Evangelie-opdracht van de Heere Jezus

Ds. A. Simons / 21 reacties

13-06-2017, 12:07

Vraag

Met enkelen spraken wij over de opdracht van de Heere Jezus uit het Mattheus-evangelie: bij de uitzending van de twaalf discipelen in Mattheus 28 noemt hij hun namen niet. In Matt 10 geeft Hij de opdracht : “En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen , en Geneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.” In Matt. 28 is de opdracht deze: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.” Hier dus geen doden opwekken, geen zieken genezen, maar zuiver alleen het verkondigen van het evangelie, wat ook aan Paulus  is gegeven. Mijn vraag is: zijn deze beide opdrachten ook voor ons (incl. het genezen van zieken) of was dit specifiek voor de apostelen? En waarom mochten de discipelen eerst niet naar de heidenen gaan? Was het evangelie in eerste instantie voor het joodse volk en door hun ongeloof later ook voor ons?

Antwoord

Bedankt voor je open vragen. Ik ga proberen een antwoord te geven vanuit het Woord. We beginnen met de laatste vraag: Was het Evangelie in eerste instantie voor het Joodse volk? Mijn antwoord is: Já!

Vierduizend jaar geschiedenis rond en in Israël. Voor de verloren schapen van het huis van Israël, zegt Jezus, daar ben ik voor gekomen (Matt. 15:24/Matt. 10:24,25). Wij zijn immers heidenen; honden (Matt. 15:26 enz). Brood is voor de kinderen. Kinderen in de zin van kinderen Israëls. Gewoon letterlijk, als verbondsvolk, als natie, als land. Als Johannes in het twaalfde hoofdstuk schrijft “en er waren sommige Grieken die wilde Jezus wel zien”, Dan antwoordt de Heere Jezus dat dit nu nog niet kan. Wanneer dan wel? Wanneer de Zoon des mensen zal verheerlijkt zijn (Joh. 12:23). Hij zei deze woorden ziende op Zijn sterven en dood. Werden er geen heidenen bekeerd in het Oude Testament? Ja, hier een en daar een. Een Ruth en Rachab enz. Ja, uitzonderingen bevestigden de regel. Wanneer breekt het door? Na Pinksteren (Efeze 2:11-20), Jood en heiden in het kruis. 

Het tweede argument wat de Schrift mij aanreikt: het ongeloof van Israël is de verzoening van de heidenen, Romeinen 11:15. “Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?” Omdat de Joden Christus verworpen hebben, hebben wij het Evangelie voor een tijd gekregen (Rom. 11:25; totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn).

Wat gaan terug naar de eerste vraag; in Math. 10 geeft Hij opdracht: “En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen, en geneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.” Wat is het verschil met Math. 28: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.”

Heeft dit onderscheidt iets te maken met het Evangelie prediken aan de Joden met een bewijs dat deze werkelijk de Messias is? Jeremia en Jesaja hadden toch gezegd dat de Messias te herkennen is aan bovenstaande wonderen (Jes. 35:5/Jes. 29:8). In Matt. 28 worden ze uitgezonden in de wereldzee met het Woord en de sacramenten? Werpt God vandaag geen duivelen meer uit? Dat zeg ik niet. Maar het accent ligt nu zoveel te meer op het Woord. Het Woord moet het doen en doet het!!!! God gebruikt mannen die de inwoning hebben van de Heilige Geest. Zie de Pinksterdag, want dat is echt Pinksteren; de Heilige Geest komt in de kinderen van God wonen. Daar gaat het Woord door de mond van de apostelen waar de Heilige Geest in woont. Daar geldt het; wanneer die Geest gekomen zal zijn (in jullie harten) dan zal die Geest die in u woont de wereld overtuigen enz. Joh. 16).

Ik hoop je vraag voldoende te hebben beantwoord. Maar luister nog even: Hebt u/jij ook de Heilige Geest ontvangen? (Hand. 19:1-4). Heilige Geest ontvangen? Wij weten helemaal niet af van een (inwoning) van de Heilige Geest. En Paulus legt hun de handen op en zij ontvangen de Heilige Geest. Jij ook?

Uw/jouw ds. A. Simons, 
Hervormde gemeente Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
21 reacties
Jedidjas
13-06-2017 / 16:16
een aanvulling: In Marcus 16 :15-18 spreekt Jezus (over degenen die geloofd hebben) naast het verkondigen van het evangelie over duivelse geesten uitwerpen, in nieuwe tongen spreken, handen opleggen bij zieken enz. Er staat nergens in de bijbel dat dit vanaf een bepaald moment gestopt is, terwijl dit weldegelijk nu nog gebeurd door de kracht van de Heilige Geest ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Lincoln
14-06-2017 / 17:21
Welnee Jedidjas, sinds het sluiten van de canon en het overlijden van de apostelen komen die speciale geestesgaven niet meer voor. En zelfs in de apostolische tijd, toen die gaven nog wel voorkwamen, ging het regelmatig mis, zoals uit de brieven van Paulus blijkt. In de huidige bedeling spreekt God door Zijn Woord, de Bijbel. Dit is niet voor niets de lijn van de kerk geweest sinds de vroegste kerkvaders. Slechts onder invloed van evangelischen zien we in de laatste decennia een opleving in de fascinatie voor het bijzondere, het extraordinaire.
Jedidjas
14-06-2017 / 22:19
beste Lincoln,

Ik dacht vroeger ook dat dat mogelijk zo was als jij beschrijft, toch spreekt naast Jezus ,Paulus er ook heel duidelijk over in oa1 kor 12+14:. "en van de geestelijke gaven wil ik niet dat gij onwetende zijt" , en zelfs "ijvert om de geestelijke gaven". en "Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.¨ Ik lees hier meer een opdracht dan een afwijzing.

De Heere heeft mij na een tijd van veel lauwheid wonderlijk tot Zich teruggetrokken. Alle eer aan Hem! Nadat ik al mijn zonden en twijfels/weerstand uiteindelijk in gebed tot Hem had neergelegd en bad om de Heilige Geest gebeurde er iets heel wonderlijks en gaf Hij mij de gave van tongen. En wat er in de bijbel staat is waar: het sticht enorm mijn geloofsleven en zet je in vuur en vlam voor de Heere en Zijn Woord, zo bijzonder!

Paulus zegt in 1 kor 14 dat het niet opbouwend is als iedereen in tongen door elkaar spreekt in de samenkomst en dat er 2 of 3 tegelijk moeten spreken met uitleg, omdat de rest er anders niets van snapt en het niet ordelijk is. Paulus dankt zelfs dat hij meer in vreemde talen spreekt dan iedereen.(vs 18) en de opdracht om niet te verhinderen in vreemde talen te spreken (vs 39)!!Persoonlijk zou ik het niet hardop durven in de kerk, maar bid ik in tongen in mijn persoonlijk gebedsleven. En ik kerk niet in een evangelische gemeente, maar in een kerk waar de oude psalmberijming gezongen wordt ;)
Omega
15-06-2017 / 09:38
@Jedidjas Als je met of in tongen spreekt (ik heb me altijd afgevraagd hoeveel dat er zijn), weet je dan zelf wel wat je bidt?
Jedidjas
15-06-2017 / 15:35
(antwoord/reactie gaat nu wel veel afwijken van de oorspronkelijke vraag vd vraagsteller)

Eerst niet, totdat iemand me attendeerde op 1 kor 14:13 om te vragen om uitleg. Sinds ik om uitleg gebeden heb, weet ik het wel vaak. Soms ook niet, ik denk dat de Heere daar dan een bedoeling mee heeft of dat het iets is wat nog verborgen is.
Ik raad het boekje aan "gereedsschapskist van de Heilige Geest" van ds M.M. van Campen" daarin worden alle 9 geestesgaven uitgelegd, ook naar de tijd van nu. (De samenvatting hiervan staat ook op youtube :"gaven vd Geest")
Omega
15-06-2017 / 18:38
@Jedidjas Maar als je niet weet wat je bidt, hoe kun je dan bidden naar Zijn wil? Dat is de enige manier om verhoring van gebed te krijgen (1 Joh. 5:14). Fil. 4:6 zegt dat onze begeerten (onze verlangens in overeenstemming met Gods wil) in het gebed bekend gemaakt moeten worden bij God. Lijkt me erg lastig als je niet weet wat je bidt. Sterker nog, Paulus beveelt ons niet alleen met de Geest, maar ook met het verstand te bidden (1 Kor. 14:15). Het is dus een waarschuwing, geen aanbeveling.

Overigens heeft staat er in vers 13 "gloossa" (Gr.), wat ook de taal of het dialect van een bepaald volk kan betekenen.
Talithakummi
15-06-2017 / 21:44
@omega, zie hier een stuk van het antwoord van ds Simons:
.."Werpt God vandaag geen duivelen meer uit? Dat zeg ik niet. Maar het accent ligt nu zoveel te meer op het Woord. Het Woord moet het doen en doet het!!!! God gebruikt mannen die de inwoning hebben van de Heilige Geest. Zie de Pinksterdag, want dat is echt Pinksteren; de Heilige Geest komt in de kinderen van God wonen. Daar gaat het Woord door de mond van de apostelen waar de Heilige Geest in woont. Daar geldt het; wanneer die Geest gekomen zal zijn (in jullie harten) dan zal die Geest die in u woont de wereld overtuigen enz. Joh. 16)....
En Paulus legt hun de handen op en zij ontvangen de Heilige Geest. Jij ook?"

De laatste vraag van ds Simons is: heb jij ook de Heilige Geest ontvangen?
Ik hoop dat je dat kan beamen.
Je weet misschien ook wel dat er in de Bijbel verschillende dingen staan over het werk van de Heilige Geest.

1 Kor 12:4-12 gaat over verschillende gaven van de Heilige Geest die de Heere God geeft aan wie Hij wil.
Als er in deze tijd blijkbaar soms nog steeds duivelen uitgeworpen worden, moeten we voorzichtig zijn met te spreken over de andere gaven waar we niet zoveel vanaf weten. (Matt 10 en Mark 16 zoals hierboven beschreven)

Als ik zo lees bij Jedidjas bidt diegene alleen in tongentaal als hij/zij alleen is in gebed, en dat het het geloofsleven enorm verrijkt.
Mooi Jedidjas dat de Heere God je zelf weer heeft teruggetrokken, en op deze manier je geloof wil versterken.

Ik heb Korinthe opgezocht en Romeinen 8.
Daar begrijp ik ook niet altijd alles van, maar ik geloof dat de Bijbel Waarheid is.
in Romeinen 8 gaat het denk ik over bidden in tongentaal:
26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

"Gloossa" kan soms inderdaad ook dialect zijn, net zoals bij de discipelen.
Lincoln
15-06-2017 / 23:34
Beste Jedidjas,

Op grond van Hebreeën 1:1 blijf ik toch bij mijn voorgaande woorden. In je eigen reformatorische gemeente hoor je hopelijk ook af en toe van de problemen die de (Nadere) Reformatoren hadden met de anabaptisten, die openbaringen van de Geest accepteerden naast of boven het Woord. Wat mij betreft leren we van dat verleden. Je schrijft daarnaast dat het bidden in tongen je geloofsleven versterkt, maar dat kan nooit de maatstaf zijn; ons eigen menselijke verstand bedriegt ons immers maar al te makkelijk. Sola scriptura! En naast het sola scriptura moeten we ook spreken van tota scriptura: de héle Schrift, zonder het uit zijn verband halen van teksten. 1 Kor. 14:18 kun je niet zomaar uit zijn verband halen; het daaropvolgende vers spreekt boekdelen. Overigens hoor je mij niet zeggen dat de geestesgaven niet bestonden; ik denk alleen dat God ze na de apostolische tijd niet meer gebruikt. De eerste Korinthebrief vormt daarom geen argument voor of tegen het voorkomen van de geestesgaven anno 2017. Kijk liever eens naar het al genoemde Heb. 1:1, of naar Judas 3 ('eenmaal de heiligen geopenbaard'). Lees voor verdieping bijvoorbeeld eens het boekje 'De geestesgaven' van ds. C. Harinck.
Ik maak een klein voorbehoud: soms ontstaat in deze discussie verwarring omdat mensen het werk van de Heilige Geest anders definiëren. Ik ontken natuurlijk niets van het geloof dat de Heilige Geest in ons hart werkt, of van het feit dat de Heilige Geest verlichting kan geven, of van het nog steeds voorkomen van wonderen.
Lincoln
15-06-2017 / 23:42
Ter aanvulling: begrijp dat ik niet over jouw geloofsleven wil oordelen, het gaat hier om tere zaken en ik vind het dapper dat je dat zo deelt. Tegelijkertijd spreek ik wel mijn zorgen uit over de gevaren die verbonden zijn aan het vasthouden aan de bijzondere geestesgaven.
Talithakummi
16-06-2017 / 09:58
beste Lincoln,
Hebreeën 1:1 zegt niet dat er in Nieuwe Testament geen profetieën/profeten meer zouden zijn... maar zegt dat God nu rechtstreeks door Zijn Zoon spreekt.
Dat vers sluit het niet uit, maar het is daar niet nodig.
Hoe zie je dat dan met Stefanus zijn dochters? zij waren profetessen.
En Petrus zegt in zijn toespraak in Handelingen 2 dat de zonen en dochters zullen profeteren. Ik wil niet zeggen dat er geen misstanden zijn (geweest) maar de anabaptisten (wederdopers) die je aanhaalt zijn niet over 1 kam te scheren.
Het zou goed kunnen dat de reformatoren uit voorzichtigheid alles aan de kant hebben geschoven, vanwege misstanden.
Net als in de 1e eeuwen: "er waren in de eerste gemeenten mensen die profeteerden. Onder hen waren er ook die bedriegers waren en verwarring en verdeeldheid brachten. Hierdoor kreeg in de 1e eeuwen de leiding door de ambtsdragers meer gewicht dan de mensen met geestesgaven." (Wegen en dwarswegen,N. v.d. Akker en P. Nissen)

Ik weet dat men vroeger (misschien nu nog wel) in het gezelschapsleven en ook zeker in de Oud Ger. Gem. bekend was met woorden die de Heere God hun gaf te spreken tegen iemand. Dingen die ze helemaal niet zelf konden weten.
Ook dat is 1 van de gaven van de Heilige Geest die de Heere God geeft aan wie Hij wil, op de momenten die Hij wil. We kunnen er zelf niet over beschikken. Maar soms wil de Heere God ons gebruiken.
"ik denk alleen dat God de geestesgaven na de apostolische tijd niet meer gebruikt"
Dat is denk ik te kort door de bocht.
Ik ben het wel met je eens dat er gevaren zijn verbonden aan de manier waarop je ermee omgaat. In de Bijbel lees ik bijvoorbeeld nergens dat iedereen direct na de doop in andere talen MOET kunnen spreken.

Laten we voorzichtig met dit onderwerp omgaan.
En vooral proberen waar we elkaar wél kunnen vinden.
Zoals de Heere Jezus gebeden heeft:
Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.(Joh. 17:20,21)

Beste briefschrijver, wat een heerlijk weten dat de Heere Jezus bidt voor degene die Zijn Woord mogen uitdelen, en ook voor hen die daardoor in Hem geloven zullen!
Omega
16-06-2017 / 11:20
@Lincoln Mooie aanvulling, van harte mee eens.

@Talithakummi Rom. 8:26 betekent niets anders dan dat het gebed wordt geleid door Gods Geest (bij een kind van God). Wij kunnen van onszelf immers niets, dus ook niet bidden zoals het behoort. Maar een wedergeboren mens heeft de inwoning van Gods Geest. Die stuurt onze gedachten, woorden en werken, dus ook ons gebed. Tegelijkertijd zijn we daar wel bij betrokken met ons verstand, zoals Paulus zegt in 1 Kor. 14. En ik geloof niet dat het Woord Zichzelf tegenspreekt. Door losse teksten uit hun verband te rukken word je al snel meegesleept door allerlei wind van leer.

En daar is wel sprake van, inmiddels ook onder de jeugd van reformatorisch Nederland. Zie deze vragenrubriek. Over de gaven van de Geest zijn al tal van vragen gesteld. Opmerkelijk veel meer dan over de veel belangrijkere vrucht van de Geest. Gaven van de Geest zijn namelijk hip. Daar kun je iemand mee zijn of worden.

In de top drie staan het vallen in de Geest, tongentaal en genezingswonderen. Helaas val je met die laatste al snel door de mand, dus wordt er massaal ingezet op die eerste twee hotspots. Het valt immers nauwelijks te bewijzen dat het (letterlijk) kletskoek is en je bent al snel het middelpunt van ieder gesprek. Mensen zien tegen je op. Zeker in evangelische kringen.

In Mark. 16:17 staat dat de gelovigen in nieuwe tongen zullen spreken. Dat is hetzelfde woord ("gloossa") als o.a. ook in 1 Kor. 14:13 en Hand. 2:3 wordt gebruikt. En in de context van Hand. 2 blijkt duidelijk dat het hier gewoon gaat om het spreken van een andere taal of dialect. Welnu, de Bijbel zelf maakt duidelijk dat het in vrijwel alle gevallen gewoon gaat om een niet-inheemse spreektaal.

Kortom, degenen die beweren in tongen te kunnen spreken daag ik uit om zonder dat zij daarvoor gestudeerd hebben, in vloeiend Frans, Chinees of Slowaaks (of welke tongentaal dan ook) op de Dam in Amsterdam te gaan evangeliseren. Er zouden wel eens grote wonderen kunnen gaan gebeuren...
Talithakummi
16-06-2017 / 12:07
@omega ik zou het je niet na durven zeggen dat God werk kletskoek is en Hem uit te dagen dat ik in Amsterdam zou gaan evangeliseren in Russisch oid. Dat gebeurt op God tijd als Hij dat wil...
Niet op de mijne ..
Laten weten proberen de eenheid te zoeken en niet zo te oordelen, jammer...
Ik reageer niet meer
Omega
16-06-2017 / 12:38
@Talithakummi Het gaat niet om oordelen, maar om slechts de Bijbel te laten spreken en je niet te laten leiden door emoties en gevoelens. Helaas krijgen die vaak de overhand als het om dit soort discussies gaat. En vooral ook als daarmee je eigen geloofsleven tegen het licht wordt gehouden (overigens is dat ook een aanbeveling van Paulus).

Het wonderlijke in de beweringen van degenen die met tongen denken te spreken is namelijk dat dit onherkenbaar gebrabbel moet zijn. We weten uit Gods Woord dat in Hand. 2 de aanwezige buitenlanders werden aangesproken in hun eigen taal. De Heilige Geest heeft in deze tijd blijkbaar Zijn kracht verloren. Hij kan alleen nog maar murmelen. Begrijp je mijn scepsis?
Hobbes
16-06-2017 / 13:02
@Omega; ik ken iemand die uitgezonden werd naar Polen voor enkele weken kluswerk en verzorging. Letterlijk over de grens sprak ze vloeiend Pools, zonder ooit een les gevolgd te hebben. Ook het dorpsdialect was volgens de bewoners vlekkeloos, die waren verbijsterd. (medereisgenoten ook natuurlijk)

Eenmaal weer over de grens was haar gave verdwenen.

*stof tot nadenken.
Omega
16-06-2017 / 14:14
@Hobbes Mag ik haar naam, telefoonnummer en emailadres? Refoweb heeft mijn gegevens: info@refoweb.nl
Omega
16-06-2017 / 14:21
@Hobbes En nog wat. Wanneer is dat geweest en in welke plaats? Ik heb namelijk via IRS goede contacten in Polen die dit verhaal eenvoudig kunnen verifiëren.
Lincoln
16-06-2017 / 17:50
Dankjewel Omega.

@Talithakummi: Nogmaals, ik sluit mijn ogen niet voor het feit dat er in de apostolische tijd bijzondere geestesgaven zijn geweest. Dit is ook bijvoorbeeld in Joël 2:28 al voorspeld. Paulus heeft het erover en we zien er voorbeelden van in het nieuwe testament, bijvoorbeeld bij de dochters van Filippus (niet Stefanus) die profeteerden (er staat niet dat ze ook 'profetes' waren). Het vóórkomen van de bijzondere geestesgaven levert echter nog geen voorschríft op. Na de apostolische tijd hebben de bijzondere geestesgaven afgedaan. Begrijp me goed: de Heilige Geest spreekt vandaag nóg (gelukkig maar!), maar dat doet Hij altijd door het Woord.
Ik geef toe dat je excessen niet kunt gebruiken om een bepaalde praktijk te veroordelen. Ook de genoemde praktijken uit de zeer bevindelijke, bijna mystieke hoek, vallen wellicht te betitelen als 'exces'. Dat neemt niet weg dat de Reformatoren categorisch waren in hun veroordeling van het anabaptisme, terwijl het anabaptisme toch veel breder was dan de uitspattingen van De Labadie.
Ik zie dat je Joh. 3:8 gedeeltelijk aanhaalt, maar die tekst gaat over de wedergeboorte en is verder niet op deze discussie van toepassing, dunkt me.

@Hobbes: anekdotisch bewijs is geen sluitend bewijs.
Hobbes
17-06-2017 / 10:23
@Omega

Je krijgt haar gegevens niet, en @lincoln als je anekdotisch bewijs geen sluitend bewijs vindt, wat doe je dan hier? De bijbel is een groot anekdotisch verhaal.

Toegegeven; mijn verhaal heeft geen tweede getuige hier ;-) maar mensen die grote moeite hebben met bijzondere gaven maken deze ook zelden mee. Iets met geloven enzo.
Omega
17-06-2017 / 18:25
@Hobbes Ik had niet anders verwacht ;-) Laten we het maar houden op goedgelovig, zonder spatie er tussen.
Sammie2016
19-06-2017 / 14:37
Lincoln heeft naar mijn mening gelijk.
De Bijbel zegt dat deze bijzondere gaven zouden ophouden.
Dat staat in de 1ste brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstuk 13 over liefde.
Lees 1 Kor. 13:8-13.

Ik heb geleerd dat de wonderen en bijzondere krachten die de apostelen hadden een bepaald doel dienden, namelijk om duidelijk te maken dat God d.m.v. Zijn heilige geest deze wondere liet verrichten en dat hij de christelijke gemeente in de 1ste eeuw goedkeurde en zegende.
Jezus maakte ook bekend dat hij de wonderen kon doen met de kracht van zijn hemelse Vader.

De ware God heeft steeds meer licht geworpen op zijn voornemen, progressief.
De Mozaïsche wet maakte zonde van de mens duidelijk zichtbaar en dat er een volmaakt offer nodig was. De Wet wees ook vooruit naar Christus Jezus als de Messias, de Bijbel zegt dat de Wet een leermeester of oppasser werd die naar de Christus leidt.

Terug in de tijd

Ik dacht na over de Tien Geboden van God en de gedachte kwam bij mij op: deed Esther geen overspel toen ze met koning Ah...
geen reacties
13-06-2008
Ik weet dat er al veel over is gevraagd maar toch wil ik echt deze vraag aan een dominee stellen omdat ik in de Bijbel h...
4 reacties
13-06-2009
Een gezang zegt:  "Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood." Wat betekent die zinsnede?
geen reacties
13-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering