Gods aanwezigheid dichtbij ervaren

P. Speelman / 81 reacties

30-06-2022, 14:19

Vraag

Kun je letterlijk Gods stem verstaan? En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok. Zelfs als je veel gezondigd hebt, is dit dan nog mogelijk? En hoe ontvang je dit?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste briefschrijver of briefschrijfster,

Hartelijk dank voor je mooie en belangrijke vraag. Jouw vraag zou ik willen opdelen in vijf vragen namelijk:

 • Vraag 1: Kun je letterlijk Gods stem verstaan?
 • Vraag 2: En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok.
 • Vraag 3: Zelfs als je veel gezondigd hebt?
 • Vraag 4: Is dit dan nog mogelijk?
 • Vraag 5: En hoe ontvang je dit?

Ik begin ook met aan jou een vraag te stellen, wat bedoel je met “zelfs als je veel gezondigd hebt”? Er is een aantal mogelijkheden:

1. Je wás een zondaar, bent tot bekering gekomen, je hebt hart aan de Heere Jezus gegeven. De Bijbel zegt dat je dan opnieuw geboren bent en een kind van God. Maar de zonden in je oude leven klagen je aan en je voelt je nog steeds een zondaar. 

2. Je bent (nog) niet bekeerd, misschien wel kerkelijk of christelijk, maar je hebt geen relatie met Jezus de Zoon van God.

Voor God telt namelijk niet of je veel of weinig gezondigd hebt. Je bent óf een zondaar óf een kind van God. Een kind van God is GÉÉN zondaar meer (Romeinen 5 vers 8-9). Een kind van God kan struikelen, vallen, fouten maken en verkeerde beslissingen nemen, ja zelfs zonden doen, maar hij is en blijft een kind van God. Wanneer wij onze  fouten en zonden belijden... dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven (1 Johannes 1 vers 9).

Ik hoop dat wij samen kunnen zeggen: Wij zijn broers of broer en zus en wij belijden Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Vanuit die positie probeer ik jouw overige vragen te beantwoorden.  

Stem uit de hemel? “Zelf heb ik nog nooit een stem uit de hemel gehoord.” Zoals Saulus op weg naar Damascus of Petrus op het dak in Joppe. Hier ging het om heel belangrijke zaken, namelijk Saulus die Jezus (De Kerk) vervolgde en Petrus die moest leren dat het Evangelie van Jezus Christus nu ook voor de heidenen was. Ook sprak God door visioenen en dromen, denk aan Ananias (handelingen 9 vers 10).

God spreekt tot de mensen. En dat doet Hij vandaag nog. Hij spreekt door Zijn Woord en door Zijn Geest. Die twee zijn nooit in tegenspraak met elkaar. Ik ervaar dat als een groot wonder. Bijna dagelijks ruim ik in mijn drukke leven een half tot een uur in om met mijn Vader-God te praten. Niet als een wet, maar als een goede gewoonte. Gewoon praten over alledaagse dingen en over wat mij bezig houdt, over wat ik niet snap. Het is wonderlijk hoe God je dan zo liefdevol wijst op zaken die anders moeten, of ideeën waar je anders nooit op gekomen zou zijn. 

Soms vraag ik wel eens Zijn mening, maar meestal weet ik het antwoord vooraf al. Heel vaak ‘zegt’ God dan: “Ho even, ik ben geen politieagent.” Mensen staan,  goedbedoeld, altijd snel klaar met hun mening of visie of oplossing. God werkt dat juist meer in ons uit door Zijn Geest van Liefde.

Ik geloof niet dat God een systeem heeft van hoe Hij met ons wil communiceren. Ieder mens is anders. Wat wel voor ons allemaal geldt is dat wij ons aan Hem willen toewijden, Hem gehoorzaam willen zijn en onze fouten en misstappen belijden. Dan groeien wij in geloof en zullen wij meer en meer zijn liefdevolle stem verstaan. Geloof je dat?

Toch spreekt God ook wel met hoorbare stem. Er zijn veel getuigenissen van moslims die in onbekeerde staat een ontmoeting hadden met Jezus Christus. Daar zijn verschillende boeken over geschreven. Ooit las ik het boekje “De verscheurde sluier” over een bijzondere ontmoeting van een moslimmeisje met de Heere Jezus.

Ik hoop zo dat mijn verhaal je mag bemoedigen in jouw relatie met God en als die relatie voor je onbekend is bid dan gewoon: "Heere Jezus, kom in mijn hart. Ik belijd dat ik een zondaar ben, maar U wilt mij schoonwassen door het bloed van Uw Zoon. Ik aanvaard uw Zoon Jezus als mijn redder en verlosser van mijn zonden. Vul mij met uw Heilige Geest zodat ik Uw stem kan verstaan.”

Ik wens je Gods zegen toe op je levenspad.

Hartelijke groet,
Piet Speelman

P. Speelman

P. Speelman

 • Geboortedatum:
  12-04-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Folsgare
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelische Gemeenschap Sneek

81 reacties
arie86
13-07-2022 / 10:15
Even nog toevoeging op mijn vorig bericht, met ''kenmerken/ uitingsvormen'' bedoel ik natuurlijk ook het eerste gedeelte van het antwoord.
Samanthi
13-07-2022 / 11:39
@arie86
Paulus, ja... maar wanneer vond zijn bekering plaats? Toen Ananias kwam? Of meteen?
Dat vraag ik me af.
arie86
13-07-2022 / 12:23
Samanthi,
Galaten:
15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade,

16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed;

Wondelijk toch?
arie86
13-07-2022 / 12:24
galaten 1:
Samanthi
13-07-2022 / 12:33
@arie86
Nu draai je er omheen, ja wonderlijke, maar dan zou hij toen hij de gemeent vervolgde ook bekeerd zijn.
Nog eens wanneer vond Paulus bekering plaats?
arie86
13-07-2022 / 14:23
samanthi
Het noemen van Galaten was een eerste aanzet om je na te laten denken in de zoektocht naar antwoord op je vraag gezien je eerdere opmerkingen.......
Bewust ga ik niet samen met jou nadenken wat betreft het moment van bekering, heb je deze teksen genoemd om je te laten nadenken en je een richting te wijzen. Dat heeft alles te maken met zaken die ik je al eerder heb gemeld.
Samanthi
13-07-2022 / 14:59
@arie86
Ik vind het jammer dat je steeds vanalles beweert en ook zegt dat ik gevaarlijk bezig ben, maar je gaat nergens echt in, niet op mijn vragen, ook geef je geen Bijbelse onderbouwing, ik vind dit jammer, tot dusver heb je nog steeds niets uitgelegd of Bijbels onderbouwd.

Ik weet nog steeds niet hoe jij gewaad en gelaat gepraat en daad bij mensen ziet veranderen.

Misschien zegt het verhaal van Paulus er iets over?
1 Handelingen 9

4 En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. 6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.

Hij spreekt de Heere meteen aan met Gebieder, Kurios. (Praat)

2. Handelingen 9

11 En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt. (Daad)

Eerst blazende en dreigend, nu bidden.

3.Handelingen 9

20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. (Praat en daad)

Ik weet niet hoe zijn gelaat eruit zag, maar ik vermoed dat hij na zijn doop hem met vreugde gepreekt heeft!
Ik weet ook niet hie zijn gewaad eruit zag.
Samanthi
13-07-2022 / 18:44
@arie86
Als je van de uitverkiezing uitgaat... Dan kom je nooit verder, de Dl zeggen dat onbekeerd zijn je eigen schuld is, dat geloof en bekering uit de wedergeboorte vloeit, dat je nooit hoeft te wanhopen als je uitziet naar de Heere, de Heere deelt mee door het Woord.

In dat Woord hoor je de Heere lokken en nodigen, daar hoor je de Heere Jezus huilend uitroepen:  Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Of, hoe vaak heb Ik u bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kiekens, maar gij hebt niet gewild.

Als je mij duidelijk wil maken dat alles bij de Heere vandaan komt zeg ik daar hartelijk amen op.
Maar ook op Zijn gewilligheid om mensen te redden.
WillemB
13-07-2022 / 19:41
Samanthi en Arie, ik denk dat jullie precies op het punt zijn aangeland, waarom helaas zoveel jongeren tegenwoordig afhaken van hun kerk(enraad). En ik kan het nog begrijpen ook. Als er gerichte vragen worden gesteld, is dat verdacht. Als er een duidelijke Bijbelse onderbouwing wordt gevraagd, toon je aan geen eerbied meer te hebben. Als je antwoorden wilt toetsen aan het Woord, ben je te eigenwijs en denkt het zelf altijd beter te weten.
Als je dan aangeeft het niet terug te kunnen vinden in het Woord, betekent dit dat je nog overal buiten staat en geestelijk totaal blind bent.

En voor diegenen die hier tegenaan lopen:
Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.
‭‭1 Tim. 1:15‬
Samanthi
14-07-2022 / 10:29
@WillemB
Precies.
Arrow
15-07-2022 / 13:35
21 Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U

Johannes 16

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:


Deze dingen, die de Geest de mens in de wedergeboorte leert en die beleefd worden. Reken maar dat Paulus zijn ellende heeft gevoeld en beleefd in die drie dagen dat hij niets zag, at en dronk

Dan ga je je ook aanpassen, moppen, schunzige praat, de wil verminderd om over het wereldse te praten, de wil vermeerderd om over God en Jezus te praten (zeker nadat je iets van Hem mocht zien)
Je TV gaat de deur uit, romans netflix weg ermee.
Kleding wordt niet wereldgelijkvormig
Enz
arie86
15-07-2022 / 13:43
Samanthi
Zoals in het allereeste begin ik je al gemeld heb, zitten we niet op 1 lijn, denk dat het goed is dat gewoon in openheid te constateren. Menselijk gesproken komen we dit ook niet. We hebben een verschillend ''Godsbeeld'' om het zo te noemen en dan komen die verschillen ook zichtbaar hoe we menen dat Zijn Geest werk en welke "mogelijkheden"' de mens heeft. Denk dat duidelijk heb laten zien dat ik geen koude farizeershouding voorsta met een bepaald schema of meetlat enz of dat bekering onmogelijk zou zijn. Na dat WillemB een conclusie trekt waar je mee eens bent, en ik merk dat dit soort zaken op deze wijze (nogmaals/ telkens) in de schoenen worden geschoven, zijn bepaalde zaken niet zinvol meer.
DL en andere formulieren zijn me dierbaar maar lees ze in zijn geheel.


Zou een ieder willen adviseren om de Bijbel van Genisis tot Openbaring goed te lezen en zich onder andere af te vragen bij elk hooftstuk klopt mijn beeld van God en mensen bij wat ik lees.
Misschien goed om te melden dat ik geen arie heet.
Samanthi
15-07-2022 / 14:19
@Arie86
Een grote spraakverwarring, jammer, je leidde mij terug naar het begin, de liefgehad met een eeuwige liefde, (gal.1:15)
Daar wist Paulus niets van doen hij naar Damascus vertrok, wat hij wél weet: God vraagt gehoorzaamheid!
Achteraf schrijft hij gelaten 1

De verkiezing is beslist niet bedoelt om daarmee te kunnen zeggen, dat God het moet doen, dat je in wezen niets kan!
De andere kant is dat de Heere Jezus zegt, U hebt Mij niet verkoren, maar ik heb U verkoren.
Ook al na de hartelijke keuze!

Jij en ik weten niets van Gods verkiezing of hoe de Geest werkt in de harten van mensen, Johannes 3

8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

Zo zie je dat je daar geen enkele invloed op hebt.

Maar als je wedergeboren wordt, ga je geloven en je bekeren(DL)

Dus niets uit de mens zonder de Heilige Geest.

Ik lees in de hele DL over de uitverkiezing, over wedergeboorte en bekering.
En de verwerkingen, je ziet daar duidelijk dat we er heel ver van af staan.

Dus: geen mogelijkheid in de mens, maar wel door de Geest.

Vraag: Wat voor beeld van God heb ik volgens jou?
Samanthi
15-07-2022 / 14:28
@arrow
Overtuiging:
Johannes 16

9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

En dit het enige wat belangrijk was om door te geven
Handelingen 9

11 En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt. 12 En hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananías, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd.

Verder kun je er heel veel inleggen, wat ik wel van Paulus leest is over de klacht van hem over zijn zonden en zondige vlees.

Dat is niet voor dat hij de Heere Jezus leerde kennen, maar daarna!
arie86
15-07-2022 / 18:49
Samanthi,
Je vraag: Wat voor beeld van God heb ik volgens jou?
Heb geconstateerd dat dat verschillend is en daar laat ik het bij, heb toegelicht waarom.
Het kan zijn dat je al veel geleerd hebt in het leven, en je zult het met de beste bedoelingen doen maar in plaats van een richtingaanwijzer aan de kant, let wel aan de kant van de weg sta je midden op de weg. Je bent zo druk maar zoek de volgende keer eerst de verbinding in het reisdoel en praat dan eventueel over de reis.
Samanthi
15-07-2022 / 19:13
@ arie86
Alweer iets zeggen en niet uitleggen.
Dat is jammer.
Ik laat het hierbij, zo kun je niet van gedachten wisselen.
Samanthi
17-07-2022 / 12:33
https://youtu.be/3dUX-TmnnKk

Een aanvulling op mijn antwoorden.
VrouwkeZondernaam
18-07-2022 / 09:27
@Samanthi

Dank voor het delen!

Verder wil ik graag delen dat ook binnen de GGiN er predikanten zijn die (God zij dank!) wel voluit spreken naar Schrift en belijdenis. Inclusief het aanbod voor allen en het tweeërlei kinderen des verbonds. Dus de scheiding ligt niet (meer) langs de naam van bepaalde kerkverbanden...
VrouwkeZondernaam
18-07-2022 / 09:33
Of duidelijker verwoord:
Twee soorten kinderen IN het verbond.
Gelovige en ongelovige.
Jedidjas
18-07-2022 / 10:04
In het nieuwe verbond?

Terug in de tijd

Ik heb sinds veertien maanden verkering met de leukste en liefste jongen van de hele wereld. Ik hou echt onwijs veel van...
11 reacties
30-06-2011
Vraag van mijn dochtertje van zes: Waarom heeft de Heere God de duivel niet doodgemaakt? Moest haar het antwoord schuldi...
geen reacties
30-06-2009
Over niet (kunnen) uitzien naar Jezus’ wederkomst zijn al wat vragen gesteld, maar wat als het komt door angst voor het ...
geen reacties
30-06-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering