Heb ik een echt geloof?

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

23-06-2020, 15:19

Vraag

Ik ben bang dat ik niet een echt geloof heb en dat ik mijzelf voor de gek houd. Dat ik denk dat God in mij is begonnen maar het helemaal niet zo is. Hoe krijg ik de zekerheid daarvan, hoe krijg ik de zekerheid dat ik een echt kind van God ben? En hoe moet je het precies opvatten als er wordt gezegd dat je jezelf moet overgeven aan God? Hoe kun je dat nou eigenlijk écht doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het feit dat je bang bent dat je niet het ware, zaligmakende geloof hebt, laat zien dat je bereid bent jezelf te onderzoeken op de vraag: heb ik een echt geloof? Doorgaans zal iemand die een schijngeloof heeft zichzelf deze vraag niet stellen. Hij gaat er automatisch vanuit dat hij wel een echt geloof heeft en onderzoekt zichzelf niet of slechts oppervlakkig. Daarom vind ik het bemoedigend dat je jezelf deze vraag stelt overeenkomstig Gods Woord dat ons leert dat we onszelf nauwkeurig moeten onderzoeken. Meer nog, dat tot God bidt: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg”, Psalm 139:23,24.

Je vraagt je af of God wel echt met Zijn werk in je begonnen is en of je wel echt een kind van God bent. Om met dat laatste te beginnen, Gods Woord laat op meerdere plaatsen duidelijk zien hoe je een kind van God kunt worden. Een belangrijke tekst is deze: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn”, Joh. 1:12,13. Deze tekst zegt met zoveel woorden dat je een kind van God wordt door Jezus Christus aan te nemen. God geeft je de ‘macht’, of beter vertaald, het ‘voorrecht’ om een kind van Hem te worden wanneer je Zijn Zoon aanneemt. Dat houdt in dat je Christus uit Gods vaderhand ontvangt omdat God Zelf je Zijn Zoon aanbiedt. We noemen dat wel het algemene, onvoorwaardelijke en welmenende aanbod van Gods genade. God zond Zijn Zoon in deze wereld en gaf Hem over om gekruisigd te worden tot verzoening van de schuld van zondaren. Zo lief had God deze wereld – zo lief heeft Hij ook jou. Wanneer je nu in het geloof ‘amen’ zegt op Gods gave van Zijn Zoon en Hem in je hart ontvangt, ben je een kind van God. Je mag geloven dat God ook aan jou Zijn Zoon heeft geschonken. Je mag in Christus geloven, d.w.z. je mag op Hem vertrouwen om je zalig te maken, om al je schuld te vergeven, om je te vernieuwen naar Zijn beeld en om je voor eeuwig zalig te maken als Gods kind. Jezus Zelf zegt eenvoudig: “Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven”, Joh. 6:47. En we lezen ook: “Een iegelijk die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden”, Rom. 9:33 en 10:11.

Nu geeft de Bijbel voor het geloof in Jezus verschillende omschrijvingen. Het is vertrouwen op Hem, Hem aannemen, Hem ontvangen, jezelf aan Hem overgeven, zien op Hem, komen tot Hem, etc. Al deze omschrijvingen laten zien dat het gaat om één ding: je verwacht je zaligheid niet van jezelf maar van Jezus Christus alleen. Je laat je door Hem zalig maken en daarom geef je je ziel en zaligheid in Zijn handen. Iemand die dit heel mooi en helder, maar bovenal Schriftuurlijk uitlegt is ds. J. C. Ryle in zijn boek: “Het hart van het christelijk geloof”. Een boek dat ik je van harte kan aanbevelen. 

Tegelijk is het zo dat niemand vanuit zichzelf in Christus kan geloven, omdat wij van huis uit niet in Hem willen geloven en Zijn heerlijk Evangelie afwijzen en in ongeloof verwerpen. Daarom zegt de tekst die ik al noemde, Joh. 1:13, ook dat we alleen een kind van God worden wanneer we uit God geboren zijn: “Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.” Een kind van God word je wanneer je van Godswege wederom geboren wordt. Het hangt niet af van je eigen mogelijkheden, capaciteiten en je eigen wil en natuurlijke gaven om in Jezus te geloven, want dat kunnen we vanuit onszelf niet. Het is God Die het geloof schenkt en Die je de wedergeboorte geeft waardoor je een kind van Hem wordt.
 
Dat is nu precies het punt waar veel mensen op vast lopen. Omdat ze beseffen dat ze van huis uit onmogelijk in Jezus kunnen geloven en weten dat ze een vijand zijn Gods genade, weten ze niet meer wat ze moeten doen om Gods kind te worden. Maar het heerlijke van het Evangelie is nu juist, dat wat wij niet kunnen, God doet voor wie het van Hem verwacht. Maar dan moet je niet beginnen met te vragen en te zoeken of God al een goed werk in je is begonnen. Beter is het om je rechtstreeks tot God te wenden en Hem te vragen om geloof in Zijn Zoon. Ja, je mag je rechtstreeks tot Christus wenden en Hem vragen om je geloof te geven in Hem en Zijn beloften, zoals ik er al een paar heb genoemd. Vraag Hem maar om Zijn Heilige Geest of Hij je wil leren in Hem, Christus, te geloven, op Hem te vertrouwen en jezelf aan Hem over te geven. Dan maakt Hij gemakkelijk voor je wat je vanuit jezelf onmogelijk kunt. 

Jezelf overgeven aan Christus is eigenlijk niets anders dan in het gebed tot Jezus gaan en tegen Hem zeggen: “Heere Jezus Christus, neemt U heel mijn hart en leven, ja, neemt U mij helemaal zoals ik ben, met al mijn zonden, ongeloof en vijandschap en maakt U mij uit genade zalig. Maak mij tot een kind van God. Schenkt U mij toch geloof in U en in Uw beloften. Vergeef toch uit genade mijn vele zonden en mijn zondige, goddeloze natuur en laat mij zien hoe vol van genade U bent. Leer mij U liefhebben en dienen met heel mijn hart.” 

Jezelf aan Christus overgeven is niets anders dan heel je leven en wie je zelf bent in Zijn handen leggen en je leven voortaan door Hem laten leiden. Dat is niet iets dat je maar één keer doet, maar iets dat je voortdurend doet, je leven lang, zodat je leert leven door het geloof in Jezus. Je leert te wandelen door het geloof in Hem. 

Dat heeft tegelijk te maken met het antwoord op je vraag hoe je de zekerheid krijgt dat je een echt kind van God bent. Tussen haakjes: God heeft geen onechte kinderen. Óf je bent een kind van Hem óf je bent het niet. Maar je vraag is duidelijk en het antwoord is dat de zekerheid van het geloof iets is dat je gaandeweg krijgt naarmate je langer en meer gelooft, d.w.z. naarmate je vertrouwen op Christus langer duurt en groter wordt. Vergelijk het maar met een relatie met een goede vriend of vriendin. Als je hem of haar langere tijd kent en je hebt samen moeilijke periodes doorgemaakt, dan weet je dat je op elkaar aan kunt. Jullie relatie is gegroeid en je weet dat je elkaar kunt vertrouwen. Dat vertrouwen is sterker geworden door de tijd heen. Zo is het ook met het geloof in Christus. Je zult proefondervindelijk vaststellen dat Christus een Zaligmaker is bij Wie je nooit teleurgesteld uitkomt. Naarmate je langer met Christus leeft door het geloof, merk je dat Hij je nooit loslaat, maar dat je, ook wanneer je voor de duizendste keer in zonden bent gevallen, weer naar Hem toe mag gaan om genade en vergeving. 

Twee raadgevingen wil ik je tot slot graag meegeven:

1. Focus je niet teveel op de echtheid van je geloof. Het gaat niet om de echtheid of zekerheid van je geloof maar om de betrouwbaarheid en zekerheid van Gods beloften. Het gaat om de betrouwbaarheid van Christus. Je eigen geloof valt je vaak tegen. Te vaak zul je geconfronteerd worden met je eigen ongeloof en twijfel en je boze hart. Richt je geheel en al, met lichaam en ziel, met al je verstand en al je krachten op de grote en sterke Zaligmaker Die almachtig is in Zijn genade. Hoe meer je op Jezus ziet, op Zijn lijden en sterven, Zijn grote liefde voor zondaren, hoe meer je zult toenemen in de kennis en de genade van Hem. De beste weg om zekerheid te ontvangen voor de eeuwigheid is het voortdurend zien op Jezus en dicht bij Hem te blijven;

2. Focus je niet teveel op wat God allemaal in je hart en leven moet doen; Hij weet dat beter dan jij. Zijn werk door Zijn Geest in je hart is voor jezelf maar al te vaak verborgen. Doe wat de Heere van je vraagt dat je moet doen en doe het biddend om Zijn kracht: je bekeren tot Hem, geloven in Zijn Zoon, je schuld belijden en vragen om de vergeving en vernieuwing van je hart en leven. En laat de Heere doen wat Hij beloofd heeft te doen: jou bekeren, je geloof schenken, je hart en leven vernieuwen, je maken tot Zijn kind. 

Gode bevolen,
Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Mag je ziektes haten?
geen reacties
23-06-2015
Aan een predikant van de Gereformeerde Gemeente (die een gemeente dient in Nederland). Ik vind het zo moeilijk. In ons k...
4 reacties
23-06-2015
 Bij de psalmen is het erg verschillend uit welk perspectief ze worden geschreven. Als ik bijvoorbeeld denk aan Ps. 81:1...
geen reacties
22-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering