Satan gebonden en aarde is een grote bende

Ds. M. Pronk / geen reacties

28-01-2009, 00:00

Vraag

Vaak wordt er in de kerk gezegd dat we in het duizendjarig rijk leven. Mijn vraag is: Als de satan gebonden is en genoemd wordt de overste van deze wereld -en om het plat uit te drukken- hier op aarde een grote bende is. Hoe is dit dan te verklaren?

Antwoord

Jouw vraag brengt ons naar het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Dit profetische boek onthult voor ons de werkelijkheid achter alles wat op deze aarde gebeurt.  Er heeft op deze aarde een geweldige satanische activiteit plaats. In hoofdstuk 12 van Openbaring is sprake van een grote rode draak, dat is de oude slang, de satan de duivel. Hij is de grote tegenstander van God. Hij verleidt de volken enerzijds in hun afval van de levende God, anderzijds om hen op te hitsen tegen Gods kerk. Zijn grote doel is de kerk mee te trekken in zijn ondergang om haar af te houden van de verlossing.

De draak, dat is de satan, maakt daarbij gebruik van twee levensgevaarlijke handlangers. Zij worden genoemd in hoofdstuk 13, het beest dat opkomt uit de zee en het beest dat opkomt uit de aarde. Bij het beest uit de zee valt te denken aan de antigoddelijke wereldmacht. In de dagen van Johannes was dat het Romeinse rijk. Onder keizer Nero bijvoorbeeld woedde het hevig tegen de christenen. In de loop der geschiedenis is steeds weer sprake van dergelijke wereldmachten. Bij het beest uit de aarde valt te denken aan de valse profetie, aan allerlei religieuze en ideologische stromingen, aan de antigoddelijke wereldgeest. Denk aan de tijdgeest. Deze drie beesten werken samen. Een satanisch trio. De satan geeft aan het beest uit de zee zijn kracht en macht. Het beest uit de aarde zorgt ervoor dat allen die op de aarde wonen het beest uit de zee  aanbidden. Niet voor God, de Schepper van hemel en aarde, buigen, maar voor het Babel van deze wereld.

In deze ontzaglijke wereld heeft de HEERE Zijn kerk. Deze kerk leeft in de grote verdrukking. Dat is het geheel van alle momenten waarin de kerk de druk van deze satanische machten ervaart. In de wereld zult gij verdrukking hebben, zo sprak Christus tot Zijn discipelen (Joh. 16:33). Hoe houdt de kerk dat uit? Het boek Openbaring is een troostboek. Het onthult ons dat het Lam heeft overwonnen en overwint. Zij die door het geloof aan het Lam verbonden zijn zullen delen in Zijn overwinning. De satan heeft het verloren en zal het radicaal verliezen.

Onder allerlei beelden wordt getoond de overwinning op de satan. In hoofdstuk 12 wordt getoond hoe het Kind, dat is Christus, weggerukt wordt tot God en Zijn troon. De satan heeft geprobeerd Diens komst te voorkomen, maar heeft dus verloren. Vervolgens wordt getoond hoe de satan uit de hemel wordt geworpen. Omdat Christus heeft overwonnen, de verzoening tot stand heeft gebracht en nu zit aan de rechterhand van Zijn Vader, is de grond onder de aanklacht van de satan weggenomen. Hij kan de gelovigen niet meer aanklagen. Hij is uit de hemel geworpen. ”Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft” (12:12).
 
Weliswaar gaat de satan nog te keer. ”Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel , gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden” (1 Petrus 5:8). Maar hij is overwonnen, hij is gebonden en rammelt slechts met zijn kettingen.

In hoofdstuk 20 wordt ons getoond hoe hij gebonden is. Hij is in de afgrond geworpen, de plaats van zijn voorlopige hechtenis in afwachting van zijn definitieve ondergang. Waarom is hij in de afgrond geworpen? ”Opdat hij de volken niet meer zou verleiden totdat de duizend jaren geëindigd zijn en daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden.” Hij kan persoonlijk de volken niet meer verleiden om hen op te zetten tegen de kerk van Christus. Duizend jaren. Duizend is tien keer tien keer tien. Een lange en afgeronde periode. De tijd vanaf de hemelvaart van Christus tot aan de wederkomst. Vlak voordat Christus terugkomt word de satan ontbonden en mag hij nog een keer de volken in de laatste strijd aanvoeren tegen de legerplaats der heiligen, tegen Gods kerk. Maar hij wordt genomen en geworpen in de poel des vuurs voor eeuwig.

De duizend jaar laat ons om zo te zeggen de hemelse kant zien. Het Lam heeft overwonnen. De satan heeft de slag totaal verloren. Hij kan de volken niet verleiden om de kerk weg te vagen en haar van haar verlossing te beroven. Christus vergadert en bewaart Zijn kerk. Het Lam staat op de berg Sion met al de Zijnen. Intussen is er wel de satanische activiteit. De grote verdrukking. De satan oefent zijn kracht en macht uit door middel van de beide in hoofdstuk 13 genoemde beesten.

Er is nog meer te noemen. Zie bijvoorbeeld  hoofdstuk 9. Wanneer de vijfde engel heeft gebazuind ziet Johannes een ster uit de hemel vallen op de aarde. We zullen wel hebben te denken aan een engel, wellicht een gevallen engel. De put van de afgrond wordt geopend en er komt rook op als de rook van een grote oven. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook van de put. Dat beeld laat ons zien de doordringende invloed van de satan in de maatschappij.

Laat ik nog op iets anders mogen wijzen.  In hoofdstuk 13 zorgt het beest uit de aarde ervoor dat aan allen een merkteken wordt geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. De satan legt als het ware zijn klauw op de hand en het hoofd van allen die op de aarde wonen. Zodat ze met hun doen en laten (hand) en in hun gedachten en overleggingen (hoofd) zich helemaal laten beïnvloeden door de antigoddelijke, satanische tijdgeest.

De duizend jaar laat ons tot troost zien dat de satan is overwonnen. Aan het Lam is de overwinning en de glorie. Aan de andere kant valt te zeggen dat onder Gods voorzienige leiding de satan nog grote macht heeft om te proberen Gods werk te verstoren. Hij is de overste van de gevallen wereld. Gods kerk gaat door de grote verdrukking heen. Maar de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. Alles loopt uit op de bruiloft van het Lam en het nieuwe Jeruzalem. Zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Er is nog veel  meer te zeggen. Maar ik laat het hierbij.

Wij mogen verkeren onder de prediking en de nodiging tot die bruiloft. Bedenk dat als je die nodiging naast je neerlegt je om eigen schuld verloren gaat. Daarom, neem toch de toevlucht tot de Heere, belijd je zonden en schuld aan de voeten van het kruis en zoek Gods vergevende liefde in en door Christus. Wie gelovig tot de Heere de toevlucht neemt mag straks aan dat avondmaal voor eeuwig deelnemen. Wij leven nog in deze wereld met die ontzaglijke satanische krachten. In eigen kracht kom je om. We blijven alleen staande door de kracht van Gods genade, door het geloof in Christus. Zoek Hem toch te kennen, meer en meer te kennen. Het Lam overwint. Dat is de troost.

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

Ds. M. Pronk

 • Geboortedatum:
  10-03-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  KralingseVeer
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ds. Pronk is 19 juni 2016 overleden. 
  Beluister hier de rouwdienst.

  Website: www.uithetoverjordaanse.nl

Tags in dit artikel:

Duizendjarig vrederijkOpenbaring
geen reacties

Terug in de tijd

Wat wordt er in Lukas 16:9 bedoeld? "En ik zeg ulieden: Maakt uzelven vrienden uit de onrechtvaardigen Mammon, opdat, wa...
geen reacties
28-01-2006
Stel dat zelfbevrediging niet goed te keuren is en het gebeurt toch. Ik las van een gevoel van bezoedeling. Misschien mo...
1 reactie
28-01-2016
Wij hebben een zoontje van vijf jaar met de diagnose PDD-NOS. Nu is het de laatste tijd zo dat hij erg gericht is op pis...
9 reacties
28-01-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering