Drieënige God bij de Joden

Ds. A. Jonker / 2 reacties

11-08-2012, 09:42

Vraag

In het Oude Testament is het duidelijk dat men (joden) in een Drieënige God geloofde. Echter de huidige joden ontkennen dit. Vanaf wanneer was die verandering in het geloof? De overlevering van joodse verhalen/geschriften is zeer precies geweest, hoe kan het dat dit onderwerp niet of nauwelijks is overgeleverd?

Antwoord

Het geloof in de Drieënige God hangt samen met de mate waarin de Heere God Zich als de Drieënige openbaart. Daarbij is het van belang om meerdere teksten met elkaar te verbinden.

Aan Abraham openbaarde de Heere Zich als de God van het Verbond, maar hij kende de naam HEERE nog niet. Die naam heeft de Heere aan Mozes bekend gemaakt (Ex.3:14).

Van de eerste overlevering van het Scheppingsverhaal heeft men gehoord: "Laat ONS mensen maken, naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis." Maar het was toen nog niet zo duidelijk als voor ons, dat het gaat om de Drieënige God. Ditzelfde geldt voor het drie keer HEERE in de Hogepriesterlijke zegen in Numeri 6.

Men wist vanaf het begin: De Geest Gods zweefde over de wateren (Gen. 1) en de dichter van psalm 33:6  belijdt: "Door het Woord (dat betekent in Joh. 1 Jezus Christus) van de HEERE is de hemel gemaakt en door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht."

Toch was het geloof vaak meer het geloof in de HEERE dan in de Drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deut. 6:4 belijdt de eenheid en de uniekheid van de HEERE. Dit kan volgens ons en ook volgens Messiasbelijdende Joden verbonden worden met het geloof in de Drieënige God. Maar dit is niet vanzelfsprekend, daarvoor is de leiding van de Heilige Geest nodig.

Het blijkt in het Nieuwe Testament dat het niet zo voor de hand lag om te geloven in Jezus van Nazareth als de Zoon van God. De Heiland zegt Zelf tegen Petrus dat "vlees en bloed hem dat niet hebben geopenbaard, maar Mijn Vader Die in de hemel is."

De Heilige Geest was er al in het Oude Testament, maar vanaf de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en daarna, wordt het meer en meer duidelijk: De Heilige Geest is God, samen met de Vader en de Zoon, Hij wordt door de Vader en de Zoon gezonden en is God in ons (in de gelovigen). We kunnen dus beter niet spreken van "verandering in het geloof", maar over "voortgang van Gods openbaring." De Heere laat Zich aan Abraham kennen als God de Almachtige (El Shaddaj), vervolgens aan Mozes als de HEERE (Ik zal zijn Die Ik zijn zal). Als de Ene, maar in het NT ook als de Drie-enige: Vader,  Zoon en Heilige Geest.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
2 reacties
leenie
18-08-2012 / 16:52
Geachte
Jezus zei op de vraag van zijn dicipelen over hoe het in de hemel is:De VADER en de Zoon zijn samen 1 doch de vader is meer dan de zoon samen werken ze door de( heilige) geest natuurlijk een heilige geest want de VADER en de Zoon zijn heilig,in ons is ook een geest doch zeer zeker niet heilig ,of heb ik dit niet goed begrepen?En de VADER en de Zoon ende Heilige Geest staat maar 1 keer in de bijbel ,in Mattheus toch ?Dus in de hemel zijn twee personen ?Geen drie personen ?
vriendelijke groet
leen koster
Hart
19-08-2012 / 18:59
Ik geloof dat in het Konninkrijk der Hemelen God en de Messias er zullen zijn, dus twee levensvormen.Er is maar één Heilige Geest en dat is God.De mensen hebben ook een ziel en een geest maar deze is niet heilig.
Deze zin uit het antwoord van DS.A.Jonker vind ik verwarrend,

"De Heilige Geest is God, samen met de Vader en de Zoon"

Ik ben geen Christen zoals vele van jullie, ik geloof dat vele religie en mythes een kern van waarheid bevatten en deze waarheden samen gevoegd is mij religie.Dus misschien interperteer ik het op een andere wijze dan jullie.In mij geloofsovertuiging dan is God de Heilige Geest maar ook de Vader het zijn eigelijk drie benamingen uit vele benamingen die de enige God kent.Ds.A Jonker zegt ook:

"Hij wordt door de Vader en de Zoon gezonden en is God in ons (in de gelovigen)."

Ik zie dat anders God is alles (het zintuiglijkwaarneembare,het Universum), dus alles is doordrenkt met God dat geldt ook voor alle mensen, het kan dus niet zo zijn dat God alleen in de gelovigen is en niet in de ongelovigen aanwezig is, misschien dat God in gelovige krachtiger aanwezig is en dat het daarom misschien zo lijkt.Ik zeg ook dat God uit eindelijk alles bepalend is en dat de Messias veel invloed op God heeft wat de Messias medebepaler maakt.

Terug in de tijd

Waarom is die ene regel in het convenant over de andere belijdenisgeschriften veranderd? Hoe luidde die eerst  en hoe lu...
geen reacties
11-08-2008
Ik zou graag mee willen met een christelijke werkvakantie in het buitenland (wel binnen Europa). Alleen ben ik 15 jaar e...
geen reacties
12-08-2016
Wat is de betekenis 1 Petrus 3: 18-20? Hierin zegt Petrus dat Christus, toen Hij heenging (uit de context leid ik Zijn d...
1 reactie
12-08-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering