Jehovah's getuige helpen

Ds. C. den Boer / geen reacties

11-03-2003, 00:00

Vraag

Al enige tijd heb ik contact met een Jehovah's getuige en probeer hem te overtuigen van de dwaalleringen van zijn groepering. Ik heb hem ook allerlei confronterende informatie aangereikt uit boeken en van internet. Ik heb het gevoel dat hij erg twijfelt; hoe kan ik hem verder helpen?

Antwoord

Beste vraagstell(st)er,

Misschien zou je met deze Jehovagetuige nog eens kunnen spreken over Jezus, wie Hij was/is en wat Hij deed/doet. Het is bekend dat de Jehovagetuigen niet geloven in de drieëenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest: drie Personen, toch één wezen). In de vroege kerk is daar heel lang over gesproken en tenslotte heeft de kerk op grond van de Schrift beleden wat daarover in de Geloofsbelijdenis van Athanasius staat. Lees het maar na achterin je kerkboek.

Nu staat dit 'leerstuk' van de drieëenheid niet letterlijk zo in de Bijbel. Wel is er een duidelijke tekst die daarover spreekt, nl. 1 Joh.5:7,8. Maar de Jehovagetuigen hebben deze tekst niet in hun Bijbel, omdat ze menen dat die door latere overschrijvers van het handschrift van de Bijbel is ingevoegd. Het heeft dus niet veel zin om daarover met een Jehovagetuige te spreken. Er zijn inderdaad ook nog al wat handschriften die deze woorden (over de Vader, het Woord en de Heilige Geest die één zijn) missen.

Maar we moeten niet doen, alsof de leer van de drieëenheid alleen op dit tekstgedeelte uit de Bijbel steunt. Er zijn vele Schriftgetuigenissen te noemen waaruit blijkt, dat Vader, Zoon en Heilige Geest de drieënige God zijn.

Maar het lijkt mij overigens beter dat je nog eens met je gesprekspartner spreekt over de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Hij is God en mens. Daarover is de Schrift niet onduidelijk. Denk alleen maar aan het begin van het Johannes-evangelie, waar we lezen: In den beginne was het woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord (dat is duidelijk uit het vervolg), dat is hier de Heere Jezus.

En waarom betuigt de Heilige Schrift nu op deze en vele andere plaatsen, dat Jezus God en mens was? Omdat wij zondaren die met God overhoop liggen, alleen met die God verzoend kunnen worden, als we gered worden door een Redder die meer is dan mens alleen. Lees daarover nog eens wat er staat in Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Omdat Jezus volledig en volkomen mens was, kon hij in onze plaats staan en de straf dragen die wij verdiend hadden. En door Zijn Goddelijke natuur is Jezus in dit werk van de plaatsvervanging zo ondersteund, dat Hij de last van Gods toorn waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, ook werkelijk dragen kon.

De Jehovagetuigen geloven, dat Jezus slechts mens was, zij het met een natuur die boven de engelen verheven is. Maar wie zichzelf recht voor God heeft leren kennen weet dat hij door geen mens, al is het een goed en zelfs volmaakt mens, gered kan worden. God Zelf moet daaraan te pas komen. En dat is het nu juist waarom Jezus als de Gezondene van de Vader ook Zelf God was. Daarom kon Hij (op grond van Zijn volbrachte werk waardoor de Vader eeuwig bevredigd is) de zonden vergeven (vgl. Matth.9:6; Hebr.7:26vv).

En omdat de Bijbelschrijvers van het Nieuwe Testament vast geloofden in Jezus als Goddelijke Persoon, daarom hebben zij Hem van de vroegste af Heere (Gr.: Kurios) genoemd. Juist deze naam 'Kurios' hadden de vertalers van het Oude Testament (de zgn. Septuagint) gebruikt om de Naam van de God van Israël (JHWH) in het Grieks weer te geven, Met andere woorden: voor de eerste christenen was Jezus gelijk aan God, ja zelf God.
 
Misschien kan je met je gesprekspartner nog eens over deze dingen spreken. Niet in de vorm van een twistgesprek (dat helpt niet). Ook niet op de manier van: ik lees de Bijbel alleen goed. Maar vanuit het hart, vanuit de noodzaak een Redder te kennen, van Wie ik zeker weet, dat Hij God vertegenwoordigt, ja in Wie ik de heilige en heerlijke God Zelf ontmoet. Denk ook maar aan de prachtige oer-belijdenis in de Bijbel: Filippensen 2:6-11.

Ik heb zelf ook nogal eens zo met Jehovagetuigen gesproken, maar deed telkens de ervaring op dat men geen geloof hechtte aan mijn woorden. Er kan dan ook een moment komen dat je voor jezelf weet: Ik heb gedaan wat ik kon; nu moet ik niet verdergaan. Het is de Heere alleen die ons ervan kan overtuigen, dat we zo verloren zijn in onze zonde en schuld, dat God Zelf ervoor nodig is om ons van de straf te verlossen. Daarom aanbidden we Jezus als onze Zaligmaker. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matth.1:21).
 
Ik hoop dat je wat aan dit antwoord hebt.
 
Ds. C. den Boer (Barneveld)

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Tags in dit artikel:

Jehovah's Getuigen
geen reacties

Terug in de tijd

Ik lees dat de brief van Jacobus is verstuurd naar de stammen in de verstrooiing. Kunt u mij vertellen hoe ik dit concre...
geen reacties
12-03-2019
Een tijdje geleden ben ik in contact gekomen met een meisje. Ik kende haar al wel langer. Ik hoorde dat ze veel probleme...
geen reacties
11-03-2008
Ik hoorde laatst dat David 70 jaar zou zijn toen hij de zonde met Batsheba deed. Klopt dat wel? Dan zou hij op hele hoge...
3 reacties
11-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering