Bidden via Whatsapp

C.A. Hoekman / geen reacties

06-03-2019, 09:45

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Ik heb een vraag m.b.t. groepsbidden. Mijn vriendin zit in een app-groep met de naam “de meebidders.” Dat is een app-groep bestaande uit een aantal vriendinnen en als er iets is bij iemand waar voor gebeden moet worden, dan zet iemand dat erop. Dus als er bijvoorbeeld ziekte is bij een van de leden uit de app-groep o.i.d. dan wordt voorbede gevraagd. Ik heb daar zelf een beetje moeite mee. Waarom? Dat kan ik niet onderbouwen, maar ik vind het niet eerbiedig of gepast denk ik.

Ze zegt dan ook: “Soms bidden we voor iemand of de ziekte nog maar over mag gaan en diegene voelt zich dan echt wat beter de volgende dag, dus het helpt.” Maar het gaat er toch niet om met hoeveel mensen we bidden? Als je bijvoorbeeld vraagt aan de Heere om beterschap, is het toch gek om te denken dat we met zoveel mogelijk mensen op een bepaald tijdstip moeten bidden omdat God ons dan eerder hoort? En is het niet een bepaald (vroom) sfeertje onderling, van zie ons nu eens goed bezig zijn...

Hoe denkt u daar over? Misschien vindt u het een gekke vraag , maar ik zit er soms mee. Als ik zeg tegen mijn vriendin dat ik het niet eerbiedig vind, kan ik niet goed onderbouwen waarom ik dat  vind... Of is het wel goed, maar ben ik het gewoon niet zo gewend al die openheid?

Antwoord

Beste jongere,

Je zit met een vorm van groepsbidden via een app-groep met de naam “de meebidders”. Je hebt er moeite mee, hoewel je die moeite niet kunt onderbouwen. Toch heb je voor jezelf wel een bepaalde onderbouwing gevonden: je vindt het niet eerbiedig of gepast. En dan som je op wat je hierin niet eerbiedig of gepast vindt. Het is toch te gek om aan de Heere beterschap te vragen met zoveel mogelijk mensen op een bepaald tijdstip omdat God ons dan eerder hoort? En is het niet een bepaald (vroom) sfeertje onderling, van zie ons nu eens hoe goed we bezig zijn...? Je zegt dat ook allemaal tegen je vrienden, je vindt het niet goed ... of is het wel goed, maar ben ik het gewoon niet zo gewend al die openheid? 

Vooropgesteld, ik vind dit een heel tere zaak. Moet ik over het bidden gaan oordelen of het wel of niet eerbiedig en gepast is? Moet ik gaan uitmaken: dat is wel goed en dat niet? Als er in het geloofsleven iets van levensbelang is, is het wel het gebed tot God. Hoe bidden? Wij weten niet te bidden, zoals het behoort... (Rom. 8:26); maar ook: dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort (1 Joh. 5:14). Wanneer bidden? Bidt zonder ophouden (1 Thess. 5:17). Waar om bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft (Matth. 6:9-13; Jak. 1:17; HC. vr. 118). In Luk. 11 : 1 vroegen de discipelen aan de Heere Jezus: Leer ons bidden. Zeg je het na? Ben je al zo een meebidder?

Wanneer ik je vraag goed begrijp, dragen ze binnen de app-groep gebedspunten aan waarvoor gebeden kan/moet(?) worden. Dit kan een heel concrete zorg zijn, waarvoor bidden niet de directe oplossing is, maar waarvoor bidden de bijbelse opdracht is (Jac. 5:13 en 16). De Heere God heeft ons niet nodig en toch geeft Hij, in Zijn genadig handelen met ons, het gebed zo’n fundamentele plaats (Psalm 50:14 en 15; Math. 7:7). Zoals je adem belangrijk is om te kunnen leven, zo is voor een christen het gebed net zo belangrijk voor zijn of haar geestelijk leven (HC. vr. 116).

Is de oproep via de app om in een bepaalde situatie (ziekte b.v.) voor elkaar te bidden wel eerbiedig en gepast? Zeg ik teveel dat ik in je vraag  beluister dat je de kwaliteit van de bidders min of meer  in twijfel trekt? Immers, het is toch te gek om te denken dat we met zoveel mogelijk mensen op een bepaald tijdstip moeten bidden, omdat God ons dan eerder hoort? Denken deze bidders dat ook echt of is dat jouw interpretatie? En is het niet een bepaald (vroom) sfeertje onderling, van zie ons nu eens goed bezig zijn... Vinden deze bidders  dat ook van zichzelf of is dat weer jouw gedachte hierover?  Wees hierin eerlijk naar jezelf, dan kun je dat ook zijn naar je vriendin.

Toch vind ik het geen gekke vraag. Waarom niet? Omdat je er soms mee zit. Is dat nu wel goed, of ben ik het niet zo gewend al die openheid.

Laat je mening in de eerste plaats niet bepalen door de vorm. Concreet: via de app wordt er een zorg gedeeld met het verzoek dat in het gebed bij de Heere te brengen. Je moet toch eerst van de zorg weten, voordat je er voor kunt bidden? En mag je/moet je dan voor elkaar bidden? Is dat Bijbels? Wat denk je? 

We lezen samen de geschiedenis uit Handelingen 12. Petrus is gevangen genomen en de gemeente is dat ter ore gekomen, ze kennen de nood van Petrus. Wat doen ze? Ze zenden een gedurig gebed tot God voor hem op (vers 5). Immers voor Jakobus hoefden ze niet (meer) te bidden, die was al direct  gedood door Herodes (vers 2). En nu Petrus weer in de gevangenis. Wat blijft voor deze gemeente over? Bidden! Gedurig bidden tot God, vurig en ernstig. Ik las hierover een mooie uitleg van Matthew Henry: “Ze baden om zijn verlossing in hun openbare vergaderingen; dan gingen ze naar huis, en baden er om met hun gezin; dan gingen ze naar hun binnenkamers, en baden ervoor in de eenzaamheid en zo baden zij zonder ophouden. Of wel, eerst een groepje van hen, en dan een tweede, en daarna een derde, en zo hebben zij de gehele dag gebeden, of liever de gehele nacht.” Hier zie je verschillende vormen van bidden, in de openbare vergaderingen, in de gezinnen, persoonlijk in de binnenkamer. De vorm is ondergeschikt aan de opdracht om te  bidden in deze nood. We moeten altijd bidden, bijzonder in zo’n tastbare en zichtbare nood.

En is het niet een bepaald (vroom) sfeertje onderling, van zie ons nu eens goed bezig zijn... Ik weet niet hoe jouw gebedsleven is. Maar ik ben er van overtuigd, wanneer je leven een biddend leven is, er soms gedachten zullen komen van... zie me eens goed bezig zijn. Moet je dan stoppen met bidden? Dat zou toch dwaas zijn. Farizeïsme zit niet in ons bidden, maar zit in jouw en mijn bloed. Dat is de oorzaak dat we dikwijls meer verwachting hebben van onszelf en ons bidden, dan van de Hoorder van het gebed. Een zonde die voor God beleden moet worden. Trouwens, je kunt ook vrome gedachten hebben van jezelf en je godsdienst zonder gebedsleven. Herkenbaar? Voor mij wel.

Als ik zeg tegen mijn vriendin dat ik het niet eerbiedig vind, kan ik niet goed onderbouwen waarom ik dat vind... Of is het wel goed, maar ben ik het gewoon niet zo gewend al die openheid?

Stop met al dat redeneren over het bidden. Ik wil terug naar het onderwijs van de Heere Jezus over het gebed in Matth. 6. Dat onderwijs moeten jij, je vriendin, de app-groep en ikzelf ter harte nemen. In vers 5 leert de Heere Jezus ons dat Hij niets heeft met een vroom sfeertje. Geveinsden, huichelaars zijn er op gesteld om gezien te worden, zie me eens goed bezig... ze hebben hun loon al, zegt Jezus. In vers 7, gebruik ook geen ijdel verhaal van woorden, dat is niet eerbiedig en ongepast. Zo doen de heidenen het, een hele omhaal van woorden gebruiken, want zij denken door de veelheid van hun woorden verhoord te worden. Word aan hen niet gelijk. 

Hoe dan wel? In vers 6, maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt tot uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dat is de grondtoon van het gebed. Dat sluit andere vormen niet uit, maar in. Het besef, ik mag spreken tot de hoge en heilige God en al mijn zonden en zorgen Hem bekend maken, vervult met schroom, maar ook met kinderlijke vrijmoedigheid. Hoe dat kan? Om Jezus’ wil. Hij heeft in Zijn offer aan het kruis de weg gebaand tot God de Vader. Door Hem tot God gaan is de enig begaanbare weg (Hebr. 4:14-16). Is het dan niet vanzelfsprekend dat je Hem wilt nabidden? Met dezelfde woorden? Dat hoeft niet, maar wel met dezelfde inhoud. Onze Vader, en dan eerst Uw Naam, Uw Koninkrijk, Uw wil en dan ons brood, onze vergeving van zonden, en verlossing van het boze.

Zien op Jezus’, dan verlies je al je vroomheid en is je hart vervuld met eerbied en verwondering. Mag je met al je eigen vroomheid en oneerbiedigheid bij Hem schuilen. Dat verzoent en zuivert Hij. “Heere Jezus het is wel goed, maar ik ben niet zo gewend aan al die openheid.” Zijn openheid voor mij! Begrijp je dat? Geloof je dat?

Hartelijke groet ook aan je vriendin,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

bidden
geen reacties

Terug in de tijd

Wat is nu de inhoud van het Genadeverbond, zoals het beschreven staat in Genesis 3:15?
geen reacties
06-03-2003
Ik zou graag in contact willen komen met iets als een beroepsvereniging voor predikanten. Is die er en kunnen studenten ...
geen reacties
06-03-2003
Waarom doet Jezus mee aan geloof in de reinigende werking van Siloam? In de tijd van Jezus geloofden de Joden dat Siloam...
3 reacties
06-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering