Ben ik wel uitverkoren

Dr. C. A. van der Sluijs / 29 reacties

31-10-2012, 16:01

Vraag

Aan ds. Van der Sluijs. In het dorp Opheusden is huis-aan-huis het boekje "Ben ik wel uitverkoren?" verspreid. Zie ook: benikweluitverkoren.nl Dat heeft voor zoveel onrust in de afgescheiden gemeenten in het dorp gezorgd, dat een ouderling uit het dorp in "De Wachter Sions" er een artikel aan heeft gewijd, om zo de mensen te waarschuwen dat dit tegen de leer van de uitverkiezing is. Daarbij wordt een citaat uit het boekje getrokken om 'aan te tonen' dat het hier zou gaan om remonstrants gedachtegoed. Maar wat die ouderling met zijn bijdrage nu precies probeert aan te tonen, is mij niet duidelijk. Een onderling verband lijkt er zo niet te zijn, laat staan dat het een Arminiaans gedachtegoed in het boekje aantoont. Kunt u hier eens uw licht over laten schijnen? Hieronder het artikel uit "De Wachter", dat begint met een citaat uit het omstreden boekje: "In een brochure die huis-aan-huis verspreid werd kunnen we het volgende lezen: De Heere Jezus heeft het offer gebracht. Hij stierf voor jouw zonden. Als jij je bekeert en op Hem vertrouwt, dan biedt de Heere Jezus jou Zijn genade aan. Jij mag dit aanbod van genade aanvaarden en je handen uitstrekken om dit genadegeschenk aan te nemen. Tot zover het citaat... Als we zoiets lezen dan weten we dat dit in strijd is met Gods eeuwigblijvend getuigenis. Onze jonge mensen zullen ook direct zeggen dat dit niet klopt. We belijden immers dat zaligmakende genade vrij en soeverein bij God vandaan naar Zijn eeuwig voornemen geschonken wordt aan diep gevallen, verdoemelijke Adamskinderen. Christus zegt met een dubbele eed dat doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven (Joh. 5:25). We zouden nog veel meer teksten kunnen noemen die hetzelfde getuigen. Toch is er tegen deze belijdenis veel verweer. Dat is door alle tijden heen gebeurd. We hoeven alleen maar te denken aan Pelagius en Arminius. In onze tijd is de tegenstand hiertegen ook groot. Laten we echter niet vergeten dat deze diep is geworteld in ons verdorven bestaan en bij ieder mens gevonden wordt. Alleen genade wint in voor God en doet bevindelijk kennen dat God zonder ons in ons werkt (Dordtse Leerregels hfdst. 3 en 4, art.12). We kwamen in de Bijbelverklaring van Matthew Henry een uitspraak tegen die zeer gepast is om de boven aangehaalde tekst uit de huis-aan-huisbrochure te weerleggen. We bedoelen zijn verklaring bij Markus 2:14 waar de roeping van Levi (later Mattheüs) uit het tolhuis. Levi wordt genezen van zijn zielenkwaal. Henry zegt naar aanleiding daarvan zo treffend: 'Voor de genezingen van het lichaam werd Hij gewoonlijk gezocht, maar in deze geestelijke genezingen werd Hij gevonden van hen, die Hem niet zochten. Want dat is het grote kwaad en gevaar van de krankheid der zonde, dat zij, die er door aangetast zijn, niet begeren gezond gemaakt te worden.' Niet minder opmerkelijk is in dit verband de volgende passage die we tegenkwamen in Geschonken Genade van John Flavel, blz. 376/377: 'Scheppen is iets voortbrengen uit niets. Het vereist geen reeds bestaande materie. Het brengt niet het één voort uit het ander, maar wel iets uit niets. Het geeft het aanzijn aan iets wat daarvóór geen aanzijn had. Zo is het ook in de nieuwe schepping (wedergeboorte): Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden (1 Petr.2:9,10). Het werk der genade wordt niet voortgebracht uit de kracht en de beginselen van de natuur: het is louter scheppingswerk.' Treffende uitspraken die het waard zijn overdacht en met elkaar besproken te worden. De Heere ontdekke ons bovenal aan onze zielenkwaal en geve Zijn volk en knechten in deze ondergaande wereld met de bruid uit te roepen: Ontwaak, Noordenwind, en kom, gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen voortvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten! (Hooglied 4:16)."

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: die ouderling in De Wachter Sions heeft alleen maar gelijk. Dat vindt hij zelf. En dat vind ik ook. Dit heeft alleen maar alles te maken met de belijdenis van onze kerken, voortgekomen uit de Reformatie. Met name de Dordtse Leeregels of de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten accentueren het genadekarakter van het geloof. Eenvoudig gezegd: als je gelooft, is dit genade óf er is geen waar geloof zonder genade. De Reformatie voegt daar nog een component bij: de Heilige Schrift. Dan wordt het zo: dat we zalig worden geschiedt alleen door genade, alleen door het geloof en alleen door de Schrift. Maak geen van deze drie van elkaar los. Want dan houd je niets over dan een menselijke visie. En daarmee gaan we verloren. Het gaat er om hoe God de zaken ziet. En hij ziet hen in dit verband.

De remonstranten of arminianen in de 17e  eeuw én in onze tijd stelden dat God van te voren zag wie er zou gaan geloven. En déze mensen had Hij verkoren. Je begrijpt dat zó de mens de eerste is. Maar de Bijbel zegt: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh. 4:19). En het geloof is een gave van God (Ef. 2:8).

Ik begrijp dat het hier gaat om een ongelukkig op touw gezette evangelisatie-actie die de vermeende starheid van de reformatorische kerken in Opheusden eens even zal doorbreken. Zó bereiken ze echter het tegenovergestelde.

De ouderling in De Wachter Sions wil dus aantonen dat het ware geloof opkomt uit Gods verkiezing van eeuwigheid. Daarin heeft hij gelijk. Want als dit niet waar was, werd er niemand zalig. Bekijk het eens van die kant.

Met vriendelijke groet,
Ds. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

Dr. C. A. van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  14-09-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

uitverkiezing
29 reacties
leonard
31-10-2012 / 16:27
De inhoud van de brochure is hier en daar wel een beetje ongelukkig geformuleerd inderdaad. Er staat echter ook: 'Je bekeren: moet je zelf doen (en achteraf zie je dan dat de Heilige Geest in je aan het werk was).' Ik denk dan ook dat de achterliggende gedachte van de brochure niet arminiaans is. Misschien had de brochure met wat meer voorbereiding wat meer effect gehad.
zeeland
31-10-2012 / 17:30
Ik ben blij dat er in de PKN nog een dominee is die dit antwoord durft te geven!!!
Mona
31-10-2012 / 17:38
Als je kijkt op de site: www.bijbelengeloof.com, en je bladert die een beetje door, dan kom je exact dezelfde informatie tegen als er in het boekje "Ben ik wel uitverkoren" staat.
Ik kan me vergissen, maar wellicht is er een link met elkaar...?
Mona
31-10-2012 / 17:42
Is dit boekje alleen in Opheusden verspreid? Of in meerdere plaatsen op de Bible-belt?
1a2b3c
31-10-2012 / 18:14
Je zult tot geloof komen, en er dan later achter komen dat het toch een beetje anders zit met die uitverkiezing dan in dat boekje staat ... tja! Geloven doe je niet op grond van de verkiezing.

Er wordt zo vaak iets beweerd wat niet (helemaal) klopt, niet oké natuurlijk maar waarom hier zo'n speciale ophef over wordt gemaakt? Er komt heus niemand te veel in de hemel.
Omega
31-10-2012 / 18:30
Het gaat om de eerste alinea op deze pagina: http://benikweluitverkoren.nl/is-er-dan-geen-uitverkiezing/index.html En waarom zou een dominee in de PKN niet durven zeggen dat iets onbijbels is @Zeeland? Die zijn er in de PKN nog genoeg gelukkig. Zelfs meer dan binnen de afgescheiden kerken ;-)

Ik vermoed dat het hier gaat om een wat ongelukkige (en inderdaad onbijbelse) en zo niet bedoelde uitleg van de uitverkiezing. Die wordt nu voorgesteld als een soort beloning van God voor de goede mens. Dat neemt niet weg dat de intentie van de initiatiefnemers te waarderen is. Misschien tijd voor een Herziene Vertaling versie ;-)

Mooie nuchtere opmerking @1a2b3c
rotterdam1
01-11-2012 / 08:37
Helemaal eens met leonard, 1a2b3c en Omega.
Maar het blijft vreemd dat er nog steeds mensen zijn die hun tijd en geld spenderen aan “zending” onder mede Christenen.
dkw
01-11-2012 / 09:25
Zo vreemd is dat niet rotterdam1,
En zeker op de biblebelt waar er in de "zware" kerken soms een grote gelatenheid heerst, waar van de 1000 mensen in de kerk maar 5% kan zeggen een kind van God te zijn, waar al jaren dezelfde mensen aan het avondmaal gaan, bijna zonder verandering, zou er dan zo weinig vrucht en zegen zijn?

Gelatenheid in de vorm van ik kan mij niet bekeren, God moet het doen, ik wacht maar af, er word een enorme muur geschapen waardoor mensen haast niet tot Christus durven te komen, want dat kan toch niet zomaar?

En dat moet weggenomen worden, en dat kan zeker door evangelisatie, dat deden de discipelen ook, beginnende in Jeruzalem.

Overigens, op de website zie ik ook dat daar staat dat de Heilige Geest het geloof werkt en niet de mens zelf, maar dat de mens wel zelf een rol heeft in het aannemen van Jezus, en dat is bijbels mijns inziens.
rotterdam1
01-11-2012 / 11:51
@dkw – Nergens in de bijbel is de opdracht te vinden tot evangelisatie onder mede broeders en zusters.
Dat zal in de praktijk altijd neerkomen op het uitdragen van een bepaalde theologische visie.
Respect voor en acceptatie van de ander is de enige werkzame oplossing binnen de Christelijke Kerk.
anna30
01-11-2012 / 11:53
Ik sluit me aan bij DKW. Juist binnen de christenen is ook evangelisatie nodig!
De gelatenheid die ik heb meegemaakt binnen de 'zware/rechtse' kerken, de afwachtende houding van mensen (het moet je gegeven worden, ik kan er niets aan doen)
Dan is het juist goed om de oproep te horen: bekeert u! Om mensen te laten weten dat ze 100% zelf verantwoordelijk zijn voor hun geloof en bekering. Want een ieder die in Hem geloofd zal behouden worden. Klopt en er ZAL opengedaan worden, bid en u ZAL gegeven worden.

De gelatenheid is schrijnend in de gemeenten die ik ken. Iedere zondag naar de kerk, een deugdelijke levenswandel hebben. Maar als je vraagt of ze bekeerd zijn.... nee, dat durven ze niet te zeggen. Het moet je gegeven worden hé.
tientallen jaren naar dezelfde kerk gaan, tientallen jaren dezelfde predikingen horen, maar nooit geraakt worden in het hart. Dat is wat ik zo vaak hoor om me heen. Maar das logisch, want je kunt het niet zelf.....

Eerlijkwaar, dit zijn de reacties van 90% van de mensen en familieleden die ik hierover spreek en waar ik mee discusieer. En dat is pijnlijk.

Misschien drukt de brochure zich wat ongelukkig uit, maar als je verder leest op de website dan zie je dat ze het toch wat subtieler bedoelen allemaal.
Ik hoop dat zulke evangelisatie (bewondering voor hen die het doen! kunnen we een voorbeeld aan nemen!) mensen laat nadenken, ogen opent en uitnodigt tot onderzoek. En niet direct in de prullenbak beland en vergeten wordt.
anna30
01-11-2012 / 12:01
@rotterdam:

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
(matt 28:19)
Matt. 11:5 “aan armen wordt het evangelie verkondigd (= geëvangeliseerd)!”
1 Petr. 4:6:
Want daartoe is aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.
anna30
01-11-2012 / 12:02
Ter aanvulling: je kunt mede broeders en zusters ook zien als 'alle volken', armen, doden van geest....
Want helaas zijn er binnen onze kerken velen.
dkw
01-11-2012 / 12:09
Ik sluit me bij anna30 aan, mede broeders en zusters zijn mede gelovigen, mensen die niet geloven in welke vorm dan ook en in welke kerk dan ook is het hard nodig dat er evangelisatie komt.
En dan boeit het niet welke theologische visie er gepakt word, vergeving van zonden en schuld, een waar geloof in Christus, via welke weg of kerk ook.
Zolang mensen zeggen onbekeerd te zijn is evangelisatie nodig.
augustinus2
01-11-2012 / 12:10
Wat nu? Is Dr. C A van der Sluijs, Steenblokkiaan geworden? Aanhanger van het gedachtegoed van Dr. C. Steenblok?
Oppervlakkig beschouwd zou zijn onvoorwaardelijke instemming met de scribent in de Wachter Sions, de aanleiding kunnen zijn tot die veronderstelling.
Maar de zinsnede uit de eerste alinea van zijn antwoord, ... "het gaat erom hoe God de zaken ziet....." stelt mij gerust. Ds. Van der Sluijs brengt van harte een algemeen welmenend aanbod van genade voor alle hoorders.
Of de scribent in de Wachter Sions en ds. van der Sluijs het begrip verkiezing eenduidig interpreteren, is voor mij nog de vraag.
johannes777
01-11-2012 / 12:22
In efeze 2:8 is toch genade het geschenk (gave) van God, dat je ontvangt door geloof? Nooit geweten dat geloof een gave zou zijn. Geloof is toch een keuze die je maakt als je iets of iemand vertrouwt?
Wat kunt u daarover zeggen dominee?
dkw
01-11-2012 / 12:36
@johannes777,
Een mens kan niet uit zichzelf geloven, want een mens is geestelijk dood in zichzelven.
Door de Heilige Geest kan de mens wel weer geloven, en dan is het niet van het moet me gegeven worden of bid er maar veel om, maar pak het maar aan.
In de bijbel staat de oproep om te geloven, probeer het met een oprecht geloof en je zult zien dat het met de hulp van de Heilige Geest zal lukken.
Als de mens alles zelf moest doen kwam er niets van terecht, maar met hulp van de Heilige Geest kan het wel!
rotterdam1
01-11-2012 / 13:09
@anna30 en dkw
Dus jullie willen gaan evangeliseren onder gedoopte mensen die de 12 artikelen van harte onderschrijven ?
Realiseren jullie je wel wat voor ellende – in de kerken, in de gezinnen dit mogelijk teweeg zal brengen ?
En wie komen daar, volgens jullie, allemaal voor in aanmerking ?
Alleen de mensen van de biblebelt ?
Of gaan jullie verder ? De Remonstranten/vrijzinnigen ? De Rooms Katholieken en Oosters Orthodoxen ? Hoeveel van die 2 miljard Christenen gelooft wel “zo als het hoort ?”
Ik was onlangs in Mali, in een klein dorpje stond een flinke plaggenhut met een bord voor de deur
“Eglise protestante du Mali”, een halve kilometer verder weer een hut met een bord, nu stond erop
“Eglise protestante réformée du Mali”. Ik weet nooit of ik dan moet lachen of huilen.
dkw
01-11-2012 / 13:22
rotterdam1, lees eens goed wat ik zeg.
Evangeliseren onder alle mensen die zeggen onbekeerd te zijn.
Dit kan van links naar rechts en van boven naar beneden op de aarde zijn.
En dit kunnen ook mensen zijn die 30 jaar in de kerk zitten en toch niet geloven en dat kunnen ook mensen zijn die zeggen "het moet je maar gegeven worden".
Ellende teweeg brengen? Weet je wat voor ellende het teweeg brengt als mensen onbekeerd sterven? Dat is pas een ellende.
En gedoopte mensen en het onderschrijven van de 12 artikelen is niet genoeg, geloof en bekering, daar draait het om.
Iedereen die zegt niet te geloven en niet bekeerd te zijn, daar moet worden ge-evangeliseert!
rotterdam1
01-11-2012 / 14:07
@dkw – Mensen zeggen zoveel, die zien wat voor ogen is (en horen wat voor oren is) dat is zo heel anders bij God die ziet het hart aan.
Bij het overgrote deel van de Christenheid zijn de woorden “bekeerd en onbekeerd” helemaal geen issue, meer dan dat “ze hebben geen idee waar je het over hebt”.
Het zijn namelijk woorden die het gevolg zijn van een bepaalde theologische insteek.
Je zegt : “En gedoopte mensen en het onderschrijven van de 12 artikelen is niet genoeg, geloof en bekering, daar draait het om.”
Zie je nu werkelijk niet in dat je hier een sterk dogmatisch punt maakt ?
Er zijn in ons land Katholieken die evangeliseren onder Protestanten en visa versa, Gereformeerden die zending bedrijven onder Evangelische mensen en andersom.

Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt"

Onze verschillen staan “het geloven van de wereld” in de weg.
dkw
01-11-2012 / 14:25
Rotterdam, je snapt mijn punt niet.
Misschien zegt de term bekering de mensen niet zoveel, maar als je rechtstreeks vraagt, geloof je dat je zonden vergeven zijn en geloof je dat je straks in de hemel komt, als mensen hier NEE op zeggen is evangelisatie nodig.
Als ik aan een baptist of iemand van de vergadering van gelovigen of iemand uit de pinkstergemeente dit vraag en zo iemand zegt JA van ganser harte ben ik daar verblijd mee en kun je een gesprek van hart tot hart hebben, of het dan echt waar is of niet, dat is niet aan mij, dat is aan God.

Maar het gaat om de duizenden mensen (ook in reformatorisch Nederland) die zeggen geen kind van God te zijn en "eerlijk onbekeerd" zijn en verder alle mensen op de wereld die niet kunnen zeggen een kind van God te zijn en vergeving van zonden te hebben ontvangen, daar gaat het om, niet of iemand wel bij het juiste kerkverband hoort of wel de juiste theologische dogmatische weg gelopen heeft.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 18 jaar. Vorig jaar is mijn vader opgepakt voor mishandeling en incest. Ik heb de laatste tijd ste...
geen reacties
31-10-2009
Ik heb een vraag over voetreflextherapie. Een vriendin van mij gaat naar zo'n therapeut en heeft daar ontzettend veel ba...
geen reacties
31-10-2003
Ik heb ruim een jaar verkering met een hele lieve jongen. Voordat ik hem leerde kennen vond ik een andere jongen heel le...
geen reacties
31-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering