De waarheid

M.M. van Winkelen / 26 reacties

24-05-2012, 13:12

Vraag

Aan iemand uit de rechterflank van de Ger. Gem. Help alstublieft, wat is waarheid? Als jonge getrouwde vrouw weet ik het echt niet meer. Ik denk veel na en lees veel, maar ik weet niet wat de waarheid is. Ja alleen Gods Woord is de Waarheid, maar dat wordt op zoveel verschillende manieren uitgelegd. Iedereen denkt het juist te weten en alle argumenten (zowel links als rechts) worden aan de Bijbel getoetst. Alle uitleggingen lijken de waarheid te zijn, maar toch strijden ze met elkaar. Mijn hart is vol zonde en ik ken God niet als mijn persoonlijke Verlosser. Dit is me tot verdriet, hoewel ik elke dag opnieuw gewoon doorga met mijn leventje. Wat moet ik doen? In onze eigen gemeente/kerkverband (GGiN) is een smal aanbod van genade. Als ik eerlijk ben word ik door de preken die gelezen worden alleen maar bang. Bang om verloren te gaan en bang om mezelf iets toe te eigenen wat mij niet toekomt. Toen ik laatst een PKN-gemeente bezocht, moest ik volgens de dominee gewoon geloven dat God mijn God is en mijn zonden vergeven zijn als ik in Hem geloof. Ook dit maakt me bang, het klinkt zo 'ruim' en de hele gemeente komt zo 'werelds' op me over. Wat is de waarheid? Is er een tussenweg tussen deze twee uitersten? Ik zoek wat waar is, maar iedereen zegt dat iets waar is. Ik bid tot de Heere of Hij ons de weg wil wijzen die we moeten gaan, maar ik ontvang tot nu toe geen antwoord. Als ik eerlijk ben, bid ik ook met weinig geloof. Ik heb geen geloof en kan niet geloven! Hoe moet ik dan ooit tot God naderen? Hoort Hij mij wel? Als ik elke avond bid om bekering en ik sterf onbekeerd, wat dan? Had ik me dan toch meer toe moeten eigenen of meer moeten pleiten? Ik weet wel dat het alles en alleen uit genade is, maar het is toch ook geen lot uit de loterij? Of wel? Hoe moet ik me in geloof overgeven aan Hem? Ik vind het zo moeilijk en ik kan het niet! Wie geeft mij een evenwichtig en bijbels antwoord?


Antwoord

Beste vragensteller,

In de verschillende vragen die je stelt proef ik een persoonlijke worsteling naar zekerheid en duidelijkheid. Je vraagt je af wat nu echt waarheid van de Bijbel is, hoe je moet omgaan met de geestelijke leiding vanuit je eigen kerk of vanuit andere kringen en vooral ook hoe je tot je behoud de weg naar God kunt vinden. De vragen die je stelt zijn stuk voor stuk levensvragen. Het is goed dat deze dingen je bezig houden. Levensvragen kenmerken zich erdoor dat ze in de regel niet in één dag worden beantwoord. Je moet door een ‘existentieel’ proces heen om een antwoord te vinden dat rotsvast is en de stormen van het leven kan verduren. Ik heb niet de pretentie je in een paar zinnen het verlossende antwoord te geven. Wel wil ik graag met je meedenken, hopend en biddend dat God je zelf bij de hand neemt om je tot Zijn waarheid te leiden. Hij is immers de God der waarheid.

Eén van de zaken die je ernstig afvraagt is hoe je nu kunt weten wat de waarheid is. Iedereen beroept zich op de Bijbel, maar dit leidt niet tot een eensluidend standpunt; maar eerder tot allerlei tegenstrijdige stellingnames. Het is een scherpe constatering die helaas terecht is. Veel jongeren worstelen hiermee. Het is tekenend voor de gebroken werkelijkheid waarin wij leven dat in kerkelijk Nederland uiteenlopende inzichten zijn over de meest essentiële zaken van het geloof en de zaligheid. Dat is verdrietig maar waar.
 
Je zult hierin biddend een weg moeten vinden. Gods Woord is, zoals je zelf zegt, de toetssteen van de waarheid. De uitleg die mensen geven, moet je daarom leggen naast het Woord (waar je ook veel in leest, lees vooral hier veel in!). Lukas prijst de mensen in Berea om een dergelijke houding: "En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren" (Hand 17:11). Ik wil je drie praktische punten hiervoor meegeven: Allereerst, besef hierin diep je afhankelijkheid van God en Zijn Geest. In de Psalmen lees je steeds weer het gebed om in Gods waarheid te worden geleid (Psalm. 25 en 43). Het is profijtelijk als we beseffen dat wij van onszelf de dingen van de Geest van God niet verstaan.

Ten tweede, wees op je hoede voor een uitleg die op de een of andere manier aangenaam is voor een mens die niet buigt voor God. Of dat nu zonde of hoogmoedige vroomheid is, maakt in wezen niet uit. Paulus waarschuwt niet voor niets voor mensen die "de gezonde leer niet kunnen verdragen" (2 Tim. 4). De gezonde leer (de goede uitleg) doet ons altijd ergens pijn. Zij is heilzaam, zij is gezond en maakt ons gezond, maar zij moet wel verdragen worden. Het is daarom een goed teken als het een innerlijke strijd vraagt ons te onderwerpen aan Gods Woord.

Ten derde, let ook op wat een ‘uitleg’ of ‘leer’ uitwerkt. Als het ons brengt tot een leven dat groot denkt van God en klein van onszelf, is dit iets wat ons kan bevestigen in de waarheid ervan. Als een uitleg het tegendeel uitwerkt, is dat een teken om zeer voorzichtig te zijn. Denk aan wat Jakobus hierover opmerkt: "Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd" (Jak. 3:17).

Je geeft aan dat de preken in je eigen kerk je bang maken om verloren te gaan of bang maken om je ten onrechte iets toe te eigenen; terwijl je elders heel andere geluiden hoort: je moet geloven, aannemen dat je zonden vergeven zijn etc. Die verschillende geluiden geven van zichzelf al aanleiding tot verwarring. Tegelijk constateer je bij jezelf geen geloof, geen echt bidden, dat is inderdaad iets om radeloos van te worden.

Allereerst wil ik je oproepen om dringend ernst te maken met de vele oproepen in de Bijbel om je te bekeren en te geloven. Wat predikte Christus zelf? "Bekeert u en gelooft het Evangelie" (Markus 2:15). Daar mag je op geen enkele manier iets aan af doen. God weet veel beter dan wij aan wat voor mensen Hij deze boodschap stuurt. Laat dat op je ziel wegen! Hij vraagt ook van jouw gehoorzaamheid. Niemand is bevoegd deze oproep maar op zijn minst te relativeren.

Toch versta je het Woord van God niet goed als je meent dat je die bekering en dat geloof zelf bij elkaar moet schrapen. Het verlossende en rijke van Gods Woord is dat het heil en alles wat daarvoor nodig is van Gods kant komt: niet alleen de zaligheid, maar ook bekering en geloof als de weg er naartoe. Als je worstelt met ongeloof en onmogelijkheid is dat iets wat je moet  ontdekken, wat je moet gaan zien. Ik hoop dat jij die vreugde mag leren kennen dat werkelijk àlles van de andere kant komt.

Verrassend vind ik dat in de Schrift zelf gave en opgave zo harmonieus met elkaar verweven zijn. Rijk en vrij spreekt Christus in Joh. 6 over de verkiezing (vs. 39), over Zijn machtige en beslissende werk daarin. Maar even duidelijk wijst Hij erop hoe mensen daar persoonlijk in delen, namelijk door het zien op Hem (vs. 40): "En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage."

Je geeft aan te zoeken naar een middenweg. Naar mijn inzicht moet je niet zoeken naar een middenweg maar naar een Middelaar. De ‘rechterzijde’ en de ‘linkerzijde’ hebben haar valkuilen, maar op de ‘middenweg’ kun je wellicht even goed uitglijden! Het beslissende op je sterfdag is niet of je goed genoeg hebt gebeden of aangenomen of beleefd, maar bepalend is of Christus het voor je opneemt. Voor wie doet Hij dat? Voor mensen die geen redder hebben (Psalm 72)  en die in hun nood en ongeloof naar Hem zoeken en zuchten. Zulke mensen zijn door Zijn Vader aan Hem toevertrouwd en voor hen laat Hij de waarde van Zijn verdienste gelden. Dàt is beslissend. Sta er naar om een heldere bevatting te hebben wie je bent buiten Christus, hoe God dan naar je zou moeten kijken op die grote dag. Dan is een pijnlijke en harde wetenschap. Sta er ook naar om Hem te kennen, en let erop, dat is een gave, een genadegave. Belijdt Hem alles wat je niet kunt, niet weet, niet wilt. We leven in de dagen van Hemelvaart. "Christus is verhoogd (Ten hemel gevaren, MW) om te geven bekering en vergeving van zonden" (Hand 5:31). Wie zou niet om die hemelvaartsgaven verlegen zijn! 

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Gereformeerde Gemeenten.

  Bekijk ook:

26 reacties
Daniel
24-05-2012 / 15:23
Beste vragensteller,

Wanneer wij Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, onze zonden beleden hebben, en daardoor in Zijn rechtvaardigheid voor God staan, dan zijn wij wederom geboren, gedoopt door de Heilige Geest in het Lichaam van Christus en behouden voor de eeuwigheid.

Dat is ook wat Titus 3 : 5 – 7 duidelijk laat zien: “Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest; Die Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven”. Met Pinksteren is door de Heere Jezus Christus de Heilige Geest naar de wereld gezonden, om ons te verzegelen tot de dag der verlossing (Ef. 4 : 30). Daardoor mogen wij in Zijn rechtvaardigheid staan!

Zo staat het in de bijbel en die mogen we toch helemaal geloven?
imvi
24-05-2012 / 15:33
@ Daniel, niet vervelend bedoelt, maar misschien is het beter dat we niets aan het antwoord toevoegen, om de vragensteller eventueel niet meer te verwarren...
Mister
24-05-2012 / 15:35
De vragensteller vroeg naar iemand uit de rechterflank van de gergem, maar volgens mij begeven die personen zich niet op dit forum (met een duidelijke reden)
guustje20
24-05-2012 / 15:41
Beste vragenstelster,
Helaas kan ik niet zoals Daniël bijbelteksten aanhalen om jou te bemoedigen, ik kijk in mijn hart en wil je het volgende zeggen.
Het zoeken naar de waarheid is verloren tijd: de waarheid is niet aan ons om te zien. Zouden wij de waarheid zien, dan is het geloven niet meer geloven maar weten.
Wat dan wel te doen: begin met de eenvoud, het kijken en luisteren naar G'd's schepping. Wat is zuiverder dan de zang van de merel, die je 's ochtends wakker maakt. Wat is de schepping perfect in schoonheid en complexiteit; maak eens een lange wandeling in de natuur en verwonder je!
Kijk en luister naar jouw lichaam, zie het als een deel van G'd 's schepping!
Gerard
24-05-2012 / 15:49
@imvi
Mij lijkt de aanvulling van Daniël prima, zuiver Bijbels en niet tegenstrijdig met het antwoord, toch?
Daniel
24-05-2012 / 15:51
@imvi en @Mister........., ik begrijp niet wat ik verkeerd heb geschreven, de Bijbel is geen cafetaria-boek waar je in mag grazen en naar willekeur kunt nemen wat je goeddunkt.
De Bijbel is het Woord van God.
En ik probeer vraagstelster te ondersteunen en ik kraak het antwoord van dhr van Winkelen niet af.
En zelf kom ik uit de 'gereformeerde bonders', nu HHK, verder ga ik er vanuit de we allemaal mensen van goede wil zijn, wij......alle reageerders!
arjan203
24-05-2012 / 15:53
Hallo vragensteller,

Ik zal je niet vertellen wat de waarheid is. Wel kan ik je vertellen wat ik beleefd heb.

Ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Bij ons is het aanbod van genade ook relatief smal.
Toen ik 22 was (anderhalve maand geleden) ontmoette ik uit de kerk een aantal oude vrienden die naar de PKN overgegaan waren. Ik ging die avond op visite bij hen, en ze baden voor me.

De volgende dag las ik een stuk over 'hoe word ik wedergeboren' van ds. E. Maritz. Daarin werd uitgelegd dat ik al mijn zonden moest belijden, dat ik moest bidden dat ik beter wilde worden, geen verkeerde dingen meer wil doen, dat ik spijt heb, maar !bovenal!: dat ik voor Jezus Christus wilde gaan leven.
Het gebed hoefde achteraf gezien nog niet eens lang te zijn, maar ik moest menen wat ik bad, en ik moest ook geloven dat God wilde geven waar ik om bad. Ik denk dat bang zijn om te geloven verkeerd is, en je kan ervoor kiezen om te geloven. (Dat wist ik overigens op dat moment nog niet.)

God liet er zogezegd geen gras over groeien, en ik sloeg de Bijbel open op Zefanja 3 vs. 14 en 15. Ik wist per direct dat dat mijn bekeringstekst was. En ik heb gelachen en gehuild tegelijkertijd. Sindsdien is er veel gebeurd. Ik wil nu ook voortaan naar de PKN. Geen enkel kwaad woord over de gergem, want daar ben ik in opgegroeid, maar ik kan in de PKN gewoon beter luisteren.

Ik kan moeilijk zeggen wat het moraal van het verhaal is. Maar ook al is dit géén formule om te krijgen wat je maar wilt, durf gewoon te geloven! Please! Dat durfde ik eerst in de gergem nooit. Nu ik wel geloof heb ik niet alleen vrede en rust (het grootste gedeelte van de tijd dan), maar ik heb ook dingen meegemaakt die ik niet voor mogelijk hield. En ik geloof en weet dat dit iedereen kan gebeuren die ervoor open staat.

ps: Als ik hier iets heb gezegd wat in strijd is met de regels van refoweb, dan haal ik mijn reactie wel weg. Ik wil niet iets zeggen wat afbreuk doet aan iemand's mening of ervaring.
imvi
24-05-2012 / 15:55
@Daniel: Je schreef ook niets fout, je kraakt het juist niet af, niemand tot nu toe hier, maar gezien de vraag zit de vragenstelster enorm in verwarring, en ze is er niet mee gebaat als er zometeen eventueel tegenstrijdige reacties gaan komen en misschien discussie. Want dat kun je verwachten natuurlijk. Eén duidelijk antwoord lijkt mij genoeg. Dat wilde ik even kwijt. Verder nergens om. Het lijkt me voor de vrouw het prettigst als ze dit terugleest. That's all.
arjan203
24-05-2012 / 16:07
ps2: Ik heb daarnet de vraag en de antwoorden nog wat beter doorgelezen. Als mijn reactie niet op zijn plaats is en alleen verwarrend bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik ben een beetje een Petrus, een haantje de voorste. Luister inderdaad liever naar de beantwoorder dan naar mij. Ik vind het niet erg als mijn reactie om die reden verwijderd zou worden.
guustje20
24-05-2012 / 16:18
Psalm 72

Bij deze woorden van troost en hoop bid ik het Shema Jistrael (Hoor Israel, 'G'd is uw Heer, G'd is één) Ik hoop dat ook geloven anders dan gemger mogen reageren en meevoelen!!!

1
Geef, Heer', den Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten,
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.

2
De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijzlen, wie verdrukt.

3
Zij zullen U eerbiedig vrezen,
Zolang er zon of maan
Bij 't nageslacht ten licht zal wezen,
En op- en ondergaan.
Hij zal gelijk zijn aan den regen,
Die daalt op 't late gras;
Aan droppels, die met milden zegen
Besproeien 't veldgewas.

4
't Rechtvaardig volk zal welig groeien;
Daar twist en wrok verdwijnt,
Zal alles door den vrede bloeien,
Totdat geen maan meer schijnt.
Van zee tot zee zal Hij regeren,
Zover men volkren kent;
Men zal Hem van d' Eufraat vereren,
Tot aan des aardrijks end.

5
Het woeste volk zal voor Hem knielen;
Zijn vijand lekt het stof;
En Tarsis voert, met rijke kielen,
Geschenken naar Zijn hof.
Met giften zullen langs de stromen,
De koningen der zee,
En Scheba nevens Seba komen,
Hem smekend om den vree.

6
Ja, elk der vorsten zal zich buigen
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
't Behoeftig volk, in hunne noden
In hun ellend' en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten redder zijn.

7
Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit gena
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen ga.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, hun tranen en hun lijden
Zijn dierbaar in Zijn oog.

8
"Zo moet de Koning eeuwig leven."
Bidt elk met diep ontzag;
Men zal Hem 't goud van Scheba geven,
Hem zeegnen, dag bij dag.
Is op het land een handvol koren,
Gekoesterd door de zon,
't Zal op 't gebergt' geruis doen horen,
Gelijk de Libanon.

9
De stedelingen zullen bloeien,
Gelijk het malse kruid.
Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien;
Ook zal, eeuw in, eeuw uit,
Het nageslacht Zijn grootheid zingen,
Zolang het zonlicht schijn',
Hun zal een schat van zegeningen,
In Hem, ten erfdeel zijn.

10
Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom,
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheen;
De Heer', in Israel geprezen,
Doet wondren, Hij alleen.

11
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spa;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met amen, amen na.
Roozemond
24-05-2012 / 17:12
Iedereen komt nu, hoe GOED bedoeld ook, met zijn of haar beleving over/van de waarheid. Maar juist bij deze vraag is dat niet goed, dat maakt het nog veel verwarrender.
De Bijbel is de waarheid, zoek daar je antwoord in.
Daniel
24-05-2012 / 17:23
@Roozemond,
'Iedereen komt met zijn /haar beleving over/van de waarheid', jij toch ook met de Bijbel.
Veel reageerders komen met een reactie gebaseerd op de Bijbel en iedeen weet ook dat als hij/zij een vraag stelt op refoweb dat er reageerd kan worden.

Hoe teleurstellend kan het dan zijn dat niemand reageerd.
Dan heeft niemand intresse in jouw vraag
We moeten het niet zo moeilijk maken, medeleven kan ook bemoedigen.
rian2
24-05-2012 / 17:58
Het Woord is de Waarheid.
De bijbel en Hij zelf.
HIj zegt het zelf ik ben de Weg de Waarheid en het Leven.

IK ken je worsteling. IK heb hetzelfde gehad.
De BIjbel op vershillende manieren lezen....ook de wat 1-zijdige prediking i mij bekend.
Maar ten diepste eigen schuld.....ik wilde geen Koning .... ik wilde geen kind van God zijn.
IK las de BIjbel.....plakte als het ware de beloftes af want die waren alleen voor Gods volk,
IK geloofde dus niet. Hield God voor een leugenaar en maakte Hen klein.
Maae alles is Waarheid inde Bijbel.
De belofte staan er voor jou, geloof je dat?
Je mag er op pleiten, je mag bidden of God je geloof wil geven zodat je ZIjn Woord gaat begrijpen, je gaat je vastklampen aan Hem en ZIjn beloftes.
Ze zij Ja en Amen.
God kan niet liegen, HIj heeft een warmkloppend hart en wil je niet verloren laten gaan.
Je bent gedoopt dat betekent dat Hij je Heere wil zijn.
Vlucht tot Hem, HIj zal je alles leren wat je nodig hebt en bovenal vergeving van zonden geven.
HIj zal je leiden, je bij de hand pakken. Je gaat dit dan geloven.
Van onzelf kunnen we geen geloof maken, we denken veels te klein van Hem.
HIj is echter zo groote, Heerlijk en goed voor mij, dat laat HIj elke dag zien.
HIj werkt nog steeds en roept jou ook, komt toch tot Mij.
Dat laat hij zien zondag aan zondag, HIj is aan op je bhoud.
Onze lieve Heere Jezus Christus, HIj is uit op ZIjn eer.
Ik kan je het niet geven, zal voor je bidden.
OPdat je duidelijkheid mag krijgen met je verstand maar bovenal geloof in je hart.
Mensen zeggen een hoop, maar ZIjn Woord houd stand
Roozemond
24-05-2012 / 18:27
@Daniel, het is geen kritiek, maar mijns inziens is de bijbel/God het enige wat waarheid geeft voor de persoon zelf. natuurlijk kan het teleurstellend zijn als iemand niet reageert, maar eerlijk gezegd is dat ontzettend verschillend per vraag.
Roozemond
24-05-2012 / 18:27
@Daniel, ik heb het idee dat je boos bent nu, excuus dan daarvoor, dat doel had mijn reactie niet. Ik probeer me te verplaatsen in vraagsteller.
imvi
24-05-2012 / 19:53
@ roozemond: helemaal mee eens, zo bedoelde ik mijn reactie ook.
en Daniel, ik moest wel even lachen, haha, mag wel toch "Hoe teleurstellend kan het dan zijn dat niemand reageerd. Dan heeft niemand intresse in jouw vraag". Tja, ze wil in de eerste plaats een antwoord lijkt mij,
imvi
24-05-2012 / 20:15
reageert
Daniel
24-05-2012 / 23:26
@Roozemond en @ imvi, er moet heel veel gebeuren voor dat ik boos ben, eigenlijk ben ik een mens van goede wil (daar moet ik weer om lachen).

En @imvi, kun je er iets bij voorstellen dat je een vraagt stelt en er komen geen reacties. Het lijkt mij nogal frusterend, je stelt de vraag toch op een openbare website.
Nu ga ik naar het oog op morgen luisteren, in een uurtje weer bij wat er in de wereld gebeurt is.
En daarna naar bed en wat ik dan vraag aan God gaat niemand wat aan.
zeeland
25-05-2012 / 00:51
Vraagstelster: Bidt om Gods Geest. Hij kan je leiden naar grazige weiden, waar geen mens, dominee of kerkverband je kan brengen.
Ik heb het ook veel gehoord; 'je moet gewoon geloven', maar ik ben er achter gekomen, dat ik dat niet kon. Hoe kon een ongelovige smerige zondige vloeker nu geloven?!
Het kan, maar alleen door de werking van de Heilige Geest, die ogen kan openen en geloof kan schenken. Het geloof is een gave van God!

Ik denk dat je een mooi antwoord hebt gekregen. Ik zou nog willen zeggen: lees het Woord en gebruik de middelen die ons gegeven zijn! Rust niet, voordat je hebt wat je zoekt! Het is ons ongeloof dat wij Zijn genade niet kennen, maar het is Zijne genade die ons ongeloof kan verbreken en ons gelovig kan en wil maken!
dkw
25-05-2012 / 08:24
Ik las ergens anders een reactie van 1a2b3c die ik wel mooi vind, ik hoop dat ik deze mag gebruiken:
Alles komt van God, en ik snap niet waarom er over het één moeilijk gedaan wordt terwijl men met andere dingen heel makkelijk omgaat bijv: Pred.3:13 ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.
Dus eten en drinken is ook Gods gave, en dat we daar gebruik van kunnen maken komt evengoed van Hem. En toch zijn we er helemaal bij betrokken.
Maar met betrekking tot eten en drinken heb ik nog nooit iemand horen zeggen dat God alles doet, en dat de mens uit zichzelf nooit eten kan.
En ik heb ook nog nooit iemand horen zeggen dat je niet eten kunt als je nog nooit echt honger hebt gehad. (lees: honger hebt ingeleefd) (einde citaat).

Terug in de tijd

Zou een predikant van de Gereformeerde Gemeenten -net als een predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken onlangs...
geen reacties
24-05-2008
Hoe ver mag een vriendschappelijke relatie met een ambtsdrager gaan? Wat zijn de regels waaraan hij zich moet houden?
3 reacties
25-05-2016
Wij hebben in ons huwelijk zeven miskramen meegemaakt. Afgelopen jaren zijn we in contact gekomen met ouders die dit o...
geen reacties
25-05-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering