Trappen in de hel

Ds. B.M. Meuleman / Geen reacties

21-12-2023, 15:09

Vraag

Ooit heeft een dominee mij verteld dat er net als in de hemel, ook in de hel trappen/standen zijn. Als een kind komt te overlijden zal dat waarschijnlijk terecht komen op de bovenste trap, want het heeft nog geen daadwerkelijke zonden begaan. Is dat waar? Als je dus veel zonden hebt begaan als volwassene kom je dan op de onderste trap uit?


Antwoord

Beste vraagsteller,

De Schrift geeft inderdaad wel aanwijzingen dat er in de hel verschillende trappen of standen zijn. Zo lezen we in de Evangeliën dat het voor de steden Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor de steden Chorazin en Bethsaïda. De laatste twee steden bekeerden zich niet op al de wonderen die Jezus in hen had verricht terwijl de eerstgenoemde steden zich allang in zak en as bekeerd zouden hebben als Jezus ook daar Zijn wondermacht had laten zien. Hetzelfde geldt voor Kapernaüm dat tot in de hel toe zal worden neergestoten terwijl het voor Sodom op de dag van Gods oordeel verdraaglijker zal zijn dan voor Kapernaüm. Immers, Jezus wandelde in Kapernaüm en deed er wonderen als tekenen van Zijn Koninkrijk. Sodom moest dat alles missen. We lezen ook dat de Farizeeën, vanwege hun liefdeloos wetticisme, een zwaarder oordeel zullen ontvangen dan andere mensen (Mattheüs 11 en 23). Tenslotte leert ons Jezus in de gelijkenis van de trouwe en de ontrouwe rentmeester dat de slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen heeft getroffen en ook niet naar zijn wil heeft gehandeld, met veel slagen geslagen zal worden - dit in tegenstelling tot degene die wel dingen gedaan heeft die slagen verdienen, maar die niet de wil van zijn heer gekend heeft (Lukas 12). Naarmate onze kennis van Gods wil groter is, is onze verantwoordelijkheid groter en dienovereenkomstig de straf bij het overtreden van Gods wil. Wie veel wijsheid, kennis en inzicht ontvangen heeft, van die zal veel geëist worden. 

Ook verder in de Bijbel zijn aanwijzingen te vinden dat voor God niet alle zonden gelijk zijn, maar dat er een gradueel verschil in zonden is. Sommige zonden zijn zeer zwaar. Daarom zegt Jezus bijvoorbeeld tegen Pilatus: “Daarom heeft hij die Mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde”, Johannes 19:11. 

Dat er een gradueel verschil is in zonden en bestraffing blijkt al uit de verschillende soorten offers in het Oude Testament. Het zondoffer bijvoorbeeld is groter dan het schuldoffer. En voor een zonde die met opgeheven hand gedaan werd, was geen offer mogelijk. Deze persoon moest uitgeroeid worden, Numeri 15:30. Het gaat hierbij om zonden die tegen beter weten in, opzettelijk, gedaan worden, te vergelijken met de zonde tegen de Heilige Geest. Thomas Watson zegt in dit verband dat iedere zonde een stem heeft, maar dat sommige zonden roepen. Daarom spreekt de Bijbel ook van ‘roepende zonden’. 

Bovenstaande maakt wel duidelijk dat God rechtvaardig oordeelt naar de mate van onze kennis van God en Zijn Woord en van onze bereidwilligheid om Zijn Woord te gehoorzamen en in het Evangelie van Zijn Zoon te geloven. Er is niets ergers dan het Evangelie gehoord en gekend te hebben en het in ongeloof te verwerpen. Dat staat gelijk aan het verwerpen van Jezus Christus Zelf als je enige Zaligmaker. Jezus spreekt in dit verband van “de buitenste duisternis”, waar “gejammer en tandengeknars” is. Het is de plaats van de uiterste duisternis, de meest intense duisternis, de plek waar je wanhoop en ellende, je lijden en vertwijfeling niet erger kan zijn omdat je Jezus Zelf hebt verworpen. Hoe groter het licht van het Evangelie dat je hebt ontvangen, hoe zwarter de duisternis die je over je ziel komt, wanneer je dit Evangelie niet gelooft. 

Het feit dat God als de rechtvaardige Rechter straft overeenkomstig hetgeen wij verdienen, heeft daarom in de eerste plaats te maken met de grootte van onze verantwoordelijkheid naar de mate dat wij kennis van God en Zijn Woord hebben ontvangen. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de hoeveelheid zonden maar om de mate waarin je zonde zwaarder is omdat je beter wist of had kunnen weten. De juiste (verstandelijke) kennis van Gods Woord te hebben, laadt een grote schuld op ons als we toch Zijn Woord veronachtzamen, maar er bestaat ook een schuldige onwetendheid, bijvoorbeeld wanneer je de mogelijkheid had om naar de kerk te gaan en de Bijbel te bestuderen maar je dat toch niet wilde doen. Je had beter kunnen weten en meer van Gods Woord kunnen leren en begrijpen. Het is vreselijk de weg der zaligheid te kennen -of de mogelijkheid hebben om die te leren kennen- maar die niet te bewandelen. 

De hel is een plek waar niemand wil wezen en waar toch velen komen. Het is een plaats die in de eerste plaats gekenmerkt wordt door Gods afwezigheid. Het is de plaats waar mensen komen die hun leven lang zonder God wilden leven en nu krijgen wat ze altijd wilden: leven zonder God. Maar leven zonder God bestaat niet en daarom is het een plek van eeuwig sterven, van de tweede dood, van een eeuwige totale vernietiging van lichaam en ziel. Het is een plaats die gedeeld wordt met de satan en zijn duivelse demonen. En hoewel er verschillende trappen in de hel zijn, is het een plek vol wanhoop omdat het tot in eeuwigheid duurt. Het is een plek, een toestand van ‘zijn’, eigenlijk van ‘dood-zijn’, die je niemand wenst. Toch is deze plek er wel en de keerzijde van deze vreselijke realiteit is dat al het kwaad en al het onrecht in deze wereld, eens een einde neemt en gestraft wordt. Er zal recht worden gedaan. Het kwade wordt rechtvaardig vergolden. Niet het kwaad, maar God, de rechtvaardige Rechter van hemel en aarde, heeft het laatste Woord. 

Wie in Christus gelooft, hoeft zich niet door de hel te laten verschrikken. Christus heeft in de plaats van allen die in Hem geloven de helse pijnen geleden toen Hij het grote kwaad van de zonde op Zich nam en Gods rechtvaardig oordeel over de zonde droeg. Er is, Gode zij dank, niet alleen een hel maar ook een hemel. Gods liefde voor ons zondige mensen is dermate groot, dat Hij Zijn Eniggeborene in deze wereld gezonden heeft, opdat wij door Hem het eeuwige leven zouden ontvangen. En ja, ook in de hemel zijn verschillende trappen. Paulus vergelijkt in 1 Korinthe 15 de verschillende trappen van heerlijkheid die er in de hemel zijn met de zon, de maan en de sterren. Ze hebben ieder hun eigen heerlijkheid hoewel ze van elkaar verschillen. Zo heeft ieder kind van God in de hemel een eigen heerlijkheid als een glas water dat tot de rand toe gevuld is. Gods kind is vol van heerlijkheid en zaligheid en eeuwige blijdschap. Zijn beker is overvloeiende. Maar niet ieder glas is even groot. Er zijn kleinere en grotere glazen en toch zijn ze allemaal tot de rand toe vol van hemelse heerlijkheid. Voor ieder kind van God geldt dat zijn beker overvloeit van Gods liefde en genade. Maar er is verschil in de grootte van de bekers, zoals er verschil is tussen de zon, de maan en de sterren. 

Het is maar een beeld en wij kennen maar ten dele. Het belangrijkste is dat we in de hemel vol zullen zijn van God en Zijn Naam eeuwig zullen prijzen en dat terwijl in de hel Zijn Naam voortdurend gelasterd wordt. Daarom is de belangrijkste vraag niet: hoe ziet de hemel eruit en hoe de hel? En ook niet: hoeveel zonden heb ik gedaan of hoe erg zijn mijn zonden? De belangrijkste vraag is: geloof ik in de Heere Jezus Christus? Vertrouw ik mijn lichaam en ziel toe aan Hem? Dan zijn al mijn zonden vergeven en ben ik op weg naar de hemel om voor eeuwig bij mijn Zaligmaker te zijn!

Lees ook de artikelen met de tag 'Jonggestorven kinderen'

Tot slot een korte opmerking over de eeuwige bestemming van een kind dat komt te overlijden, omdat je dat in je vraag noemt. We belijden met de Dordtse Leerregels dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen die God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt omdat Gods Woord getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, naar krachtens het genadeverbond, waarin zij, met hun ouders zijn opgenomen (Dordtse leerregels hoofdstuk I.17). Dit wilde ik, tot troost van gelovige ouders die worstelen met het overlijden van één of meerdere kinderen, toch graag gezegd hebben.

Hartelijke groet,
Ds. B. M. Meuleman

Dit artikel is beantwoord door

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Hoogeveen
 • Status:
  Actief
64 artikelen
Ds. B.M. Meuleman

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Waarom staat er in Jesaja 50:4 “Heere en HEERE”? Zowel met één als met vijf hoofdletters?
Geen reacties
21-12-2017
Wij mensen zijn geschapen tot Gods eer. Is dan alles wat ik niet doe tot Gods eer zonde?
1 reactie
21-12-2015
Ik ben al lang getrouwd, maar we hebben veel problemen. Ik hou nog steeds heel veel van mijn man en we kunnen het fijn hebben samen. Maar als ik hem dingen vraag (meehelpen in huis, de opvoeding) dan ...
2 reacties
21-12-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering