Genadeverbond uit Genesis 3:15

Ds. A. van Lingen / geen reacties

06-03-2003, 00:00

Vraag

Wat is nu de inhoud van het Genadeverbond, zoals het beschreven staat in Genesis 3:15?

Antwoord

Voordat ik deze vraag ga beantwoorden, moet ik zeggen dat deze vraag veel te dogmatisch is. Het genadeverbond wordt in deze zin in Genesis 3 vers 15 niet genoemd. Pas onze dogmatisering gaat spreken van het genadeverbond. We mogen op deze wijze nooit de dogmatiek over de Schrift leggen. Als we de Bijbel lezen moeten we eerlijk luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft. Veel bijbellezen blijft steken in het herkennen van onze eigen mening in de Schrift. Maar dat leidt ongetwijfeld tot een misverstaan van Gods Woord en een niet verstaan van Gods Boodschap voor ons.

Na deze inleiding wil ik eerst Genesis 3 van een korte bespreking voorzien; vervolgens de toespitsing geven van vers 15 en tot slot vragen we ons af wat het genadeverbond hier mee te maken heeft.

Genesis 3 is het verschrikkelijke hoofdstuk over de zondeval. Dat is een gebeuren dat we eigenlijk niet kunnen begrijpen. Zonder dat er enige reden voor is gaat de mens het op een akkoordje gooien met de satan. Gods liefde wordt beantwoord met wantrouwen en egoïsme. We kunnen ons alleen maar verbazen over zoveel haat en liefdeloosheid bij ons mensen. Wie zijn eigen hart een beetje kent, herkent in de geschiedenis zijn eigen verlangens. Ik raad je aan Genesis 3 eens nauwkeurig te lezen en je af te vragen hoe je zelf in deze geschiedenis staat. Je zult moeten toegeven, dat je van niemand zoveel houdt dan van jezelf. Zelfs mensen die door problemen of ziekte zichzelf niet liefhebben houden nog steeds het meest van zichzelf. Ze zijn namelijk erg ongelukkig onder de situatie waarin ze gekomen zijn. Ze zouden veel willen geven om deze situatie te veranderen. Van gezonde mensen geldt helaas dat de zelfliefde er dik bovenop ligt. De volgorde zou moeten zijn: God - de naaste - ik zelf. Maar de volgorde is  Mijzelf - de naaste - God.

In deze situatie wandelt God door de Hof van Eden om Adam tot Zich te roepen. Dat is pas een daad van liefde. God heeft lief. Hij vergeet Zichzelf ten behoeve van de Hem vijandig geworden mens. Maakt Zich klein om samen met Adam in gesprek te komen. Maar Adam vlucht al bevende bij de HEERE vandaan. De HEERE houdt aan en brengt door Zijn liefde Adam voor Zijn aangezicht.

In de geschonden verhouding, waarin Gods oordeel moet volgen, klinkt vervolgens vers 15. We moeten niet vergeten dat dit in de eerste plaats een oordeelsspreuk over satan is. Het scheen, dat satan aan de winnende hand was. Hij had een groot deel van de engelen aan zijn zijde gekregen en nu bovendien de hele mensheid. Maar in deze strijd zegt de HEERE hem, dat hij uiteindelijk zal verliezen. Natuurlijk mogen Adam en Eva meeluisteren. Het woord is ook voor hen. Zij horen hoe God door een nakomeling uit het geslacht der mensen de overwinning zal halen. De strijd loopt de HEERE niet uit de hand. Zijn rijk haalt de overwinning. Zijn Zoon zal zichzelf offeren.

Het zal duidelijk zijn, dat van Adam en Eva, en van iedereen die deze geschiedenis leest, niet meer gevraagd wordt dan eenvoudig te geloven wat de HEERE zegt. Het leidt nogal af om hier over het genadeverbond te gaan spreken. Dat is hier in deze zin niet aan de orde. Van ons wordt gevraagd of wij geloven, dat de Heere Jezus de overwinning heeft gehaald. En of wij ons leven op deze overwinning bouwen. Slechts de Heere Jezus Christus is onze hoop. Hij is de grote openbaring van Gods liefde. Hij doet het precies andersom als wij. Door onze houding en gedrag maken wij Gods rijk kapot en gaan wij verloren. Door Zijn houding en gedrag bouwt Hij Gods Koninkrijk en worden gelovigen behouden.

Wat heeft dat met het genadeverbond te maken? Wel, dit Evangelie gaat de HEERE bij Noach enigszins, maar veel helderder bij Abraham, in de vorm van Zijn voortdurende trouw in het Evangelie als een dagelijks onderdeel van het leven maken. We moeten ons de eerste tijd van de wereldgeschiedenis vermoedelijk voorstellen, dat de Heere af en toe met Zijn Woord in het leven der mensen ingreep. Maar vanaf Abraham, met Noach als voorloper, komt Hij als het ware in de tent van Israël wonen. Het volk is nooit meer zonder Hem. Hij roept dagelijks om het leven met Hem te delen. Dat is Gods verbond. Daar geeft Hij ook een teken voor: de besnijdenis. In het genadeverbond maakt God dus een bedding voor het Evangelie. Hetzelfde Evangelie, dat Hij ook in het paradijs al bekend maakt. In Genesis 3 vers 15 maakt de Heere Zijn liefde bekend, die Hij verder in de heilsgeschiedenis gaat uitwerken. In zoverre is de zaak van het genadeverbond in Genesis 3 inderdaad reeds aanwezig.

Voor ons geldt, dat wij Gods Evangelie in de Heere Jezus Christus op een heel duidelijke wijze hebben. Als we dan bedenken, dat de HEERE dagelijks met Zijn genade in de Heere Jezus Christus in onze gezinnen aanwezig is, kunnen we Hem toch alleen maar op de knieën danken voor zoveel liefde? Gods genadeverbond is de weg tot Hem. Maar als je de HEERE God binnen dat verbond niet horen wilt. Wat dan?

Ds. A. van Lingen

Ds. A. van Lingen

Ds. A. van Lingen

 • Geboortedatum:
  24-06-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Kinderdijk-Middelweg (Nieuw-Lekkerland)
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Genesisverbondzondeval
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een onderwerp, namelijk verhoring van het gebed. Nu weet ik dat zoiets niet het meest gemakkelijke onderwerp ...
geen reacties
06-03-2005
Als je de bijbelse maten van de Ark van Noach omrekent naar de huidige maten en zoals in de bijbel staat dat er van elke...
geen reacties
06-03-2006
In Mattheus 19:12 gaat het erover dat er mensen zijn die zich eunuch 'maken' voor het Koninkrijk van God en dat niet ied...
7 reacties
06-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering