Kerkvaders geloofden in recente schepping

Nieuwsredactie / 12 reacties

12-08-2021, 11:03

Als je het nieuws uit christelijke media volgt, is het je vast niet ontgaan dat het schepping-evolutiedebat de laatste jaren flink is opgelaaid. Verschillende Nederlandse wetenschappers en theologen vinden dat je als christen prima in evolutie kunt geloven. Genesis hoef je volgens hen niet letterlijk te nemen, want dat deden de kerkvaders ook niet altijd. Wie echter de geschriften van de kerkvaders bestudeert, komt juist tot de tegenovergestelde conclusie: de vroege kerk zag Genesis 1-11 gewoon als geschiedenis. Dat schrijft het populairwetenschappelijk tijdschrift Weet Magazine:

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Sommige christenen vinden dat wetenschappelijke vondsten botsen met een letterlijk-historische lezing van Genesis. Dat betekent voor hen dat óf de wetenschap ernaast zit, óf dat je het scheppingsverslag uit Genesis niet letterlijk mag nemen. Vaak kiezen zulke christenen ervoor om de traditionele interpretatie van het scheppingsverslag overboord te gooien, en gaan ze Genesis 1-11 vergeestelijken of figuurlijk uitleggen.

Van Adam naar Jezus

Dit dilemma tussen wetenschap en Bijbel is niet nieuw. Kerkvaders werden ook al geconfronteerd met heidense natuurfilosofen en vrijzinnige kerkleiders die alles verwierpen wat niet bij hun wetenschappelijke wereldbeschouwing paste. Maar in tegenstelling tot wat veel christenen nu doen, ging de vroege kerk daar juist niet in mee. Dat laat kerkhistoricus prof. dr. Benno Zuiddam, verbonden aan de theologische faculteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika, zien in een uitgebreid artikel in de nieuwste uitgave van Weet Magazine. Volgens Zuiddam hielden de kerkvaders vast aan wat de Bijbel leert over de schepping.

Ireneüs

Ireneüs van Lyon, die leefde in de tweede eeuw, en die de eerste grote kerkvader was na de periode van de apostelen, geloofde dat alle mensen van Adam afstamden en dat er een directe stamboom was van Adam naar Jezus. ‘Daarom,’ schrijft hij, ‘laat Lukas zien dat de stamboom die het voorgeslacht van onze Heere terugvoert tot Adam, 72 geslachten bevat (…)’. Ook geloofde hij in de historische Eva, en schreef hij dat de dieren in de oorspronkelijke schepping geen vleeseters waren.

Volle ark

Een andere bekende kerkleider, Origenes (185-253/254), staat erom bekend dat hij bepaalde Bijbelteksten meer allegorisch uitlegde. Maar in verband met de ouderdom van de aarde is hij toch heel duidelijk. Hij waarschuwt tegen het omlaaghalen van ‘het scheppingsverslag van Mozes, dat leert dat de wereld nog geen tienduizend jaar oud is en zelfs veel jonger dan dat.’ Hij geloofde ook dat de ark echt alle dieren en genoeg voedsel bevatte. Zelfs Origenes was dus in termen van onze tijd een creationist.

Augustinus

Ook Augustinus verzette zich tegen Griekse wetenschappers in zijn tijd die leerden dat de aarde oud zou zijn: ‘Zij zijn misleid door zeer onbetrouwbare geschriften die menen dat de geschiedenis [van de aarde] al vele duizenden jaren is, hoewel, gerekend vanuit de heilige Schrift, wij menen dat er nog geen zesduizend jaren voorbij zijn gegaan.’

Deze en vele andere voorbeelden laten volgens Zuiddam duidelijk zien wat de christenen destijds geloofden: ‘Wie tegenwoordig niet in de schepping wil geloven, moet beseffen dat hij iets anders belijdt dan de kerk van vroeger, en in feite de inhoud van het geloof verandert.’

Nieuwsredactie op 12-08-2021, 11:03
12 reacties
Samanthi
12-08-2021 / 14:08
Ik vind het altijd een beetje moeilijk, kerkvaders vinden... Luther zegt... dominee x vindt...
Laten we in de eerste plaats zelf de Bijbel lezen en vragen om de verlichting van de Heilige Geest.
WillemB
12-08-2021 / 16:23
Precies Samanti.
Luisteren naar de Bijbel. En wat zegt Gen. 1:1 en 2 God schiep de hemel en aarde.
Wanneer? Weet niemand.
En daarna pas kwamen de scheppingsdagen, die bij benadering zijn terug te berekenen.
Dus de tijd tussen vs 2 en 3 is niet bekend.
Hoezo zou een zeer oude aarde dan niet mogelijk zijn, juist zonder evolutie theorie.
Mogelijk heeft Gen 1:2 miljarden jaren geduurd en al die tijd bestaan. Of niet natuurlijk, want er bestonden nog helemaal geen jaren, het was eeuwigheid…
Lock
13-08-2021 / 11:07
Vers 1 tot 5 laat ons zien wat er op dag 1 gebeurde, zoals ook de kanttekeningen laat zien. Jullie zijn toch van het geloven en aannemen? 6 dagen en meer niet dat is de enige Bijbelse gedachte. En als je een een Waar Kind van God bent dan neem je heel het Woord aan als Waarheid
dorual1
13-08-2021 / 12:28
Moderne dwalingen krijgen voet aan de grond omdat de huidige generatie (en ik zeg dit algemeen, niet speciefiek aan iemand in de voorgaande reacties) de arrogantie heeft dat onze schriftuitleg het laatste woord heeft. Laten we bedenken dat wij bij ons verstaan van de schrift op de schouders staan van al die heiligen (ik mag dit woord gebruiken omdat de schrift er zelf zo over spreekt en niet omdat ik mensen op een voetstuk wil plaatsen) die ons zijn voorgegaan. Wij belijden met de Kerk van alle tijden en plaatsen .... Ik lees ook in het artikel dat bv Augustinus zijn pleidooi voor een jonge aarde heeft gedaan, gerekend vanuit de Schrift.
Wij moeten inderdaad zo "kritisch" zijn als de Bereers om de Schrift te onderzoeken of dat wat door Paulus werd verkondigd daarin terug te vinden was. Maar dat is echt wat anders als dat je zegt: wat de kerkvaders, wat de reformatoren, wat dominee x erover zegt, daar heb ik niks mee te maken. Het gaat erom wat de Schrift zegt. Ja natuurlijk, maar de Heere heeft ons juist zijn dienaren gegeven om ons - geleid en verlicht door de Heilige Geest - de schriften bescheidenlijker uit te leggen, want er zijn nogal wat schriftplaatsen die zwaar zijn om te verstaan....
Wat denk je: onze Heere Jezus Christus heeft voorzegd, dat in het laatste der dagen dwalingen de overhand zullen krijgen. Ik moet aan dat woord denken als we eeuwenlang in de kerken de schriftuitleg hebben aanvaard van een jonge aarde; nu in het laatste der dagen breekt bij sommige christenen "het licht" door, nee we hebben dat altijd verkeerd verstaan. Eeuwenlang hebben de kerken de geslachtelijke omgang van mensen van gelijk geslacht als onbijbels afgewezen: nee daar kijken wij nu toch anders tegenaan. Ik houd mijn hart vast als het gaat over grensdoorbrekende zaken als abortus, euthanasie, vrije genderkeuze en al die zaken waarbij panelen aan het schuiven zijn. Niet als zodanig vasthouden aan het oude omdat het oude goed zou zijn (Als dat zo zou zijn hadden we geen Reformatie en Nadere reformatie en als het goed is voortgaande reformatie gehad), maar zorgvuldig en kritisch over al die nieuwe inzichten omdat de Heere ons gewaarschuwd heeft voor nieuwe dwalingen.
Overwaardering van de schriftuitleg van kerkvaders, reformatoren en onze huidige predikanten is niet goed, maar onderwaardering is in het licht van de waarschuwing van de Heere Jezus gevaarlijk.
jewannes
13-08-2021 / 20:57
Hier snijdt de nieuwsredactie op een voortreffelijke manier de tijdgeest aan die er gaande is omtrent de bijbelgetrouwheid van de moderne kerkmens! @Lock heeft het zeer goed gezien van de “Evangelicals”, als hij zegt “Jullie zijn toch van het geloven en aannemen”? Het gaat er zoals ik al vaker geschreven heb, bij velen om dat je gelooft en aanneemt wat je het beste uitkomt. Wat je niet zo goed past schrab je uit de bijbel, of je streept bv een tekst die veroordeeld, als een leugen weg tegenover een tekst die je zegent. De bijbel is in hun optie een halve waarheid geworden! Maar dus ook een halve leugen! Ik sta ook voor 100% achter wat @Dorual1 schrijft. Precies zoals ik het zelf zou willen zeggen.
Het blijkt maar weer, wat is een mens toch dwaas en blind in eigen kracht.
Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand. (Jes 40 - 28). Wat zou voor God moeilijker zijn geweest, een hemel en een aarde met alles wat er op is te scheppen; of toen Hij (Spr 8) een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef; waar Zijn eeuwig geliefde Zoon een voedsterling was bij Hem, en waar de Zoon was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; Om deze geliefde Zoon aan het vloekhout te moeten laten sterven om de schuld te betalen vanwege het recht Gods die de zonde niet door de vingers kan zien?
Dat voor onwillige godeloze zondaren. Vijanden van God en vijanden van genade! Wat heeft het betekend voor God De Vader, toen bij Zijn Zoon de ploegers Zijn rug geploegd hebben, waar de doornen diep in Zijn hoofd geslagen werden, waar het purperen spotkleed op die kapotte rug gelegd werd en waar op die rug dat houten kruis gelegd werd om die onmogelijke heuvel op te dragen? De kruisiging zelf durf ik niet te beschrijven, dat gaat te ver!
Als God hiertoe de macht bezit, zou Hij dan als God de Almachtige de hemel en de aarde niet uit het niets kunnen voorbrengen?
Ben je niet vermetel, als je dan zegt: ik neem alle beloftes aan en geloof volledig dat Christus voor mij gestorven is, maar Zijn Woord neem ik alleen maar letterlijk in wat ik zelf geloof! Hier blijkt maar weer naar waarheid, dat het ware geloof een gave van God is!
Lees het boek van Rehwinkel maar eens over de rekentabellen van de Darwin en zijn evolutie-aanhangers. Eén zondvloed in Gods almacht, maakt meer aardlagen op één dag dan de dwaze rekenmeesters er miljoenen jaren denken voor nodig te hebben!
https://theologienet.nl/bestanden/Rehwinkel.pdf
WillemB
14-08-2021 / 16:56
@ Lock, mooi dat de woorden aannemen en geloven nu ook jou gaan aanspreken :-)
Wat ik bedoel is dat niemand weet hoe lang Gen 1:1-2 deze Geest van God gezweefd (gebroed) heeft op het water. Ook Lock weet dat niet.
In mijn vorige bijdrage noemde ik misschien wel miljarden jaren, maar ik geef inderdaad toe dat eigenlijk helemaal geen goede uitdrukking is. Er was nog helemaal geen tijd, jij en ik kunnen die stilstaande tijd, of tijdloze dimensie van eeuwigheid niet bevatten en ook niet uitdrukken.
Woest en leeg kunnen daarop wijzen. Of vormeloos, zoals ps. 139 ons beschrijft vóór de geboorte.

Joh. 1:1 begint hetzelfde als Gen. 1:1. In het begin. Ook onbegrijpelijk. Wanneer was dat dan? Ik weet het niet. En jij ook niet. Voor ons is dat geen geschiedenis, maar iets onbegrijpelijk, eeuwigs van God.
Net zoals de afmeting van het heelal. Uit te drukken in kilometers?
Nee oneindig, eeuwig ver.

Wees gerust, ik geloof absoluut niet in een evolutie. Alles wat er gemaakt is, is door God gemaakt.

Even een vraag Lock, in welke “tijd” zie jij de val van de Satan?
Vóór de schepping of erna?
Spr. 8 beschrijft dat vóór de schepping Gods Zoon spelende was in de wereld van Gods aardrijk.
Wanneer was dat? En welke wereld was dat?
Lock
14-08-2021 / 20:58
In Spreuken 8 spreekt de Opperste Wijsheid, dat is de Heere Jezus Christus. Hij was er voordat alles er was (vers 22). Hij was er toen alles gemaakt werd en ook nu nog om die goed te doen, voor nu en het toekomende leven.

Je vraag.. ik denk het volgende:
Wanneer is satan tegen God opgestaan, dat is sws nadat de aarde af, goed en volmaakt was. Dat is ook vóórdat Abel en Kaïn geboren waren.
Adam werd 930 jaar en na de zondeval zijn Kaïn en Abel geboren.
Zijn het dagen, maanden of wat jaren geweest, dat weten we niet en dat hoeft ook niet, maar iig beperkt.
Omega
15-08-2021 / 12:54
@Lock. Je schrijft: "Jullie zijn toch van het geloven en aannemen?" Ik weet niet of je mij ook aanspreekt, maar ik ben inderdaad van het geloven en aannemen, maar ik ben ook voorstander van gedegen Schriftonderzoek en tekst met tekst (m.b.t. hetzelfde onderwerp) vergelijken . Ik geloof om die reden in een schepping zoals de Bijbel deze beschrijft. De profeten, maar ook Jezus deden precies hetzelfde. Dé autoriteit op dit gebied, dr. Paul, gelooft overigens ook in een zesdaagse schepping van 24 uur. Hij is namelijk eveneens niet alleen van het "geloven en aannemen", maar ook van het onderzoeken zoals de mensen van Berea.

Je hebt het over "jullie". Ben jij dan niet van het "geloven en aannemen"? Geloof je alleen de bedreigingen van het OT en niet de welmenende beloften van het NT? Want dat is vaak het probleem als er laatdunkend over "geloven en aannemen" wordt gesproken. Dat zijn mensen die wel de roeping, maar niet de beloften van het evangelie (willen) horen. En dan kom je inderdaad niet verder dan een historisch geloof.

Overigens denk ik persoonlijk wel dat een historisch geloof een onmisbaar onderdeel vormt van het waarzaligmakend geloof.
WillemB
15-08-2021 / 22:12
@ Lock, je zegt te geloven dat Gen 1:1-5 allemaal op dag 1 gebeurd is. Ook zeg je dat Satan pas gevallen is sowieso na de scheppingsdagen. Op basis waarvan geloof jij dit?
Ik zeg niet dat jou antwoord niet klopt, maar geef je dit in overweging:
In Job 38 staat oa
- dat de morgensterren en Gods kinderen (geschapen engelen) juichten toen de aarde werd gegrondvest. Ze waren er dus blijkbaar al bij, bij wat in Gen. 1:1 staat. Wanneer weet ik niet, maar dus goed mogelijk vóór Gen. 1:3.

En dan iets over materie uit Job 38.
- De zee kwam uit een baarmoeder naar buiten kwam. Welke baarmoeder? Weet ik niet, mogelijk “iets” waarop de Geest al broedde.

- Dat de aarde veranderde als kei door een zegel en de dingen toen hun vorm kregen.

Een andere mogelijkheid van het bestaan van (geschapen!) materie (vóór de zes dagen) geeft de wet ons. Daarin staat dat God de hemel en aarde in 6 dagen GEMAAKT heeft.
Exod. 20:11.
Zo staat het ook in Gen. 1.
Maken is iets anders dan scheppen. Scheppen is iets creëren uit niets. Maken is bouwen uit iets. Ook in de grondtaal staan voor scheppen en maken verschillende woorden.
Natuurlijk zeggen we dat een mens geschapen is. Maar lees in Gen. 2:7 hoe de mens gevormd is uit (vooraf) gecreëerd stof/ aarde.
Ook alle dieren zijn op deze wijze gevormd uit aarde Gen. 2:19

Er staat van de zes dagen ook nog een bijzonder vers als samenvatting in Gen 2:19 Dit is wat UIT de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden.
Dus het kwam ergens uit voort wat er al was.
God heeft in de zes dagen materie gebruikt en gevormd, die Hij daarvoor geschapen had.
hans0166
16-08-2021 / 09:44
persoonlijk vind ik het niet zo relevant wat de kerkvaders vonden, hun wereldbeeld was heel anders.
Wat veel relevanter is, wat zouden ze vinden met de kennis van heden.
Lock
10-09-2021 / 20:47
Dit is wat UIT de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden.

Deze tekst bevind zich niet in mijn Bijbel, de zuivere Statenvertaling. Pak die erbij en de kanttekeningen dan weet je gelijk genoeg.

6 dagen. Kinderlijk geloof.
Redeneren is God onteren
WillemB
10-09-2021 / 21:49
@Lock, komt uit HSV.
Maar je hebt nog een antwoord open staan op deze vraag: waar staat in jouw ‘zuivere Bijbel’ dan het bewijs dat de gevallen engelen sowieso na de scheppingsdagen zijn gevallen? Zoals je beweert en redeneert.
Of valt dit ook onder jouw genoemde categorie redeneren (is God onteren) ?

Meer nieuws

'Pastorie online' is een programma van Refoweb op de Reformatorische Omroep, waarin levensvragen uit de vragenrubriek wo...
geen reacties
08-06-2021
Begin 2021 vroeg het Nederlands Dagblad aan haar lezers wat ze het meest misten als gevolg van de coronacrisis. Vooral h...
geen reacties
17-05-2021
D.V. dinsdag 18 mei om 19:30 uur staat er een gemeenteavond van Hervormd Lienden gepland over het thema ‘orgaandonatie’....
geen reacties
05-05-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering