Curatorium Gereformeerde Gemeenten

J.P. van den Brink / geen reacties

23-05-2022, 16:05

Vraag

Ik weet dat er veel vragen gesteld en veel antwoorden gegeven zijn over het curatorium. Ik heb er ook een. Het gaat over als een man een roeping krijgt, zich aanmeldt en vervolgens wordt afgewezen.

1. Gaat men er vanuit dat alleen de bevindingen van het curatorium juist zijn, dus dat God alleen  ‘spreekt’ via het curatorium? En zo ja, is dit bijbels?

2. We hebben toch met mensen met verschillende karakters te maken? Zou het daarom niet beter zijn om het curatorium ieder jaar (of om de vier jaar) te vernieuwen?

ADVERTORIAL

De Bijbel in 1 dag lezen

God zegt dat we Zijn Woord moeten kennen. Met het gratis E-book ‘De Bijbel in 1 dag’ wordt dat een stuk makkelijker! Het is geen vervanging van de Bijbel, maar wel de ultieme aanvulling.

De Bijbel in 1 dag lezen

Antwoord

Beste vraagsteller,

Over het curatorium wat binnen de Gereformeerde Gemeenten opereert als een commissie van toelating voor de opleiding tot predikant komen jaarlijks inderdaad veel vragen en er worden evenzovele antwoorden gegeven. Wat is toch de reden van deze vele vragen? Ik denk dat dit niet in de laatste plaats te maken heeft met het feit dat er in de gemeenten een grote betrokkenheid is en een uitzien naar een uitbreiding van het aantal predikanten, omdat er zoveel gemeenten vacant zijn. Ik waardeer deze betrokkenheid positief. Er is in de gemeenten honger naar het Woord van God! We mogen dat met een vraag als deze wel eens onderstrepen!

Mede omdat de werkzaamheden van het curatorium onder ambtelijke vertrouwelijkheid valt, vindt het onderzoek achter gesloten deuren plaats en de behoefte om over de vergaderingen van het curatorium meer te weten brengt een ongewenste geruchtenstroom op gang met als gevolg dat veel vragen aansluiten bij die geruchtenstroom waaruit dan regelmatig misverstanden naar boven komen. Deze misverstanden leiden niet altijd tot vruchtbare discussies.

Er worden diverse pogingen gedaan om inzicht te geven in de werkzaamheden van het curatorium juist om die misverstanden zoveel mogelijk weg te nemen. Ik heb in het verleden bij de beantwoording van vragen over dit onderwerp verwezen naar interviews van de vorige (ds. Van Eckeveld) en huidige (ds. Schreuder) voorzitter van het curatorium in het RD. Ik verwijs naar het overzicht van vragen op Refoweb over dit onderwerp. Regelmatig verschijnen in het kerkelijk blad van de Gereformeerde gemeenten, de Saambinder, uitleggende artikelen. Recent heeft de Jeugdbond het proces in een video uitgelegd waarin twee nog niet zo lang dienstdoende predikanten van hun ervaringen vertellen.

Dan nu je vraag. Het is een misverstand dat als iemand een roeping tot predikant gevoelt, dat dit ook werkelijk in alle gevallen een spreken van God is. Er zijn velen die het werk van het curatorium als onbijbels kwalificeren omdat de roeping uitsluitend iets heel persoonlijk tussen de Heere en de betrokkenen zou zijn. Daar kan en mag niemand zijn oordeel over uitspreken. Bijbels is dat een persoonlijke roeping wordt beproefd en getoetst. “Leg niemand haastig de handen op”, beveelt Paulus aan Timotheüs aan (1 Tim. 5:22). Om deze zorgvuldigheid vorm te geven is binnen de Gereformeerde Gemeenten de werkwijze met een Curatorium van meest ervaren ambtsdragers ontstaan. Let wel: het curatorium kiest geen predikanten, maar laat kandidaten toe tot de opleiding tot de theologische school.  De verdere bekwaammaking gebeurt middellijk door de vierjarige opleiding zelf en de daadwerkelijke toelating tot het ambt gebeurt na een afronding met positief resultaat van de opleiding, gevolgd door een beroep van een gemeente. Het peremptoir (beslissend) examen waarop iemand toestemming krijgt om predikant te worden vindt plaats op de classis waarbinnen de gemeente valt die een beroep op de kandidaat heeft gedaan. Daar valt de beslissing!

Het is dus niet zo dat de Heere alleen zou spreken via het curatorium. De Heere spreekt in de weg naar het ambt van predikant op verschillende manieren en door verschillende omstandigheden. Dat wordt inderdaad geïllustreerd in de interviews met beide predikanten in de bovengenoemde video. Als de Heere spreekt, dan geeft Hij bij de betrokkene de rust en de kalmte om zijn verhaal op een duidelijke wijze naar voren te brengen en Hij is het ook die dan weerklank geeft in de harten van de curatoren. Het geheel maakt dat alles “op zijn plaats valt”. Dan is het goed en dat geeft verwondering en blijdschap bij alle betrokkenen.

In meerdere antwoorden is al uiteengezet dat de conclusies van het curatorium niet onfeilbaar zijn. Het is geen orakel waardoor God onfeilbaar zou spreken; het is een middel om vorm en inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht zoals die aan Timotheüs is gegeven. Kan dat proces op een andere manier? Zeker. Maar dit is hoe het binnen ons kerkverband door de diverse generale synodes (landelijke kerkvergadering) is geregeld. Eventuele aanpassingen van dit proces lopen ook via de synode. Het komt op de agenda van de synode via voorstellen uit de gemeenten, besproken op de classis (bovenplaatselijke kerkvergadering van nabuurgemeenten) en doorgeleid via de particuliere synode (regionale kerkvergadering van nabuurclasses).

Tenslotte nog kort je tweede vraag. Het feit dat het curatorium te maken krijgt met geheel verschillende karakters van kandidaten die zich melden is een van de redenen om het curatorium samen te stellen uit meest ervaren ambtsdragers die in het pastoraat al ervaring hebben in het omgaan met uiteenlopende karakters. Ook de samenstelling van het curatorium door een breed college maakt dat er in het curatorium verschillende karaktertypen vertegenwoordigd zijn. Hoewel sommige curatoren langdurig zitting hebben, vinden er regelmatig vervangingen plaats (de huidige voorzitter zit er nog maar twee jaar als voorzitter, bijvoorbeeld), dus ik zie niet in dat een voorgeschreven beperkte zittingsduur in het curatorium tot een verbetering van dit aspect zou leiden. Een langdurige zittingsperiode heeft voordelen en nadelen. Om eenzijdigheden en persoonlijke voorkeuren te voorkomen is veel belangrijker dat de samenstelling van het curatorium (niet te weinig mensen, ervarenheid en godvrezendheid van de betrokken broeders, etc) zorgvuldig gebeurt. De samenstelling van het curatorium wordt op de generale synode vastgesteld. De synode kan curatoren vervangen en/of hun zittingsperiode verlengen.

Dank de Heere voor de twee aangenomen kandidaten van dit jaar en bid voor hen en de andere studenten. Gedenk in je gebeden ook de afgewezen kandidaten of de Heere ook voor hen de weg zal wijzen. Of dat ze op een andere manier dienstbaar mogen zijn in Zijn dienst of dat er nader onderwijs nodig is om in een komend jaar wel te kunnen worden aangenomen.

De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Bid dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders uitstote in Zijn oogst (Matt. 9:37-38). De Heere bouwt Zijn Kerk!

J. P. van den Brink

J.P. van den Brink

J.P. van den Brink

 • Geboortedatum:
  10-06-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Eindhoven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ouderling

Tags in dit artikel:

curatorium
geen reacties

Terug in de tijd

We zoeken cd's/dvd’s voor kinderen die wij verantwoord achten, zoals bijvoorbeeld "Rik en Rieke". Daar zit geen hijsamuz...
4 reacties
23-05-2014
Ik ben de laatste tijd erg aan het twijfelen over mijn geloof. Het is erg belangrijk voor me. God is mijn steun elke dag...
geen reacties
23-05-2014
Momenteel zijn wij binnen onze gemeente ons aan het bezinnen op eredienst en liturgie. Kunt u aangeven wat de Bijbel hie...
6 reacties
24-05-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering