Genezings(diensten)

Redactie Refoweb / 17 reacties

09-06-2012, 12:00

Vraag

Ik heb een vraag over genezing. Is het Gods wil dat iedereen geneest? Wij leven toch in een gebroken wereld door de zondeval? Mijn zus gaat wel eens naar genezingsdiensten van Jan Zijlstra en de Amerikaan Benny Hinn, waar ik zeer beangst over ben.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

17 reacties
Roozemond
09-06-2012 / 12:36
Ik begrijp je angst. Korte tijd terug heb ik van dichtbij meegemaakt dat er in een evangelische gemeente de voorspoedsleer werd verkondigd. Als je ziek bent, ziek wordt, ziekte krijgt, leef je niet dicht genoeg bij God en ben jezelf schuldig. VRESELIJK!!!
Ik heb zelf een goedaardig gezwel gehad want uitgroeide naar een kwaadaardig gezwel. Binnen enkele dagen was alles onderzocht, duidelijk en na korte tijd is het operatief weggehaald. Leefde ik niet dicht genoeg bij God? Geloof ik niet in. Als ik alsnog een erge ziekte krijg, geloof ik niet dat ik naar een gebedsgenezingsdienst ga, want voor mij persoonlijk geld: ik wil het kruis wat God op mijn schouders legt, dragen. Makkelijk? Nee, maar wel de weg voor mij. En dat kan je juist nog dichter bij God brengen.

Natuurlijk zijn er tal van andere voorbeelden, ook van mensen die er totaal anders in staan, dat mag, daar dienen wij niet over te oordelen.
mortlach
09-06-2012 / 21:41
@Roozemond: Wat erg. Met dat soort lui zou ik geen geduld hebben hoor. Want hoe zit dat dan met kinderen die worden geboren met een aangeboren ziekte of afwijking. Hebben die die 9 maanden in de baarmoeder niet dicht genoeg bij God geleefd?

Nee, het lijkt me vrij duidelijk een manipulatiepoging om de slachtoffers maar in de gemeente te houden (inclusief donaties, uiteraard)
vlokje
09-06-2012 / 22:33
Iedereen stemt wel in dat ziekte een gevolg van de zondeval is, onze eigen schuld, maar het persoonlijk op ons nemen gaat ons weer te ver. Soms snap ik al deze logica niet meer hoor.

Krijg ik een ziekte door de zonden van anderen dan? Adam en Eva toch de schuld? Iedereen staat toch 100% schuldig tegenover God...dat bekennen we, maar vervolgens dragen we de logische consequenties liever weer niet.
adriano313
09-06-2012 / 23:02
Beste vragensteller, het is een duidelijke stelling

Een ieder die Jezus niet aangenomen heeft als Heer van zijn leven en geen vrede kent met de Vader is overgeleverd aan de werkingen van de natuur en alle geestelijke wetmatigheden als 'vlees', vloek, demonisering etc.

Zoek eerst God want Hij laat zich vinden en neem Jezus aan als Heer van uw leven. Dan pas worden uw ogen vernieuwd en uw geest levend gemaakt waardoor u God gaat verstaan. Dit komt door de Heilige Geest en die werkt ook bovennatuurlijk!
Vast anders eens…Het maakt u scherper en wees verstandig en spreek geen oordeel uit over iets wat U niet kunt zien, begrijpt of iets wat U afwijst!

want JA, het is Gods wil dat een ieder gezond is. Hij zegt dit ZO duidelijk door Zijn Woord:

- Daar (dat is bij het bittere water van mara) daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar.... stelde Hij hen op de proef....(!), 26 terwijl hij zeide:
Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb;

want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

of door Jeremia:
- Zo zegt de HERE, die dat doet, de HERE, die dat formeert, om het in vervulling te doen gaan, wiens naam HERE is: 3 Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

- 6 Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel, Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede ontsluiten

of door Jesaja (en Petrus):
- door Zijn striemen (Jezus kruisiging) is ons genezing geworden! (hallelujah)

of door Jezus zelf:
- 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

En wat zegt de praktijk:
- 40 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen

- 9 geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen

- 15 zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen.
16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen.

Tja het is een beetje zo een opsomming waar veel mensen in de huidige praktijk tegen aan blijven hikken, "How to handle"...Nogmaals diskwalificeer jezelf niet door ongeloof of omdat mensen dingen doen die je soms vreemd vind, niet begrijpt of waar je niet achter staat !!!

Mensen blijven mensen, ook een voorganger. Blijf daarom gewoon ten alle tijde gefocust op Jezus Christus en niet op mensen. Hij werkt door de Heilige Geest en de Heilige Geest werkt niet anders dan het Woord en werkt samen met het Woord, ook bij genezing. Som begrijpen of weten mensen dit niet... en is de duisternis er eerder bij om onkunde en ongeloof uit te buiten in een eigen manifestatie.

Het punt dat ik opmerk is dat er vanuit bepaalde kringen vaak kritiek is tegen bep. mensen in een bediening onder het motto “kritiek op de leer..”.
De conclusie die ik trek is dat er maar 2 wegen bestaan. Een genezing door de Heilige Geest of een werking vanuit de duisternis. Als je niet gelooft in de genezende werking als gave van de H.Geest blijft de duisternis over. De gave v/d H.Geest komt alleen tot stand door een menselijke intentie (lees handelen=>zoals het Bijbelboek handelen) dat door de Heilige Geest, een bovennatuurlijke interventie, plaats vindt op voorwaarde dat deze mensen ook wedergeboren zijn en vervuld met de H.Geest!

Dat is waarom de handen oplegt worden precies zoals Jezus, Petrus en Paulus en alle anderen ook deden.

Maar de duisternis probeert in mensen gedachtegoed van aanstoot, kritiek, ongeloof, angst etc. te zaaien. Als mensen zich hier aan overgeven bestaat er geen ruimte voor de H.Geest. Dus als iemand boe roept, kan je ook denken waarom roept hij boe.... weet je wat? ik bid gewoon voor haar of hem, dat het zijn wandel in Christus mag zijn.

@Roozemond, Bijbels is ook dat als je ziek bent je naar de oudsten der gemeente mag gaan, zodat ze een gebed over je uitspreken en met olie zalven in de naam des Heren (jak.5:14). Misschien gebeurd dit niet in jou gemeente maar het is wel een bijbels advies.

@ alle sceptici die genezing afwijzen of anders eerst een verklaring willen! Jezus zegt:
24 Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 25 Doch Ik zeg u naar waarheid:
er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land,
26 en tot geen van haar werd Elia gezonden!!!

doch wel naar Sarepta, bij Sidon (N.B. in libanon), tot een vrouw, die weduwe was.

27 En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër (N.B).

28 En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.
adriano313
09-06-2012 / 23:19
@mortlach, het schiet toch niet op om mensen in een hoek weg te zetten...

Je kan er gerust anders over denken, maar door er over te oordelen roep je zelf een oordeel over je eigen af. Ik heb al eens eerder tegen je gezegd dat je de geestelijke wereld niet kunt wegpoetsen...
maar vloek en demonisering blijven een feit waar mensen graag niet aan willen maar als ze ervan verlost worden gaan ze 'bloeien' als nooit tevoren...

Misschien heb je een mooi wonder van Jezus Christus van dichtbij nodig, zodat je overtuigd zult zijn... Zou je het willen?

grt
jsml
09-06-2012 / 23:50
Ik vind dit altijd best lastig.
In de eerste plaats omdat ziekte toch eigenlijk een straf is. Maar Jezus heeft de straf op de zonden toch volkomen gedragen??
En in de tweede plaats, er staat in Jakobus 5:15 "En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.
Ik vind het, op zijn zachts gezegd, best een lastig onderwerp.
waldboy
10-06-2012 / 08:39
We kunnen niet om de Bijbelse manier van genezing heen. Het zalven met olie en, niet te vegeten, het elkaar belijden van onze zonden. Deze twee zaken horen bij elkaaar.
In Bijbelse tijden stond met echter totaal anders tegenoven ziekte en dood. Men was er toen van overtuigd dat dit gevolgen waren van zonde. Zie het verhaal van de blindgeborene.
Nu, anno 2012, kijken we daar anders tegenaan.
De kennis van ons lichaam is door allerlei onder zoeken toegenomen.We zien een ziekete nu als een verstoring in het normale funktioneren van het lichaam. Zoeken nu onze heil bij de medische wereld. Natuurlijk zeggen we dat God daarin zijn aandeel heeft, Zijn zegen moet geven.
Als we daar niet verder kunnen, dan zoeken we pas onze genezing bij gebedsgenezing.
Ikzelf heb een ziekte aan een oog. De hoop op gezing door een operatie blijft, maar na tweeënenhalf jaar is er met dat oog niets veranderd. God heeft echter duidelijk gezegd dat het goed zal komen. Hoe en wanneer? Dat ligt bij Hem.
Al met al is het een moeilijk onderwerp. We willen Bijbels zijn, maar tegelijkertijd ook anno 2012.
hamerteen
10-06-2012 / 18:49
Een mevrouw is al jaren als m.s. patiënt opgenomen in een verpleeghuis.
Een oude vriendin van vroeger kwam eens bij haar op bezoek en had groot nieuws voor haar, want er zou genezing van m.s. mogelijk zijn bij een genezingsdienst van Jan Zijlstra te Leiderdorp.
Deze vriendin was namelijk ook bij zo'n dienst genezen!
Bij navraag waar ze dan van genezen is vertelde zij dat ze zich langere tijd niet zo lekker voelde, en na de genezingsdienst was ze kiplekker! (halleloeja)
wat mij betreft is de conclusie dat alleen als je niet lekker bent je in gebedsgenezing kan geloven.
katlheen
10-06-2012 / 20:01
Tja, het is ook niet toevallig dat veel van de "genezen" mensen, aan kwalen leden die vooral "tussen de oren" zaten.

Veel groepshysterie en demagogie van een voorganger. Ik heb er niet zo op. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen genezing op gebed mogelijk is.
Omega
10-06-2012 / 21:34
Als scepticus inzake de uitleg van o.m. @Adriano, ben ik ben benieuwd of hij mensen kan genezen. Ik ken namelijk nog een paar kankerpatiënten die op een wonder zitten te wachten.
chrisly
11-06-2012 / 07:30
@adriano313
Hoe zit het dan met de doorn van Paulus?

Die Paulus die Timotheus het advies om een beetje wijn te nemen voor zijn maan en kwalen.

Dezelfde Paulus die Eutychus terug bracht uit de dood.
mortlach
11-06-2012 / 08:56
Belachelijk maken is niet de bedoeling. Ik bedacht me laatst wel dat ik me zal moeten voornemen voortaan bij dit soort gesprekken een belangrijke vraag te stellen: "En hoeveel heb jij (aanwezige bij een dienst) nu uitgegeven daar?"
1a2b3c
11-06-2012 / 10:29
In Jak.5 staat dat de zieke de ouderlingen bij zich moet roepen om voor hem te bidden en hem te zalven.
Bij een genezingsdienst gaat het net andersom en komt de zieke naar de voorganger toe.
Ik weet niet of dit echt belangrijk is, maar in eerste instantie denk ik van wel, omdat de focus niet op wonderen gericht moet zijn maar op de verkondiging.
En ik ben bang dat dat in een genezingsdienst net andersom is.

Ik sta hier ook best onwennig in, maar vorig jaar zijn mijn man en ik een keer naar zo'n dienst geweest (niet van J.Z.)
De lezing was m.i. volkomen Bijbels, er was niets 'zweverigs' aan en er werd ook niet gezegd dat je niet genoeg geloof zou hebben als je niet genas.
Hij zei juist dat het best kon zijn dat er niemand zou genezen en haalde toen Hab.3 aan: al zou de vijgeboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn .... 18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
Wel zei hij dat ongeloof tegenwerkt Mat.13:58 En Hij doet daar niet veel daden van kracht, door hun gebrek aan geloof. (da's echt anders dan zeggen dat je te weinig geloof hebt)
Hij waarschuwde ook voor genezingsdiensten als er geld voor gevraagd wordt.
Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Mat.10:8
Na de Woordverkondiging vroeg de voorganger: geloof je dat Jezus kan genezen? En geloof je ook dat Hij jou kan genezen?

Eigenlijk waren wij van plan om na de lezing onder het zingen weg te gaan, voordat het bidden begon.
We zijn toch maar blijven zitten omdat we het een mooie Bijbels onderbouwde lezing vonden.
We zijn geen van beide ziek, maar mijn man had wel een tennisarm waarvoor hij al een tijd bij de fysiotherapeut liep. In die periode had hij er extra veel last van omdat hij een paar keer wegens omstandigheden niet bij de fysiotherapeut was geweest.
We dachten helemaal niet zulk soort kleine kwaaltjes, maar aan kanker en reuma e.d.
Nog voor de voorganger ging bidden voor specifieke zieken en ziekten, was alle pijn in de arm van mijn man weg.
Hij had het niet eens direct door omdat we helemaal niet aan die arm gedacht hadden.
(een tennisarm voel je niet constant, alleen bij bepaalde bewegingen, en met tillen)
Terugdenkend denkt hij dat het gebeurde nadat de voorganger had gevraagd: geloof je dat Jezus ook jou kan genezen.
1a2b3c
11-06-2012 / 10:44
Ik bedenk me opeens dat de zieken meestal naar Jezus gingen, en soms dat Jezus daar heen geroepen werd. Dus is Jak.5:14 misschien toch minder letterlijk dan ik dacht.
adriano313
11-06-2012 / 13:20
@1a2b3c 'omdat de focus niet op wonderen gericht moet zijn maar op de verkondiging'.

De spijker op de kop, het gaat niet om het wonder maar om Christus!
Dus als je als zieke wel beter wil worden maar Jezus niet aan wil nemen als Heer van je hart en leven.....tja dan wordt het allemaal een beetje ingewikkeld.
Dit geeft dan juist weer hoe een mens dan in elkaar zit in relatie tot de zondeval en God!

Verder moet de route niet uitmaken of de zieke nu naar de oudste gaat of de oudste naar de zieke. De functie van de oudste staat m.i. centraal. Hij heeft een goddelijke vertegenwoordiging en de functie om geestelijke zorg uit te delen. Vandaar (m.i.) het advies om er gebruik van te maken.

@Omega, ik weet niet waarom de patiënt zit te wachten op een wonder....
som zijn er mensen die hun hele leven wachten op dat God het doet.
Maar als ze hun matras oppakken om te wandelen, denken ze gewoon dat ze het zelf hebben gedaan en dat het geen wonder was ... Lees anders het evangelie nog eens, om te ontdekken dat Jezus opdrachten geeft als een mens genezen wordt...
Maar ik geloof ook in eerst zien en dan in geloof verder wandelen (thomas) Echter Thomas hartsgestel is niet kritisch of hij verwerpt niets, hij beaamt juist dat als hij het ziet dat Hij in gelooft verder wandelt! Misschien heb je hier wat aan? (wordt dus weer gevolgd door actie)

@chrisly, het mooie van het evangelie is dat het niet alleen een blijde boodschap is maar ook een kracht Gods. Daarom is het ook niet mijn verhaal en kun je bij twijfel ook je vraag eens gewoon stellen aan Jezus Christus zelf. Zijn antwoord zal je denk wel overtuigen

Misschien ter verduidelijking op je vraag,
Lucas van het evangelie van Lucas, was dokter/ arts!(vert. geneesheer)
Mooie combinatie van Jezus en Lukas allebei (G)geneesheren. De één op een natuurlijke en medicinale/ verplegende wijze, de ander op een bovennatuurlijke genezende wijze....
Beide wijze komen van God, misschien geeft dit weer wat inzicht dat 'zaken' niet alleen rechtlijnig zijn dan gedacht en dat er een weg bestaat van een natuurlijk herstelproces en een bovennatuurlijke herstelling. Zo ook b.v. het voorbeeld van @roozemond

@jsml, iemand hartsgetel (wat zich uit in een bep levenstijl) kan de oorzaak zijn waarom bepaalde zaken in een leven niet op orde zijn. Denk b.v. maar aan de weg die elke rechtvaardige te gaan heeft voordat de vrucht van de Geest zichtbaar wordt. Voor vrucht heb je b.v. eerst ook altijd nog een periode van knop en bloei. Dus alles blijft een proces.
Ik weet verder niet of ziekte direct een gevolg is van straf. M.i is zou je straf eerder kunnen verduidelijken door een zondige wandel, waarbij je speelruimte bent voor de duisternis en hierdoor een oudste hard nodig kunt hebben.

Onlangs las ik nog dat een vloek een genezing duidelijk in de weg kan staan. Pas als de vloek verdwijnt bestaat er een opening voor genezing. Dus gebed voor genezing kan dus ook een route afleggen dat eerst de vloek verbroken dient te worden. In die tussentijd kan de gelovige wel opzien naar het kruis alleen zijn hiermee bep. gebieden in zijn leven nog niet schoon.
M.i spreekt een gebed van een vertegenwoordigende bediening dan krachtig(er) tot God(?)
hamerteen
12-06-2012 / 21:34
@1a2b3c

Het verslag van de genezingsdienst had u op 30-10-2011 al op het forum geplaatst.
Het leg me bij dat ik toen al verbaasd was dat u en uw man het genezen van een tennisarm als een wonder hebben ervaren.
Temeer daar ik niet lang daarvoor zelf last van een tennisarm gehad heb, maar dat is in de loop van een paar maanden vanzelf overgegaan, zelfs zonder fysiotherapie!
Maar ik geloof dat u ook enige twijfel had of er echt wel een wonderbaarlijke genezing had plaats gevonden, want op 02-11-2012 schrijft u het volgende:


Maaaaar .... mijn man heeft ook last van zijn luchtwegen (hooikoorts/allergie) en zijn schouder was anderhalf jaar geleden na een valpartij gebroken maar hij heeft nog steeds bij bepaalde bewegingen een stekende pijn.
Die dingen zijn niet genezen.


Ik denk dat als uw man tijdens die genezingsdienst van zijn hooikoorts/allergie, en zijn gebroken schouder zou zijn genezen je dat een wonder zou kunnen noemen, die tennisarm zou vanzelf wel overgaan.
Het bewijst voor mij wel hoe snel een mens door bepaalde omstandigheden, en personen beïnvloed kan worden.

Overigens vraag ik me af of er een leeftijdsgrens is betreffende gebedsgenezing, wordt een ernstig zieke van 40 jaar wel, en een van 80 niet genezen?
1a2b3c
12-06-2012 / 22:32
@hamerteen,

Ik zou niet weten waarom het geen wonder is als je acuut van je tennisarm genezen bent.
Daar hebben mijn man en ik geen seconde over getwijfeld, een tennisarm gaat normaal gesproken heel geleidelijk over.
Dat tweede citaat dat je aanhaalt schreef ik omdat de discussie de kant opging dat God altijd geneest.

Ik denk dat een 'kleiner' wonder niet weg geredeneerd moet worden omdat het 'grotere' niet gebeurd is. (Trouwens, God doet zoveel wonderen. Je moet ze alleen wel willen zien)

Terug in de tijd

Voor dominee A. Simons. Ik heb als mens verschillende geboden overtreden. Kan ik nog bekeerd worden? Of kan dit niet m...
geen reacties
10-06-2021
In de periode na de bediening van het Heilig Avondmaal wordt er wel gesproken/gevraagd van: Hoe was het ervoor, hoe was ...
3 reacties
09-06-2011
Een vraag aan een dominee van de Ger. Gem. Ik lees nu het boek "Geen geloof zonder gevoel", van Jonathan Edwards. Het is...
1 reactie
09-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering