De Bijbel betrouwbaar

Redactie Refoweb / 1 reactie

05-12-2012, 11:57

Vraag

Hoe kunnen we ervan uit gaan dat alle informatie uit de Bijbel betrouwbaar is en dus Gods woord is? De Bijbel is immers geschreven door vele mensen over een lange periode van tijd, die generatie tot generatie is doorgegeven.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

1 reactie
rotterdam1
05-12-2012 / 14:20
De bijbel is (ook objectief gezien) uiterst betrouwbaar.
De kern van ons geloof staat beschreven in het Nieuwe Testament.
Het sterven en de opstanding van Christus.
Het is zo’n onderwerp waarover een Christen in discussies met atheïsten regelmatig een hele berg kritiek te verduren krijgt.
Soms heb je ook mensen die nog wel bereid zijn een God te aanvaarden maar de Zoon van God, de Christus opgestaan uit de doden is een stap te ver.
Ik persoonlijk begrijp de problemen van deze mensen niet helemaal.
Laten we het opstandingsgeloof van de Christenen eens objectief bekijken.
Stel ; er komt een autobiografie op de markt over het leven van koningin Wilhelmina.
Koningin Beatrix loopt naar een rechtbank om dit boek te verbieden.
Waar gaat een rechtbank naar kijken om het waarheid- gehalte van dit boek te beoordelen?

1) Zijn er getuigenissen aanwezig?
2) Zijn er ooggetuigenverklaringen?
3) Hoeveel bronnen zijn er?
4) Zijn de getuigen betrouwbaar?
5) Zijn er getuigenissen die het verhaal ondersteunen?
6) Zijn deze onafhankelijk of zelfs tegenstanders?
7) Is ondersteunend bewijs van andere auteurs?

Ik ben van mening dat het opstandingsgeloof glashard is en onweerlegbaar.

In de eerste plaats zijn er getuigen.
Honderden getuigen die zeker weten Jezus na zijn kruisdood te hebben gezien en horen spreken.
Sommigen hebben Hem aangeraakt, sommigen met Hem gesproken, sommigen met Hem gegeten.
Zoveel getuigen – dat geldt juridisch als een onweerlegbaar bewijs.

De geschriften – het geschreven woord wat getuigd van de opstanding.
Ze zijn veelvuldig gekopieerd, 5.686 kopieën uit de eerste 2 eeuwen na Christus zijn gevonden en bewaard.
Van Homerus zijn er 643, van Plato 8 en van Caesar 10.

Maar zo zeggen de critici ; de schrijvers / kopieerders waren allemaal volgelingen dus ze hadden er persoonlijk voordeel bij.
Het tegengestelde is waar, de volgelingen van de Christelijke leer hadden geen enkel voordeel ervan, vervolging, bespotting en de doodstraf was hun deel.

Of mensen zeggen ; de schrift opstellers wilden macht uitoefenen op anderen.
Dit is hoogst onwaarschijnlijk ; ze volgden n.l. Christus die leerde ; De laatste wordt de eerste, de mindere de meerdere en de een achtte de ander uitnemender dan zichzelf.
Wat was de winst voor deze mensen om hun oude Joodse geloof op te geven. Dat geloof wat zegt dat Zij het uitverkoren volk zijn, de oogappel van God.
Waarom zou je dat inruilen voor de Christelijke leer?
Waarom het Joodse theologische comfort opgeven?

Volgens mij, als ze geen hard bewijs van de opstanding een hadden ontvangen dan hadden ze nooit maar dan ook nooit, hun Joodse wetten, hun tempel, de sabbat, de besnijdenis opgeven – Het was Jezus die hun verschenen was die overtuigde hen.

Het evangelie van de opgestane Heer is ook kritisch historisch gezien uiterst betrouwbaar.

Andere geschiedschrijvers, dus niet Christenen verhalen over Jezus.
Een van de bekende grote geschiedschrijvers uit Rome, Flavius Josephus, schrijft in zijn standaard werk over de Romeinse geschiedenis ; Boek 18 – hoofdstuk 3 – sectie 3 ;

In die tijd leefde er in Palestina een wijs man die Jezus genoemd werd, hij stond bekend als deugdzaam en goed.
Veel mensen uit het Joodse volk en andere volkeren geloofde dat Hij de door de Joodse profeten voorspelde Messias was, de Zoon van de Joodse God.
Pilatus veroordeelde Hem tot de kruisdood.
De leerlingen werden Christenen genoemd en vertelden dat deze Jezus 3 dagen na Zijn begrafenis uit de dood was opgestaan, aan hun verschenen en dat Hij leefde.

Ook veel andere, niet Christelijke geschriften dus objectieve bronnen maken melding van Jezus van Nazareth. Zelfs duidelijk anti Christelijke geschriften zoals de boeken van Celsus en de Joodse Talmoed bevestigen zijn bestaan.

Tenslotte uit de thans bekende literatuur uit deze periode van de geschiedenis wordt Jezus genoemd door 43 auteurs terwijl b.v. keizer Tiberias slechts genoemd wordt door 10 auteurs.
Niemand echter twijfelt aan het bestaan van Tiberias.
Sommige van de schrijvers hebben Jezus persoonlijk gekend en hem van dichtbij meegemaakt.
Petrus schrijft ; Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels, in tegendeel, wij hebben alles met eigen ogen gezien en zijn grootheid ondervonden.

Absoluut vast staat dat ;
Jezus heeft geleefd in de tijd van Tiberias
Hij leefde en deugdzaam leven
Hij was een wonderdoener
Hij had een broer die Jacobus heette.
Men beweerde dat Hij de Messias was.
Dat Hij gekruisigd werd door Pilatus.
Dat dit gebeurde vlak voor het Joodse paasfeest.
Bij zijn sterven de zon verduisterde en de aarde beefde.
Zijn volgelingen geloofden dat Hij was opgestaan.
Dat deze volgelingen bereid waren te sterven voor deze waarheid.
Het Christendom zich snel verbreidde – tot Rome toe.
De volgelingen de Romeinse Goden verwierpen en Jezus als God aanbaden.

Uit al dit blijkt overduidelijk dat het bestaan van Jezus ontkennen niet redelijk is.
Er is geen twijfel mogelijk. Jezus heeft werkelijk geleefd.

De geschriften; Hoe betrouwbaar zijn de geschriften, hoe historisch betrouwbaar is het Nieuwe Testament?

Paulus schrijft t.a.v. de opstanding; “als je mij niet geloofd, vraag het die honderden anderen die het gehoord en gezien hebben”.
Waarom zou Paulus het risico lopen voor gek te staan?
En trouwens, Paulus heeft Jezus zelf ontmoet, op weg naar Damascus.
Laten we nu eens aannemen dat dit verhaal niet waar zou zijn, gewoon een dikke leugen.
Kan iemand mij vertellen, uitleggen, waarom iemand zijn oude geloof zou verwerpen, zijn maatschappelijke carrière om zeep zou helpen en dit alles in te ruilen voor ;
Niet welkom zijn in de kring van de Christenen en verder een leven te lijden van onzekerheid, vervolging, gevangenissen, rampen en ontberingen tot en met de doodstraf?

Verder ; het N.T. werd geschreven vanaf de dood en opstanding van Christus.
Het oudste boek is waarschijnlijk de brief van Jacobus en het evangelie van Marcus.

Waarom zou dat niet waar zijn?
Twijfelen we ook over het standaard werk van Dr. Lou de Jong over de tweede wereldoorlog?
Ook hij heeft veel van horen zeggen, van getuigen.

Wij beschikken over 27 waarheidsgetrouwe boeken en brieven opgeschreven door 9 integere mensen op basis van eigen ondervinding en op basis van eerlijke getuigen.

Ook het boek Handelingen is zo correct in het opnoemen van controleerbare feiten dat het door geschiedkundigen wordt geraadpleegd. Ook aardrijkskundig is het 100% correct. Plaatsen, haven, zeeën en rivieren liggen op de juiste plaatsen. Taalkundig klopt het, zelfs de dialecten worden correct weergegeven, de volksaard, de afgodsbeelden allemaal controleerbaar in musea zijn juiste beschrijvingen van de werkelijkheid.

Juridisch is altijd belangrijk de vraag ; hoeveel bronnen heb je – nu dan hebben 9 bronnen en honderden getuigen.
Er zijn in de eerste 200 jaar na Christus 5.700 Griekse versies – kopieën en 9.000 Aramese, Koptische, Latijnse en Arabische vertalingen van dezelfde schriftgedeelten.

De allereerste in Jordaanse spelonken gevonden papyrus rollen is d.m.v. een oudheidstest bewezen dat het evangelie van Marcus een paar jaar na de dood en opstanding van Jezus geschreven moet zijn.
In het jaar 300 na Christus was het N.T. al zo vaak geciteerd dat op 9 verzen na de complete tekst van het N.T. te herleiden valt.

O ja, vaak zeggen atheïsten, er zitten verschillen in de diverse schrijvers b.v. over de opstanding, bij de een is het 1 engel bij de andere schrijver zijn er 2 mannen met lichtende kleding.
Juist deze kleine verschillen bewijzen het hoge waarheidsgehalte. Er is geen contact geweest tussen de schrijvers, men heeft het niet onderling kloppend gemaakt.

Het N.T. dus ook het verhaal van de opstanding is wetenschappelijk – juridisch een correct juiste weergave van de gebeurtenissen en dus ook van de 1e paasdag.

Ik loop het rijtje nog even langs;

er zijn vroege getuigenissen aanwezig
we hebben ooggetuigenverklaring div. verklaringen vanuit minimaal 9 bronnen
de betrouwbaarheid van de getuigen staat niet te discussie.
We hebben getuigenissen van tegenstanders.
Er is ondersteunend bewijs van andere auteurs.

Darwinisten geloven dat er iets uit niets kan ontstaan.
Dat deze mensen nu zeggen; de opstanding van Jezus is door niemand gezien dus is het onbewezen en dus niet waar.
Dat niemand een Amoebe heeft zien ontwikkelen tot een olifant is kennelijk geen bezwaar, maar geen getuige van de gebeurtenis van de opstanding zelf is een argument om niet te geloven.

Er is nog een heel steekhoudend argument.
Als Christus niet is opgestaan, waar is Zijn lichaam dan?
We hebben gezien dat Zijn Kruisdood, Zijn begrafenis historisch bewezen zijn.
Maar als Hij niet is opgestaan? Waar is dan Zijn lichaam?
Wat denken jullie? Als de Joden of de Romeinen Zijn lichaam hadden gevonden dan zouden ze Het toch triomfantelijk door de straten van Jeruzalem hebben gedragen als ultiem bewijs dat Hij niet was opgestaan.

Moslims beweren op grond van de Koran dat Jezus niet gekruisigd is. God heeft hem vlak voor de kruisiging thuis gehaald in de hemel. Een ander is in zijn plaats gekruisigd. Wellicht zou dat Ahasverus kunnen zijn, de wandelende Jood, hij die gedwongen werd het kruis van Jezus te dragen.
Wederom voor mij hetzelfde probleem, onder aan het kruis, daar op Golgotha stond Maria. Zou Zijn eigen moeder dat dan niet gezien hebben? En Johannes dan ? die zal Jezus toch wel herkend hebben? En de soldaten die hem gemarteld hadden – slaan die per ongeluk een ander aan het kruis?
Sorry maar voor dit soort stellingen heb ik te weinig fantasie.

Dit alles is voor mij reden om ook wetenschappelijk op de paasmorgen uit te roepen;
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Terug in de tijd

Er zijn al wat vragen gesteld over anorexia, maar ik heb nog niet helemaal een antwoord gevonden. Een vriendin van mij i...
4 reacties
05-12-2009
Hallo dominee Prins. N.a.v. uw bijdrage wil ik reageren op de vragen die u in het antwoord stelde. Allereerst wil ik u h...
geen reacties
05-12-2005
Ik ben Hervormd gedoopt op achtjarige leeftijd, daarvoor nooit naar de kerk geweest of christelijke opgevoed. Tussen 8-1...
geen reacties
06-12-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering