Volgen

J. Krijgsman / 1 reactie

21-09-2009, 18:41

In veel evangelisatieacties klinkt de boodschap: ‘Je moet gered worden van de eeuwige ondergang. Je hebt vergeving nodig van je zonden. Neem Jezus aan als Herder en Zaligmaker, maar ook als Heer over je leven. Volg Hem! Stel het niet uit’. Deze oproep klinkt uitnodigend. Er zitten zeker elementen van waarheid in. Toch…het venijn zit hem in de staart: neem Jezus aan en volg Hem. De vraag is of wij Hem vanuit onszelf kunnen aannemen en volgen.

Genesis 12: 1-9

1 DE HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal.
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot maken; en wees een zegen.
3 En Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.
4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had, en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaar oud, toen hij uit Haran ging.
5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.
6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moré; en de Kanaänieten waren toentertijd in dat land.
7 Zo verscheen de HEERE aan Abram en zeide: Uw zaad zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was.
8 En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den HEERE een altaar en riep den Naam des HEEREN aan.
9 Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden.


Over die vraag gaan we eens nadenken. Wat het inhoudt om de Heere Jezus te volgen in de praktijk van het dagelijks leven. Hoe werkt dat? Wat moet je daarvoor doen? Wat is volgen? Zomaar een paar vragen die aan de orde zullen komen. Aan de hand van bijbelse voorbeelden werk ik het volgen in de praktijk verder uit.

Wat is volgen?
Iemand zei eens: ‘wie de Heere wil volgen, moet Hem ook voor laten gaan’. Daar heb je het. Volgen wil dus zeggen achter de ander aankomen. Dat betekent ook de consequenties aanvaarden die aan het volgen verbonden zijn. De Heere Jezus zegt: ‘Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven en neme zijn kruis op en volge Mij’  (Markus 8:34).
Een ter dood veroordeelde droeg zijn kruis naar de plaats van terechtstelling om gekruisigd te worden. Het was een teken van onderwerping. Om de Heere Jezus te volgen is ook totale onderwerping aan Hem nodig. Zelfs als dat de dood kost.

Geroepen
Je kunt de Heere Jezus alleen maar volgen als je door Hem geroepen wordt. Voorbeeld? ‘En Hij klom op de berg en riep tot Zich die Hij wilde’ (Markus 3:13). Je kunt alleen maar volgen als er toestemming wordt gegeven. Weer een voorbeeld: ‘En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, de broer van Jakobus’  (Markus 5:37). Het zijn ook alleen Zijn schapen, Zijn kinderen, die Hem volgen. Die alleen horen Zijn stem. ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken dezelve en zij volgen Mij’ (Johannes 10:27). Die Hij roept, volgen onherroepelijk. Dit komt omdat deze roep anders is dan wij elkaar wel eens roepen. Zijn roep raakt de kern van ons hart. 

Voetstappen drukken
Volgen heeft ook zo zijn voordelen. Volgen betekent voetstappen drukken. Die ander is er dus al geweest. Zijn voetstappen staan er al. Je komt dus nooit op een onbegaanbare weg. Ook niet op een doodlopende weg. Je kunt die ander volgen als een soort richtingaanwijzer. Hij of zij die voorgaat, bepaalt de weg en de richting. Ook daar sprak de Heere Jezus over. Hij bepaalt niet alleen de richting voor Zijn volgelingen, maar veel meer: Hij ís de Weg (Johannes 14:6).

In duisternis en tegenslagen
Iemand volgen in een inktzwarte duisternis, kan problemen geven. Het is dan belangrijk om zo dicht mogelijk achter iemand aan te lopen. Voor dit probleem prijst Jezus Zichzelf aan. Hij zegt:‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’ (Johannes 8:12).

Hoe duister ook Gods weg met Zijn kinderen is, Hij ziet vol ontferming op hen neer. Ook dan zorgt Hij. Ook al zien ze het door allerlei omstandigheden even niet zitten. Als ze overspannen zijn of burn-out. Als ze vragen: Heere God: waar bent U!? Ik ervaar U niet meer. Als de wind tegen is.   

Als de wind tegen is en je volgt die ander zo dicht mogelijk, dan voel je nauwelijks wind. Hij neemt de wind uit de zeilen. Je wordt niet zomaar omvergeblazen als de nood aan de man komt. ‘Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte’  (Mattheüs 8:26).

De Heere Jezus heeft zelfs macht over de storm. Soms zijn Zijn kinderen door de stormen in het leven niet in staat Hem te volgen. Hij houdt hen dan als met een onzichtbare hand vast. Wat een rust geeft het Hem te volgen. Wat belangrijk om te léren volgen. Daarom roept de Heere Jezus het iedereen vriendelijk toe: kom tot inkeer, geloof in Mij en volg Mij (Markus 1:15).  

Niet voor even
Stel je voor dat je ergens rijdt met je auto en de weg niet weet. Tot overmaat van ramp ben je je TOMTOM vergeten. Je vraagt de weg aan een ander en die zegt: rijd maar achter mij aan. Ik breng je waar je wezen moet. Dan moet je zorgen die ander niet uit het oog te verliezen. Je moet hem ook niet even volgen, maar tot op de plaats van bestemming.

Zo is het ook met het volgen van de Heere Jezus. Als je Hem eenmaal volgt moet je Hem blijven volgen. Anders verdwaal je. Volgen beslaat ook het hele leven. Dus niet alleen op zondag of thuis, maar ook in de werkkring, school of universiteit. Overal en altijd. De Heere Jezus zegt: ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’  (Mattheüs 24:13). Met andere woorden: als we door genade op Hem gericht zijn, moeten we ons door niets en niemand laten afleiden. Hij vraagt totale toewijding.

Luisteren
Voor het volgen van de Heere gebruikt de Bijbel een woord dat betekent: je oor aan de Heere lenen. Hij krijgt het voor het zeggen in je leven. Dat gaat niet alleen over de leuke dingen, maar ook over de minder leuke. Je neemt dan een luisterhouding aan. ‘Ik zal horen, wat God de HEERE spreken zal’ (Psalm 85:9). Of: ‘Spreek HEERE, want Uw knecht hoort’  (1 Samuël 3:9).

Je aan de ander toevertrouwen
In een goed huwelijk volgen man en vrouw elkaar en omgekeerd. Ze vertrouwen elkaar en er is toevertrouwen. Het heeft te maken met aanhankelijkheid en afhankelijkheid. Dit kan nooit zonder liefde. De man vertrouwt zich vol liefde toe aan zijn vrouw en de vrouw aan de man.
Volgen heeft dus alles te maken met liefde. Niet een soort liefde van: als ik niet volg dan volgt er wat! Maar een liefde omdat de een zich aangetrokken voelt tot de ander. Dit is een dienende liefde.
Zo iemand zegt: ‘Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn sterkte’  (Psalm 18:2).

Door het geloof
Toevertrouwen heeft alles te maken met het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk de Heere te volgen. ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is en een Beloner is degenen die Hem zoeken’  (Hebreeën 11:6).        
  
We zetten het nog even op een rijtje. Je kunt de Heere alleen volgen als je door Hem bent geroepen. Je gaat Zijn voetstappen drukken. Dat heeft consequenties voor het leven van alle dag. Het betekent ook dat je Hem blijft volgen. Je zegt: neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer. Je neemt een luisterhouding aan. Waar en hoe dan ook. Het is geen slaafs volgen, maar een volgen met kinderlijke liefde. Door het geloof steunt de volgeling op Hem Die voorgaat.        

Volgen in de praktijk: Abraham
Abraham, de stamvader van het volk Israël, werd in 1877 voor Chr. geroepen om te volgen (Genesis 12:1-4 en Hebreeën 11:8). Hij verliet Ur der Chaldeeën, nu Basra in Irak, en volgde de Heere in voor – en tegenspoed. Alle facetten van het volgen kom je bij hem tegen. Hij drukte de voetstappen van God Die riep. Hij wist niet waar Hij komen zou (Hebreeën 11:8). Hij volgde de Heere in duisternis en tegenslagen. Wat moesten Abraham en zijn vrouw Sara bijvoorbeeld lang wachten op een kind. Wel vijfentwintig jaar! Terwijl er een kind beloofd was toen hij geroepen werd (Genesis 12:2). Toch bleef hij ondanks alles de Heere volgen. Abraham heeft ook steeds meer geleerd om al luisterend de Heere te volgen. Eerst sprak hij nog wel eens voor z’n beurt. Hij krijgt echter steeds minder praatjes en steeds meer een luisterhouding. Met andere woorden: hij leefde steeds meer door en uit het geloof. ‘En hij (Abraham) geloofde in de HEERE en Hij rekende het hem tot gerechtigheid’  (Genesis 15:6). Vrij vertaald: de Heere keurde het goed dat Abraham Hem standvastig bleef volgen. Ondanks tegenslagen. Abraham vertrouwde helemaal op de Heere. Hem had hij lief.

Voor ons is nodig de Heere te gaan volgen. Vergeet nooit dat daarvoor een vernieuwing door de Heilige Geest van binnenuit nodig is. De Heere doet een appél op je hart: ‘volg Mij’  (Mattheüs 9:9). Mag je Hem door het echte geloof volgen? Zoek Hem intensiever te volgen. Kaleb – een oudtestamentische gelovige – werd gezegend omdat hij volhardde de Heere te volgen. (Deuteronomium 1:36). Volg zijn volgen van de Heere.

J. Krijgsman op 21-09-2009, 18:41
1 reactie
ArieBombarie
22-09-2009 / 09:58
2Kor.6:2 Want Hij zegt: in de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb Ik u geholpen.
Ziet, nu is de welaangename tijd, ziet, nu is de dag der zaligheid

Meer nieuws

Opwekkingen werden in vroeger eeuwen meestal pas achteraf als zodanig aange­duid. In onze tijd hoor je voortdurend over ...
geen reacties
19-09-2009
De 39-jarige man, die de collectebus meenam uit de Sionkerk te Urk, moet vijf maanden de cel in. Dat bepaalde de politie...
geen reacties
19-09-2009
In deze aflevering gaat presentator Bert Noteboom de stad Ede in om jongeren te vragen hoe ze met hun geld om gaan. Ook ...
geen reacties
18-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering