Gods aanwezigheid dichtbij ervaren

P. Speelman / 81 reacties

30-06-2022, 14:19

Vraag

Kun je letterlijk Gods stem verstaan? En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok. Zelfs als je veel gezondigd hebt, is dit dan nog mogelijk? En hoe ontvang je dit?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste briefschrijver of briefschrijfster,

Hartelijk dank voor je mooie en belangrijke vraag. Jouw vraag zou ik willen opdelen in vijf vragen namelijk:

 • Vraag 1: Kun je letterlijk Gods stem verstaan?
 • Vraag 2: En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok.
 • Vraag 3: Zelfs als je veel gezondigd hebt?
 • Vraag 4: Is dit dan nog mogelijk?
 • Vraag 5: En hoe ontvang je dit?

Ik begin ook met aan jou een vraag te stellen, wat bedoel je met “zelfs als je veel gezondigd hebt”? Er is een aantal mogelijkheden:

1. Je wás een zondaar, bent tot bekering gekomen, je hebt hart aan de Heere Jezus gegeven. De Bijbel zegt dat je dan opnieuw geboren bent en een kind van God. Maar de zonden in je oude leven klagen je aan en je voelt je nog steeds een zondaar. 

2. Je bent (nog) niet bekeerd, misschien wel kerkelijk of christelijk, maar je hebt geen relatie met Jezus de Zoon van God.

Voor God telt namelijk niet of je veel of weinig gezondigd hebt. Je bent óf een zondaar óf een kind van God. Een kind van God is GÉÉN zondaar meer (Romeinen 5 vers 8-9). Een kind van God kan struikelen, vallen, fouten maken en verkeerde beslissingen nemen, ja zelfs zonden doen, maar hij is en blijft een kind van God. Wanneer wij onze  fouten en zonden belijden... dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven (1 Johannes 1 vers 9).

Ik hoop dat wij samen kunnen zeggen: Wij zijn broers of broer en zus en wij belijden Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Vanuit die positie probeer ik jouw overige vragen te beantwoorden.  

Stem uit de hemel? “Zelf heb ik nog nooit een stem uit de hemel gehoord.” Zoals Saulus op weg naar Damascus of Petrus op het dak in Joppe. Hier ging het om heel belangrijke zaken, namelijk Saulus die Jezus (De Kerk) vervolgde en Petrus die moest leren dat het Evangelie van Jezus Christus nu ook voor de heidenen was. Ook sprak God door visioenen en dromen, denk aan Ananias (handelingen 9 vers 10).

God spreekt tot de mensen. En dat doet Hij vandaag nog. Hij spreekt door Zijn Woord en door Zijn Geest. Die twee zijn nooit in tegenspraak met elkaar. Ik ervaar dat als een groot wonder. Bijna dagelijks ruim ik in mijn drukke leven een half tot een uur in om met mijn Vader-God te praten. Niet als een wet, maar als een goede gewoonte. Gewoon praten over alledaagse dingen en over wat mij bezig houdt, over wat ik niet snap. Het is wonderlijk hoe God je dan zo liefdevol wijst op zaken die anders moeten, of ideeën waar je anders nooit op gekomen zou zijn. 

Soms vraag ik wel eens Zijn mening, maar meestal weet ik het antwoord vooraf al. Heel vaak ‘zegt’ God dan: “Ho even, ik ben geen politieagent.” Mensen staan,  goedbedoeld, altijd snel klaar met hun mening of visie of oplossing. God werkt dat juist meer in ons uit door Zijn Geest van Liefde.

Ik geloof niet dat God een systeem heeft van hoe Hij met ons wil communiceren. Ieder mens is anders. Wat wel voor ons allemaal geldt is dat wij ons aan Hem willen toewijden, Hem gehoorzaam willen zijn en onze fouten en misstappen belijden. Dan groeien wij in geloof en zullen wij meer en meer zijn liefdevolle stem verstaan. Geloof je dat?

Toch spreekt God ook wel met hoorbare stem. Er zijn veel getuigenissen van moslims die in onbekeerde staat een ontmoeting hadden met Jezus Christus. Daar zijn verschillende boeken over geschreven. Ooit las ik het boekje “De verscheurde sluier” over een bijzondere ontmoeting van een moslimmeisje met de Heere Jezus.

Ik hoop zo dat mijn verhaal je mag bemoedigen in jouw relatie met God en als die relatie voor je onbekend is bid dan gewoon: "Heere Jezus, kom in mijn hart. Ik belijd dat ik een zondaar ben, maar U wilt mij schoonwassen door het bloed van Uw Zoon. Ik aanvaard uw Zoon Jezus als mijn redder en verlosser van mijn zonden. Vul mij met uw Heilige Geest zodat ik Uw stem kan verstaan.”

Ik wens je Gods zegen toe op je levenspad.

Hartelijke groet,
Piet Speelman

P. Speelman

P. Speelman

 • Geboortedatum:
  12-04-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Folsgare
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelische Gemeenschap Sneek

81 reacties
Gtn
18-07-2022 / 10:26
Hypercalvinisme is bijzonder misleidend en gevaarlijk. Heeft feitelijk ook niets met calvinisme te maken. Het klinkt vroom, maar het is een wolf in schaapskleren. Gods Woord waarschuwt voor de satan die zich voordoet als een engel des lichts!
VrouwkeZondernaam
18-07-2022 / 11:01
@Jedidjas

Ja, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 74.
arie86
18-07-2022 / 14:15
De opmerking in filmpje 23:56: ''dat mensen Bijbelse waarheden misbruiken om jou te brengen tot wantrouwen tegenover God, mensen die jou aansporen niet te geloven ipv wel''. Blijkbaar worden dan wel Bijbelse waarheden gepreekt. Misschien is het dan goed om de toepassing van het Woord over te laten aan de Heilige Geest in het hart van mensen. Die Geest zal ons leiden in de Waarheid. Als we dan elkaar aansporen om het Woord te lezen en het gaat leven door die Geest, dan zal die leiden. Let wel het is goed om met elkaar te spreken maar op deze wijze zal er alleen meer verwarring ontstaan. Geloven we nog dat de Heere ons altijd zien en weet wat in ons hart leeft of menen we eerst tot Hem te moeten gaan ................ Laat het toch aan Hem over om je te leiden en weet je de weg niet , vraag het Hem. Wat is nu beter dan dat Hij ons bij de hand neemt en tot zich brengt ........... wat denken (veel) mensen toch ontzettend klein van de Heere en Zijn leiding in levens van mensen. Dat moeten geloven met ons menselijk verstand is iets menselijks, het geloven door de werking van Gods Geest is iets Goddelijks. Zoals bekend reageer ik terughoudend op vragen en reacties juist om te voorkomen dat we Bijbelse waarheden tegen over elkaar elkaar gaan zetten.
Gtn
18-07-2022 / 15:06
Juist omdat we het met ons verstand NIET kunnen begrijpen, moeten we het geloven! God is zo anders dan wij, dat we het sowieso niet kúnnen begrijpen met ons (verduisterde) verstand.

Laten we de Heilige Geest de ruimte blijven geven om te werken, en niet gaan aangeven welk schema de Heilige Geest moet gebruiken...
Samanthi
18-07-2022 / 15:13
@Arie 86

Dan hoef je niet naar de samen kosten te gaan, maar alleen uit de Bijbel lezen.
Palus zegt er dit over:
2 Timoteüs 2

17 En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymenéüs en Filétus; 18 Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren EN VERKEREN SOMMIGER GELOOF.

En hier lees je zo duidelijk dat God door de dwaasheid der prediking wil werken én dat het Zijn werk is, Hij stuurt die predikers, Hij werkt door Woord en Geest.
1 Korintiërs 1

21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; 24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
arie86
18-07-2022 / 16:07
Gtn, Vind de uitdrukking: ''we kunnen het niet zien daarom moeten we het maar geloven'', niet juist. Misschien heb je wel een gehoord: we mogen zien met de ogen van het Geloof, dan is het vaster dan dat ik het met mijn natuurlijke ogen zie en heeft een totaal andere ''grond'' en strekt veel veder.

Samanthi, zeg nergens dat we niet naar samenkomsten moeten gaan.
Gtn
18-07-2022 / 16:20
Je begrijpt me niet goed. Juist omdat het van God is, is het geloof vast. Wij begrijpen het niet, en we ervaren het niet altijd. Maar gelukkig is ons geloof daar niet van afhankelijk.

Ik zeg niet dat we het 'maar' moeten geloven, dat leg je me in de mond.

Als het aan mij en jou lag, kwamen we nooit bij God. Maar Hij heeft ons eerst liefgehad, daarom kunnen én mogen we Hem ook liefhebben. En ook al is het voor ons onbegrijpelijk, omdat Hij het zegt in Zijn Woord is het waar. Hij kán immers niet liegen! Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus!
Samanthi
18-07-2022 / 16:31
@arie86
Zalig zijn zij niet niet zien en nog thans geloven.
arie86
18-07-2022 / 17:32
Samanthi, Heb het idee dat je vaak hutspot eet misschien voedzaam, maar niet iedereen is gelukkig met het feit dat je overal de blender in zet en ''voedsel'' van een ander veranderd in hutspot omdat je daar misschien zelf van houd.
Samanthi
18-07-2022 / 18:18
@Arie86
Misschien beter dan kersenpukken toch?(+;
arie86
18-07-2022 / 19:29
Gtn, Bedankt dat je het nog even nader toelicht wat je bedoeld.
Gtn
23-07-2022 / 12:55
Ik heb deze week nog met een goede vriend gesproken, die 'het dal van Achor' best wel sterk heeft ingeleefd. Hij heeft me nog wat voorgelezen van wat hij in die tijd geschreven heeft. Niets onschriftuurlijks aan. Hij weet ook heel goed dat het zijn beleving is, en geen norm voor iedereen. Maar hij is er zalig mee geworden, dat lijdt geen twijfel!

Dus @Omega, er zijn zeker kinderen van God die dat beleven. En daar is niets mis mee. Wees daar dus voorzichtig mee!
WillemB
23-07-2022 / 18:31
Beste Gtn,
Je bedoelt neem ik aan, dat de redding door de Heere Jezus UIT het dal van Achor hem de zaligheid bracht!
Jammer dat je daarin niet roemt. Want alles wat iemand mee kan maken vóór de rechtvaardigmaking, is de drek van eigen beleving.
Het lijkt soms alsof het paard achter de wagen gespannen wordt. Allerlei heiligingszaken te beleven vóór de rechtvaardiging, is beslist niet Bijbels.
Gtn
23-07-2022 / 18:57
WillemB, het gaat hier over een ander, dus ik kan dat niet goed verwoorden. Zeker is dat uiteindelijk God de eer kreeg, en er alleen geroemd werd in Christus! Nee, het 'verblijf' in het dal van Achor (om het maar zo te verwoorden) bracht niet de zaligheid, maar was voor die persoon wel nodig. En de Heilige Geest weet dat, en die geeft iedereen wat diegene nodig heeft. Daarom mijn opmerking: wees er voorzichtig mee. Je weet namelijk niet hoe gecompliceerd iemands situatie was, of hoe gecompliceerd iemand zelf is. De Heilige Geest weet dat wel! Ik heb een autist horen getuigen dat hij niets kon met al die emoties zoals anderen die verwoorden. Maar Gods Geest maakte hem getuige van een praktische gebedsverhoring op een wonderlijke manier, en hij kon er niet meer omheen. Zo zie je maar dat de Geest werkt zoals nodig is: bij de een met een dal van Achor, bij de ander met een verslaving/boezemzonde en weer bij een ander met een wonder, enz enz.

Het gaat eigenlijk altijd pas mis als men de eigen ervaring als maatstaf voor anderen gaat nemen. Laten we daar voor waken.
refoweb
23-07-2022 / 19:01
We gaan dit artikel sluiten. Nog 1 afsluitende opmerking van de deelnemers en dat is het genoeg geweest.
Gtn
23-07-2022 / 19:37
Laat mijn afsluitende reactie dan gericht zijn op de vraagsteller ipv op de reageerders:

Ja, je kunt Gods aanwezigheid bijna tastbaar ervaren, door een preek/dagboekstukje/lied wat precies verwoord hoe jij je op dat moment voelt, of precies geeft wat jij op dat moment nodig hebt. Dan ervaar je bijna tastbaar dat God je aanraakt of vasthoud.

En ja, ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je dat ook nog kunt ontvangen als je veel gezondigd hebt. Zelfs als je heel lang én
heel veel gezondigd hebt, en hele grote zonden keer op keer bewust gedaan hebt, geeft God genade als je tot Hem komt!
karlo
25-07-2022 / 18:56
Ik verbaas mij zeer en ik denk deze vragensteller met mij. Want er wordt een vraag gesteld en vervolgens wordt er door reageerders een zijstraat ingeslagen wat met de vraag niks van doen heeft. Er wordt weer eens strijd gevoerd over bekeringswegen en wedergeboorte en iederéén brengt zijn en haar zienswijze naar voren. En mijns inziens nogal koude harten. Nogmaals hierover ging deze vraag helemaal niet!!
Dat voor reageerders aan beide zijden mag gelden, wat Jezus zegt: wie niet tegen ons is, is voor ons.
VrouwkeZondernaam
26-07-2022 / 09:03
Als laatste reactie zou ik ook wat willen delen gericht aan de vraagsteller.

Juist in de laatste dagen staan er juist over het onderwerp van jouw vraag heel mooie meditatie's van Spurgeon in het RD en op https://www.rd.nl/tag/5-meditatie?page=1

Zoals vandaag deze:

„En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus.”

Even zeker als de Heere Jezus wezenlijk in Zijn vlees te Bethlehem en op Golgotha’s hoogte is gekomen, even zeker komt Hij waarlijk door Zijn Geest tot Zijn volk in de uren van hun gemeenschapsoefening met Hem. En van die tegenwoordigheid zijn wij onszelf even zeker bewust als van ons eigen bestaan. En als de Heere ons nu des nachts bezoekt, wat is dan de uitwerking op ons? Als harten andere harten ontmoeten in de gemeenschap der liefde, dan brengt zo’n ontmoeting eerst vrede, daarna rust en tenslotte zielenvreugd. Ik spreek niet van een prikkeling der zenuwen, die soms zelfs overgaat in een fanatieke verrukking der zinnen. Nee, maar ik spreek van een nuchter feit als ik zeg dat het goedertieren en barmhartig gemoed des Heeren het onze aanraakt, en ons eigen hart klopt in warme sympathie voor het Zijne en met het Zijne.

Wij genieten in de eerste plaats de vrede. De wapenen zijn dan neergelegd, een gezegende vrede is uitgeroepen; de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, bewaart onze harten en zinnen in Christus Jezus. „Hoe kan er vrede zijn op deze zondige aard’, volmaakte vrede? Het bloed van Jezus, meer dan alle schatten waard, dat spreekt van vrede! Hoe kan er vrede zijn bij zoveel zorg en smart, volmaakte vrede? Alleen, maar ook gewis, aan ’s Heilands liefd’rijk hart. Daar vindt men vrede!”

C. H. Spurgeon,
predikant te Londen

(”Totdat Hij komt”, 1896)

En om dan even heel open en eerlijk te zijn...ik vind het mooi omdat hij de gave heeft om het zo mooi te beschrijven wat ik uit eigen leven herken.

Je vraag of je God bijna tastbaar kan ervaren zou ik beantwoorden met ja.

Maar dat maken we niet zelf. Dat krijgen we wanneer Hij dat nodig vindt...
WillemB
26-07-2022 / 10:53
@Vrouwke, ja,?mooi stuk van Spurgeon!
Kleine aanvulling, hierop, en dan sluit ik ook af.
Je schrijft: “Maar dat maken we niet zelf. Dat krijgen we wanneer Hij dat nodig vindt…”

Dat is helemaal waar!
En wat óók helemaal waar is, zijn Zijn vele, vele beloften hiervoor:

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
‭‭Hebreeën‬ ‭11:6‬

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!
‭‭Jakobus‬ ‭4:8‬

Het is mij een volkomen raadsel hoe sommigen aan zo’n grillig Godsbeeld komen, dat Hij naar volslagen willekeur de ene een zegen zou geven, en de ander niet.
Als dát waar zou zijn, is de dringende oproep in het Evangelie om tot Hem te komen en Hem te mogen vinden, niet alleen totaal overbodig, maar zelfs een leugen.
WillemB
26-07-2022 / 10:53
Vraagteken hoort er niet te staan

Terug in de tijd

Ik weet het met betrekking tot het geloof echt niet meer. Ik lees behoorlijk vaak in de Bijbel, het kan altijd meer, maa...
6 reacties
30-06-2011
Aan een dominee uit de Hersteld Hervormde Kerk. Ik ben nu al een tijdje samen met mijn vriendin. We zijn plannen aan het...
geen reacties
30-06-2015
Wat is nu precies het verschil tussen het belijdenis doen in de HHK of Gereformeerde Gemeente? Als ik anderen hoor doe d...
geen reacties
30-06-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering