Gods aanwezigheid dichtbij ervaren

P. Speelman / 81 reacties

30-06-2022, 14:19

Vraag

Kun je letterlijk Gods stem verstaan? En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok. Zelfs als je veel gezondigd hebt, is dit dan nog mogelijk? En hoe ontvang je dit?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste briefschrijver of briefschrijfster,

Hartelijk dank voor je mooie en belangrijke vraag. Jouw vraag zou ik willen opdelen in vijf vragen namelijk:

 • Vraag 1: Kun je letterlijk Gods stem verstaan?
 • Vraag 2: En Gods aanwezigheid zo dichtbij ervaren dat het bijna tastbaar is? Ik las hierover in boekjes over vervolgde christenen in het Oostblok.
 • Vraag 3: Zelfs als je veel gezondigd hebt?
 • Vraag 4: Is dit dan nog mogelijk?
 • Vraag 5: En hoe ontvang je dit?

Ik begin ook met aan jou een vraag te stellen, wat bedoel je met “zelfs als je veel gezondigd hebt”? Er is een aantal mogelijkheden:

1. Je wás een zondaar, bent tot bekering gekomen, je hebt hart aan de Heere Jezus gegeven. De Bijbel zegt dat je dan opnieuw geboren bent en een kind van God. Maar de zonden in je oude leven klagen je aan en je voelt je nog steeds een zondaar. 

2. Je bent (nog) niet bekeerd, misschien wel kerkelijk of christelijk, maar je hebt geen relatie met Jezus de Zoon van God.

Voor God telt namelijk niet of je veel of weinig gezondigd hebt. Je bent óf een zondaar óf een kind van God. Een kind van God is GÉÉN zondaar meer (Romeinen 5 vers 8-9). Een kind van God kan struikelen, vallen, fouten maken en verkeerde beslissingen nemen, ja zelfs zonden doen, maar hij is en blijft een kind van God. Wanneer wij onze  fouten en zonden belijden... dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven (1 Johannes 1 vers 9).

Ik hoop dat wij samen kunnen zeggen: Wij zijn broers of broer en zus en wij belijden Jezus Christus als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Vanuit die positie probeer ik jouw overige vragen te beantwoorden.  

Stem uit de hemel? “Zelf heb ik nog nooit een stem uit de hemel gehoord.” Zoals Saulus op weg naar Damascus of Petrus op het dak in Joppe. Hier ging het om heel belangrijke zaken, namelijk Saulus die Jezus (De Kerk) vervolgde en Petrus die moest leren dat het Evangelie van Jezus Christus nu ook voor de heidenen was. Ook sprak God door visioenen en dromen, denk aan Ananias (handelingen 9 vers 10).

God spreekt tot de mensen. En dat doet Hij vandaag nog. Hij spreekt door Zijn Woord en door Zijn Geest. Die twee zijn nooit in tegenspraak met elkaar. Ik ervaar dat als een groot wonder. Bijna dagelijks ruim ik in mijn drukke leven een half tot een uur in om met mijn Vader-God te praten. Niet als een wet, maar als een goede gewoonte. Gewoon praten over alledaagse dingen en over wat mij bezig houdt, over wat ik niet snap. Het is wonderlijk hoe God je dan zo liefdevol wijst op zaken die anders moeten, of ideeën waar je anders nooit op gekomen zou zijn. 

Soms vraag ik wel eens Zijn mening, maar meestal weet ik het antwoord vooraf al. Heel vaak ‘zegt’ God dan: “Ho even, ik ben geen politieagent.” Mensen staan,  goedbedoeld, altijd snel klaar met hun mening of visie of oplossing. God werkt dat juist meer in ons uit door Zijn Geest van Liefde.

Ik geloof niet dat God een systeem heeft van hoe Hij met ons wil communiceren. Ieder mens is anders. Wat wel voor ons allemaal geldt is dat wij ons aan Hem willen toewijden, Hem gehoorzaam willen zijn en onze fouten en misstappen belijden. Dan groeien wij in geloof en zullen wij meer en meer zijn liefdevolle stem verstaan. Geloof je dat?

Toch spreekt God ook wel met hoorbare stem. Er zijn veel getuigenissen van moslims die in onbekeerde staat een ontmoeting hadden met Jezus Christus. Daar zijn verschillende boeken over geschreven. Ooit las ik het boekje “De verscheurde sluier” over een bijzondere ontmoeting van een moslimmeisje met de Heere Jezus.

Ik hoop zo dat mijn verhaal je mag bemoedigen in jouw relatie met God en als die relatie voor je onbekend is bid dan gewoon: "Heere Jezus, kom in mijn hart. Ik belijd dat ik een zondaar ben, maar U wilt mij schoonwassen door het bloed van Uw Zoon. Ik aanvaard uw Zoon Jezus als mijn redder en verlosser van mijn zonden. Vul mij met uw Heilige Geest zodat ik Uw stem kan verstaan.”

Ik wens je Gods zegen toe op je levenspad.

Hartelijke groet,
Piet Speelman

P. Speelman

P. Speelman

 • Geboortedatum:
  12-04-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  Evangelische Gemeente
 • Woon/standplaats:
  Folsgare
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelische Gemeenschap Sneek

81 reacties
Omega
01-08-2022 / 16:39
Allereerst wil ik de redactie van Refoweb danken voor de mogelijkheid om net als anderen hier nog een laatste reactie te mogen plaatsen. Wederom kon ik door een verblijf in het buitenland helaas niet op tijd reageren.

Tegen @arie86 zou ik nog willen zeggen (en Schriftuurlijk helder maken) dat iedere bekering in de Bijbel nog geen bijbelse bekering is. Christus nodigt onvoorwaardelijk en welmenend een ieder die het Woord hoort of leest. Al die nodigingen staan klip en klaar (zonder disclaimer) in het Woord. En als jij ons oproept om datzelfde Woord van Genesis tot Openbaringen te lezen (van harte), dan zou je dat kunnen beamen.

Ik vroeg jou om een voorbeeld van een voorwaardelijke bekering uit de Bijbel. Je noemt vervolgens Paulus. Maar het wonderlijke juist is dat deze krachtdadige en bestraffende (!) omkering van Saulus, juist een onvoorwaardelijke is. Hij buigt per direct. Zijn blindheid is zijn straf en het niet eten en drinken was geen voorwaarde. Dan nog iets. Het gaat hier om de langste bekeringsweg die we in het Woord tegen komen: drie dagen. Als er binnen jouw kerkverband iemand vliegensvlug binnen drie dagen tot geloof komt, volgt -vrees ik- direct de eerste stap van censuur ;-)

En als het gaat om de kenmerken... Tja, hoe je het ook wendt of keert, dat is het gevolg van Saulus' bekering. Nadat Ananias hem de handen opgelegd heeft wordt hij namelijk direct gedoopt ("want zie, hij bidt").

Waarom noem ik de bekering van Saulus een onbijbelse bekering? Heel eenvoudig. @Gtn schreef dat al: Saulus moest zich schamen dat hij op deze wijze op de knieën gedwongen moest worden. Hij had met zijn Schriftkennis kunnen weten dat Christus de beloofde Messias was. Daarom overtuigde Paulus tijdens zijn zendingsreizen de joden later ook vanuit de Schriften dat Jezus was de Christus, de Zaligmaker. Als Jezus liefdevol en welmenend nodigt tot het heil, dan hebben wij te gehoorzamen. En als er dan vroom bij gezegd wordt: "Dat gaat zomaar niet, je moet eerst...", dan is dat een waarschuwing uit de hel.

Nog zo'n onbijbelse bekering: Manasse, een van de meest goddeloze koningen van Juda. Door zijn gruwelijke zonden kwam hij in de gevangenis van de koning van Assyrië terecht en pas daar bekeerde hij zich tot de Heere. Maar de gevolgen van zijn daden werden niet uitgewist (2 Kon. 24:3).

De les die wij uit het Woord leren van de bekeringsgeschiedenissen van Manasse en Paulus is tweeledig: 1. Gods uitverkorenen komen altijd Thuis, al moeten ze er met hun haren bijgesleept worden. 2. Maar wee hen die lang in ongeloof en de zonde blijven volharden tegen beter weten in, zij zullen ook na hun bekering daar de gevolgen van blijven ondervinden.

Wat mij blijft verbazen, en ik zeg dat over jouw hoofd heen tegen ook anderen die waarschuwen tegen een onvoorwaardelijk evangelie van vrije genade, is het volgende. Als je zelf iets hebt geproefd van de zalige verrukking die er in Christus te vinden is, waarom doe je dan je best om mensen bij Christus vandaan te houden door allerlei hindernissen/voorwaarden op te werpen? Zet de bril van je kerkgenootschap af en lees de Bijbel nu eens onbevangen! Jezus Zelf geeft in Zijn Woord en in dit verband drie ernstige waarschuwingen: 1. "Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert (=doet struikelen), het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee" (Matt. 18:6/Mark. 9:42/Luk. 17:2). 2: "En wie met Mij niet vergadert, die verstrooit" (Matt. 12:30/Luk. 11:23). 3. "Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn" (Openb. 22:18).

@Gtn Zoals je inmiddels wel begrepen hebt ben ik het vrijwel altijd met je bijdragen hier eens. Toch zou ik een kleine nuance in je posting willen aanbrengen waar je het hebt over het dal van Achor (of andere soortgelijke wegen van bekering). Ik heb me de laatste tijd wat in dit onderwerp verdiept en daarom durf ik -met enige voorzichtigheid- ook wel te zeggen dat dit geen weg is tot het heil, maar (zonder wedergeboorte) een omleidingsroute. Ik zal dat uitleggen hoewel ik daar hierboven al iets over heb geschreven. Christus nodigt liefdevol, onvoorwaardelijk en welmenend. Hij verwacht dat we zonder uitstel gehoor geven aan Zijn liefdesaanbod. Dat is vallen aan Zijn voeten met de belijdenis van zonde en schuld. De nodiging van Christus is dan ook de weg die Gods Geest ons wijst. Dus niet via een omweg, overzomering of aan het eind van veel strijd. Dat laatste is denk ik niets anders dan het tegenstaan van de Heilige Geest. Ik besef dat je met zo'n 'bekeringsweg' in het roomse hypercalvinisme (ik deel je omschrijving daarvan) zelfs zonder de daadwerkelijke vereniging met Christus al wordt zalig verklaard (de bekende derde weg, het onbewuste geloof). Maar goed, daar hebben ze dan ook een evangelie met kleine lettertjes ;-)

Dat we daarna (dus na onze wedergeboorte!) in het 'dal van Achor' kunnen belanden, dat wil ik best geloven. Immers, het waar zaligmakend geloof wordt altijd bestreden. Maar dat zou weleens mede het gevolg kunnen zijn van ons ongeloof en gebrek aan kennis van het Woord. Dit onderwerp keert ongetwijfeld nog wel een keer terug bij een andere discussie.

Tot slot: aan allen. Hoe word je zalig? Heel eenvoudig: door aan het Woord gehoorzaam te zijn. Werp jezelf als een verloren zondaar aan de voeten van Christus. Je hebt niets te verliezen. Want wie 'eerlijk' onbekeerd denkt te kunnen blijven, wacht een ergere straf dan hen die in 'onwetendheid' verloren gaan. De Meester is daar en Hij roept u!

Terug in de tijd

Wat is nu precies het verschil tussen het belijdenis doen in de HHK of Gereformeerde Gemeente? Als ik anderen hoor doe d...
geen reacties
30-06-2016
Vraag van mijn dochtertje van zes: Waarom heeft de Heere God de duivel niet doodgemaakt? Moest haar het antwoord schuldi...
geen reacties
30-06-2009
Aan Bert Noteboom. Ik las uw stukje over de snackbar waarin u vroeg om een patatje vrede. Ik voel me zo jaloers daarop. ...
geen reacties
30-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering