God wil je Vader niet zijn

SMS / 95 reacties

01-05-2012, 09:46

"Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!" (Matt. 7:11). Wat mij betreft is dit een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Jezus spreekt in dit bijbelboek tot de ongelovige joden en over hun hoofden heen tot ons. God wil onze Vader zijn. Hoeveel te meer... Wie de diepte en de liefde van deze woorden tot zich laat doordringen, kan niet anders dan dit met blijdschap en dankzegging aanvaarden (Luc. 19:6). En toch gaat het hier om een grove leugen. God wil onze Vader helemaal niet zijn. Tenminste, dat mogen we opmaken uit de woorden van een predikant uit onze achterban.

In het RD van zaterdag 28 april vinden we namelijk het volgende citaat uit zijn mond: "Toch mogen volgens ds. Van Voorden ouders en leerkrachten nooit tot de gedoopten zeggen: God wil je Vader zijn. De predikant noemt dit een dwaling. Het verbond der genade is volgens hem een eeuwig verbond en de beloften zijn ja en amen voor de uitverkorenen. Ten onrechte wordt hiervan een verbond der aanbieding gemaakt, aldus ds. Van Voorden. De beloften moeten voorgesteld worden, maar pleiten op de belofte is een geloofswerk en kan alleen door gelovigen worden gedaan.”
 
Twee zaken vallen hierin op: 1. God wil je Vader niet zijn. 2. Pleiten op de beloften van God kan alleen door gelovigen worden gedaan. De vraag is vervolgens: hoe komt je dan aan dat geloof? Antwoord: Dat is van eeuwigheid door God bepaald met de uitverkiezing. En zo wordt het beeld geschetst van een onbarmhartige God die voor de grondlegging der wereld een selectie heeft gemaakt van een klein kuddeke. De rest is brandhout voor de hel. Verloren gaan is hiermee ontegenzeglijk de schuld van God. Hij selecteert. Hij verkiest. De mens is een volslagen machteloze marionet.
 
Daardoor verwordt iedere oproep in de Bijbel aan mensen om zich te bekeren tot een zinloze en nutteloze bezigheid. En de God van de Bijbel krijgt zo het beeld opgelegd van een cynische God die mensen beveelt iets te doen wat ze niet kunnen en ze vervolgens voor eeuwig verloren laat gaan.
 
Wat een heerlijke genade en wat een geweldig evangelie dan om te horen en te lezen dat deze God niet bestaat. Dat Hij een Vader wil zijn voor een ieder die Zijn Zoon Jezus Christus door het geloof aanneemt. Dat deze Vader juist mensen die Hem tot op het bot haten, Zijn liefde aanbiedt. Ja zelfs Zijn enig geboren Zoon heeft opgeofferd om dode en helwaardige zondaren te redden. Zien op Jezus, Hem aangrijpen, meer is niet nodig. En die handen van het geloof worden ook nog eens door Hemzelf aan ons geschonken. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe "En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige" (2 Kor. 6:18). Wanneer? Als wij ons afscheiden van de wereld. Wat een belofte van Hem die onze Vader wil zijn en zal Zijn door het geloof in Jezus Christus. Gods Woord is waar en niet het bedenksel van deze dominee. God eeuwig dank!

SMS op 01-05-2012, 09:46
95 reacties
jeewee
01-05-2012 / 10:08
Ik heb het stuk ook gelezen en ik was er best van slag van. Hoe je het wendt of keert: dominee Van Voorden maakt hier God voor leugenaar uit.

Ik hoop en bid dat hij tot inkeer komt en dat hij door de hele Bijbel heen, het Woord van Gód, het welgemeende aanbod van Zijn genade gaat zien voor iedereen.
Het is: "u die niet gewíld hebt".
En niet "u die niet gekúnd hebt".

De kerk van dominee Van Voorden is me zeer lief, maar dit is een menselijk beperken van de liefde van God voor mensen die Hij heeft laten vastlopen in zichzelf.
Omega
01-05-2012 / 10:37
Amen!
MaKro
01-05-2012 / 10:47
Ook met stijgende verbazing, maar vooral met teleurstelling het artikel gelezen afgelopen zaterdag. Ik heb geen goed woord over voor dhr. - bewust geen ds.! - Van Voorden. Probleem is altijd dat datgene waarop men zich baseert - de uitverkiezing, Gods eeuwig raadsbesluit m.b.t. het heil voor ons mensen - ook waar is. God hééft mensen van eeuwigheid uitverkoren, en onze eeuwige bestemming staat dan ook al vást. Alleen de grote fout is, dat men de (Bijbelse) tweeledigheid, namelijk naast Gods verkiezing ook de verantwoordelijkheid van de mens, helemaal wegredeneert. Dan past het namelijk in ons menselijk denken. Want tegelijkertijd verkiezing en verantwoordelijkheid, daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Maar dat is nu juist het verschil tussen God en ons mensen: Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen (1 Kor. :25a). Ik weet niet welke kwalificatie ik moet geven aan dit soort denken. In ieder geval niet reformatorisch, niet gereformeerd, niet evangelisch (in de goede, letterlijke zin van het woord) en - helaas helaas - niet christelijk. Sterkte aan het kuddeke van dhr. Van Voorden. Ik bid voor ze.
Anli
01-05-2012 / 11:52
Met stijgende verbazing las ik deze column en de reacties!
Waar haalt deze columnschrijver het vandaan dat ds. Van Voorden gezegd heeft dat God onze Vader niet wil zijn? Ds. Van Voorden zegt nergens dat God je Vader niet wil zijn, maar hij maakt een uitzondering. God is alleen de Vader van Zijn kinderen. Niet alle gedoopten zijn Gods kinderen, waaruit je kunt concluderen dat God niet van alle gedoopten een Vader is.
De columnist verwijt dat ds. Van Voorden God uitmaakt voor een leugenaar, maar hij maakt God zelf uit voor een God Die niet almachtig is. Want als God almachtig is, dan zal Hij zeker Zijn wil ten uitvoer brengen. Als wij dus zeggen dat God onze Vader wil zijn en God is niet de Vader van iedereen (dat is een feit), dan komt het erop neer dat God niet machtig genoeg is om Zijn wil uit te voeren. Maar… hoe kan dat? Staat er niet in de Bijbel in Jesaja 14. ‘Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken?’ en in Jes 46: 10: ‘Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen.'
En verder: als de doopbelofte voor iedereen geldt; dan betekent dat dat God Zijn belofte niet waarmaakt. Numeri 23: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?’
Heeft God geen selectie gemaakt dan? Was er geen uitverkiezing? Is God onbarmhartig als hij mensen, die eigenlijk allemaal verdoemd moesten worden, het geloof schenkt? Verloren gaan is niet de schuld van God. Alle mensen hebben gezondigd, dus alle mensen, niemand uitgezonderd, heeft het verdient om naar de hel te gaan. Wat is God dan barmhartig dat Hij nog mensen uitverkiest. Niet om goede werken van de mensen, maar om Zijn eeuwig welbehagen!
@Jeewee: Het is inderdaad: u die niet gewild hebt, want voor de zondeval konden wel leven tot Gods eer. Na de zondeval konden we dat niet meer. (lees psalm 14). In het paradijs hadden we een keuze: we kozen tégen God.
@MaKro: Ik ken ds. Van Voorden goed genoeg om te weten dat hij de verantwoordelijkheid van de mensen echt niet wegredeneert. Een mens moet de middelen, bidden en Bijbellezen, gebruiken. Maar een mens kán niets goeds. Dat is misschien moeilijk om te geloven, maar het is echt zo. ‘Er is niemand die goed doet.’
En juist daarom is het heel gelukkig dat God mensen uitverkoren heeft, want als het van onze kant moest komen, dan zou niemand zalig worden!
imvi
01-05-2012 / 11:56
Heb het stukje ook gelezen zaterdag, gelijk aan anderen laten lezen: dit is toch niet waar?!
Zo'n strak beredeneerd schema: uitverkoren, uitverkoren, uitverkoren.
Krijg er een machteloos, moedeloos gevoel bij. Je wordt iets voorgehouden, maar tegelijkertijd kun je het niet krijgen want het is niet voor jou.

Ds. van Voorden: "Door de doop is het kind afgezonderd van de wereld en leeft op het erf van het verbond. Door de doop draagt het kind het merkteken van Christus" Wat houden dat merkteken en dat verbond dan nog in als je er niet op mag pleiten?

Ik heb altijd geleerd: met de doop zegt Hij JUIST dat Hij onze God wil zijn. En het is juist de bedoeling dat je daarop pleit en dat in je gebed betrekt.

Moest ook gelijk denken aan:
"hoe menigmaal heb Ik uw kinderen WILLEN bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild."
en:
"Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.' Timotheus 2:4
Maar daar staat in de kanttekening weer bij: "Dit woord alle wordt hier ook gebruikt voor allerlei,(..)daar de Schrift getuigt, dat dit is een voorrecht van Gods volk."...
Moeilijk .

Ik denk dat de God van deze dominee en de God van sms allebei bestaan. God verkiest, geloof is genade en niet geloven je eigen schuld, je hebt de verantwoordelijkheid om te geloven, wat je niet kunt. Is bijbels. Dat kan je niet bij elkaar krijgen en je kunt het vanuit verschillende perspectieven benaderen en verschillende accenten leggen. En omdat je het nooit tot een sluitend, logisch geheel kan krijgen, blijft het moeilijk.

Las net nog even een stukje wat ik 'toevallig' tegenkwam van 28 april:

"Handelingen 2:39a: want u komt de belofte toe..., God belooft Zijn Heilige Geest aan de gelovigen én aan hun kinderen. Ook dan betreft het geen voorstel, maar een voorzegging. Zij zijn 'kinderen van de belofte'(Rom.9:8). Daarom worden zij gedoopt, 'omdat aan hen de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen toegezegd wordt' (HC vr + antw 74). "
MaKro
01-05-2012 / 12:18
@Anli:
Weet je, hebt helemaal gelijk! De mens kan helemaal niets. 't Is dan ook maar goed dat God in Zijn Woord níet meer dan 300 keer oproept tot bekering, wat sommige mensen wel beweren. Dan zouden we in actie moeten komen en niet in onze heerlijk warm beklede GGiN-kerkbank blijven slapen. Eehh luisteren.
Bert
01-05-2012 / 12:22
@anli: hij zegt het wel!!! Tegen de gedoopten. En het is juist andersom lees het formulier er maar op na! God zegt tegen ieder kind Ik wil je vader zijn!!!
Aangaande jou teksten uit Jesaja: lees Openbaring 22 : 19.
Als jij je afvraagt of God Zijn beloftes niet wil nakomen heeft dat niets met Hem te maken maar het "overmits in alle verbonden twee delen zijn". Het is niet zo dat God niet Zijn beloften nakomen, maar dat wij geen antwoord geven op Zijn belofte!
Niemand hier zal de uitverkiezing ontkennen. Echter er is een spanningsveld tussen verbond en verkiezing die wij niet wegredeneren kunnen. Ds. van Voorden en vele andere rechts van het midden proberen dat wel! Juist daar waar God een deksel over legt moet wij dat er niet proberen uit te halen. Als we dat wel doen dan komen we automatisch bij Openbaring 22:19 uit!!
Vele theologen van groot formaat (Calvijn, Henry, etc.) die er wel voor geleerd hebben zoals het behoort (zie DKO), durven hier niks over te zeggen, maar degene die er juist zo weinig voor geleerd hebben durven het helemaal uit te redeneren!
waar staat er in de Bijbel dat de mens de middelen maar moet gebruiken omdat God er misschien mee over mag komen? NERGENS!! Mijn Bijbel (SV...) geeft enkel bevel tot geloof en bekering, en zolang dit niet naklinkt binnen een gemeente / kerk / kerkverband wordt er een valse leer verkondigt!
vandijk
01-05-2012 / 12:25
@Anli
Hoe moet ik dan aankijken tegen de oproep: Kiest dan heden wie gij dienen zult...Joz.24
Het gehele volk krijgt de keuze, maar niet allen kiezen juist, zo zal blijken. Onze wil is helaas verkeerd vanwege ons zondige hart, maar er wórdt een keuze gevraagd! Wat een troost dat God deze keuze Zelf werkt. Hoe dat gaat? Dat is het geheim van de uitverkiezing, maar wordt realiteit in ons leven. Namelijk in het dadelijk geloven, omarmen, toevlucht nemen, op Zijn belofte pleiten enz.
De krant zal ook wel niet álles geschreven hebben wat ds. zei, maar wat er staat is in ieder geval hypercalvinistisch, helaas.
Het benadrukken van een halve waarheid geeft altijd een eenzijdigheid, of naar rechts, of naar links. Daarom moeten we vooral de gehele bijbel laten spreken, en niet gaan vertellen wat er nu precies bedoeld wordt met een tekst of gedeelte, laat dat aan de Heilige Geest over. En de inlegkunde van Hem is enkel de waarheid.
vrouw78
01-05-2012 / 12:37
@Anli.
Wat moet ik dan met de bijbeltekst uit Matt 23:37? Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen WILLEN brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeen brant onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
vrouw78
01-05-2012 / 12:38
brant moet zijn brengt.
Omega
01-05-2012 / 12:40
@Anli. Het letterlijke citaat van dominee (aldus het RD) luidt als volgt: "Toch mogen volgens ds. Van Voorden ouders en leerkrachten nooit tot de gedoopten zeggen: God wil je Vader zijn. De predikant noemt dit een dwaling." Als hij dit niet heeft gezegd, moet je direct contact opnemen met de redactie van het RD.

Volgens jou is de uitkiezing inderdaad een selectie. Mogen we als gevolg daarvan dan concluderen dat er in de kerk van ds. Van de Voorde maar weinig uitverkorenen 'geselecteerd' zijn, mede als we het aantal avondmaalgangers daar in ogenschouw nemen? In dat geval klopt de uitspraak van de dominee namelijk wel. Alleen moet er dan staan: "Je mag nooit tot gedoopte Ger. Gem. in Ned.'ers zeggen: God wil je Vader zijn."

Ik ben misschien wat scherp, maar dat is even nodig om de consequentie van je gedachten helder te verwoorden.
vandijk
01-05-2012 / 12:42
@MaKro
Ik snap dat het soms frustreert, maar misschien moet je even wachten met reageren totdat je jezelf weer wat onder controle hebt. Je reageert mijns inziens iets te emotioneel, waardoor je nogal cynisch overkomt, of ik zie het helemaal verkeerd?
In een eerdere reactie zeg je "ik bid voor ze" dat blijkt niet echt uit je tweede reactie...
vandijk
01-05-2012 / 12:54
Volgens blijft bovenstaande niet alleen beperkt tot de GGiN, want ik (GG) heb nog nooit gehoord dat God mijn Vader wil zijn. Hem als Vader noemen in het gebed is ook niet gewenst. Wat ik vooral hoor is dat ik bekeerd moet 'worden' en hoe dat gaat.
Maar misschien is het ook wel omdat het gevaar van de alverzoening erin lijkt te schuilen, daarom wordt wél gezegd, "hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen", maar niet "God wil uw Vader zijn". Terwijl dit wezenlijk hetzelfde is, lijkt mij.
Autumn
01-05-2012 / 16:21
Het lijkt me toch hartstikke duidelijk dat er in de Bijbel staat dat God onze Vader wil zijn?

Johannes 20:17: ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar Mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, Die ook jullie Vader is, naar mijn God, Die ook jullie God is.’

Typ bij Biblija de woorden 'God' en 'Vader' in en je komt een heel eind.
Bert
01-05-2012 / 16:25
@vandijk: kan volgens mij wel kloppen, hoor het rechts in de HHK ook...
@autumn: klopt maar volgens deze meneer moet je eerst weten dat je uitverkoren bent. Weet je hoeveel mensen in de Bijbel dit zich afvragen??? 0!!!
imvi
01-05-2012 / 16:27
@vandijk: klopt, is ook hetzelfde, maar komt omdat er niet letterlijk in de bijbel staat: God wil je vader zijn. De tekst die autumn noemt, daarin staat dat hij het IS, niet dat Hij het wil zijn, als belofte.
jeewee
01-05-2012 / 16:32
Gelukkig heb heel vaak in de Gereformeerde Gemeente het ruime aanbod van Gods genade gehoord. En ik hoor het nog.

Geen mens en dus ook geen dominee heeft het recht om Gods genade te beperken.

Wat is het een treurigheid dat ook dominee Van Voorde enerzijds bij elke doop het doopformulier voorleest en anderzijds zelf beperkingen toevoegt!

In de doop wordt je naam in één adem genoemd met de naam van de drieënige God en Hij zegt dat Hj met jou te maken wil hebben. Dat is een belofte die ook een tegenprestatie van ons verwacht. Juist: en dan kom je er achter dat wij niet instaat zijn tot welke prestatie dan ook. Maar dat beiden werkt: het willen het kunnen.
God belooft ALLES mee te brengen.


Lees nog maar een keer:
Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt.

Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend.

Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen


Omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest –, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.
mp82
01-05-2012 / 17:38
Ger. Gem. Predikant C.G. Vreugenhil schrijft juist in zijn boek "omgang met God" dat God wél onze Vader wil zijn.

Deze predikanten, zoals dhr. Van Voorden, bekijken alles vanuit Gods kant. Ze beredeneren te veel, ze filoseferen te veel. Wanneer je pastoraal bent, ga je niet op deze manier om met het "gewone" volk. Filosoferen, dogmatiseren doen ze maar op een theologen conferentie.

Wij hebben te doen met de Bijbel en daarin staat Gods geopenbaarde wil.

"De beloften moeten voorgesteld worden, maar pleiten op de belofte is een geloofswerk en kan alleen door gelovigen worden gedaan.”
Hier wordt gesteld dat pleiten op de beloften alleen door gelovigen gedaan kan worden. Deze redenatie komt voort uit A. Comrie's uitleg van Zondag 7. Mensen met het zogenaamde ingestorte "geloofsvermorgen" mogen dus alleen pleiten op de beloften. Dus je bent al een kind van God (dat weet je aan bepaalde kenmerken), maar je hebt nog niet door het geloof Christus aangenomen. Heel onbijbels!
Mister
01-05-2012 / 18:25
Volkomen eens met de Ds!!
Wat zijn sommige Refowebbers toch enorm kinderachtig; zodra er weer een uitspraak/daad of iets dergelijks hun ter ore komt, gaan ze er massaal op reageren, niet beseffend dat elke reactie hetzelfde is..
Ik dacht dat alleen kinderen zo erg konden zeuren om maar gelijk te krijgen....
Roozemond
01-05-2012 / 19:22
Het was te verwachten zoveel reacties, het is te hopen dat we niet gelijk heel die gezindte zwart maken en over dezelfde kam scheren.
@mp82, wij hebben vorig jaar zijn HC gelezen, geweldig mooi! Ook over hoe het nu echt zit met God als Vader.
@Mister, ik moet een beetje glimlachen om jouw reactie maar begrijp het volkomen!

Ik vind het vreselijk als mensen tegen mij zeggen: je moet geloven, je moet geloven, lig je op je sterfbed: je moet geloven, je moet geloven, dan komt het goed. Alsof ik zelf even die keus kan maken.

Gelukkig, en ik bedoel het niet hoogmoedig, werkt God op verschillende manieren, op heel verschillende manieren. En er zijn er nog steeds die als een John Bunyan geleid zijn, en daar schaam ik me niet voor.

Laten we elkaar allemaal in onze waarde laten, deze discussie stoppen, en het lef/de moed opbrengen om vanavond nog deze ds te bellen om een afspraak te maken. Een gesprek is vaak veel beter dan over iemands rug tal van reacties te dumpen.

Mag de waarheid dan niet gezegd worden? Zeker wel, maar waak voor de manier waarop dit gebeurd en hoe het zelf in je hart is. Er kijkt namelijk Iemand mee in alles wat we doen.

Lees ook deze columns

Gisteren vierde Hollands grootste voetballer die ooit over de wei dartelde zijn verjaardag. Johan Cruijff behaalde de vo...
geen reacties
26-04-2012
Lange tijd heb ik gedacht dat klagerige benauwenissen exclusief voorbehouden waren aan een select groepje christenen. Ni...
20 reacties
24-04-2012
Muziek is een prachtige gave van God om Hem te loven en te prijzen, maar ook om onze emoties in kwijt te kunnen en onze ...
26 reacties
17-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering