Het merkteken van het beest uit Openbaring

Ds. M. Pronk / geen reacties

25-02-2009, 00:00

Vraag

In Openbaring 13 lezen we over het beest en het merkteken wat de mensen krijgen. Moeten we dit letterlijk opvatten dus dat iedereen verplicht wordt een merkteken -bijvoorbeeld de Verichip- onderhuids te laten zetten of wordt dat merkteken uit Openbaring 13 figuurlijk bedoeld, dus dat het aan je hoofd zit? Wat inhoudt dat de tijdgeest je denken beheerst en dat het in je hand zit, zodat het je handelen beheerst? Kortom: wordt het letterlijk of figuurlijk bedoeld?

Antwoord

Dank voor je vraag. Je geeft mij gelegenheid  wat uitgebreider op deze zaken in te kunnen gaan. Ik ontkom er niet aan deels te herhalen wat ik in mijn vorige antwoord ('Satan gebonden en aarde is een grote bende') gezegd heb. Ik plaats het nu in een wat ander verband. De dingen herhalen is een goede zaak. Ze staan dan weer helder ons voor ogen. Ik houd mijzelf vaak voor dat repeteren de kunst van studeren is.

De kwestie van het merkteken blijft de geesten boeien. Laten we samen eerbiedig naar de Schrift luisteren. We lezen over het merkteken aan de rechterhand of aan het voorhoofd in het slot van Openbaring 13.  In Openbaring 12 en 13 is sprake van een satanisch drietal dat de wereld, dat zijn allen die op de aarde wonen, in een wurgende greep houdt en deze opzet in vijandschap tegen God en de gelovigen.
 
In Openbaring 12 komen we het eerste beest tegen, de draak. Voor het goed verstaan vergeten we niet dat Openbaring een  profetische boek is. Johannes ziet in het visioen een werkelijke draak.  Deze draak is uiteraard een symbool. Een symbool stelt een andere werkelijkheid zichtbaar voor. Deze draak stelt voor de satan, de duivel, de oude slang uit het paradijs. Weliswaar heeft de satan het verloren, maar hij heeft nog een bepaalde macht en tijd gekregen. Zijn domein is de aarde en de zee. Hij heeft twee handlangers, de twee andere beesten of monsters. Het beest uit de zee en uit de aarde. Ook dat zijn weer symbolen die een bepaalde werkelijkheid voorstellen. Met deze symbolen wordt ons iets duidelijk gemaakt. Ze stellen twee machten voor. Let wel, het zijn geen machten uit de hemel. Nee, zij zijn slechts van de aarde. Dat geeft een geweldige beperking aan. 

Bij het  monster uit de zee denken we aan een wereldmacht in zijn vijandschap tegen God. In de dagen van Johannes was dat het Romeinse rijk. Er waren immers keizers, denk bijvoorbeeld  aan keizer Nero, die de kerk vervolgd en bedreigd hebben. Steeds zijn er in de loop van de geschiedenis weer van die antigoddelijke wereldmachten. Ten volle komt dat beest openbaar in het rijk van de antichrist.

Dan is er het derde beest. Dit komt op uit de aarde. We vragen ons af wat dit beest voorstelt en ons duidelijk wil maken. We mogen denken aan de valse profetie. De valse profeet verkondigt niet de grootheid van God en het evangelie van Jezus Christus, maar de grootheid van de mens en trekt van God af. Vergeet niet dat ook de wereld haar godsdienst heeft, haar ideologie. Deze spant alle krachten in om de mensen vast te houden, te beïnvloeden en van God af te trekken en de mensen meer en meer aan de wereldmacht te binden. Het spreekt met grote mond van de grootheid van de wereldse macht. Kijk eens hoe onsterfelijk de wereld en haar macht is! Daarin moet je geloven en geef je daaraan maar over. Laat je beïnvloeden door de geest van de tijd, dan blijf je de macht van de wereld aanbidden. Het Romeinse rijk kende de verering van de keizer, Rusland had het communisme.
 
Kijk, of we geloven het Woord van God, dat ons bindt aan Christus. Of we volgen de valse profetie dat ons aan de wereld bindt.  Wees dus heel voorzichtig met wat je gelooft. Laat je toch alleen leiden door het Woord van God.

Dat beest uit de aarde, de valse profeet,  maakt gebruik van drie methoden om de wereld te verleiden. Nu gaat het mij om de derde methode.  Dat is het merkteken. “En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft “  (16 en 17a).
 
Wie dat merkteken mist kan niet meer kopen of verkopen.  Men wordt geboycot en naar de rand van de maatschappij geschoven. Men kan niet meer kopen en verkopen, dat wil zeggen dat men wordt weggeduwd. Men verpaupert. Men wordt helemaal geïsoleerd als men het Lam wil volgen. Let wel, het wordt de gelovigen in het dagelijkse leven moeilijk gemaakt. Men probeert hen in het leven van elke dag te isoleren. Je begrijpt dat het dan heel moeilijk wordt voor de gelovigen in een dergelijke maatschappij te leven. Hoe gedraag je je dan als een gelovig mens? Het grote gevaar is om een compromis te sluiten met het heidense leven in de stad of de maatschappij.

Wat moeten we onder dat merkteken verstaan? Is dat iets zichtbaars en tastbaars? Zoals de door jou genoemde rijstkorrel of iets dergelijks? Laten we nog eens naar de tekst kijken. En het, dat is het beest uit de aarde, maakt dat het aan allen een merkteken geeft. Wie geeft of geven dat merkteken?  Wel, het is duidelijk dat de drie genoemde machten, de satan en de antigoddelijke wereldmacht en de antigoddelijke wereldgeest dermate samen werken dat zij er achter staan. Het is het werk van de satanische machten om dat merkteken te geven. Allen ontvangen dat teken. Ongeacht leeftijd, materiële omstandigheden of sociale status. Hierbij valt elk onderscheid weg. Een totale nivellering. 

Dat merkteken wordt aangebracht op de rechterhand of aan het voorhoofd.  Hier staat: of. In Openbaring 20:4 wordt gesproken van een teken aan de rechterhand en aan het voorhoofd. In andere teksten wordt slechts gesproken van het merkteken zonder de plaats waar het aangebracht is te noemen.

Laat ik eerst wijzen op Het Lam, de Heere Jezus. Hij is de overwinnaar. Hij staat op de berg Sion met de 144.000 duizend die de Naam van Zijn Vader geschreven hebben op hun voorhoofden  (Openbaring 14,1). Die naam op hun voorhoofd is publiek, dat wil zeggen dat het aan hun levensopenbaring is te zien dat ze bij de Vader en bij Jezus Christus horen. Het is zichtbaar dat zij volgelingen van het Lam zijn, zichtbaar in hun levenswandel.

Wie het merkteken aan de rechterhand en/of  aan het voorhoofd dragen zijn duidelijk en zichtbaar volgelingen van het beest uit de zee en uit de aarde.

In Openbaring 7:3 staat dat de 144.000 verzegeld zijn aan hun voorhoofden. Dat wil zeggen dat zij de Heere toebehoren en door Hem beschermd worden. Bij het Lam ben je veilig omdat de overwinning aan het Lam is. Wie het merkteken van de satan draagt behoort tot zijn rijk en mogen volop kopen en verkopen. De gelovigen dragen de naam van de Heere.

Let nog even op wat er van het merkteken verder staat in vers 17: de naam van het beest. Je draagt dus of de naam van de Heere of de naam van het beest.  Dat wil zeggen: Je volgt of de satan of het Lam. Of je behoort tot het koninkrijk van God of je bent een onderdaan van de vorst der duisternis.

Waarom worden de hand en het voorhoofd als plaats van het merkteken genoemd? Wel, dat zijn lichaamsdelen die duidelijk zichtbaar zijn. We komen die beide plaatsen tegen in Exodus 13:9. “En het zal u zijn tot een teken op uw hand en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door een sterke hand uit Egypte heeft uitgevoerd.” Het jaarlijks vieren van het Pascha is als een teken op de hand en als een merk op het hoofd. Israël moet nimmer vergeten dat de HEERE haar uit Egypte heeft verlost opdat het zou leven naar Gods geboden, de HEERE gewijd. Zie ook Deut 6:8 en 11:18. Hoofd en hand dienen vervuld te zijn met de gedachten aan de verlossing  en het leven naar de wet. Bij hoofd denken we aan de gedachten die heel het leven besturen en bij hand aan de handelingen, het doen en laten. Zowel de gedachten als de handelingen dienen gestempeld te zijn door de genade der verlossing en gericht naar Gods geboden.
De antigoddelijke macht geeft een merkteken op het voorhoofd of op de rechterhand, dat wil zeggen dat en de gedachten en de handelingen geheel in overeenstemming moeten zijn met de geest der wereld.

Je begrijpt dat het met dit merkteken niet zo zeer gaat om een letterlijk teken, maar om de betekenis, om wat er door aangeduid wordt. En die is diepingrijpend.  

Laat ik het zo mogen  zeggen. Als het ware legt de geest van de wereld, de tijdgeest zijn klauw op je hand en je hoofd opdat je je helemaal door de geest der wereld zou laten leiden. We bidden daarom: En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. Maar wie nu door het geloof met Jezus is verbonden draagt Zijn naam op het voorhoofd en op de hand,  om zich hemaal door de Geest van Christus te laten leiden.

Ik besef dat mijn antwoord lang is geworden. Maar het zijn zeer belangrijke zaken, vooral in onze tijd. Er zou meer te schrijven zijn, maar ik laat het hierbij. Mag ik tenslotte vragen of jij ook de naam van de Vader en Jezus op je voorhoofd draagt? Je bent gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige geest. Leef je door het geloof uit de doop?

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

Openbaring
geen reacties

Terug in de tijd

Als iemand mij vraagt: hoe gaat het?, dan zeg ik altijd: het gaat niet echt. Ik voel me somber. Ik moet vaak huilen en i...
geen reacties
25-02-2006
Ik zit net een vraag te lezen van iemand begin 20 die ds. Veldhuizen beantwoord heeft. Mijn mond viel bijna open van ver...
geen reacties
25-02-2008
In de bijbel staat dat Jezus vele zieken genas. Waarom vele en niet allemaal?
geen reacties
25-02-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering