"U dan die gelooft, is Hij dierbaar"

ds. D.M. Elsman / 1 reactie

05-12-2011, 08:36

Vraag

In de Bijbel staat: "U dan die gelooft, is Hij dierbaar." Pas zei een predikant: "Is Hij u dierbaar? Dan gelooft u." Hoe kun je bij jezelf nu toetsen of Christus je dierbaar is? Soms zijn er momenten dat ik verlang de Heere te dienen. Maar kun je zeggen dat dit liefde tot Christus is? Of is het gevoel? Ik ben bang dat er geen liefde is, want er zijn ook zoveel andere momenten dat dit er niet is. Soms mag ik het zeggen: "Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest", maar zo vaak is dat er ook niet. Verder wil ik ook vragen of je telkens weer in zonde 'moet' vallen om te leren zien hoe totaal onbekeerlijk en vijandig je bent. Ik val zo vaak in zonde en soms tegen mijn wil. Hierdoor kom ik erachter dat ik zo'n slaaf ben van de duivel en van de zonde. Onverbeterlijk. Maar het lijkt of er wel telkens weer de zonde voor 'nodig' is om dit te zien. Hoe werkt de Heere een berouw over de zonde? Want echt verdriet dat ik de Heere op het hart trap is er niet. Bedankt voor uw antwoord. Een 21-jarige.

Antwoord

Beste vraagsteller, bedankt voor het delen van de vragen waarmee u worstelt. "Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus in u is?" (2 Kor.13: 5). Maar o, als wij het oog naar binnen richten, op ons eigen hart…, wat kan het dan gaan wankelen, en wat gaat de mens dan redeneren: "Móet ik telkens weer in zonde vallen om te leren zien hoe totaal onbekeerlijk en vijandig je bent?"

Nee, beste vriend(in), je hebt de zonde niet 'nodig' om te zien hoe zondig je bent; het is de wet die je kennis der zonde geeft (Rom.3:20, 7:7). En als die wet je wordt voorgehouden als een spiegel, dan krimpt alles in je van ellende ineen. Lees eens de hoofdstukken 6 en 7 van de Romeinenbrief (maak daar een studie van!). Hoe de apostel Paulus van die ellende belijden moet (niet vóór maar ná ontvangen genade): Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.

Je schrijft: "Hierdoor kom ik erachter dat ik zo’n slaaf ben van de duivel en van de zonde." Leg jouw uitspraak eens naast Rom. 6:16-18: "Weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, óf der zonde tot de dood, óf der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt; En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid."
 
"Zonde" staat hier voor onze verdorven natuur, ons verkocht zijn onder de zonde en in dienst van satan. Geen mens is bij machte onder die tirannie uit te komen, u niet, ik niet; het is een bij voorbaat verloren zaak, die slechts uitputting en hopeloosheid brengt. Die hopeloosheid zie ik dan ook in mijzelf als ik naar binnen kijk, en brengt mij met de apostel tot de uitspraak: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Maar in het geloof klinkt daarop onmiddellijk -hoe me ook alles tegen is- "ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere." De Heere Jezus Christus heeft alle tirannie en heerschappij van satan, zonde, dood en hel gebroken. En door het geloof mag ik weten, dat ook mijn oude mens met Hem aan het kruis genageld is, en daarmee het lichaam der zonde teniet gedaan, opdat ik niet meer de zonde dien (Rom. 6:6). En daarom kan de apostel zeggen: "Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere."

Ook al vind ik in mijzelf nog vele zonden…, nochtans ben ik der zonde dood (!) en Gode levend in Christus Jezus. IN CHRISTUS JEZUS! Zelf sterf ik der zonde nooit, hoe ik er ook tegen strijdt. Zelf leef ik Gode niet; tot dat leven kan ik mijzelf nooit op 'werken', hoe ik ook streef naar heiligmaking. Alleen in Christus (dat is: met Hem één plant geworden zijnde, Rom. 6:5) door het geloof.

Maar -is uw vraag- geldt dat nu ook voor mij? Is mijn geloof wel echt? Bedriegt mijn gevoel mij niet? Beste vriend(in), leg uw hand eens op uw voorhoofd? Bent u gedoopt? Welke belofte heeft God boven uw leven geschreven? Leg uw hand dan op Gods beloften! Onderzoek uzelf niet langer búiten, maar in Jezus Christus, in Wie al Gods beloften ja en amen zijn. Ook deze, Rom. 3:23 en 24: "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is." Ook deze, Jes. 1:18: "Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol."

Kom dan, met al je aanvechtingen en onvermogen en zwakheid, belijd voor Hem je zonden en zeg: hier ben ik, verloren in mijzelf en zonder enige hoop of verwachting; maar ik leg mijn hand op Uw beloften, kom mijn ongelovigheid te hulp, opdat ik niet alleen voor waar houd wat U in Uw Woord geopenbaard hebt, maar ook vast vertrouw dat U ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken hebt, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus.

"Onderzoekt uzelf"…, waagt u het om Gods beloften in twijfel te trekken? Nee? Nogmaals, leg er dan uw hand op. Nu het nog kan. Straks is uw kostbare tijd, als genade van God ontvangen, ten einde en verdaan met vertwijfeling en wikken en wegen. Dan is het voor eeuwig te laat. Daarom -om u met uw eigen woorden aan te spreken- o totaal onbekeerlijke en vijandige…, word behouden van dit boos en verkeerd geslacht en omhels de Zoon, nu de Heere nog zo goed voor u is. Bid Hem om een gebroken en verslagen hart, maak misbaar, huil om uw ellendigheden, opdat de Heere Zich nog zal laten verbidden en het Hem behagen mag Zijn Zoon in u te openbaren, opdat u niet langer uw zonden, maar slechts Hem in al Zijn aanbiddelijkheid zult zien in de volheid van Zijn heerlijk wezen.

Tot slot, sinds enkele jaren is er een dagboek-uitgave beschikbaar van het bekende boek van ds. Th. Van der Groe, "Toetssteen der ware en valse genade". U zou dat kunnen lezen bij de dagelijkse overdenking van Gods Woord.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

dierbaar
1 reactie
AHHK76
05-12-2011 / 09:17
Je kunt zelf niet genoeg (God) liefhebben.... Je kunt zelf niet genoeg berouw hebben... Je kunt niet genoeg strijden tegen de zonde en ze overwinnen... Soms heb je zelfs ook geen zin in dit alles. Je mag leren rusten op het volbrachte werk van de Heere Jezus. En dan kun je wel groeien in dit alles! Door dicht bij God en Zijn Woord te leven... Zie op HEM! Dat wens ik je toe!

Terug in de tijd

Er zijn al wat vragen gesteld over anorexia, maar ik heb nog niet helemaal een antwoord gevonden. Een vriendin van mij i...
4 reacties
05-12-2009
In Richteren 11 lezen we dat Jefta een gelofte aan God doet als hij de overwinning op de Ammonieten mag behalen. Hij ‘of...
geen reacties
05-12-2018
Graag zou ik willen weten of het normaal is dat kinderen van vier jaar al rugbeharing hebben, zeker als ze meisje zijn.
geen reacties
05-12-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering