Thuis vieren van het Heilig Avondmaal

Ds. P. Roos / geen reacties

12-07-2017, 10:22

Vraag

Ik heb een vraag over het vieren van het Heilig Avondmaal. Laatst las ik een boek waarin de schrijfster vertelde Heilig Avondmaal te hebben gevierd met andere vrouwen thuis. Ik ben gewend dat HA altijd in een kerk(dienst) gehouden wordt. Ik kreeg dan ook niet echt een goed gevoel bij dit verhaal. Maar het gaat natuurlijk niet om mijn gevoel. Is er vanuit de Bijbel iets te zeggen over de plaats waar het HA gevierd mag worden/of dit perse in een kerk moet zijn of ook thuis mag?

Antwoord

Laat ik de vraag belichten mogen vanuit de Kerkorde. Art. 63 luidt in de uitgave van de KO der Chr. Geref. Kerken: “Art. 63. De bediening van het avondmaal mag alleen plaats hebben onder toezicht van ouderlingen, volgens kerkelijke orde en in een openbare samenkomst van de gemeente. Het avondmaal des Heeren zal minstens eens per drie maanden na gehouden voorbereiding worden gevierd. Indien de behoefte daaraan blijkt, is het geoorloofd dat de plaatselijke kerk het heilig avondmaal bedient in verpleeghuizen, zorgcentra en stichtingen binnen het ressort van deze kerk, mits de bepalingen van de kerkorde en de volgende voorwaarden in acht genomen worden:

1. zolang de verzorgden of verpleegden die de behoefte aan de bediening van het avondmaal kenbaar maken, nog op enigerlei wijze zelfstandig of met behulp van anderen de gewone bediening van het avondmaal in het midden der gemeente kunnen meemaken, zal geen afzonderlijke bediening van het avondmaal voor hen worden gehouden; 

2. de noodzaak voor de bediening van het avondmaal aan verzorgden of verpleegden in tehuizen of stichtingen zal moeten blijken uit de behoefte daaraan die door henzelf bij de kerkenraad kenbaar wordt gemaakt, waarbij de kerkenraad zich moet overtuigen dat de begeerte naar het gebruik van het sacrament voortkomt uit een ernstige behoefte om door het ontvangen van het avondmaal het geloof te sterken;

3. de bediening van het avondmaal mag niet het karakter dragen van een individuele bediening;

4. elke dienst waarin het avondmaal wordt bediend aan leden van de kerk in tehuizen en stichtingen, zal een officiële dienst zijn onder leiding van de plaatselijke kerkenraad, waarbij naast een voldoend aantal ambtsdragers ook de gemeente aanwezig is, zij het dan ook in beperkte mate, en aan de avondmaalsviering kan deelnemen;

5. een kerkenraad kan gasten die geen lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, tot een viering van het avondmaal toelaten wanneer zij:

a. belijdenis des geloofs hebben afgelegd en derhalve gerechtigd zijn in de eigen gemeente avondmaal te vieren;
b. in de eigen gemeente niet onder kerkelijke tucht staan;
c. bij de kerkenraad vooraf de wens te kennen geven van het gastrecht
gebruik te maken. Hierbij geldt dat de eigenlijke toetsing en afweging van de situatie waarin en de omstandigheden waaronder een gast om toegang tot het avondmaal vraagt, aan de betreffende kerkenraad blijft. (2004) 

Dit artikel geeft duidelijk uitsluitsel over de gestelde vraag. U hebt het terecht opgemerkt dat men niet zo maar in een huiselijke kring het sacrament kan bedienen. Voorwaarde is dat de bediening plaats vindt in een officiële samenkomst van de gemeente. Ik heb hier dus niet veel meer aan toe te voegen.

Er zijn natuurlijk plaatsen in de Bijbel te vinden die de indruk wekken alsof het zo maar thuis ook wel kan plaats vinden. Ik denk bijvoorbeeld aan Lukas 24:30 of ook Openb. 3:20. Het gaat daar echter niet om een officiële bediening met een sacramenteel karakter. Ik wil ook graag hierbij vermelden dat een kind van God op geestelijke wijze voor de eigen beleving zo rijk kan delen in de gemeenschap met Christus, dat het is alsof hij of zij de kracht van in werkelijkheid kan waarnemen.

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

 • Geboortedatum:
  29-10-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Burgum
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kom je in de Ware Wijnstok Christus terecht? Hoe gaat dat in z'n werk?
geen reacties
12-07-2013
Wie zijn toch die velen die denken in te mogen gaan en het niet kunnen? Kunt u dat eens uitleggen?
geen reacties
12-07-2003

K3

K3-youtube gebruik? Bij kinderen?
2 reacties
12-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering