Tweede gebod

Ds. A. Snoek / geen reacties

06-03-2003, 00:00

Vraag

In de wet staat in het tweede gebod : "...en in de wateren onderop de aarde, en in de water onder de aarde...". Wat wordt daarmee bedoeld?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het was me niet mogelijk eerder je vraag te beantwoorden. Je vroeg me betekenis te geven aan de woorden "... in de wateren onder de aarde ..." zoals dat in het tweede gebod van de wet des Heeren in Exodus 20:4b.

De zinsnede is een stukje uit het tweede gebod waarin de Heere ons verbiedt een beeld, een beeltenis of afbeelding te maken met als doel je er voor te buigen of meer eer te geven dan nodig is. Lees de uitleg er maar eens op na die de opstellers van de Heidelbergse Catechismus er aan gaven.

In vraag en antwoord 97 lezen we er over. Er is er maar Een Die eer moet en zal ontvangen: de Heere. Hij alleen is God en Hij alleen bestuurt en regeert de geschapen werkelijkheid om ons heen. Hij wil geen afbeelding van Zich zien en nog minder van onderdelen uit de schepping om je daarvoor te buigen. Om er een afgod van te maken. Het is wel iets wat vaak voorkwam in de wereld van het Oude Testament. Was de hogepriester Aäron het niet die een gouden kalf maakte en vervolgens sprak: Dit zijn de goden die u uit Egypteland hebben gevoerd? We zingen met Ps. 72:11: "Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen! Dus ook niets eer geven wat in het water leeft!

Wat wordt er echter met in de wateren bedoeld? Wij weten door veel ontdekkingen meer dan de schrijvers van het Oude Testament. Men stelde zich een wereld voor die begrijpelijk was. De aarde was daarin niet rond, maar plat. De hemel was boven en de hel onder de aarde. Het water was in het beeld van de mensen haast een begin van de hel. In heel veel oude oosterse godsdiensten komt men het beeld tegen dat als men sterft men met een bootje vaart naar de wereld waarin de doden voortleven.

In de Bijbel is bijvoorbeeld in psalm 93 en in de ervaringen van de discipelen duidelijk op te merken dat het water een haast ontembare macht en kracht heeft en is. De watersnoden in de wereld, met aan kop de zondvloed, getuigen daarvan. De grote zee zwijg op Uw wenk en wil... De gelovige Israëliet wist en weet dat zijn leven niet wordt bepaald door de krachten van het water, maar door de voorzienige leiding van de almachtige God en getrouwe Vader in de hemelen.

Hoewel de Bijbel het Woord van God is en blijft, heeft de Heere het goed gedacht de wereld te laten voorstellen zoals mensen er over konden denken. Mensen die nog niet in het spaceshuttle-tijdperk leefden. Daarom schrijft de wet ook over een in vier lagen verdeeld wereldbeeld: boven (hemel), beneden (aarde), onder (onder de aarde) en de nederste delen der aarde (dood en/of hel).

Ik hoop dat hiermee een voor ons overbekende zinsnede, die we elke zondagmorgen horen, is verduidelijkt. De Heere laat ons in Zijn Woord weten dat alles onder Zijn machtsbereik valt. Alles moet op Zijn wenken en naar Zijn heilige wil reageren. Daarom wil Hij dat we Hem aanbidden en niet de krachten van de natuur en schepping. Of in ieder geval iets anders naast God. In de natuur mag ik de machtige handen van de Heere beter leren kennen en bewonderen. Mag dat ook zo zijn in jouw leven? Wat een gezegend leven!! Wat arm wanneer wij nog buigen voor de afgoden van onze tijd. Wat zijn dan onderaards bezig en doen we de Heere verdriet.

Een hartelijke groet,

Ds. A. Snoek

Ds. A. Snoek

Ds. A. Snoek

 • Geboortedatum:
  26-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oosterwolde
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

tien geboden
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. Vreugdenhil. Een aantal maanden geleden hebben we met blijdschap een nieuwe bijbel gekocht, de HSV-vertaling. We...
3 reacties
06-03-2013
Ik ben een man en heb de laatste tijd nog al last aan mijn tepel. Ik zien niks om de tepel heen .. Het ziet er dus zoals...
geen reacties
09-03-2015
Wat houdt precies het verbond in dat de Heere met David heeft gesloten?
geen reacties
06-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering