Late aankondigingen van het lijden

Ds. J.L. Schreuders / geen reacties

08-04-2020, 15:34

Vraag

Ik vraag me af of er teksten zijn over (of een verklaring is voor) het feit dat Heere Jezus pas zo laat in Zijn wandel op aarde Zijn weg naar het Kruis openbaart.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

Beste vragensteller, 

Er is niet een bepaalde tekst te noemen waarin Jezus dit uitlegt. Je hebt gelijk als je zegt dat de drie expliciete aankondigingen van het lijden pas laat hebben plaatsgevonden. Jezus begint daar pas mee in de tijd dat Hij Zich gereed maakt om voor de laatste maal op te gaan naar Jeruzalem. Wel heeft Hij meer bedekt eerder over Zijn lijden gesproken, onder andere bij de eerste  tempelreiniging (Joh. 2) waar Hij spreekt over het afbreken van de tempel door de Joodse leiders  en toen Hij het had over het teken van Jona de profeet (drie dagen en drie nachten in de schoot der aarde. Matth. 12.). 

Veel hangt samen met het bekende: “Zijn ure was nog niet gekomen.” Toen Hij in Galilea was heeft Jezus ook niet gesproken over het feit dat Hij de Christus was. En als Hij het bij de belijdenis van Petrus wel doet, dan mogen zij dat aan niemand zeggen. Wij lezen ook vele malen dat Jezus gebiedt te zwijgen over de wondertekenen die Hij heeft verricht. Dat heeft te maken met het feit dat Jezus niet wil dat zij Hem tot koning zouden maken, zodat  het in Galilea al zal uitlopen op een confrontatie tussen Zijn tegenstanders (de Schriftgeleerden en Herodes Antipas) en Hem. Vandaar dat Hij ook een tijdlang is uitgeweken naar Syro-Fenicie, het land Dekapolis en de streek rond Caesarea Filippi. Dit alles om confrontatie op dat moment te voorkomen. Een profeet wordt namelijk niet buiten Jeruzalem gedood (Lukas 13:33). De profeet mag dus daar zeker niet gedood worden. Het is Jeruzalem, die doodt en stenigt die tot haar gekomen zijn. Jezus maakt dan ook Zijn weg alleen aan Zijn discipelen bekend en Hij doet dat vrij laat. Tevens hebben zij Hem ook nog niet verstaan, zoals enkele keren door de evangelisten wordt opgemerkt en zoals Jezus hen later ook verwijt. Pas na de opstanding wordt de weg van de Meester voor Zijn jongeren helder en gaan zij verstaan wat Hij eerder gezegd en gedaan had. 

Voor Hemzelf is de weg naar het kruis van stonde aan duidelijk geweest. Dat kan niet anders zijn. En in de prediking van Johannes de Doper klinkt het ook door: Zie, het Lam Gods, al heeft ook Johannes de weg van God niet volledig doorzien... 

Ds. J. L. Schreuders,
Urk- Moria

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Boven-Hardinxveld
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Pasen
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe denkt u over godsdienst leren op zondag? Zelf ben ik van mening dat dat niet mag, want in de Bijbel staat toch dat j...
geen reacties
08-04-2004
Voor een bijbelstudie met als thema “lofprijzing en aanbidding” ben ik op zoek naar goede literatuur. Hebt u misschien t...
geen reacties
08-04-2008
Ik heb een vraag over 2 Korinthe 5:19. "Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende...". Ik weet dat "...
geen reacties
08-04-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering