oproep tot geloof (oid).
Sterretje
26-03-2013 / 18:03
@Alexander Je hebt helemaal gelijk, absoluut. Om de HSV met duivels werk te gaan vergelijken vind ik ook echt niet kunnen. Maar ik doelde meer op de mensen die niet helemaal voor de HSV zijn en dat niet zo fel uiten. Want we hebben snel de neiging om alles waar refo's tegen te zijn te gaan verheerlijken, vind ik, maar je moet wel oog hebben voor hun tegenargumenten, want bij de HSV kun je ook bij dingen je twijfels hebben.

Trouwens, over dat gedeelte van jou met dat refojongeren de SV niet meer begrijpen. Denk niet dat dat klopt, hoor, vind ik een beetje overdreven. Dat het voor buitenstaanders niet te begrijpen is, klopt, maar refojongeren snappen de taal van de SV heus wel, hoor, ze zijn er mee grootgebracht samen met een kinderbijbel en verhalen op school.
vrouw78
26-03-2013 / 22:59
@ Sterretje, Trouwens, over dat gedeelte van jou met dat refojongeren de SV niet meer begrijpen. Denk niet dat dat klopt, hoor, vind ik een beetje overdreven.

In mijn geval klopt dat wel. Ik ben niet echt een jongere, wel refo. Laatst lazen we in de kerk dat de vrouw van Pilatus zegt: heb toch niet te doen met... (matt 27)
Als ik dat lees geef ik daar een betekenis aan van; heb toch geen medelijden met... anders gezegd, als ik het met iemand te doen heb, leef ik mee of voel ik medelijden.
Toen ik in de hsv las: Laat je toch niet in met... was het mij duidelijk wat er bedoeld werd. Ik ben grootgebracht met de SV, kinderbijbel en verhalen op school. Dat wil niet zeggen dat ik alles onthouden heb wat er gezegd is. En ik nu dus dingen tegenkom die in de sv mij niet duidelijk zijn en in de hsv wel.

Het is voor mij alsof ik een tekst in het Engels lees. Ik weet ongeveer wel wat er staat, echter lees ik dezelfde tekst in het Nederlands, is het duidelijker.
dkw
26-03-2013 / 23:16
@Sterretje aangaande jouw 2e gedeelte:

Nog een voorbeeld:
In de SV staat toen de discipelen dachten dat ze een spook zagen dat ze ontroerd waren.
Wat verstaan we nu onder ontroerd? Het betekent toch echt "verschrikt".

Psalm 40, een ruisende kuil in de SV, terwijl de grondtekst spreekt over een enorm lawaai, dus een kolkende kuil op put zoals in de HSV staat.

Of 1 Korinthe 13, prachtig voorbeeld:
SV:
4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

Moeilijke woorden toch? Worden ze begrepen? Wie weet wat lichtvaardiglijk of ongeschiktelijk is? Neem nu de HSV:
4 * De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

5 zij handelt niet ongepast,

zij * zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar * verheugt zich over de waarheid,

7 zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nooit.

Wat dan profetieën betreft,

zij zullen tenietgedaan worden,

wat talen betreft, zij zullen ophouden,

wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

Oordeel nu zelf?
Je kunt het wel of niet met de HSV eens zijn, maar feit blijft wel in mijn ogen dat de SV welzeker zeer verouderd is en welhaast niet meer begrepen word, of er word meer of minder van gemaakt dan wat er bedoeld is omdat de taal veranderd is.

Terug in de tijd

Is het verkeerd om “te willen kijken” in de hemel?
geen reacties
22-03-2007
Ik zit met een heel moeilijk probleem. Het gaat over mijn zus en haar man. Die zijn enkele jaren geleden getrouwd en heb...
11 reacties
22-03-2011
Wat schrijft Jezus met zijn vingers in de aarde? (Joh. 8). Is dit een Joods gebruik of zit hier veel meer achter?
geen reacties
22-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering