In Openbaring 20:4 wordt gesproken over hen die zullen regeren als koningen met ...

Ds. C. den Boer / geen reacties

03-12-2005, 00:00

Vraag

In Openbaring 20:4 wordt gesproken over hen die zullen regeren als koningen met Christus. Over wie wordt hier gesproken en over wie zullen zij regeren? Verder wordt in 2 Petrus 3:13 gesproken over een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Betekent dit dat wij op aarde zullen verblijven of in de hemel?

Antwoord

In Openbaring 20:1 vv geeft de Heere ons in Zijn Woord te kennen dat Christus het in hemel en op aarde voor het zeggen heeft, sinds Hij op Golgotha satans kop heeft vermorzeld. Hij is de enige dienenswaardige Koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde (Matth.28:18). En in Hem mogen allen die geloven nu ook meer dan overwinaars zijn. Ook al zijn zij als martelaren om het getuigenis van Jezus gedood (onthoofd), omdat zij het beest niet hebben aangebeden. Zij lijken aan het kortste eind te hebben getrokken. Maar toch zijn zij niet de verliezende partij. Door het geloof met Christus verbonden, mogen zij er hoop op hebben dat zij weldra met Christus mee over heel de schepping zullen regeren. Zij zijn schatrijke bezitters van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in dewelke gerechtigheid wonen zal. Vgl. ook 2 Tim.2:12; 2 Petr.3:13. Dat - heel kort - over de eerste tekst die je noemt (Openb.20:4). Maar nu zal het niet je bedoeling zijn om van mij een uitvoerige uiteenzetting te horen over Openbaring 20 en het zogenaamde duizendjarig rijk. Je vraagt veel eer: wat het praktisch betekent om straks als koningen met Christus mee te mogen regeren op de nieuwe aarde. Misschien kan ik dat het beste duidelijk maken met de woorden van zondag 12, vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus. Daar lezen we dat wij -als wij door een waar geloof met Christus verbonden mogen zijn- aan Christus' zalving deel hebben en derhalve gezalfd zijn tot profeten, priesters en koningen. Ja ook tot koningen. Dat houdt in, dat wij door het geloof in beginsel weer het beeld Gods mogen gaan vertonen. En dat betekent, dat wij het beheer krijgen over al het geschapene. Lees daarover Genesis 1:26. Door de zonde zijn wij 'spotkoningen' geworden die in plaats van dat wij de aarde in Gods Naam beheren, alles heerszuchtig naar onszelf toehalen. Maar als Christus in ons mag gaan leven, gaan wij weer net als Adam over al het geschapene zo regeren, dat wij God de Schepper daarin zoeken te verheerlijken en voor onze naasten tot zegen mogen zijn. "Wat is de mens...? Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen" (Psalm 8:5-7). In Christus een koningskind. Dat betekent, dat wij nu met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals met Hem over alle schepselen regeren. Wat zal dat heerlijk zijn om het straks uit de mond des Heeren te mogen horen: "Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld" (Matth.25, 34). Hoe rijk om zo'n koningskind te zijn. Niet langer een slaaf van onszelf, van eigen lusten en driften, maar een mensenkind dat er mag zijn tot eer van God en tot zegen van de naaste. Straks in volmaaktheid in Gods herstelde schepping. Ik geloof de opstanding des vleses. Dat is, dat wij met een vernieuwd bestaan, naar lichaam en ziel op de nieuwe aarde als koningskinderen zullen mogen leven. Ieder op de plaats en met de gaven die God hem of haar geeft Hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan? Ik weet het niet precies. Maar ik mag het geloven. Geef het maar in 's Heeren hand. Gelukkig als ook jij mag behoren bij die zachtmoedigen aan wie Jezus heeft beloofd, dat zij de aarde beërven zullen (Matth.5:5). Toen het volk Israël Kanaän binnenkwam werd dat land zo verdeeld dat elke stam, elk geslacht en elke familie een erfdeel ontving. Daar mocht ieder onder zijn wijnstok en vijgeboom zitten en de Heere prijzen. Zo zal het ook zijn als straks de zachtmoedigen de aarde beërven mogen. "En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij (Lam van God) zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want Gij zijt geslacht en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie en Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde" (Openb.5:9 v).

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

Ds. C. den Boer

geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 22 jaar en heb verkering met een meisje van 21 jaar. We hebben nu bijna een jaar verkering, maar i...
3 reacties
03-12-2011
Hoe vaak moest men in de oudtestamentische tijd persoonlijk (dus naast het offer voor het hele volk op de Grote Verzoend...
geen reacties
03-12-2008
Ik ben een verzorgende in een zorginstelling Er is een bewoner overleden. Zij had een longontsteking. Kreeg daar medicat...
1 reactie
04-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering