Straffen en besturen

Ds. G. Kater / 7 reacties

28-01-2014, 16:20

Vraag

Vorige week hoorde ik dit argument tegen het geloof: Hoe kan God straffen als Hij ook alles bestuurt? Want alles besturen is alles regelen, is alles van te voren bepalen. En als je zelf bepaalt wat iets/iemand zal uitvoeren, hoe kun je dat/die persoon daar dan later voor straffen? Ik begrijp dat het geen steekhoudend argument is (gevoelsmatig), maar kan er niet direct een antwoord op geven. Heeft u dat antwoord wel voor me?

Antwoord

Beste vragensteller,
 
De vraag die je stelt is enerzijds een begrijpelijke vraag, die bij ons opkomt als we nadenken over deze dingen. Anderzijds is het ook een vraag waarop wij op grond van Gods Woord nooit een antwoord kunnen geven wat voor ons volledig te begrijpen is. Mijn antwoord is daarom slechts een poging om na te spreken wat de HEERE tot ons zegt in Zijn Woord, zonder alles rationeel te (kunnen) verklaren.
 
Enerzijds weten we vanuit Gods Woord dat inderdaad werkelijk alle dingen door Hem bestuurd en geregeerd worden. In Zijn Raadsplan heeft Hij daarbij ook het kwaad van de zonde een plaats gegeven, het is dus niet zo dat het kwaad Hem als het ware verrast. Denk bijvoorbeeld aan een tekst Amos 3:6b: “Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?” Anderzijds weten we ook vanuit Gods Woord dat de HEERE op geen enkele manier Zelf verantwoordelijk is voor het kwaad van de zonde. Denk bijvoorbeeld aan een tekst als Job. 34:10: “Verre zij God van goddeloosheid, en de Almachtige van onrecht!” De verantwoordelijkheid voor het kwaad van de zonde ligt altijd bij de mens, die ongedwongen en vrijwillig het kwaad van de zonde bedrijft. Wanneer God vervolgens dit kwaad van de zonde (wat Hem onteert!) straft, is Hij daarom daarin volkomen heilig, rechtvaardig en goed.
 
In een gesprek met iemand kun je uiteraard deze beide bijbelse noties naar voren brengen, om ze vervolgens eenvoudig naast elkaar te laten staan. Maar het lijkt me daarbij vooral ook belangrijk om vervolgens te wijzen op de oneindige grootheid van de allerhoogste God, Die de Schepper van hemel en aarde is. Wie zijn wij, als nietige schepselen van Hem, met een door de zonde verduisterd verstand; om Hem in al deze dingen te kunnen doorgronden en begrijpen? Laat Zijn Woord, waarin Hij deze beide noties aan ons openbaart, voor ons genoeg zijn; omdat dat Woord een volkomen betrouwbare openbaring van Hem is.

En laat het nadenken over deze dingen ons vooral ook niet afleiden van de kernboodschap van dat Woord: Gods genade in Christus Jezus, voor verloren mensen. God zond Zijn eniggeboren Zoon naar een wereld, die verloren ligt in zonde en schuld, om de toorn van God te dragen voor de zonden van allen die in Hem geloven. Zo heeft God het kwaad van de zonde gestraft aan Zijn eigen lieve Zoon, opdat Hij allen die in Hem geloven zal vrijspreken van die straf, en het eeuwige leven zal geven. En in Zijn evangelie nodigt Hij verloren mensen om tot Hem te komen, met de belofte dat een ieder die in Hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebbe. Alleen in dat oprecht geloof leren we onvoorwaardelijk te buigen voor het Woord van God, ook al zijn er veel dingen die we niet (ten volle) begrijpen.

In de Bijbel lezen we over Job, die één ding door Gods genade heel goed wist: “Want ik weet: mijn Verlosser leeft” (Job 19:25). Er waren daarnaast ook nog heel veel dingen van God die Job niet wist, of die hij niet (goed) begreep, maar dat was voor hem geen reden om aan zijn God te twijfelen. Het was voor Job juist een reden om in diepe eerbied van de HEERE te belijden: “Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet;” (Job. 36:26). Is dat ook jouw belijdenis al geworden?
 
Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

almachtigoorsprong van kwaad
7 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
29-01-2014 / 12:43
Hallo vraagsteller,
God's bestuur bevat ook dat Hij de keus van de mens accepteert. Dat kun je ook zien in Mat. 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
God wil wel dat ze naar hem toekomen, maar de mens wil het niet. We zijn geen robotten die door God zijn geprogrammeerd om tegen hem te zondigen die hij dan vervolgens straft. Als een vader zijn kinderen "bestuurt" betekent dat niet dat hij ze aan een ketting in hun bed legt. Hij wil dat de kinderen uit liefde gehoorzaam zijn. Hij "bestuurt" weliswaar zijn kinderen maar dwingt ze niet.
God wil dat alle mensen worden gered. 1 Tim. 2: ... God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
Het feit dat niet alle mensen worden gered komt omdat ze het niet willen. God wilde het wel, maar de mensen niet. En dan komt de straf voor hun eigen keus. Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com
Daniel
29-01-2014 / 21:54
emaildfj1atgmailpuntcom iedere keer sta ik weer verbaasd om jouw reacties, je medeleven en je wijsheid en altijd maar openstaan voor verder contact.
Dat er nog zulke mensen bestaan.
emaildfj1atgmailpuntcom
30-01-2014 / 00:41
@Daniel: je kunt me ook schrijven als je wilt. Ik ben er ook in geinteresseerd hoe jij je geloof leeft. Vind je het moeilijk om zo te leven zoals Jezus het zegt?
juni
01-02-2014 / 17:43
@emaildfj1atgmailpuntcom
God wil het wel, maar de mens niet.Dan komt de straf voor hun eigen keuze.
in het paradijs is de keus al gemaakt
de Heere zegt IK Wil en zij Zullen.
die Hij verkoren heeft daarvan komt er niemand om!
de eis blijft bekering is nodig,maar juist omdat we het niet meer kunnen,is Hij zo nodig in ons leven.Eenzijdig Godswerk,kan onmogenlijk de mens voorop met zijn/haar wil.
niet onze wil voorop!!!!maar HIJ de Heere!!

Comrie zegt,,schuw u van de mens die je wat in de hand stopt! je gaat er voor eeuwig mee verloren!
t,is een refoweb niet een alverzoenersweb.mag ik aannemen?
de leer v d reformatie = de rechtvaardigmaking van de goddeloze.
juni
01-02-2014 / 17:58
@emaildfj1atgmailpuntcom

God wil wel dat ze naar hem=HEM

Hem liefhebben omdat HIJ ons [zijn Volk] EERST heeft liefgehad

die Echte profeten worden m.i. nog steeds gestenigd hoor!niet alleen toen!
ieder die een eenzijdig Godswerk predikt,wordt bespot.

ds. Spaans zei eens tegen mij,aan een kort touwtje,goed voer, klein hokje, groeien de kalfjes het beste.
eenswillend moeten we gemaakt worden met Zijn Weg,er is niemand die wil zoals God Het Wil.
ach,puntcom,vraag toch of God u wil bekeren,k,heb echt met u te doen hoor!
ooit erachter gekomen,een vijand van Zijn Weg te zijn?
echt een wonder,als God zoeen niet laat...maar weer opzoekt!en...dan ligt je wil in Zijn Wil verslonden hoor!Dan is alles goed wat Hij doet!
Daniel
01-02-2014 / 19:21
@emaildfj1atgmailpuntcom
Mijn geloof is als een kind, ik geloof in de goede God, barmhartig, niet in een God die alles langs de maatlat legt.
En dan de mens vernederen tot op het bot. De hel als afschrikmiddel. Mijn God is een God die alles geschapen heeft en de mens naar Zijn beeld. En zo horen we ons te gedragen, o ja, van de God waar ik in geloof mag je ook lachen.
John61
03-02-2014 / 07:15
Een paar gedachten:

1: Het feit dat de Heere almachtig is en het zou kunnen, wil niet zeggen dat Hij alles bestuurt.

2: De Heere heeft ons gemaakt met de mogelijkheid van de vrije keus, hij laat ons zelfs kiezen tussen goed en kwaad. Dat verhoudt zich niet met de aanname dat de Heere alles bestuurt en alles van tevoren heeft bepaald. Er is dus een grote inbreng voor ons weggelegd.

3: Dat de Heere weet wat er in de toekomst gaat gebeuren wil niet zeggen dat Hij het zo "geprogrammeerd" heeft. Een voorbeeld: ik wist dat onze kinderen ooit zelfstandig zouden gaan wonen, want dat ligt in de aard der dingen. Ze hebben er zelf voor gekozen; wij hebben niet voor ze bepaald wanneer, waar en hoe.

Terug in de tijd

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik lees en hoor in onze kringen nogal eens ingewikkelde manieren van de Bijbel uitleggen. Da...
8 reacties
28-01-2015
Twee maanden geleden ben ik, man van rond de dertig, een relatie aangegaan met een leeftijdgenoot. We ervaarden beiden d...
3 reacties
28-01-2019
Ik zou graag willen weten wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen de Hersteld Hervormde kerk, de Gereformeerde G...
geen reacties
28-01-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering